Διαδικασία : 2010/2265(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0351/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0351/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 14/12/2010 - 9.9
Αιτιολογήσεις ψήφου
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2010)0461

ΕΚΘΕΣΗ     
PDF 194kWORD 121k
3.12.2010
PE 452.690v02-00 A7-0351/2010

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

(COM(2010)0625 – C7‑0360/2010 – 2010/2265(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών

Εισηγήτρια: Barbara Matera

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ
  ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ
 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

(COM(2010)0625 – C7‑0360/2010 – 2010/2265(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0625 – C7 0360/2010),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1), συγκεκριμένα το σημείο 28 της συμφωνίας αυτής,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2) (κανονισμός ΕΤΠ),

–   έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0351/2010),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τα κατάλληλα νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

Β.  εκτιμώντας ότι το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ διευρύνθηκε για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 1ης Μαΐου 2009 με σκοπό να συμπεριλάβει τη στήριξη σε εργαζομένους η απόλυση των οποίων ήταν άμεση συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζόμενους που απολύονται πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, και με την επιφύλαξη όσων ορίζει η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισπανία έχει ζητήσει υποστήριξη για περιπτώσεις που αφορούν 508 απολύσεις στην επιχείρηση Lear Automotive (EEDS) Spain, S.L. Sociedad Unipersonal, που δραστηριοποιείται στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας,

Ε.  εκτιμώντας ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό ΕΤΠ,

1.  ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις απαραίτητες προσπάθειες για την επίσπευση της κινητοποίησης του ΕΤΠ·

2.  υπενθυμίζει τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων για τη διασφάλιση ομαλής και ταχείας διαδικασίας έγκρισης των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ, μέσω της παροχής εφάπαξ και χρονικά περιορισμένης ατομικής ενίσχυσης που αποσκοπεί στην υποστήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης· τονίζει τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΕΤΠ όσον αφορά την επανένταξη των απολυθέντων στην αγορά εργασίας·

3.  τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού ΕΤΠ, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το ΕΤΠ στηρίζει την επανένταξη των μεμονωμένων εργαζομένων οι οποίοι έχουν απολυθεί στην αγορά εργασίας· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της νομοθεσίας των κρατών μελών ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

4.   επισημαίνει ότι η δέσμη συντονισμένων μέτρων για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση, που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠ, περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά τη συμπληρωματικότητά τους σε σχέση με ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να συμπεριληφθεί συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών και στις ετήσιες εκθέσεις του, περιλαμβανομένης αξιολόγησης των αποτελεσμάτων που έχουν αυτές οι προσωρινές και σε προσωπική βάση υπηρεσίες στη μακροπρόθεσμη επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται στην αγορά εργασίας·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι, στο πλαίσιο της κινητοποίησης του ΕΤΠ, η Επιτροπή πρότεινε εναλλακτική προς τους μη χρησιμοποιηθέντες πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου πηγή πιστώσεων πληρωμών, μετά από τις συχνές υπενθυμίσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο επεσήμανε ότι το ΕΤΠ συστάθηκε ως χωριστό ειδικό μέσο με τους δικούς του στόχους και προθεσμίες και ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να εντοπισθούν τα κατάλληλα κονδύλια του προϋπολογισμού για μεταφορές·

6.  σημειώνει πάντως ότι, για να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για την υπόθεση αυτή, θα μεταφερθούν πιστώσεις πληρωμών από μια θέση του προϋπολογισμού που αφορά την υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της καινοτομίας· εκφράζει τη λύπη του για τις σοβαρές αδυναμίες της Επιτροπής κατά την υλοποίηση των προγραμμάτων για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, ιδίως εν μέσω μιας οικονομικής κρίσης που καθιστά ακόμα μεγαλύτερη την ανάγκη για παρόμοια στήριξη·

7.  υπενθυμίζει ότι η λειτουργία και η προστιθέμενη αξία του ΕΤΠ θα πρέπει να αξιολογηθούν μέσα από το πρίσμα της γενικής αξιολόγησης των προγραμμάτων και των λοιπών ποικίλων μέσων που δημιουργήθηκαν με τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 στο πλαίσιο της διαδικασίας ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007 - 2013·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα μορφή της πρότασης της Επιτροπής, στην αιτιολογική έκθεση της οποίας παρουσιάζονται σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την αίτηση, αναλύονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και εξηγούνται οι λόγοι που οδήγησαν στην έγκρισή της, η οποία συνάδει με τις απαιτήσεις του Κοινοβουλίου·

9.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για την δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

(1)

ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της xxx

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2010/023 ES/Lear από την Ισπανία)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1), συγκεκριμένα το σημείο 28 της συμφωνίας αυτής,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση(2), και συγκεκριμένα το άρθρο 12, παράγραφος 3,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής(3),

εκτιμώντας τα ακόλουθα:

(1)      Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται ως αποτέλεσμα των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)      Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Μαΐου 2009 το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ επεκτάθηκε, ώστε να περιλαμβάνει και τη στήριξη σε απολυθέντες εργαζομένους η απόλυση των οποίων ήταν άμεση συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

(3)      Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του ΕΤΠ μέχρι το ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

(4)      Στις 23 Ιουλίου 2010 η Ισπανία υπέβαλε αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ όσον αφορά απολύσεις στην εταιρεία Lear και τη συμπλήρωσε με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 10 Αυγούστου 2010. Η αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. Η Επιτροπή προτείνει συνεπώς τη διάθεση ποσού ύψους 382 200 ευρώ.

(5)      Επομένως, πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς σχετικά με την αίτηση που υπέβαλε η Ισπανία.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010 κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την παροχή ποσού 382 200 ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

…..,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος

(1)

              ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.

(2)

              ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.

(3)

              ΕΕ C […], […], σ. […].


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) δημιουργήθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του σημείου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση(1) και του άρθρου 12 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1927/2006(2), το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μπορεί να προέλθει από τα περιθώρια που υπάρχουν κάτω από το συνολικό ανώτατο όριο δαπανών του προηγούμενου έτους ή/και από τις ακυρωθείσες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων από τα δυο προηγούμενα έτη, εξαιρουμένων όσων σχετίζονται με τον τομέα 1Β. Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον προϋπολογισμό ως προβλέψεις μόλις εξακριβωθεί ότι υπάρχουν επαρκή περιθώρια και/ή οι ακυρωθείσες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων.

Όσον αφορά τη διαδικασία, η Επιτροπή, για να ενεργοποιήσει το Ταμείο, σε περίπτωση θετικής αξιολόγησης μιας αίτησης, υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου και, ταυτόχρονα, την αντίστοιχη αίτηση μεταφοράς. Παράλληλα, θα μπορούσε να οργανωθεί τριμερής διάλογος για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τη χρήση του Ταμείου και τα απαιτούμενα ποσά. Αυτός ο τριμερής διάλογος μπορεί να έχει απλοποιημένη μορφή.

II. Κατάσταση πραγμάτων: η πρόταση της Επιτροπής

Στις 5 Νοεμβρίου 2010 η Επιτροπή ενέκρινε νέα πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ της Ισπανίας για να στηρίξει την επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης στην αγορά εργασίας.

Αυτή είναι η τριακοστή αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού του 2010 και αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 382 200 ευρώ από το ΕΤΠ για την Ισπανία. Αφορά 515 απολύσεις (εκ των οποίων 508 προορίζονται για στήριξη) στην επιχείρηση Lear Automotive (EEDS) Spain, που δραστηριοποιείται στον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας στην Καταλωνία, κατά την περίοδο αναφοράς των τεσσάρων μηνών από 14 Ιανουαρίου έως 14 Μαΐου 2010.

Η αίτηση EGF/2010/023 ES/Lear υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 23 Ιουλίου 2010 και συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 10 Αυγούστου 2010. Βασίστηκε στο κριτήριο παρέμβασης του άρθρου 2, στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ, το οποίο προϋποθέτει τουλάχιστον 500 απολύσεις σε χρονικό διάστημα 4 μηνών σε επιχείρηση, συμπεριλαμβανομένων των προμηθευτών της και των παραγωγών των μεταγενέστερων σταδίων του προϊόντος, και υπεβλήθη εντός της προθεσμίας των 10 εβδομάδων που προβλέπεται στο άρθρο 5 του εν λόγω κανονισμού.

Η αποτίμηση από την Επιτροπή βασίστηκε στην αξιολόγηση της σύνδεσης ανάμεσα στις απολύσεις και τις μείζονες διαρθρωτικές αλλαγές που επέρχονται στο εμπόριο παγκοσμίως ή την χρηματοπιστωτική κρίση, το απρόβλεπτο των εν λόγω απολύσεων, την απόδειξη του αριθμού των απολύσεων και τη συμβατότητα με τα κριτήρια του άρθρου 2 α), την εξήγηση του απρόβλεπτου χαρακτήρα των απολύσεων, τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων που προβαίνουν στις απολύσεις και των εργαζομένων που θα αποτελέσουν αντικείμενο της ενίσχυσης, την περιοχή που πλήττεται και τις αρχές και τις ενδιαφερόμενες αρχές και ομάδες συμφερόντων, τον αντίκτυπο των απολύσεων όσον αφορά την απασχόληση σε τοπική, περιφερειακή ή εθνική κλίμακα, την προς χρηματοδότηση δέσμη συντονισμένων μέτρων για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση, περιλαμβανομένου του εάν είναι συμβατή με τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, τις ημερομηνίες έναρξης ή σχεδιαζόμενης έναρξης για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση προς τους πληγέντες εργαζομένους, τις διαδικασίες για διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου.

Σύμφωνα με την αποτίμηση της Επιτροπής, η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται με τον κανονισμό ΕΤΠ και η Επιτροπή συνιστά στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να εγκρίνει τις αιτήσεις.

Για να κινητοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή υπέβαλε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση για τη μεταφορά πιστώσεων (DEC 45//2010) συνολικού ποσού ύψους 382 200 ευρώ από το αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και από το κονδύλιο του προϋπολογισμού «Πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία – πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία» (01 04 04) σε πιστώσεις πληρωμών προς τα κονδύλια του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ (04 05 01).

Η εισηγήτρια παρατηρεί με ικανοποίηση ότι η Επιτροπή έχει εντοπίσει εναλλακτική προς τους μη χρησιμοποιηθέντες πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου πηγή πιστώσεων πληρωμών, σύμφωνα με τα επανειλημμένα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Ωστόσο θεωρεί ότι η συγκεκριμένη επιλογή (γραμμή του προϋπολογισμού αφιερωμένη στην υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας) δεν είναι ικανοποιητική, δεδομένων των σοβαρών ελλείψεων που συναντά η Επιτροπή κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας. Σε εποχή οικονομικής κρίσης μάλιστα οι πιστώσεις αυτές πρέπει να αυξάνονται. Καλεί συνεπώς την Επιτροπή να συνεχίσει την προσπάθειά της για τον εντοπισμό καταλληλότερων γραμμών του προϋπολογισμού για πληρωμές στο μέλλον.

Η διοργανική συμφωνία επιτρέπει την κινητοποίηση του ΕΤΠ εντός του ανώτατου ορίου των 500 εκατ. ευρώ.

Το 2010, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενέκρινε είκοσι μία προτάσεις για κινητοποίηση του Ταμείου και μία μεταφορά για την τεχνική υποστήριξη, για συνολικό ποσό 65°378°668°ευρώ, το οποίο προστιθέμενο στο επιπρόσθετο ποσό των 16°728°338°ευρώ που έχει σχέση με τις άλλες προτάσεις υπό συζήτηση (περιλαμβανομένης της παρούσης) αφήνει διαθέσιμο έως το τέλος του 2010 ποσό 417 892 994°ευρώ.

III. Διαδικασία

Η Επιτροπή έχει υποβάλει αίτηση μεταφοράς πιστώσεων(3) για την εγγραφή ειδικών πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό 2010, όπως ορίζεται στο σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006.

Ο τριμερής διάλογος όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με απόφαση κινητοποίησης του ΕΤΠ θα μπορούσε να λάβει απλουστευμένη μορφή (ανταλλαγή επιστολών), όπως προβλέπεται στο άρθρο 12, παράγραφος 5 της νομικής βάσης, εκτός εάν δεν υπάρξει συμφωνία Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων πρέπει να συμμετάσχει στη διεργασία, για να παρασχεθεί εποικοδομητική στήριξη και συμβολή στην αποτίμηση των αιτήσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

Αφού προβεί στη δική της αξιολόγηση η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα γνωστοποιήσει την άποψή της για την κινητοποίηση του Ταμείου η οποία θα επισυνάπτεται ως επιστολή στην παρούσα έκθεση.

Η κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που εγκρίθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, επιβεβαιώνει τη σημασία της εξασφάλισης μιας ταχείας διαδικασίας, με τη δέουσα τήρηση των διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου.

(1)

ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.

(2)

ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1

(3)

DEC 45/2010, 5 Νοεμβρίου 2010


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΕ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ES/jm

D(2010)59714

Κύριον Alain Lamassoure

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 13E158

Θέμα: Opinion on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) for the case EGF/2010/023 ES/Lear (COM(2010)625 final)

Αξιότιμε κύριε Lamassoure,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) εξέτασε την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην υπόθεση EGF/2010/023 ES/Lear και ενέκρινε την εξής γνωμοδότηση:

Η Επιτροπή Απασχόλησης και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ υποστηρίζουν την κινητοποίηση του Ταμείου όσον αφορά το συγκεκριμένο αίτημα. Επ' αυτού η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Οι αποφάσεις της επιτροπής EMPL βασίζονται στις εξής εκτιμήσεις:

A.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπό εξέταση αίτηση είναι σύμφωνη με το άρθρο 2, στοιχείο α) του κανονισμού ΕΤΠ και αφορά 508 από τις 515 απολύσεις που πραγματοποιήθηκαν κατά την περίοδο αναφοράς 4 μηνών μεταξύ 14ης Ιανουαρίου 2010 και 14ης Μαΐου 2010 λόγω του κλεισίματος της επιχείρησης Lear Automotive (EEDS)·

Β.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισπανικές αρχές προβάλλουν το επιχείρημα ότι η παγκόσμια χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση έχει θέσει τον τομέα της αυτοκινητοβιομηχανίας παγκοσμίως υπό ιδιαίτερη πίεση και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Επιτροπή έχει ήδη αναγνωρίσει ότι, καθώς περίπου 60-80 % (συναρτήσει του κράτους μέλους) των νέων αυτοκινήτων στην Ευρώπη αγοράζονται με πίστωση, η χρηματοπιστωτική κρίση που αποτελεί την αιτία της ύφεσης έχει πλήξει πολύ σοβαρά την αυτοκινητοβιομηχανία·

Γ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ισπανικές αρχές προβάλλουν το επιχείρημα ότι το 2008 οι ταξινομήσεις νέων οχημάτων στην Ισπανία μειώθηκαν κατά 28 % σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, κυρίως εξαιτίας των αυστηρών πιστωτικών όρων, της πολύ χαμηλής εμπιστοσύνης των καταναλωτών και της μειωμένης αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών· λαμβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι ο παγκόσμιος χαρακτήρας της κρίσης είχε επίσης ως αποτέλεσμα να μειωθούν κατά 9,6 % οι πωλήσεις οχημάτων που κατασκευάζονται στην Ισπανία και πωλούνται στο εξωτερικό·

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η δομή της οικονομίας στην περιοχή Terras del Ebre είναι διαφορετική από την δομή της οικονομίας στην υπόλοιπη Καταλωνία με τον αγροτικό τομέα να αντιστοιχεί στο 8% της απασχόλησης και το 8,9% του ΑΕγχΠ, ενώ η απασχόληση στον τομέα των υπηρεσιών αντιστοιχεί στο 59,9% της απασχόλησης και το 52,5% του ΑΕγχΠ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι δραστηριότητες υψηλής προστιθέμενης αξίας αντιστοιχούν μόνο στο 20% της απασχόλησης στην περιοχή Terras del Ebre, ενώ στην Καταλωνία ως σύνολο αντιστοιχούν κατά μέσο όρο σε 35%·

Ε.   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι κύριες ενδιαφερόμενες ομάδες συμφερόντων είναι οι κοινωνικοί εταίροι που απαρτίζουν το διοικητικό συμβούλιο του Servei de Ocupació de Catalunya (Δημόσιος Οργανισμός Απασχόλησης της Καταλωνίας): τα συνδικάτα Comisión Obrera Nacional de Cataluña και Unión General de Trabajadores, δύο οργανώσεις εργοδοτών: Foment del Treball και PIMEC, και δύο ενώσεις που εκπροσωπούν τα δημοτικά συμβούλια της Καταλωνίας.

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι το κλείσιμο της Lear είχε ως αποτέλεσμα για την περιοχή την κατά 4% αύξηση του ποσοστού ανεργίας, η οποία το 2009 ανερχόταν ήδη σε 22,7%, ενώ στο σύνολό της Καταλωνίας ανερχόταν σε 17,5%·

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι 67,1% των εργαζομένων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση είναι γυναίκες και λαμβάνοντας υπόψη ότι 84,5% εκείνων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση είναι ηλικίας μεταξύ 35 και 54 ετών και 11,2% είναι ηλικίας άνω των 55 ετών·

Η.  λαμβάνοντας υπόψη ότι τρεις από τους εργαζομένους για τους οποίους ζητείται ενίσχυση είναι ανάπηροι·

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι 92,9% των εργαζομένων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση είναι χειριστές εγκαταστάσεων και μηχανών·

Ι.    λαμβάνοντας υπόψη ότι 74,8% των εργαζομένων για τους οποίους ζητείται ενίσχυση έχουν ολοκληρώσει μόνον τη βασική εκπαίδευση και λαμβάνοντας υπόψη ότι 15,2% την ανώτερη δευτεροβάθμια εκπαίδευση·

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η εμπειρία της Ισπανίας με υποθέσεις του ΕΤΠ δεικνύει ότι δεν θα συμμετάσχουν όλοι οι απολυθέντες στα μέτρα που προσφέρονται· λαμβάνοντας υπόψη ως εκ τούτου ότι ο αριθμός των ενεργώς συμμετεχόντων μπορεί απλώς να είναι κατ' εκτίμηση και λαμβάνοντας υπόψη ότι το σχέδιο χρηματοδότησης υπολογίζεται σύμφωνα με αυτή την εκτίμηση· λαμβάνοντας υπόψη ότι ενεργώντας ούτως η Ισπανία αποφεύγει την επιστροφή μεγάλων ποσών συνεισφορών της ΕΕ που δεν έχουν απορροφηθεί.

Συνεπώς, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την αίτηση της Ισπανίας τις εξής προτάσεις:

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για χρηματοδοτική συνδρομή, σύμφωνα με τον κανονισμό για το ΕΤΠ·

2.  σημειώνει ότι ο συνολικός αριθμός των συμμετεχόντων στα προτεινόμενα μέτρα υπολογίζεται κατ’ εκτίμηση βάσει της εμπειρίας με προηγούμενες αιτήσεις·

3.  υπενθυμίζει την αίτηση EGF/2010/002 ES/Cataluna automoción που κάλυπτε 1429 από τις 2330 απολύσεις στην ίδια περιφέρεια και τον ίδιον τομέα και σημειώνει ότι αποφασίσθηκε να μην περιληφθούν οι απολύσεις αυτής της αίτησης επειδή η επιχείρηση είχε συμφωνήσει να χρηματοδοτήσει κοινωνικό πρόγραμμα· σημειώνει περαιτέρω ότι αυτό το κοινωνικό πρόγραμμα είναι ολιγότερο πλήρες από τη δέσμη μέτρων ΕΤΠ που παρουσιάζεται στο EGF/2010/002 και ότι με την υποβολή αυτής της αίτησης οι ισπανικές αρχές αποσκοπούν να παράσχουν στους απολυθέντες από τη Lear δέσμη εξατομικευμένων υπηρεσιών παρόμοια προς τη δέσμη που προτείνεται για εργαζομένους που απολύθηκαν στην ίδια περιφέρεια και του ιδίου οικονομικού τομέα και καλύπτονται από την προηγουμένη αίτηση·

4.  σημειώνει ότι τα μέτρα του ΕΤΠ έχουν μια μοναδικότητα και έναν ειδικό χαρακτήρα, καθόσον απευθύνονται σε έναν τομέα και σε ένα συγκεκριμένο πληθυσμό, και είναι ειδικά σχεδιασμένα και έχουν εντατική μορφή· σημειώνει περαιτέρω ότι συνεχής παρακολούθηση των δράσεων του ΕΚΤ και του ΕΤΠ που υπηρετούν παρόμοιους σκοπούς και τους αντίστοιχους εργαζομένους θα συμβάλει στην αποφυγή επικαλύψεων ανάμεσα στα μέτρα του ΕΚΤ και του ΕΤΠ·

5.  χαιρετίζει την έγκαιρη έναρξη των μέτρων (6 μήνες μετά τις πρώτες απολύσεις)· υπενθυμίζει στα κράτη μέλη τη σημασία του να λαμβάνονται άμεσα μέτρα στην αγορά εργασίας παράλληλα με την αίτησή τους στο ΕΤΠ·

6.  χαιρετίζει την ενεργό συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων στην αίτηση για συγχρηματοδότηση από το ΕΤΠ·

7.  χαιρετίζει τη διάφανη παρουσίαση της αίτησης με σαφή υπόδειξη των μέτρων που χρηματοδοτούνται από το κοινωνικό πρόγραμμα και τα συμπληρωματικά μέτρα που λαμβάνουν στήριξη από το ΕΤΠ· συνιστά να αποτελέσει αυτή η παρουσίαση πρότυπο για αιτήσεις στο μέλλον και, όπου είναι τούτο δυνατό, επίσης για τις παρουσιάσεις των χρηματοδοτούμενων από το ΕΚΤ και το ΕΤΠ συντονισμένων μέτρων για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση, πρότυπο που αυξάνει το ορατό της προστιθέμενης αξίας από το ΕΤΠ.

Με εκτίμηση,

Pervenche Berès


ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

2.12.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

18

2

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Damien Abad, Lajos Bokros, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Paul Rübig, Γεώργιος Σταυρακάκης

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Mulder

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου