Procedura : 2010/2266(BUD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0352/2010

Teksty złożone :

A7-0352/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 14/12/2010 - 9.10
Wyjaśnienia do głosowania
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2010)0462

SPRAWOZDANIE     
PDF 166kWORD 117k
3.12.2010
PE 452.691v02-00 A7-0352/2010

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

(COM(2010)0631 – C7‑0361/2010 – 2010/2266(BUD))

Komisja Budżetowa

Sprawozdawczyni: Barbara Matera

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY
 UZASADNIENIE
 ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodnie z pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami

(COM(2010)0631 – C7‑0361/2010 – 2010/2266(BUD))

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedłożony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2010)0631 – C7–0361/2010),

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(1), a w szczególności jego pkt 28,

–   uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji(2) (rozporządzenie w sprawie EFG),

–   uwzględniając pismo Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej (A7‑0352/2010),

A. mając na uwadze, że Unia Europejska opracowała odpowiednie instrumenty legislacyjne i budżetowe w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami poważnych zmian strukturalnych w handlu światowym oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej powrót na rynek pracy,

B.  mając na uwadze, że zakres zastosowania EFG został rozszerzony o wnioski przedłożone po dniu 1 maja 2009 r. i obejmuje również pomoc dla pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim skutkiem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego,

C. mając na uwadze, że pomoc finansowa Unii dla zwalnianych pracowników powinna być dynamiczna i powinno się jej udzielać jak najszybciej i jak najskuteczniej zgodnie ze wspólną deklaracją Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętą na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., a także przy uwzględnieniu PMI z dnia 17 maja 2006 r. w sprawie przyjęcia decyzji o uruchomieniu EFG,

D. mając na uwadze, że Polska złożyła wniosek o pomoc w związku ze zwolnieniem 189 osób w przedsiębiorstwie H. Cegielski-Poznań i czterech przedsiębiorstwach będących jego dostawcami, prowadzących działalność w sektorze produkcji silników okrętowych o zapłonie samoczynnym,

E.  mając na uwadze, że złożony wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności przewidziane w rozporządzeniu w sprawie EFG,

1.  zwraca się do zainteresowanych instytucji o podjęcie niezbędnych kroków mających na celu przyspieszenie uruchomienia EFG;

2.  przypomina, że instytucje zobowiązane są do zagwarantowania sprawnej i szybkiej procedury przyjęcia decyzji w sprawie uruchomienia EFG, zapewniających jednorazowe, ograniczone w czasie i indywidualne wsparcie, mające na celu pomoc pracownikom zwolnionym w wyniku globalizacji oraz kryzysu finansowego i gospodarczego; podkreśla rolę, jaką może odegrać EFG w powrocie zwolnionych pracowników na rynek pracy;

3.  podkreśla, że zgodnie z art. 6 rozporządzenia w sprawie EFG należy zadbać o to, aby EFG wspierał powrót na rynek pracy zwolnionych indywidualnych pracowników; ponownie podkreśla, że wsparcie z EFG nie zastępuje działań, za podjęcie których – na mocy prawa krajowego lub układów zbiorowych – odpowiedzialne są przedsiębiorstwa, ani środków restrukturyzacji przedsiębiorstw lub sektorów;

4.  stwierdza, że informacje na temat skoordynowanego pakietu zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane z EFG, obejmują szczegółowe dane na temat jego komplementarności z działaniami finansowanymi z funduszy strukturalnych; ponownie wzywa do przedstawiania analizy porównawczej tych danych również w sprawozdaniach rocznych, w tym oceny wpływu, jaki te tymczasowe i zindywidualizowane usługi mają na długotrwały powrót na rynek pracy zwolnionych pracowników;

5.  z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w kontekście uruchomienia EFG Komisja zaproponowała alternatywne w stosunku do niewykorzystanych funduszy Europejskiego Funduszu Społecznego źródło środków na płatności, stosując się tym samym do częstych napomnień Parlamentu Europejskiego, że EFG powstał jako odrębny instrument mający własne cele i harmonogram, wobec czego należy określić stosowne linie budżetowe dla celów przesunięć;

6.  zwraca jednak uwagę, że aby uruchomić EFG w tym przypadku, środki na płatności zostaną przesunięte z linii budżetowej przeznaczonej na wsparcie MŚP oraz innowacji; wyraża ubolewanie z powodu poważnych zaniedbań ze strony Komisji przy wdrażaniu programów na rzecz konkurencyjności i innowacji, szczególnie w okresie kryzysu gospodarczego, który znacznie zwiększył potrzeby w zakresie takiego wsparcia;

7.  przypomina, że należy dokonać oceny funkcjonowania i wartości dodanej EFG w kontekście ogólnej oceny programów i różnych innych instrumentów utworzonych na mocy porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r., w ramach procedury przeglądu śródokresowego wieloletnich ram finansowych na lata 2007-2013;

8.  z zadowoleniem przyjmuje nowy format wniosku Komisji, który przedstawia w uzasadnieniu jasne i szczegółowe informacje na temat wniosku, analizuje kryteria kwalifikowalności i wyjaśnia, dlaczego doszło do zatwierdzenia wniosku, co jest zgodne z żądaniami Parlamentu;

9.  zatwierdza decyzję załączoną do niniejszej rezolucji;

10. zobowiązuje swojego przewodniczącego do podpisania wraz z przewodniczącym Rady niniejszej decyzji i zapewnienia jej publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej;

11. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji wraz z załącznikiem Radzie i Komisji.

(1)

Dz.U. C 139, z 14.6.2006, s. 1.

(2)

Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.


ZAŁĄCZNIK: DECYZJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

z dnia xxx

w sprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji, zgodniepkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnegodnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, RadąKomisjąsprawie dyscypliny budżetowejnależytego zarządzania finansami (wniosek EGF/2010/006 PL/H. Cegielski-PoznańPolski)

PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem Europejskim, Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(1), a w szczególności jego pkt 28,

uwzględniając rozporządzenie (WE) nr 1927/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. ustanawiające Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji(2), w szczególności jego art. 12 ust. 3,

uwzględniając wniosek Komisji Europejskiej(3),

a także mając na uwadze, co następuje:

(1)      Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji (EFG) ustanowiono w celu zapewnienia dodatkowego wsparcia pracownikom zwolnionym w wyniku istotnych zmian w strukturze światowego handlu spowodowanych globalizacją oraz udzielenia im pomocy umożliwiającej powrót na rynek pracy.

(2)      Zakres zastosowania EFG został rozszerzony o wnioski przedłożone po dniu 1 maja 2009 r. i obejmuje również pomoc dla pracowników, których zwolnienie było bezpośrednim skutkiem światowego kryzysu finansowego i gospodarczego.

(3)      Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pozwala uruchomić EFG w ramach rocznego pułapu w wysokości 500 mln EUR.

(4)      Polska złożyła wniosek o uruchomienie EFG w związku ze zwolnieniami w przedsiębiorstwie H. Cegielski-Poznań s.a. w dniu 8 marca 2010 r. i uzupełniła go o dodatkowe informacje do dnia 10 sierpnia 2010 r. Wniosek jest zgodny z wymogami określania wkładów finansowych zawartymi w art. 10 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006. Komisja wnosi zatem o uruchomienie kwoty 114 250 EUR.

(5)      Należy zatem uruchomić środki z EFG, aby zapewnić wkład finansowy w związku z wnioskiem złożonym przez Polskę.

POSTANOWIŁY CO NASTĘPUJE:

Artykuł 1

W ramach budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok budżetowy 2010 uruchamia się środki z Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG), aby udostępnić kwotę 114 250 EUR w formie środków na zobowiązania i środków na płatności.

Artykuł 2

Niniejsza decyzja zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.

Sporządzono w

W imieniu Parlamentu Europejskiego          W imieniu Rady

Przewodniczący                                            Przewodniczący

(1)

              Dz.U. C 139, z 14.6.2006, s. 1.

(2)

              Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

(3)

              Dz.U. C […] z […], s. […].


UZASADNIENIE

I. Kontekst

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji utworzono w celu udzielenia dodatkowego wsparcia pracownikom dotkniętym konsekwencjami poważnych zmian strukturalnych w handlu światowym.

Zgodnie z zapisem w pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami(1) z dnia 17 maja 2006 r. oraz w art. 12 rozporządzenia (WE) nr 1927/2006(2) EFG nie może przekroczyć maksymalnej kwoty 500 mln EUR, która pochodzi z marginesu w ramach globalnego pułapu wydatków z poprzedniego roku lub ze środków na anulowane zobowiązania z poprzednich dwóch lat, z wyjątkiem tych, które dotyczą działu 1b. Odpowiednie kwoty są ujmowane w budżecie jako rezerwa natychmiast po określeniu dostatecznych marginesów lub anulowanych zobowiązań.

Jeżeli chodzi o procedurę, w celu sięgnięcia po środki funduszu Komisja – w przypadku pozytywnej oceny wniosku – przedstawia władzy budżetowej wniosek w sprawie uruchomienia funduszu, składając jednocześnie odpowiedni wniosek o przesunięcie środków. Równolegle mogą odbywać się rozmowy trójstronne w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie wykorzystania funduszu i wnioskowanych kwot. Rozmowy trójstronne mogą mieć uproszczoną formę.

II. Aktualna sytuacja: wniosek Komisji

W dniu 5 listopada 2010 r. Komisja przyjęła nowy wniosek w sprawie decyzji dotyczącej uruchomienia EFG na rzecz Polski w celu wsparcia powrotu na rynek pracy pracowników zwolnionych na skutek światowego kryzysu finansowego i gospodarczego.

Jest to trzydziesty pierwszy wniosek analizowany w ramach budżetu na 2010 r. i dotyczy uruchomienia całkowitej kwoty 114 250 EUR z EFG na rzecz Polski. Dotyczy on 658 zwolnień (z których 189 ma uzyskać pomoc z wnioskowanych środków) w przedsiębiorstwie H. Cegielski-Poznań i czterech przedsiębiorstwach będących jego dostawcami, prowadzących działalność w sektorze produkcji silników okrętowych o zapłonie samoczynnym w mieście Poznań i powiecie poznańskim w czteromiesięcznym okresie referencyjnym od dnia 1 września 2009 r. do dnia 1 stycznia 2010 r.

Wniosek w sprawie EGF/2010/006 PL/H. Cegielski-Poznań został przedstawiony Komisji w dniu 8 marca 2010 r. i uzupełniony o dodatkowe informacje do dnia 10 sierpnia 2010 r. Podstawą złożenia wniosku było kryterium interwencji określone w art. 2 lit. a) rozporządzenia EFG, które określa próg co najmniej 500 zwolnień w ciągu czterech miesięcy w przedsiębiorstwie wraz z pracownikami zwolnionymi u jego dostawców lub producentów stanowiących dalsze ogniwo łańcucha dostaw, a jego złożenie miało miejsce w terminie 10 tygodni (art. 5 rozporządzenia).

Podstawą oceny Komisji było określenie powiązania pomiędzy zwolnieniami a głównymi zmianami strukturalnymi w handlu światowym bądź kryzysem finansowym, nieprzewidziany charakter tych zwolnień, przedstawienie liczby zwolnień i udowodnienie zachowania zgodności z wymogami określonymi w art. 2 lit. a), wyjaśnienie nieprzewidzianego charakteru tych zwolnień, identyfikacja dokonujących tych zwolnień przedsiębiorstw i pracowników przewidzianych do objęcia pomocą, obszarów, których dotyczy ten problem, oraz ich władz i zainteresowanych stron, wpływ zwolnień na zatrudnienie na szczeblu lokalnym, regionalnym lub krajowym, skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług, które mają być finansowane, łącznie z jego zgodnością z działaniami finansowymi z funduszy strukturalnych, terminy, w których rozpoczęto lub na które planowano rozpoczęcie realizacji spersonalizowanych usług dla zwalnianych pracowników, procedury konsultacji z partnerami społecznymi oraz systemy zarządzania i kontroli.

Według oceny Komisji wniosek spełnia kryteria kwalifikowalności określone w rozporządzeniu w sprawie EFG i w związku z tym Komisja sugeruje jego zatwierdzenie przez władzę budżetową.

W celu uruchomienia EFG Komisja przedłożyła władzy budżetowej wniosek o przesunięcie środków (DEC 47/2010) na łączną kwotę 114 250 EUR z rezerwy EFG (40 02 43) w zobowiązaniach oraz z linii budżetowej „Program ramowy na rzecz konkurencyjności i innowacji – program na rzecz przedsiębiorczości i innowacji”(01 04 04) w płatnościach do linii budżetowych EFG (04 05 01).

Sprawozdawczyni z zadowoleniem zauważa, że Komisja określiła alternatywne źródło środków na płatności inne niż niewykorzystane środki EFS, zgodnie z ponawianymi wezwaniami Parlamentu Europejskiego.

Uważa ona jednak, że dokonany w tym przypadku wybór (linia budżetowa przeznaczona na wsparcie przedsiębiorczości i innowacji) jest niezadowalający, mając na względzie poważne braki, jakie napotyka Komisja przy wdrażaniu programów z zakresu konkurencyjności i innowacji. W dobie kryzysu finansowego środki te powinny raczej zostać zwiększone. Zwraca się w związku z tym do Komisji, aby nie ustawała w wysiłkach w celu identyfikacji bardziej odpowiednich linii budżetowych na płatności w przyszłości.

Porozumienie międzyinstytucjonalne przewiduje możliwość uruchomienia Funduszu w granicach rocznego pułapu wynoszącego 500 mln EUR.

W 2010 r. władza budżetowa zatwierdziła już dwadzieścia jeden wniosków o uruchomienie EFG i przesunięcie na rzecz pomocy technicznej na całkowitą kwotę 65 378 668 EUR, co po dodaniu dodatkowej kwoty 16 728 338 EUR związanej z innymi rozpatrywanymi obecnie wnioskami (w tym z niniejszym wnioskiem) pozostawia kwotę 417 892 994 EUR do wykorzystania do końca 2010 r.

III. Procedura

Komisja przedstawiła wniosek o przesunięcie środków(3) w celu zapisania w budżecie na 2010 r. szczegółowych środków na zobowiązania i środków na płatności, zgodnie z wymogami pkt 28 Porozumienia międzyinstytucjonalnego z dnia 17 maja 2006 r.

Zgodnie z art. 12 ust. 5 podstawy prawnej rozmowy trójstronne dotyczące wniosku Komisji w sprawie decyzji o uruchomieniu EFG mogą odbywać się w trybie uproszczonym (wymiana pism), chyba że nie dojdzie do porozumienia między Parlamentem a Radą.

Zgodnie z porozumieniem wewnętrznym zawartym z Komisją Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EMPL) komisja ta powinna zostać włączona w tę procedurę w celu zapewnienia konstruktywnego wsparcia i pomocy w ocenie wniosków o środki z EFG.

W następstwie przeprowadzonej oceny komisja EMPL Parlamentu Europejskiego wyrazi zdanie w sprawie uruchomienia funduszu, które zostanie załączone jako opinia do niniejszego sprawozdania.

We wspólnej deklaracji Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, przyjętej na posiedzeniu pojednawczym w dniu 17 lipca 2008 r., potwierdzono znaczenie zapewnienia szybkiego procesu podejmowania decyzji w sprawie uruchomienia EFG przy poszanowaniu porozumienia międzyinstytucjonalnego.

(1)

Dz.U. C 139, z 14.6.2006, s. 1.

(2)

Dz.U. L 406 z 30.12.2006, s. 1.

(3)

DEC 47/2010 z dnia 5 listopada 2010 r.


ZAŁĄCZNIK: PISMO KOMISJI ZATRUDNIENIA I SPRAW SOCJALNYCH

ES/jm

D(2010)59716

Pan Alain Lamassoure

Przewodniczący Komisji Budżetowej

ASP 13E158

Przedmiot: Opiniasprawie uruchomienia Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG)sprawie EGF/2010/006 PL/C. Cegielski-Poznań (COM(2010)631 wersja ostateczna)  

Szanowny Panie!

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych (EPML) i jej grupa robocza ds. EFG rozpatrzyła uruchomienie Europejskiego Funduszu Dostosowania do Globalizacji (EFG) w sprawie EGF/2010/006 PL/C. Cegielski-Poznań oraz przyjęła poniższą opinię.

Komisja EMPL i grupa robocza ds. EFG opowiadają się za uruchomieniem EFG w związku z ww. wnioskiem. W tym kontekście komisja EMPL zgłasza klika uwag, nie podważając jednak decyzji o przesunięciu płatności.

Rozważania komisji EMPL opierają się na następujących uwagach:

A)  mając na uwadze, że niniejszy wniosek jest zgodny z art. 2a rozporządzenia w sprawie EFG i dotyczy 189 z 658 zwolnień, które miały miejsce w okresie referencyjnym czterech miesięcy pomiędzy 1 września 2009 r. a 1 stycznia 2010 r. w przedsiębiorstwie H. Cegielski-Poznań, produkującym dwusuwowe silniki okrętowe o zapłonie samoczynnym oraz silniki o zapłonie samoczynnym stosowane w zespołach napędowych, oraz w czterech przedsiębiorstwach będących jego dostawcami;

B)  mając na uwadze, że kryzys finansowy i gospodarczy w znacznym stopniu zmienił warunki i prognozy dalszego rozwoju rynku, wskutek czego na przełomie 2008 i 2009 r. nowe zamówienia zostały niemal całkowicie wstrzymane; mając na uwadze, że spodziewane jest ponadto anulowanie około 10 % nowych zamówień;

C)  mając na uwadze, że przed kryzysem finansowym polski przemysł stoczniowy rozpoczął etap restrukturyzacji, monitorowany przez Komisję Europejską pod kątem zgodności z zasadami udzielania pomocy państwa, co wskazuje na konieczność lepszego uwypuklenia różnych instrumentów UE;

D)  mając na uwadze, że dalsze perspektywy rozwoju sektora zależą w znacznym stopniu od skutków globalizacji, ponieważ według prognoz przemysł stoczniowy przeniesie się w przyszłości do tańszych regionów, zwłaszcza w Azji, które w kolejnych latach przed kryzysem zwiększały swój udział w rynku; mając na uwadze, że według polskich władz kryzys przyspieszył kurczenie się unijnego udziału w światowym rynku stoczniowym, który z poziomu 14,8% w roku 2008 spadł do wartości 8,1% w dniu 31 sierpnia 2009 r.;

E)  mając na uwadze, że w związku z tym jest mało prawdopodobne, by przedsiębiorstwa dotknięte tymi okolicznościami mogły potencjalnie wrócić do swoich normalnych poziomów produkcji z końcem kryzysu;

F)  mając na uwadze, że 469 zwolnionych pracowników nie zarejestrowało się w lokalnym urzędzie pracy i w związku z tym uważa się, że znaleźli już nową pracę, otworzyli własną działalność gospodarczą, wyemigrowali lub przeszli na emeryturę;

G)  mając na uwadze, że bezrobocie w tym zakresie wzrosło szczególnie gwałtownie w dotkniętym obszarze, ponieważ liczba bezrobotnych wzrosła prawie dwukrotnie (+89%) pomiędzy końcem 2008 a końcem 2009 r.;

H)  mając na uwadze, że 82,5% zwolnionych pracowników to mężczyźni oraz że 81,5% z nich jest w wieku od 25 do 54 lat,

I)  mając na uwadze, że 40,8% zwolnionych pracowników wykonywało prace w zakresie obróbki metalu, obsługi maszyn i w zawodach pokrewnych; mając na uwadze, że 22,2% zwolnionych pracowników to specjaliści z dziedziny nauk fizycznych, matematycznych i inżynierii lub dziedzin pokrewnych;

J)  mając na uwadze, że oferty pracy w tym regionie w 2009 r. obejmowały głównie następujące sektory: handel, usługi finansowe, ochronę własności, przemysł budowlany i usługi; mając w związku z tym na uwadze, że wniosek skupia się na wsparciu pracowników w celu ich przekwalifikowania;

K)  mając na uwadze, że Komisja twierdzi, że pomoc z EFG została zaoferowana również wszystkim pozostałym zwolnionym pracownikom; mając jednak na uwadze, że niektórzy z nich znaleźli już pracę, przeszli na emeryturę, lub nie wyrazili zainteresowania skorzystaniem ze środków pomocowych; mając też na uwadze, że według Komisji dodatkowym elementem jest fakt, że system wdrożenia EFG w Polsce wymaga od pracowników otrzymujących wsparcie oficjalnego zarejestrowania się jako osoby bezrobotne w powiatowym urzędzie pracy oraz mając na uwadze, że może istnieć niewielka grupa osób, która nie należy do żadnej z wymienionych grup, ponieważ postanowiły one nie rejestrować się w urzędzie pracy, a przez to nie mogą uczestniczyć w programach;

Komisja Zatrudnienia i Spraw Socjalnych zwraca się zatem do Komisji Budżetowej, właściwej dla tej sprawy, o uwzględnienie w projekcie rezolucji następujących wskazówek dotyczących wniosku Polski:

1.  podziela pogląd Komisji, że spełnione zostały warunki pomocy finansowej określone w rozporządzeniu w sprawie EFG;

2.  stwierdza, że polskie władze zaoferowały skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług wszystkim pracownikom, jednak z różnych przyczyn tylko część zwolnionych pracowników skorzystała ostatecznie ze środków pomocowych;

3.  przypomina o wniosku w sprawie EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie Automotive, dotyczącym 590 zwolnień w tym samym regionie województwa wielkopolskiego w Polsce według klasyfikacji NACE rew. 2 („produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep”);

4.  zauważa, że skoordynowany pakiet zindywidualizowanych usług zawiera pewne środki, dla których nie wniesiono o wsparcie z EFG, mimo że zasadniczo kwalifikują się one do wsparcia, tak jak w przypadku umiejętności w zakresie poszukiwania pracy (ustęp 19);

5.  oczekuje więcej informacji o indywidualnie dobranych programach szkoleniowych i programach przekwalifikowania w odniesieniu de celów szkoleń, czasu ich trwania oraz rodzaju możliwych do uzyskania dzięki nim zaświadczeń, dyplomów i licencji;

6.  zastanawia się, czy wspieranie przedsiębiorczości i samozatrudnienia obejmuje jakiekolwiek inne rodzaje pomocy niefinansowej, takie jak system mentorski czy doradztwo.

Z poważaniem,

Pervenche Berès


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

2.12.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

18

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Damien Abad, Lajos Bokros, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Jan Mulder

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności