Postup : 2010/2266(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0352/2010

Predkladané texty :

A7-0352/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/12/2010 - 9.10
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0462

SPRÁVA     
PDF 172kWORD 113k
3.12.2010
PE 452.691v02-00 A7-0352/2010

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

(KOM(2010)0631 – C7‑0361/2010 – 2010/2266(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajkyňa: Barbara Matera

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

(KOM(2010)0631 – C7‑0361/2010 – 2010/2266(BUD))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0631

C7-0361/2010),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1), a najmä na jej bod 28,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii(2) (nariadenie o EGF),

–   so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7‑0352/2010),

A. keďže Európska únia ustanovila príslušné legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomôcť pri ich opätovnom vstupe na trh práce,

B.  keďže rozsah pôsobnosti EGF bol rozšírený o žiadosti podané po 1. máji 2009 s cieľom zahrnúť podporu pre pracovníkov prepustených priamo v dôsledku globálnej finančnej a hospodárskej krízy,

C. keďže finančná pomoc Európskej únie prepusteným pracovníkom by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a mala by riadne zohľadňovať medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF),

D. keďže Poľsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prípadmi prepustenia 189 pracovníkov v podniku H. Cegielski-Poznań a u štyroch jeho dodávateľov pôsobiacich v odvetví výroby námorných naftových motorov,

E.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF,

1.  žiada zúčastnené inštitúcie, aby vyvinuli potrebné úsilie na urýchlenie mobilizácie EGF;

2.  pripomína záväzok inštitúcií zabezpečiť hladký a rýchly postup prijímania rozhodnutí o mobilizácii EGF a poskytnúť jednorazovú, časovo obmedzenú individuálnu podporu zameranú na pomoc pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku globalizácie a finančnej a hospodárskej krízy; zdôrazňuje úlohu, ktorú EGF môže zohrávať pri opätovnom vstupe prepustených pracovníkov na trh práce;

3.  zdôrazňuje, že v súlade s článkom 6 nariadenia o EGF by sa malo zaistiť, aby EGF podporoval opätovný vstup jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania; opakovane zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré sú podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedné podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

4.  berie na vedomie, že informácie poskytované o koordinovanom balíčku personalizovaných služieb, ktoré sa majú financovať z EGF, obsahujú podrobné informácie o komplementárnosti s akciami financovanými zo štrukturálnych fondov; pripomína svoju výzvu, aby sa komparatívne zhodnotenie týchto údajov uviedlo aj v príslušných výročných správach vrátane hodnotenia vplyvov týchto dočasných a personalizovaných služieb na dlhodobé opätovné zaradenie prepustených pracovníkov do trhu práce;

5.  v súvislosti s mobilizáciou EGF víta skutočnosť, že Komisia navrhla alternatívny zdroj platobných rozpočtových prostriedkov k nevyužitým prostriedkom Európskeho sociálneho fondu po tom, čo jej Európsky parlament často pripomínal, že EGF bol zriadený ako samostatný, osobitný nástroj s vlastnými cieľmi a lehotami, a že je preto potrebné určiť rozpočtové riadky vhodné na presuny;

6.  poznamenáva však, že s cieľom mobilizovať EGF pre tento prípad sa platobné rozpočtové prostriedky presunú z rozpočtového riadka určeného na podporu MSP a inovácie; vyjadruje poľutovanie nad vážnymi nedostatkami Európskej komisie pri plnení programov pre konkurencieschopnosť a inovácie, najmä počas hospodárskej krízy, ktorá by mala výrazne zvýšiť potrebu takejto podpory;

7.  pripomína, že fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali posúdiť v kontexte všeobecného hodnotenia programov a rozličných iných nástrojov vytvorených na základe MID zo 17. mája 2006, a to v rámci postupu preskúmania viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013 v polovici jeho trvania;

8.  víta nový formát návrhu Komisie, ktorý v dôvodovej správe uvádza jasné a podrobné informácie o žiadosti, analyzuje kritériá oprávnenosti a vysvetľuje dôvody, ktoré viedli k jej schváleniu, čo je v súlade s požiadavkami Parlamentu;

9.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

10. poveruje svojho predsedu, aby podpísal toto rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a aby zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.


PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z xxx

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2010/006 PL/H. Cegielski-Poznań, Poľsko)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1), a najmä na jej bod 28,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii(2), a najmä na jeho článok 12 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie(3),

keďže:

(1)      Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom prepusteným v dôsledku veľkých zmien v štruktúre svetového obchodu spôsobených globalizáciou a pomôcť im pri ich opätovnom vstupe na trh práce.

(2)      Rozsah pôsobnosti EGF bol rozšírený v prípade žiadostí predložených od 1. mája 2009, aby bola zahrnutá podpora pracovníkov prepustených v priamom dôsledku celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy.

(3)      Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje mobilizáciu EGF s ročným stropom vo výške 500 miliónov EUR.

(4)      Dňa 8. marca 2010 Poľsko predložilo žiadosť o mobilizáciu EGF v dôsledku prepúšťania v podniku H. Cegielski-Poznań Poland S.A.a do 10. augusta 2010 ju doplnilo o dodatočné informácie. Žiadosť spĺňa požiadavky na stanovenie finančných príspevkov podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 1927/2006. Komisia preto navrhuje uvoľniť prostriedky vo výške 114 250 EUR.

(5)      EGF by sa preto mal mobilizovať s cieľom poskytnúť finančný príspevok v súvislosti so žiadosťou Poľska,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2010 sa z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) uvoľnia prostriedky vo výške 114 250 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V

Za Európsky parlament                                              Za Radu

predseda                                                                      predseda

(1)

              Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

              Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

              Ú. v. EÚ C […], […], s. […].


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Východiská

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol zriadený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

Podľa ustanovení bodu 28 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1) a článku 12 nariadenia (ES) č. 1927/2006(2) fond nesmie prekročiť maximálnu sumu 500 miliónov EUR, ktorá sa čerpá z rezervy v rámci stropu celkových výdavkov z predchádzajúceho roka a/alebo zo zrušených viazaných rozpočtových prostriedkov z predchádzajúcich dvoch rokov okrem prostriedkov, ktoré súvisia s okruhom 1b. Príslušné sumy sa začlenia do rozpočtu ako rezerva, hneď ako sa určia dostatočné rozpätia a/alebo zrušené záväzky.

Čo sa týka postupu na využitie prostriedkov z fondu, Komisia v prípade kladného posúdenia žiadosti predkladá rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu spolu s príslušnou žiadosťou o presun prostriedkov. Zároveň sa môže usporiadať trialóg na dosiahnutie dohody o využívaní fondu a o požadovaných sumách. Trialóg sa môže uskutočniť v zjednodušenej forme.

II. Aktuálny stav: návrh Komisie

Komisia prijala 5. novembra 2010 nový návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Poľska s cieľom podporiť opätovný vstup pracovníkov na trh práce, ktorí boli prepustení z dôvodu globálnej finančnej a hospodárskej krízy.

Toto je tridsiata prvá žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2010, a týka sa mobilizácie celkovej sumy 114 250 EUR z EGF v prospech Poľska. Týka sa 658 prepustených zamestnancov (z ktorých sa na 189 vzťahuje pomoc) v podniku H. Cegielski-Poznań a u štyroch jeho dodávateľov, ktorí pôsobia v odvetví výroby námorných naftových motorov v mestách Poznań a v oblasti Powiat Poznański, počas štvormesačného referenčného obdobia od 1. septembra 2009 do 1. januára 2010.

Táto žiadosť, vec EGF/2010/006 PL/H. Cegielski-Poznań bola Komisii predložená 8. marca 2010 a do 10. augusta 2010 bola doplnená o dodatočné informácie. Vychádzala z intervenčných kritérií podľa článku 2 písm. a) nariadenia o EGF, podľa ktorého je potrebných najmenej 500 prepustených pracovníkov v období štyroch mesiacov v jednom podniku vrátane pracovníkov prepustených u jeho dodávateľov alebo u nadväzujúcich výrobcov, a bola podaná v lehote 10 týždňov (článok 5 uvedeného nariadenia).

Posúdenie Komisie vychádzalo z hodnotenia súvislosti medzi prepúšťaním a významnými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu alebo finančnou krízou, nepredvídateľného charakteru prepúšťania, preukázania počtu prípadov prepustenia a súladu s kritériami uvedenými v článku 2 písm. a), vysvetlenia nepredvídateľného charakteru tohto prepúšťania, uvedenia prepúšťajúcich podnikov a pracovníkov, ktorých sa pomoc týka, príslušného územia a jeho orgánov a zúčastnených strán, vplyvu prepúšťania na miestnu, regionálnu alebo vnútroštátnu zamestnanosť, koordinovaného súboru personalizovaných služieb, ktoré sa majú financovať, vrátane zlučiteľnosti s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov, dátumov začiatku alebo plánovaného začiatku poskytovania personalizovaných služieb príslušným pracovníkom, postupov konzultácií so sociálnymi partnermi a riadiacich a kontrolných systémov.

V súlade s posúdením Komisie žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF a Komisia odporúča rozpočtovému orgánu, aby žiadosti schválil.

S cieľom mobilizovať fond Komisia predložila rozpočtovému orgánu žiadosť o presun (DEC 47/2010) celkovej sumy vo výške 114 250 EUR z rezervy EGF (40 02 43) v záväzkoch a z rozpočtového riadka Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie – Program pre podnikanie a inovácie (01 04 04) v platbách do rozpočtových riadkov EGF (04 05 01).

Spravodajkyňa si s potešením všíma, že Komisia našla na základe početných žiadostí Európskeho parlamentu alternatívny zdroj platobných rozpočtových prostriedkov, ktoré nepochádzajú z nevyužitých prostriedkov ESF.

Domnieva sa však, že výber uskutočnený v tomto prípade (rozpočtový riadok určený na podporu podnikania a inovácií) nie je uspokojujúci vzhľadom na vážne nedostatky, s ktorými sa Komisia stretáva pri plnení programov pre konkurencieschopnosť a inovácie. V čase hospodárskej krízy by sa mali tieto rozpočtové prostriedky skôr zvyšovať. Vyzýva preto Komisiu, aby v budúcnosti pokračovala vo svojom úsilí identifikovať vhodnejšie rozpočtové riadky na platby.

MID umožňuje mobilizáciu fondu s ročným stropom vo výške 500 miliónov EUR.

V roku 2010 rozpočtový orgán už schválil dvadsaťjeden návrhov na mobilizáciu fondu a presun do oblasti technickej pomoci v celkovej výške 65 378 668 EUR, takže spolu s dodatočnou sumou vo výške 16 728 338 EUR týkajúcou sa ostatných prerokúvaných návrhov (vrátane tohto návrhu) ostáva k dispozícii do konca roku 2010 suma 417 892 994 EUR.

III. Postup

Komisia predložila žiadosť o presun prostriedkov(3) s cieľom zahrnúť do rozpočtu na rok 2010 osobitné viazané a platobné rozpočtové prostriedky v súlade s bodom 28 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006.

Trialóg o návrhu rozhodnutia o mobilizácii EGF, ktorý predložila Komisia, by sa mohol uskutočniť v zjednodušenej podobe (výmena listov), ako je uvedené v článku 12 ods. 5 právneho základu, okrem prípadu, keď sa medzi Parlamentom a Radou nedosiahne dohoda.

Podľa internej dohody by sa mal Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) zapojiť do tohto procesu s cieľom poskytnúť konštruktívnu podporu a prispieť k hodnoteniu žiadostí o uvoľnenie prostriedkov z fondu.

Výbor EMPL Európskeho parlamentu po zhodnotení žiadosti vyjadrí svoj názor na mobilizáciu fondu v stanovisku pripojenom k tejto správe.

Európsky parlament, Rada a Komisia v spoločnom vyhlásení, ktoré prijali v rámci zmierovacieho zasadnutia dňa 17. júla 2008, potvrdili, že s náležitým zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu je dôležité zabezpečiť rýchly postup prijímania rozhodnutí o mobilizácii fondu.

(1)

Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

DEC 47/2010 z 5. novembra 2010.


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

ES/jm

D(2010)59716

pán Alain Lamassoure

predseda Výboru pre rozpočet

ASP 13E158

Vec: Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prípade EGF/2010/006 PL/C.Cegielski-Poznan (KOM(2010)631 v konečnom znení)

Vážený pán Lamassoure,

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) ako aj jeho pracovná skupina pre EGF preskúmali mobilizáciu EGF týkajúcu sa prípadu EGF/2010/006 PL/C.Cegielski-Poznan a prijali toto stanovisko.

Výbor EMPL a pracovná skupina pre EGF súhlasia v prípade tejto žiadosti s mobilizáciou fondu. V tejto súvislosti výbor EMPL predkladá niektoré poznámky, pričom však nijako nespochybňuje prevod finančných prostriedkov.

Výbor EMPL vychádzal pri svojej rozprave z týchto úvah:

A)  keďže táto žiadosť je v súlade s článkom 2a nariadenia o EGF a týka sa 189 zo 658 prepustení, ku ktorým došlo v priebehu 4-mesačného referenčného obdobia od 1. septembra 2009 do 1. januára 2010 v podniku H. Cegielski-Poznan, ktorý je výrobcom dvojtaktných naftových motorov používaných v lodiach a elektrárňach, a v štyroch jeho dodávateľských podnikoch;

B)  keďže finančná a hospodárska kríza zmenila niektoré podmienky a očakávania budúceho vývoja na trhu, čo vyústilo do takmer úplného zastavenia zadávania nových objednávok na konci roka 2008 a začiatkom roka 2009; keďže okrem toho približne 10 % nových objednávok lodí sa zrejme zruší;

C)  keďže pred finančnou krízou poľský lodiarsky priemysel začal s fázou reštrukturalizácie monitorovanou Európskou komisiou z pohľadu štátnej pomoci, a tak sa ukázalo, že rôzne nástroje EÚ sa musia lepšie formulovať;

D)  keďže ďalší vývoj odvetvia do veľkej miery závisí od účinkov globalizácie, pretože odhady ukazujú, že v budúcnosti sa lodiarsky priemysel zrejme presunie do oblastí s nízkymi nákladmi, predovšetkým do Ázie, ktorá počas rokov, ktoré predchádzali kríze, zvyšovala svoj podiel na trhu; keďže podľa poľských úradov sa z toho vyplývajúci pokles podielu EÚ na celosvetovom lodiarskom trhu krízou urýchlil, keď došlo k poklesu zo 14,8 % v roku 2008 na 8,1 % dňa 31. augusta 2009;

E)  keďže je preto nepravdepodobné, že spoločnosti, ktorých sa táto žiadosť týka, by sa teoreticky mohli na konci krízy vrátiť k normálnej výrobe;

F)  keďže 469 prepustených pracovníkov sa nezaregistrovalo na svojom miestnom úrade práce, a preto sa predpokladá, že už našli novú prácu alebo začali podnikať, či emigrovali alebo išli do dôchodku;

G)  keďže nezamestnanosť sa v postihnutej oblasti zvýšila oveľa prudšie, keď sa od konca roku 2008 do konca roku 2009 počet nezamestnaných takmer zdvojnásobil (+89 %);

H)  keďže 82,5 % prepustených pracovníkov sú muži a 81,5 % pracovníkov sú ľudia vo veku 25 až 54 rokov;

I)  keďže 40,8 % prepustených pracovníkov sú pracovníci z oblasti hutníctva, strojárstva a súvisiacich odborov; keďže 22,2 % prepustených pracovníkov sú odborníci z oblasti fyziky, matematiky a inžinierstva alebo technickí odborní pracovníci;

J)  keďže ponuka pracovných miest v oblasti sa v roku 2009 týkala hlavne odvetví ako: obchod, finančné služby, ochrana vlastníctva, stavebníctvo a služby; keďže žiadosť sa preto sústreďuje na podporu pracovníkov pri rekvalifikácii;

K)  keďže Komisia tvrdí, že podpora z EGF bola tiež poskytnutá všetkým prepusteným pracovníkom; keďže si však niektorí z nich už našli zamestnanie, odišli do dôchodku alebo neprejavili o opatrenia záujem; keďže Komisia ďalej tvrdí, že okrem toho si systém plnenia EGF v Poľsku vyžaduje, aby boli pracovníci, ktorí sú príjemcami pomoci, formálne registrovaní ako nezamestnaní na okresných úradoch práce a keďže preto môže jestvovať malá skupina ľudí, ktorí nespadajú do žiadnej so spomínaných skupín, pretože sa rozhodli nezaregistrovať na úradoch práce a nebudú sa preto zúčastňovať;

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preto vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktoré prijme v súvislosti so žiadosťou Poľska, tieto návrhy:

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky na finančný príspevok podľa nariadenia o EGF sú splnené;

2.  poznamenáva, že poľské úrady ponúkli koordinovaný súbor personalizovaných služieb všetkým pracovníkom, ale že z rôznych príčin sa na opatreniach napokon zúčastnila iba časť prepustených pracovníkov;

3.  pripomína žiadosť EGF/2010/004 PL/Wielkopolskie Automotive, ktorá sa vzťahuje na 590 prepustených pracovníkov v rovnakom regióne Wielkopolskie v Poľsku v roku 2009 v divízii 29 NACE Revision 2 (výroba motorových vozidiel, prívesov a návesov);

4.  poznamenáva, že koordinovaný súbor personalizovaných služieb obsahuje niektoré opatrenia, pre ktoré neboli z EGF vyžiadané žiadne prostriedky, hoci v zásade sú oprávnené na podporu ako zručnosti pri hľadaní práce (bod 19);

5.  požaduje viac informácií o opatreniach na odbornú prípravu a rekvalifikáciu ušitých na mieru, čo sa týka cieľov odbornej prípravy, jej trvania a povahy osvedčení, diplomov a licencií, ktoré možno získať;

6.  kladie si otázku, či podpora podnikania a pomoc samostatne zárobkovo činným osobám zahŕňajú akúkoľvek inú ako finančnú podporu, napríklad mentorstvo alebo poradenstvo.

S pozdravom

Pervenche Berès


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

2.12.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Damien Abad, Lajos Bokros, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Mulder

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia