BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

3.12.2010 - (KOM(2010)0685 – C7‑0389/2010 – 2010/2279(BUD))

Budgetudvalget
Ordfører: Barbara Matera

Procedure : 2010/2279(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0353/2010
Indgivne tekster :
A7-0353/2010
Forhandlinger :
Vedtagne tekster :

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

(KOM(2010)0685 – C7‑0389/2010 – 2010/2279(BUD))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0685 – C7‑0389/2010),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning[1], særlig punkt 28,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen[2],

–   der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7‑0353/2010),

A. der henviser til, at Den Europæiske Union har indført hensigtsmæssige lovgivnings- og budgetinstrumenter med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, med det formål at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet,

B.  der henviser til, at Globaliseringsfondens anvendelsesområde er blevet udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, således at det også omfatter støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise.

C. der henviser til, at EU’s økonomiske bistand til arbejdstagere, der er blevet arbejdsløse som følge af strukturelle ændringer, bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med den fælleserklæring fra Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen, der blev vedtaget under samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 17. maj 2006 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om anvendelse af fonden,

D. der henviser til, at Nederlandene har anmodet om støtte på grund af 613 afskedigelser i to virksomheder, der var aktive inden for NACE (rev. 2), hovedgruppe 46 (Engroshandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler) i NUTS II-regionen Noord Holland i Nederlandene,

E.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, som er fastsat i EGF-forordningen,

1.  anmoder de involverede institutioner om at tage de nødvendige skridt til at fremskynde anvendelsen af Globaliseringsfonden;

2.  minder om institutionernes tilsagn om at sikre en velfungerende og hurtig procedure til vedtagelse af afgørelser om anvendelse af Globaliseringsfonden og derved stille tidsbegrænset, individuel engangsstøtte til rådighed, beregnet på at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget som en konsekvens af globaliseringen og den finansielle og økonomiske krise; understreger den rolle, Globaliseringsfonden kan spille for afskedigede arbejdstageres tilbagevenden til arbejdsmarkedet;

3.  understreger, at det i overensstemmelse med artikel 6 i EGF-forordningen bør sikres, at fonden støtter den enkelte afskedigede arbejdstagers genindslusning på arbejdsmarkedet; gentager, at støtte fra Globaliseringsfonden ikke skal erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

4.  bemærker, at de fremlagte oplysninger om den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal finansieres fra Globaliseringsfonden, omfatter detaljerede oplysninger om komplementariteten med de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene; gentager sin opfordring til også at forelægge en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i dens årsberetninger;

5.  glæder sig over, at Kommissionen i forbindelse med anvendelsen af fonden har foreslået en anden kilde til betalingsbevillinger end uudnyttede bevillinger fra den Europæiske Socialfond og hermed efterkommer Parlamentets hyppige påmindelser om, at Globaliseringsfonden blev oprettet som et specifikt instrument med egne mål og frister, og at der derfor måtte fastsættes hensigtsmæssige budgetposter for overførsler;

6.  bemærker dog, at betalingsbevillinger med henblik på at mobilisere Globaliseringsfonden i denne sag vil blive overført fra en budgetpost, som er beregnet til at støtte SMV’er og innovation; beklager de alvorlige mangler i forbindelse med Kommissionens gennemførelse af programmer for konkurrenceevne og innovation, især under en økonomisk krise, der formodes at øge behovet for en sådan støtte betragteligt;

7.  minder om, at Globaliseringsfondens funktionsmåde og merværdi bør evalueres i forbindelse med den generelle vurdering af programmerne og øvrige instrumenter, der er etableret i henhold til IIA af 17. maj 2006, i forbindelse med midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme for 2007-2013;

8.  glæder sig over den nye form i Kommissionens forslag, som indeholder en begrundelse med klare og detaljerede oplysninger om ansøgningen, undersøgelse af kriterierne for støtteberettigelse og redegørelse for årsagerne, der førte til, at den blev godkendt, hvilket er i overensstemmelse med Europa-Parlamentets anmodninger;

9.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

10. pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

11. pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

  • [1]  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.

BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af xxx

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (Ansøgning EGF/2010/012 NL/Noord Holland fra Nederlandene)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR -

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning[1], særlig punkt 28,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen[2], særlig artikel 12, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen[3], og

ud fra følgende betragtninger:

(1)      Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der afskediges som følge af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene på grund af globaliseringen, og at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)      Globaliseringsfondens anvendelsesområde blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, således at det også omfatter støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise.

(3)      Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende Globaliseringsfonden inden for et årligt loft på 500 mio. EUR.

(4)      Nederlandene indgav den 8. april 2010 en ansøgning om anvendelse af EGF i forbindelse med afskedigelser i to virksomheder, der var aktive inden for NACE (rev. 2)-hovedgruppe 46 (Engroshandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler) i NUTS II-regionen, Noord Holland (NL32), og supplerede denne ansøgning med yderligere oplysninger frem til den 5. august 2010. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006. Kommissionen foreslår derfor, at der ydes en støtte på 2 557 135 EUR.

(5)      Der bør derfor som følge af Nederlandenes ansøgning ydes støtte fra Globaliseringsfonden —

VEDTAGET DENNE AFGØRELSE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 2 557 135 EUR i forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende. Udfærdiget i Bruxelles/Strasbourg,

Udfærdiget i […], den […].

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne

Formand                                                       Formand

  • [1]               EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
  • [2]               EFT L 406 af 30.12.2006, s. 1.
  • [3]               EUT C […] af […], s. […].

BEGRUNDELSE

I. Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning[1] og artikel 12 i forordning (EF) nr. 1927/2006[2] kan fonden ikke overstige et årligt beløb på 500 mio. EUR, der hentes fra margenen under det samlede udgiftsloft for det foregående år og/eller fra bortfaldne forpligtelsesbevillinger fra de to foregående år, eksklusive forpligtelsesbevillinger i relation til udgiftsområde 1b. De relevante beløb opføres i budgettet som en hensættelse, så snart der er fundet tilstrækkelige margener og/eller annullerede forpligtelsesbevillinger.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden, forelægger Kommissionen i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om anvendelse af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. Samtidig hermed kan der afholdes trepartsmøder med henblik på at nå til enighed om anvendelsen af fonden og de beløb, der anmodes om. Trepartsproceduren kan være i forenklet form.

Den aktuelle situation: Kommissionens forslag

Kommissionen vedtog den 23. november 2010 et nyt forslag til afgørelse om anvendelse af Globaliseringsfonden til fordel for Nederlandene for at støtte genindslusning af arbejdstagere, der var blevet afskediget som følge af den internationale finansielle og økonomiske krise.

Dette er den toogtredivte ansøgning, som skal behandles under 2010-budgettet og vedrører anvendelsen af et samlet beløb fra Globaliseringsfonden på 2 557 135 EUR til Nederlandene. Den vedrører 613 afskedigelser (alle bestemt til bistand) i to virksomheder, der var aktive inden for NACE (rev. 2), hovedgruppe 46 (Engroshandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler) i NUTS II-regionen Noord Holland i Nederlandene, i en nimåneders referenceperiode fra den 1. maj 2009 til den 31. januar 2010.

Ansøgningen, sag EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT, blev fremsendt til Kommissionen den 8. april 2010 og suppleret med yderligere oplysninger indtil den 5. august 2010. Ansøgningen var baseret på interventionskriteriet i artikel 2, stk. 1, litra b, i forordningen om Globaliseringsfonden, ifølge hvilket der skal være tale om mindst 500 afskedigelser i løbet af en ni måneders referenceperiode i en hovedgruppe i NACE (rev.2) i en eller to sammenhængende regioner på NUTS II-niveau i en medlemsstat, og blev indgivet inden for fristen på 10 uger (forordningens artikel 5).

Forbindelsen mellem afskedigelserne og de gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den finansielle krise, den uforudsete karakter af afskedigelserne, påvisning af antallet af afskedigelser og overholdelse af kriterierne i artikel 2, litra a), redegørelse for den uforudsete karakter af afskedigelserne, indkredsning af de virksomheder og arbejdstagere, der vil være omfattet af støtten, det pågældende område og dets myndigheder og interessehavere, afskedigelsernes indvirkning på beskæftigelsen på lokalt, regionalt eller nationalt plan, den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal finansieres, herunder dens forenelighed med de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene, datoerne for, hvornår de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere blev indledt eller forventedes indledt, procedurer for høring af arbejdsmarkedets parter og forvaltnings- og kontrolordninger.

Ifølge Kommissionens vurdering opfylder ansøgningen kriterierne for støtteberettigelse i EGF-forordningen, og Kommissionen henstiller således til budgetmyndigheden at godkende ansøgningerne.

Kommissionen har med henblik på anvendelse af midler fra fonden forelagt budgetmyndigheden en anmodning om en bevillingsoverførsel (DEC 48/2010) på i alt 2.557.135 EUR fra Globaliseringsfondens reserve (40 02 43) i forpligtelser og fra budgetposten “Rammeprogram for konkurrenceevne og innovation – iværksætter- og innovationsprogram” (01 04 04) i betalinger til EGF-budgetposten (04 05 01).

Ordføreren glæder sig over, at Kommissionen har fundet en anden kilde til betalingsbevillinger end de uudnyttede bevillinger under Socialfonden, hvilket er i overensstemmelse med hyppige anmodninger fra Parlamentet..

Hun mener imidlertid ikke, at alternativerne valgt i de seneste tilfælde (budgetpost til støtte for iværksættervirksomhed og innovation) er tilfredsstillende i betragtning af de alvorlige vanskeligheder, som Kommissionen støder på, når den skal gennemføre programmer for konkurrenceevne og innovation. I en periode med økonomisk krise bør disse bevillinger faktisk tvært imod sættes op. Hun opfordrer derfor Kommissionen til at fortsætte sine bestræbelser på fremover at finde mere passende budgetposter til betalinger.

Den interinstitutionelle aftale muliggør anvendelse af fonden inden for det årlige loft på 500 mio. EUR.

Budgetmyndigheden har i 2010 allerede godkendt fireogtyve forslag om mobilisering af fonden og om overførsel til faglig bistand af et samlet beløb på 75 935 163 EUR, hvormed der med tillæg af 8 728 978 EUR vedrørende de øvrige forslag, der er til behandling (herunder dette forslag), endnu står et beløb på 415 335 859 EUR til rådighed til udgangen af 2010.

III. Procedure

Kommissionen har forelagt en anmodning om en bevillingsoverførsel[3] med henblik på at opføre de specifikke forpligtelses- og betalingsbevillinger i 2010-budgettet, jf. punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006.

Trepartsproceduren om Kommissionens forslag til afgørelse om anvendelse af fonden kan antage forenklet form (brevveksling), jf. retsgrundlagets artikel 12, stk. 5, medmindre Parlamentet og Rådet ikke kan nå til enighed.

Ifølge en intern aftale skal Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrag til vurderingen af ansøgningerne om anvendelse af Globaliseringsfonden.

Parlamentets EMPL-udvalg vil efter sin vurdering tilkendegive sin holdning til anvendelsen af fonden, som vil blive vedføjet som udtalelse denne betænkning.

Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der blev vedtaget på samrådsmødet den 17. juli 2008, bekræftede betydningen af at sikre en hurtig procedure til vedtagelse af afgørelser vedrørende anvendelse af fonden, under fuld overholdelse af den interinstitutionelle aftale.

  • [1]  EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EFT L 406 af 30.12.2006, s. 1.
  • [3]  DEC 48/2010 af 23. november 2010.

BILAG: SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

ES/jm

D(2010)60048

Alain Lamassoure

Formand for Budgetudvalget

ASP 13E158

Vedr.:        Udtalelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (Globaliseringsfonden) i forbindelse med sagen EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT (KOM(2010)0685)

Kære Alain Lamassoure

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om Globaliseringsfonden har behandlet anvendelsen af Globaliseringsfonden i forbindelse med sag EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT og vedtaget følgende udtalelse.

EMPL og dets Arbejdsgruppe om Globaliseringsfonden støtter anvendelsen af fonden i forbindelse med denne ansøgning. Ikke desto mindre vil EMPL gerne fremsætte nogle bemærkninger uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

EMPL's bemærkninger er baseret på følgende henvisninger:

A)  der henviser til, at denne ansøgning er baseret på artikel 2b i EGF-forordningen og omfatter 613 afskedigelser, der fandt sted i løbet af en referenceperiode på ni måneder mellem 1. maj 2009 og 31. januar 2010 i to virksomheder, der var aktive inden for NACE (rev. 2), hovedgruppe 46 i forordning (EF) nr. 1893/2006 (Engroshandel undtagen med motorkøretøjer og motorcykler) i NUTS II-regionen Noord Holland i Nederlandene;

B)  der henviser til, at denne sektor, og navnlig virksomheder, der beskæftiger sig med udvikling og salg af hardware, blev påvirket negativt af den finansielle og økonomiske krise, hvilket har medført et betydeligt fald i omsætningen i de to berørte virksomheder, idet faldet for Getronics var på 25 %, og for HP var det på 17 % for pc-segmentet og 19 % for printersegmentet som følge af en pludselig og uforudset nedgang i investeringsbudgetterne i forbindelse med ikt-varer;

C)  der henviser til, at de nederlandske myndigheder hævder, at ikt-markedet klarede sig forholdsvis godt frem til midten af 2008 med vækstudsigter både for ikt-virksomheder og disses kundemarkeder på trods af de strukturelle ændringer på det globale ikt-marked, især en udflytning af produktionen til Kina og Indien, som resulterede i et fald i OECD-landenes markedsandel af den samlede ikt-handel fra 88 % i 1996 til 56 % i 2006;

D)  der henviser til, at afskedigelserne primært er sket i provinsen Noord-Holland, som er et område med en høj koncentration af ikt-virksomheder, og hvor disse afskedigelser vil forværre beskæftigelsessituationen, som allerede er blevet forværret af den internationale finansielle og økonomiske krise; der henviser til, at det ifølge betragtning 4 i EGF-forordningen skal sikres, at "fondsmidlerne koncentreres om arbejdstagerne i de af Fællesskabets regioner og erhvervssektorer, der er hårdest ramt";

E)  der henviser til, at Nederlandene gjorde klart, at begge virksomheder opfyldte forpligtelsen til at høre arbejdsmarkedets parter vedrørende en socialplan i tilfælde af kollektive afskedigelser på mere end 30 personer, hvorfor CA-ICT, der består af repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere, spillede en vigtig rolle i forberedelsen af foranstaltningerne;

F)  der henviser til, at de nederlandske myndigheder præciserede, at de afskedigede arbejdstagere kunne være egnet til to specifikke ESF-projekter for arbejdstagere i ikt-sektoren og bekræfter, at Nederlandene har iværksat de nødvendige mekanismer med henblik på at undgå enhver risiko for dobbelt finansiering fra Globaliseringsfonden og andre EU-finansieringsinstrumenter;

G)  der henviser til, at Nederlandene anmoder om støtte til alle afskedigede arbejdstagere, herunder til personer over 65 år;

H)  der henviser til, at 64,9 % af de afskedigede er mænd;

I)  der henviser til, at 79,9 % af arbejdstagerne er udøvere af liberale erhverv eller teknikere;

J)  der henviser til, at der er 24 arbejdstagere (3,9 %) med langvarige sundhedsproblemer eller handicap;

opfordrer derfor Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende punkter i det beslutningsforslag om den nederlandske ansøgning, det vedtager:

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne for økonomisk støtte efter EGF-forordningen (1927/2006) er opfyldt;

2.  erindrer de seneste ansøgninger EGF/2009/026 NL/Noord Holland og Utrecht hovedgruppe 18 om afskedigelser i 79 virksomheder, der opererer i NACE (rev. 2), hovedgruppe 18 (trykning og reproduktion af indspillede medier) i de to sammenhængende NUTS II-regioner Noord Holland (NL32) og Utrecht (NL31) i Nederlandene og EGF/2009/024 NL/Noord Holland og Zuid Holland hovedgruppe 58, med hensyn til afskedigelser i otte virksomheder, der opererer i NACE (rev. 2), hovedgruppe 58 (udgivelser) i de to sammenhængende NUTS II-regioner Noord Holland (NL32) og Zuid Holland (NL33) i Nederlandene, der vedrørte samme område som nærværende ansøgning;

3.  glæder sig over, at arbejdsmarkedets parter var aktivt involveret i forberedelsen af foranstaltningerne;

4.  bemærker, at foranstaltningerne er rettet mod en hurtig reintegration af arbejdstagere på arbejdsmarkedet, og at de i første omgang dækker umiddelbare uddannelsesbehov med henblik på at øge beskæftigelsesegnetheden og yde jobsøgningsassistance;

5.  beklager, at ansøgningen ikke oplyser, om der blev tilbudt særlige foranstaltninger til arbejdstagere med langvarige helbredsproblemer og arbejdstagere over 65 år;

6.  bifalder strategien med at bruge EGF som et supplement til den løbende ESF-støtte; beklager dog, at ansøgningen ikke indikerer EGF-foranstaltningernes specifikke karakter og merværdi.

Med venlig hilsen

Pervenche Berès

RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

2.12.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

1

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Damien Abad, Lajos Bokros, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Estelle Grelier, Lucas Hartong, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Jan Mulder