ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

3.12.2010 - (COM(2010)0685 – C7‑0389/2010 – 2010/2279(BUD))

Επιτροπή Προϋπολογισμών
Εισηγήτρια: Barbara Matera

Διαδικασία : 2010/2279(BUD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0353/2010
Κείμενα που κατατέθηκαν :
A7-0353/2010
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση

(COM(2010)0685 – C7‑0389/2010 – 2010/2279(BUD))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2010)0685 – C7 0389/2010),

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής σχετικά με τη δημοσιονομική πειθαρχία και τη χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[1] (διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006), και συγκεκριμένα το σημείο 28,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Δεκεμβρίου 2006 σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση[2] (κανονισμός ΕΤΠ),

–   έχοντας υπόψη την επιστολή της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Προϋπολογισμών (A7-0353/2010),

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει θεσπίσει τα κατάλληλα νομοθετικά και δημοσιονομικά μέσα για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που πλήττονται από τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και να τους ενισχύσει κατά την επανένταξή τους στην αγορά εργασίας,

Β.  εκτιμώντας ότι το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ διευρύνθηκε για τις αιτήσεις που υποβλήθηκαν από 1ης Μαΐου 2009 με σκοπό να συμπεριλάβει τη στήριξη σε εργαζομένους η απόλυση των οποίων ήταν άμεση συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης,

Γ.  εκτιμώντας ότι η οικονομική βοήθεια της Ένωσης προς τους εργαζόμενους που απολύονται πρέπει να έχει δυναμικό χαρακτήρα και να διατίθεται όσο το δυνατόν ταχύτερα και αποτελεσματικότερα, σύμφωνα με την κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που εγκρίθηκε κατά τη συνεδρίαση συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, και με την επιφύλαξη όσων ορίζει η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 σε σχέση με τη λήψη αποφάσεων για την κινητοποίηση του Ταμείου,

Δ.  εκτιμώντας ότι οι Κάτω Χώρες ζήτησαν υποστήριξη για περιπτώσεις που αφορούν 613 απολύσεις σε δύο επιχειρήσεις που λειτουργούν στον κλάδο 46 της NACE αναθ. 2 («Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών»), στην περιφέρεια NUTS II Noord Holland των Κάτω Χωρών,

Ε.  εκτιμώντας ότι η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται στον κανονισμό ΕΤΠ,

1.  ζητεί από τα αρμόδια θεσμικά όργανα να καταβάλουν τις αναγκαίες προσπάθειες για την επίσπευση της κινητοποίησης του ΕΤΠ·

2.  υπενθυμίζει τη δέσμευση των θεσμικών οργάνων για τη διασφάλιση ομαλής και ταχείας διαδικασίας έγκρισης των αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του ΕΤΠ, μέσω της παροχής εφάπαξ και χρονικά περιορισμένης ατομικής ενίσχυσης που αποσκοπεί στην υποστήριξη των εργαζομένων που απολύθηκαν ως αποτέλεσμα της παγκοσμιοποίησης και της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης· τονίζει με έμφαση τον ρόλο που μπορεί να διαδραματίσει το ΕΤΠ στην επανένταξη των εργαζομένων που απολύονται στην αγορά εργασίας·

3.  τονίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού ΕΤΠ, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι το ΕΤΠ στηρίζει την επανένταξη των μεμονωμένων εργαζομένων οι οποίοι έχουν απολυθεί στην αγορά εργασίας· επαναλαμβάνει ότι η συνδρομή από το ΕΤΠ δεν πρέπει να αντικαθιστά ενέργειες που αποτελούν ευθύνη των επιχειρήσεων βάσει της νομοθεσίας των κρατών μελών ή των συλλογικών συμβάσεων, ούτε μέτρα αναδιάρθρωσης επιχειρήσεων ή τομέων·

4.  επισημαίνει ότι η δέσμη συντονισμένων μέτρων για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση, που θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΤΠ, περιλαμβάνει λεπτομερείς πληροφορίες όσον αφορά τη συμπληρωματικότητά τους σε σχέση με ενέργειες που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία· επαναλαμβάνει την έκκλησή του να συμπεριληφθεί η συγκριτική αξιολόγηση των δεδομένων αυτών και στις ετήσιες εκθέσεις του·

5.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι, στο πλαίσιο της κινητοποίησης του ΕΤΠ, η Επιτροπή πρότεινε εναλλακτική προς τους μη χρησιμοποιηθέντες πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου πηγή πιστώσεων πληρωμών, μετά από τις συχνές υπενθυμίσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το οποίο επεσήμανε ότι το ΕΤΠ συστάθηκε ως χωριστό ειδικό μέσο με τους δικούς του στόχους και προθεσμίες και ότι, κατά συνέπεια, πρέπει να εντοπισθούν τα κατάλληλα κονδύλια του προϋπολογισμού για μεταφορές·

6.  σημειώνει πάντως ότι, για να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για την υπόθεση αυτή, θα μεταφερθούν πιστώσεις πληρωμών από μια θέση του προϋπολογισμού που αφορά την υποστήριξη των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων και της καινοτομίας· εκφράζει τη λύπη του για τις σοβαρές αδυναμίες της Επιτροπής κατά την εφαρμογή των προγραμμάτων για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, ιδίως εν μέσω μιας οικονομικής κρίσης που καθιστά ακόμα μεγαλύτερη την ανάγκη για παρόμοια στήριξη·

7.  υπενθυμίζει ότι η λειτουργία και η προστιθέμενη αξία του ΕΤΠ θα πρέπει να αξιολογηθούν μέσα από το πρίσμα της γενικής αξιολόγησης των προγραμμάτων και των λοιπών ποικίλων μέσων που δημιουργήθηκαν με τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 στο πλαίσιο της διαδικασίας ενδιάμεσης αναθεώρησης του πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου 2007 - 2013·

8.  εκφράζει την ικανοποίησή του για τη νέα μορφή της πρότασης της Επιτροπής, στην αιτιολογική έκθεση της οποίας παρουσιάζονται σαφείς και ακριβείς πληροφορίες σχετικά με την αίτηση, αναλύονται τα κριτήρια επιλεξιμότητας και εξηγούνται οι λόγοι που οδήγησαν στην έγκρισή της, η οποία συνάδει με τις απαιτήσεις του Κοινοβουλίου·

9.  εγκρίνει την απόφαση που επισυνάπτεται στο παρόν ψήφισμα·

10. αναθέτει στον Πρόεδρό του να υπογράψει την απόφαση με τον Πρόεδρο του Συμβουλίου και να μεριμνήσει για την δημοσίευσή της στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

11. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα, περιλαμβανομένου του παραρτήματος, στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.

  • [1]  ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
  • [2]  ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

της xxx

σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση, σύμφωνα με το σημείο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση (αίτηση EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT από τις Κάτω Χώρες)

ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ,

έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[1], συγκεκριμένα το σημείο 28 της συμφωνίας αυτής,

έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1927/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση[2], και συγκεκριμένα το άρθρο 12, παράγραφος 3,

έχοντας υπόψη την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής[3],

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

(1)      Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) συστάθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που απολύονται ως αποτέλεσμα των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου και για να τους βοηθήσει να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας.

(2)      Για τις αιτήσεις που υποβάλλονται μετά την 1η Μαΐου 2009 το πεδίο εφαρμογής του ΕΤΠ επεκτάθηκε, ώστε να περιλαμβάνει και τη στήριξη σε απολυθέντες εργαζομένους η απόλυση των οποίων ήταν άμεση συνέπεια της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

(3)      Η διοργανική συμφωνία της 17ης Μαΐου 2006 επιτρέπει την κινητοποίηση του ΕΤΠ μέχρι το ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ ετησίως.

(4)      Οι Κάτω Χώρες υπέβαλαν αίτηση για την κινητοποίηση του ΕΤΠ, όσον αφορά τις απολύσεις σε δύο επιχειρήσεις που λειτουργούν στον κλάδο 46 της NACE αναθ. 2 («Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών»), στην περιφέρεια NUTS II Noord Holland (NL32) στις 8 Απριλίου 2010 και συμπλήρωσαν την εν λόγω αίτηση με πρόσθετες πληροφορίες έως τις 5 Αυγούστου 2010. Η αίτηση πληροί τις απαιτήσεις που ισχύουν για τον καθορισμό των χρηματοδοτικών συνεισφορών, σύμφωνα με το άρθρο 10 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1927/2006. Συνεπώς, η Επιτροπή προτείνει την κινητοποίηση ποσού ύψους 2°557°135°ευρώ.

(5)      Επομένως, πρέπει να κινητοποιηθεί το ΕΤΠ για τη χορήγηση της χρηματοδοτικής συνεισφοράς σχετικά με την αίτηση που υπέβαλαν οι Κάτω Χώρες.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ:

Άρθρο 1

Στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονομικό έτος 2010 κινητοποιείται το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την παροχή ποσού 2 557 135°ευρώ σε πιστώσεις αναλήψεως υποχρεώσεων και σε πιστώσεις πληρωμών.

Άρθρο 2

Η παρούσα απόφαση δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

…..,

Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο                    Για το Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος                                                  Ο Πρόεδρος

  • [1]               ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
  • [2]               ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.
  • [3]               ΕΕ C […], […], σ. […].

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

I. Ιστορικό

Το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) δημιουργήθηκε για να παράσχει πρόσθετη στήριξη στους εργαζομένους που υφίστανται τις συνέπειες των μεγάλων διαρθρωτικών αλλαγών στη μορφή του παγκόσμιου εμπορίου.

Κατ' εφαρμογή των διατάξεων του σημείου 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006 μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής για δημοσιονομική πειθαρχία και χρηστή δημοσιονομική διαχείριση[1] και του άρθρου 12 του κανονισμού (EΚ) αριθ. 1927/2006[2], το Ταμείο δεν μπορεί να υπερβεί το μέγιστο ετήσιο ποσό των 500 εκατομμυρίων ευρώ, το οποίο μπορεί να προέλθει από τα περιθώρια που υπάρχουν κάτω από το συνολικό ανώτατο όριο δαπανών του προηγούμενου έτους ή/και από τις ακυρωθείσες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων από τα δυο προηγούμενα έτη, εξαιρουμένων όσων σχετίζονται με τον τομέα 1Β. Τα κατάλληλα ποσά εγγράφονται στον προϋπολογισμό ως προβλέψεις μόλις εξακριβωθεί ότι υπάρχουν επαρκή περιθώρια και/ή οι ακυρωθείσες πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων.

Όσον αφορά τη διαδικασία, για να ενεργοποιηθεί το Ταμείο, εφόσον αξιολογηθεί θετικά κάποια αίτηση, η Επιτροπή υποβάλλει στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή πρόταση κινητοποίησης του Ταμείου και, ταυτόχρονα, την αντίστοιχη αίτηση μεταφοράς πιστώσεων. Παράλληλα, οργανώνεται τριμερής διάλογος για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τη χρήση του Ταμείου και τα απαιτούμενα ποσά. Αυτός ο τριμερής διάλογος μπορεί να έχει απλοποιημένη μορφή.

II. Τρέχουσα κατάσταση: η πρόταση της Επιτροπής

Στις 23 Νοεμβρίου 2010, η Επιτροπή ενέκρινε νέα πρόταση απόφασης για την κινητοποίηση του ΕΤΠ υπέρ των Κάτω Χωρών, προκειμένου να στηρίξει την επανένταξη στην αγορά εργασίας των εργαζομένων που απολύονται λόγω της παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης.

Αυτή είναι η τριακοστή δευτέρα αίτηση που εξετάζεται στο πλαίσιο του προϋπολογισμού 2010 και αφορά την κινητοποίηση συνολικού ποσού 2°557°135°ευρώ από το ΕΤΠ για τις Κάτω Χώρες. Αφορά 613 απολύσεις (όλες προοριζόμενες για στήριξη)σε δύο επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον κλάδο 46 της NACE αναθεώρηση 2 («Χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών») στην περιφέρεια NUTS II Noord Holland των Κάτω Χωρών κατά την εννεάμηνη περίοδο αναφοράς από την 1η Μαΐου 2009 έως την 31η Ιανουαρίου 2010.

Η αίτηση, υπόθεση EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT, υποβλήθηκε στην Επιτροπή στις 8 Απριλίου 2010 και συμπληρώθηκε με πρόσθετες πληροφορίες μέχρι τις 5 Αυγούστου 2010. Η αίτηση βασίσθηκε στο κριτήριο παρέμβασης του άρθρου 2 στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ που απαιτεί τουλάχιστον 500 απολύσεις σε χρονικό διάστημα εννέα μηνών σε επιχειρήσεις που υπάγονται στον ίδιο κλάδο της NACE αναθ. 2 σε μία περιφέρεια ή σε δύο όμορες περιφέρειες επιπέδου NUTS II σε ένα κράτος μέλος, και υποβλήθηκε εντός της προθεσμίας των δέκα εβδομάδων που προβλέπεται στο άρθρο 5 του ίδιου κανονισμού.

Η αποτίμηση από την Επιτροπή βασίσθηκε στην αξιολόγηση της σύνδεσης ανάμεσα στις απολύσεις και τις μείζονες διαρθρωτικές αλλαγές που επέρχονται στο εμπόριο παγκοσμίως ή την χρηματοπιστωτική κρίση, το απρόβλεπτο των εν λόγω απολύσεων, την απόδειξη του αριθμού των απολύσεων και τη συμβατότητα με τα κριτήρια του άρθρου 2 α), την εξήγηση του απρόβλεπτου χαρακτήρα των απολύσεων, τον προσδιορισμό των επιχειρήσεων που προβαίνουν στις απολύσεις και των εργαζομένων που θα αποτελέσουν αντικείμενο της ενίσχυσης, την περιοχή που πλήττεται και τις αρχές και τις ενδιαφερόμενες αρχές και ομάδες συμφερόντων, τον αντίκτυπο των απολύσεων όσον αφορά την απασχόληση σε τοπική, περιφερειακή ή εθνική κλίμακα, την προς χρηματοδότηση δέσμη συντονισμένων μέτρων για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση, περιλαμβανομένου του εάν είναι συμβατή με τις δράσεις που χρηματοδοτούνται από τα διαρθρωτικά ταμεία, τις ημερομηνίες έναρξης ή σχεδιαζόμενης έναρξης για την παροχή υπηρεσιών σε προσωπική βάση προς τους πληγέντες εργαζομένους, τις διαδικασίες για διαβούλευση με τους κοινωνικούς εταίρους και τα συστήματα διαχείρισης και ελέγχου.

Σύμφωνα με την αποτίμηση της Επιτροπής, η αίτηση πληροί τα κριτήρια επιλεξιμότητας που ορίζονται με τον κανονισμό ΕΤΠ και η Επιτροπή συνιστά στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή να εγκρίνει τις αιτήσεις.

Για να κινητοποιηθεί το Ταμείο, η Επιτροπή υπέβαλε στην αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή αίτηση για τη μεταφορά πιστώσεων (DEC 48/2010) συνολικού ποσού ύψους 2°557°135°ευρώ από το αποθεματικό του ΕΤΠ (40 02 43) σε πιστώσεις ανάληψης υποχρεώσεων και από το κονδύλιο του προϋπολογισμού «Πρόγραμμα-πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία – πρόγραμμα για την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία» (01 04 04) σε πιστώσεις πληρωμών προς τα κονδύλια του προϋπολογισμού για το ΕΤΠ (04 05 01).

Η εισηγήτρια παρατηρεί με ικανοποίηση ότι η Επιτροπή εντοπίζει πηγές πιστώσεων πληρωμών εναλλακτικές προς τους μη χρησιμοποιηθέντες πόρους του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, σύμφωνα με τα επανειλημμένα αιτήματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Θεωρεί εντούτοις ότι οι εναλλακτικές λύσεις που επελέγησαν στις τελευταίες περιπτώσεις (κονδύλια του προϋπολογισμού αφιερωμένα στην υποστήριξη της ανταγωνιστικότητας και της καινοτομίας) δεν είναι ικανοποιητικές, δεδομένων των σοβαρών προβλημάτων που αντιμετωπίζει η Επιτροπή κατά την εκτέλεση των προγραμμάτων ανταγωνιστικότητας και καινοτομίας. Σε εποχή οικονομικής κρίσης μάλιστα οι πιστώσεις αυτές θα πρέπει να αυξάνονται. Καλεί συνεπώς την Επιτροπή να συνεχίσει την προσπάθειά της για τον εντοπισμό καταλληλότερων κονδυλίων του προϋπολογισμού για μελλοντικές πληρωμές.

Η διοργανική συμφωνία επιτρέπει την κινητοποίηση του ΕΤΠ εντός του ανώτατου ορίου των 500°εκατ.°ευρώ.

Το 2010, η αρμόδια για τον προϋπολογισμό αρχή ενέκρινε είκοσι τέσσερεις προτάσεις για κινητοποίηση του Ταμείου και μία μεταφορά για την τεχνική υποστήριξη, για συνολικό ποσό 75°935°163°ευρώ, το οποίο, αφού προστεθεί στο συμπληρωματικό ποσό των 8°728°978°ευρώ που αφορά τις λοιπές υπό συζήτηση προτάσεις (περιλαμβανομένης της παρούσης), αφήνει διαθέσιμο έως το τέλος του 2010 ποσό 415°335°859°ευρώ.

III. Διαδικασία

Η Επιτροπή έχει υποβάλει αίτηση μεταφοράς πιστώσεων[3] για την εγγραφή ειδικών πιστώσεων αναλήψεως υποχρεώσεων και πιστώσεων πληρωμών στον προϋπολογισμό 2010, όπως ορίζεται στην παράγραφο 28 της διοργανικής συμφωνίας της 17ης Μαΐου 2006.

Ο τριμερής διάλογος όσον αφορά την πρόταση της Επιτροπής σχετικά με απόφαση κινητοποίησης του ΕΤΠ θα μπορούσε να λάβει απλουστευμένη μορφή (ανταλλαγή επιστολών), όπως προβλέπεται στο άρθρο 12, παράγραφος 5 της νομικής βάσης, εκτός εάν δεν υπάρξει συμφωνία Κοινοβουλίου και Συμβουλίου.

Βάσει εσωτερικής συμφωνίας η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων πρέπει να συμμετάσχει στη διαδικασία παρέχοντας εποικοδομητική στήριξη και συνεισφέροντας στην αποτίμηση των αιτήσεων από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση.

Αφού προβεί στη δική της αξιολόγηση, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα γνωστοποιήσει την άποψή της ως προς την κινητοποίηση του Ταμείου, η οποία άποψη θα επισυνάπτεται με τη μορφή επιστολής στην παρούσα έκθεση.

Η κοινή δήλωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, που εγκρίθηκε στη διάρκεια της συνεδρίασης συνεννόησης της 17ης Ιουλίου 2008, επιβεβαιώνει τη σημασία της εξασφάλισης μιας ταχείας διαδικασίας, με τη δέουσα τήρηση των διατάξεων της διοργανικής συμφωνίας για τη λήψη αποφάσεων σχετικά με την κινητοποίηση του Ταμείου.

  • [1]  ΕΕ C 139, 14.6.2006, σ. 1.
  • [2]  ΕΕ L 406, 30.12.2006, σ. 1.
  • [3]  DEC 48/2010, 23 Νοεμβρίου 2010

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ES/jm

D(2010)60048

Κύριο Alain Lamassoure

Πρόεδρο της Επιτροπής Προϋπολογισμών

ASP 13E158

Θέμα: Γνωμοδότηση σχετικά με την κινητοποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) για την υπόθεση EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT (COM(2010)685 τελικό)

Αξιότιμε κύριε Lamassoure,

Η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων (EMPL) καθώς και η ομάδα εργασίας της σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Προσαρμογής στην Παγκοσμιοποίηση (ΕΤΠ) εξέτασαν την κινητοποίηση του ΕΤΠ στην υπόθεση EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT και ενέκρινε την εξής γνωμοδότηση.

Η Επιτροπή Απασχόλησης και η ομάδα εργασίας της για το ΕΤΠ υποστηρίζουν την κινητοποίηση του Ταμείου σε σχέση με το συγκεκριμένο αίτημα. Επ' αυτού η επιτροπή EMPL διατυπώνει ορισμένες παρατηρήσεις, χωρίς ωστόσο να θέτει υπό αμφισβήτηση τη μεταφορά των πληρωμών.

Οι αποφάσεις της επιτροπής EMPL βασίζονται στις εξής εκτιμήσεις:

Α)  εκτιμώντας ότι η υπό εξέταση αίτηση βασίζεται στο άρθρο 2, στοιχείο β) του κανονισμού ΕΤΠ και αφορά 613 απολύσεις που έλαβαν χώρα κατά την περίοδο αναφοράς 9 μηνών μεταξύ της 1ης Μαΐου 2009 και της 31ης Ιανουαρίου 2010 σε 2 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στο χονδρικό εμπόριο, εκτός από το εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσικλετών, όπως ορίζεται στον κλάδο 46 της NACE, αναθ. 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1893/2006·

Β)  λαμβάνοντας υπόψη τις αρνητικές επιπτώσεις στον εν λόγω τομέα και δη στις επιχειρήσεις που ασχολούνται με την ανάπτυξη και τις πωλήσεις υλισμικού από την χρηματοπιστωτική και οικονομική κρίση, με αποτέλεσμα μια σημαντική μείωση στον κύκλο εργασιών αυτών των δύο επιχειρήσεων, μείωση της τάξης του 25% για την Getronics και 17% για τον κλάδο των υπολογιστών της HP και 19% για τους εκτυπωτές της HP λόγω της αιφνίδιας και απρόβλεπτης μείωσης των συναφών με τα προϊόντα ΤΠΕ προϋπολογισμών επενδύσεων·

Γ)   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις ολλανδικές αρχές, η αγορά των ΤΠΕ λειτουργούσε έως τα μέσα του 2008 σχετικά καλά και είχε προοπτικές μεγέθυνσης τόσο για τις επιχειρήσεις ΤΠΕ όσο και για τις αγορές των πελατών τους, και τούτο παρά τις διαρθρωτικές αλλαγές στο παγκόσμιο εμπόριο και ιδίως τη μετεγκατάσταση της παραγωγής στην Κίνα και την Ινδία, εξέλιξη που είχε ως αποτέλεσμα τη μείωση του μεριδίου αγοράς των χωρών του ΟΟΣΑ στο συνολικό εμπόριο ΤΠΕ από 88°%·το 1996 σε 56°% το 2006·

Δ)  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι απολύσεις έγιναν στην επαρχία Noord Holland, μια περιοχή με υψηλή συγκέντρωση επιχειρήσεων ΤΠΕ, και ότι επιδεινώνουν την ήδη βεβαρυμμένη λόγω παγκόσμιας χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης κατάσταση στον τομέα της απασχόλησης· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο κανονισμός ΕΤΠ αναφέρει στην αιτιολογική σκέψη 4 ότι «η χρηματοδοτική συνεισφορά του ΕΤΠ επικεντρώνεται στους εργαζόμενους των περιοχών και των οικονομικών τομέων της Κοινότητας που πλήττονται βαρύτερα»·

Ε)   λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις των ολλανδικών αρχών, αμφότερες οι επιχειρήσεις συμμορφώθηκαν με την υποχρέωση διαβούλευσης με τους κοινωνικούς εταίρους επί κοινωνικού σχεδίου σε περίπτωση ομαδικών απολύσεων που υπερβαίνουν τις 30 απολύσεις, κάτι που σημαίνει συγκεκριμένα ότι η αποτελούμενη από εκπροσώπους εργοδοτών και εργαζομένων CA-ICT έχει διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προετοιμασία των μέτρων·

ΣΤ) λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με τις διευκρινήσεις των ολλανδικών αρχών, οι απολυθέντες εργαζόμενοι δικαιούνται ενδεχομένως ενίσχυση από δύο συγκεκριμένα έργα του ΕΚΤ που απευθύνονται σε εργαζομένους του τομέα ΤΠΕ και ότι έχουν ήδη θεσπιστεί οι αναγκαίοι μηχανισμοί για την αποτροπή του κινδύνου διπλής χρηματοδότησης από το ΕΤΠ και άλλα χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ·

Ζ)   λαμβάνοντας υπόψη ότι οι Κάτω Χώρες ζητούν υποστήριξη για όλους τους εργαζομένους που απολύθηκαν, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων ηλικίας άνω των 65 ετών·

Η)  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 64,9°% των απολυθέντων είναι άνδρες·

Θ)  λαμβάνοντας υπόψη ότι το 79,9°% των εργαζομένων είναι επαγγελματίες ή τεχνικοί·

Ι)    λαμβάνοντας υπόψη ότι οι 24 (3,9°%) από τους εργαζόμενους έχουν μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας ή αναπηρία·

Συνεπώς, η Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων καλεί την Επιτροπή Προϋπολογισμών, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να συμπεριλάβει στην πρόταση ψηφίσματός της με θέμα την ολλανδική αίτηση τις εξής προτάσεις:

1.  συμφωνεί με την Επιτροπή ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις για χρηματοδοτική συνδρομή, σύμφωνα με τον κανονισμό (1927/2006) για το ΕΤΠ·

2.  παραπέμπει στις πρόσφατες αιτήσεις EGF/2009/026 NL/Noord Holland και Utrecht, κλάδος 18, οι οποίες αφορούν απολύσεις σε 79 επιχειρήσεις υπαγόμενες στον κλάδο 18 της NACE αναθ. 2 («Εκτυπώσεις και αναπαραγωγή προεγγεγραμμένων μέσων») στις δύο όμορες περιφέρειες NUTS II Noord Holland (NL32) και Utrecht (NL31) στις Κάτω Χώρες και EGF/2009/024 NL/Noord Holland και Zuid Holland, κλάδος 58, οι οποίες αφορούν απολύσεις σε οκτώ επιχειρήσεις δραστηριοποιούμενες στον κλάδο 58 της NACE αναθ. 2 («Εκδοτικές δραστηριότητες») στις δύο όμορες περιφέρειες NUTS II Noord Holland (NL32) και Zuid Holland (NL33) στις Κάτω Χώρες, αιτήσεις που αφορούν την ίδια περιοχή με την παρούσα αίτηση·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του διότι οι κοινωνικοί εταίροι συμμετείχαν ενεργά στην προπαρασκευή των μέτρων·

4.  παρατηρεί ότι τα μέτρα επιδιώκουν την ταχεία επανένταξη των εργαζομένων στηνα γορά και καλύπτουν καταρχάς άμεσες ανάγκες κατάρτισης για βελτιωμένη απασχολησιμότητα και μέτρα αρωγής στην αναζήτηση εργασίας·

5.  εκφράζει την λύπη του διότι δεν αναφέρεται στην αίτηση κατά πόσο ελήφθησαν ειδικά μέτρα για τους εργαζομένους με μακροχρόνιο πρόβλημα υγείας και για τους εργαζόμενους ηλικίας άνω των 65 ετών·

6. επιδοκιμάζει την προσέγγιση να χρησιμοποιηθεί το ΕΤΠ ως συμπλήρωμα στη στήριξη που παρέχεται επί του παρόντος από το ΕΚΤ· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του διότι η αίτηση δεν επισημαίνει τον ειδικό χαρακτήρα και την προστιθέμενη αξία των μέτρων ΕΤΠ·

Με εκτίμηση,

Pervenche Berès

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

2.12.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

1

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Damien Abad, Lajos Bokros, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Estelle Grelier, Lucas Hartong, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Αναπληρωτής(ές) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Paul Rübig, Γεώργιος Σταυρακάκης

Αναπληρωτής(ές) (άρθρο 187, παρ. 2) παρών(όντες) κατά την τελική ψηφοφορία

Jan Mulder