RAPORT Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT, Madalmaad)

3.12.2010 - (KOM(2010)0685 – C7‑0389/2010 – 2010/2279(BUD))

Eelarvekomisjon
Raportöör: Barbara Matera

Menetlus : 2010/2279(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0353/2010
Esitatud tekstid :
A7-0353/2010
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT, Madalmaad)(KOM(2010)0685 – C7

‑0389/2010 – 2010/2279(BUD))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2010)0685 – C7‑0389/2010);

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta,[1] eriti selle punkti 28;

–   võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta[2] (EGFi määrust);

–   võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7‑0353/2010),

A. arvestades, et Euroopa Liit on loonud maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel kannatavatele töötajatele täiendava toetuse andmiseks ja tööturule tagasipöördumise hõlbustamiseks asjakohased õigusnormid ja eelarvevahendid;

B.  arvestades, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi rakendusala on laiendatud nii, et alates 1. maist 2009 esitatud taotluste puhul võib toetust anda ka töötajatele, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel;

C. arvestades, et koondatud töötajatele antav Euroopa Liidu finantsabi peaks olema paindlik ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes fondi kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

D. arvestades, et Madalmaad taotlesid abi seoses 613 inimese koondamisega NACE Revision 2 osa 46 (hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad) alla kuuluvas kahes ettevõttes, mis tegutsevad NUTS II tasandi piirkonnas Noord Hollandis;

E.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele,

1.  palub asjaomastel institutsioonidel teha vajalikke jõupingutusi fondi kasutuselevõtmise kiirendamiseks;

2.  tuletab meelde institutsioonide võetud kohustust tagada fondi kasutuselevõtmist käsitlevate otsuste vastuvõtmiseks sujuv ja kiire menetluskord ning näha üksikisikutele ette ühekordne ja ajaliselt piiratud toetus, mille eesmärk on aidata töötajaid, kes on üleilmastumise tõttu ning finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud; rõhutab, et fond võib aidata koondatud töötajatel tööturule tagasi pöörduda;

3.  rõhutab, et vastavalt EGFi määruse artiklile 6 tuleks tagada, et fond toetaks koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule; rõhutab, et fondist saadav abi ei tohi asendada siseriiklikust õigusest või kollektiivlepingutest tulenevaid äriühingute vastutusalas olevaid meetmeid ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

4.  võtab teadmiseks, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti puudutav teave sisaldab üksikasju selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; kordab oma nõudmist esitada nende andmete võrdlev analüüs ka fondi aastaaruannetes;

5.  väljendab heameelt asjaolu üle, et seoses fondi kasutuselevõtmisega on komisjon teinud ettepaneku kasutada maksete assigneeringuteks Euroopa Sotsiaalfondi kasutamata vahendite asemel muud allikat, ja seda tänu Euroopa Parlamendi sagedastele meeldetuletustele, et fond loodi eraldi instrumendina, millel on oma eesmärgid ja tähtajad ning seetõttu tuleb ümberpaigutamiseks kindlaks määrata asjakohased eelarveread;

6.  märgib siiski, et fondi vahendite kasutuselevõtmiseks paigutatakse käesoleval juhul maksete assigneeringud ümber eelarverealt, mis on nähtud ette VKEde toetamiseks ja uuendustegevuseks; peab kahetsusväärseks komisjoni tõsiseid puudujääke konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi rakendamisel, eelkõige majanduskriisi ajal, mis peaks märkimisväärselt suurendama vajadust sellise abi järele;

7.  tuletab meelde, et fondi toimimist ja lisandväärtust tuleks hinnata 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe alusel loodud programmide ja muude eri vahendite üldise hindamise raames mitmeaastase finantsraamistiku (2007–2013) vahekokkuvõtte tegemise käigus;

8.  tunneb heameelt komisjoni ettepaneku uue kuju üle, sest selle seletuskirjas antakse selge ja üksikasjalik teave taotluse kohta, analüüsitakse abikõlblikkuse kriteeriume ning selgitatakse taotluse heakskiitmise põhjuseid; see vastab Euroopa Parlamendi nõudmistele;

9.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

10. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

  • [1]  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
  • [2]  ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.

LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

[kuupäev]

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT, Madalmaad)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta[1], eriti selle punkti 28;

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta[2], eriti selle artikli 12 lõiget 3;

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut[3],

ning arvestades järgmist:

(1)      Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”) on asutatud selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes on koondatud seoses globaliseerumisest tingitud oluliste struktuurimuutustega maailmakaubanduses, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2)      Fondi rakendusala on laiendatud nii, et alates 1. maist 2009 esitatud taotluste puhul võib toetust anda ka töötajaile, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel.

(3)      17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit eurot aastas.

(4)      Madalmaad esitasid 8. aprillil 2010 taotluse fondi kasutuselevõtmiseks, et saada fondist rahalist toetust seoses koondamistega NACE Revision 2 osa 46 (hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad) alla kuuluvas kahes ettevõttes, mis tegutsevad NUTS II tasandi piirkonnas (Noord Holland (NL32)) ning lisasid sellele täiendavat teavet viimati 5. augustil 2010. Taotlus vastab rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 10. Seetõttu teeb komisjon ettepaneku võtta kasutusele 2 557 135 euro suurune summa.

(5)      Seetõttu tuleks võtta kasutusele fondi vahendid, et anda Madalmaade taotluse põhjal rahalist toetust,

ON VASTU VÕTNUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kasutusele 2 557 135 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Euroopa Parlamendi nimel                           Nõukogu nimel

president                                                        eesistuja

  • [1]               ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
  • [2]               ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
  • [3]               ELT C […], […], lk […].

SELETUSKIRI

I. Taust

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond asutati selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduse oluliste struktuurimuutuste tagajärjel.

Vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktile 28[1] ning määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklile 12[2] ei tohi fond ületada maksimaalset summat 500 miljonit eurot, mis eraldatakse varust, mis on tekkinud eelmise aasta kulude üldise ülemmäära ja/või kahe eelmise aasta jooksul tühistatud kulukohustuste assigneeringute raames, võtmata seejuures arvesse finantsraamistiku rubriigiga 1b seotud assigneeringuid. Asjakohane summa kantakse eelarvesse eraldisena niipea, kui piisavad varud ja/või tühistatud kulukohustused on kindlaks tehtud.

Korra kohaselt esitab komisjon fondi kasutuselevõtmiseks (taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtu ettepaneku ning samal ajal vastava ümberpaigutamise taotluse. Üheaegselt võidakse korraldada kolmepoolne menetlus fondi kasutamises ja vajalikes summades kokku leppimiseks. Kolmepoolne menetlus võib toimuda lihtsustatud kujul.

II. Ülevaade olukorrast: komisjoni ettepanek

Komisjon kiitis 23. novembril 2010 heaks uue ettepaneku võtta vastu otsus fondi kasutuselevõtmise kohta Madalmaadele vahendite eraldamiseks, et toetada ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule.

Kõnealune on kolmekümne teine taotlus, mida tuleb 2010. aasta eelarve raames käsitleda ja see puudutab fondist Madalmaade kasuks kokku 2 557 135 euro kasutuselevõtmist. Taotlus puudutab 613 töötaja (kellest kõik kuuluvad toetuse sihtgruppi) koondamist 1. maist 2009 kuni 31. jaanuarini 2010 kestnud üheksakuulise arvestusperioodi jooksul NACE Revision 2 osa 46 (hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad) alla kuuluvas kahes ettevõttes, mis tegutsevad NUTS II tasandi piirkonnas Noord Hollandis.

Kõnealune taotlus (juhtum EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT) esitati komisjonile 8. aprillil 2010 ja selle kohta saadeti lisateavet 5. augustini 2010. Taotlus põhines Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi määruse artikli 2 punkti b sekkumiskriteeriumil, mille kohaselt on fondist abi saamise tingimuseks vähemalt 500 töötaja koondamine üheksakuulise perioodi jooksul ettevõtetes, mis tegutsevad liikmesriigi ühe piirkonna samas NACE Revision 2 osas või NUTS II tasandi kahes külgnevas piirkonnas, ja see esitati 10-nädalase tähtaja jooksul (määruse artikkel 5).

Komisjoni hinnang põhines järgmisel teabel: koondamiste ja maailmakaubanduse oluliste struktuurimuutuste või finantskriisi vahelise seose analüüs; asjaomaste koondamiste ettenägematu laad; koondatavate arvu esitamine ning artikli 2 punkti a kriteeriumidele vastavuse tõendamine; koondamiste ettenägematu laadi selgitus; koondamisi teostavate ettevõtete ning asjaomaste töötajate kindlaksmääramine; asjaomase territooriumi ning selle asutuste ja sidusrühmade kindlaksmääramine ning koondamiste oodatav mõju kohalikule, piirkondlikule või riigi tööhõivele; rahastatav kooskõlastatud individuaalsete teenuste pakett ja selle kulude jaotus, kaasa arvatud selle täiendavus struktuurifondidest rahastatavate meetmetega; kuupäevad, millal alustati või kavandatakse alustada individuaalse teenuse osutamist asjaomastele töötajatele; menetlused tööturu osapooltega konsulteerimiseks; juhtimine ja kontrollisüsteemid.

Komisjoni hinnangul vastab taotlus fondi määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele ning komisjon soovitab eelarvepädevatel institutsioonidel taotlused heaks kiita.

Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtuks eelarvepädevatele institutsioonidele ümberpaigutamise taotluse (DEC 48/2010) kokku 2 557 135 euro ümberpaigutamiseks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi reservist (40 02 43) kulukohustustena ja eelarverealt ,,Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm — Ettevõtluse ja uuendustegevuse programm” (01 04 04) maksetena Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi eelarvereale (04 05 01).

Raportöör väljendab heameelt asjaolu üle, et komisjon määrab endiselt kindlaks maksete assigneeringute alternatiivsed allikad, milleks ei ole Euroopa Sotsiaalfondi kasutamata vahendid, seda seoses Euroopa Parlamendi eelnevate taotlustega.

Raportöör on siiski seisukohal, et viimastel juhtudel valitud alternatiividega (ettevõtluse ja uuendustegevuse toetamiseks mõeldud eelarverida) ei saa rahule jääda, sest konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi rakendamisega on komisjonil tõsiseid probleeme. Majanduskriisi ajal tuleks neid assigneeringuid tegelikult pigem suurendada. Raportöör kutsub seetõttu komisjoni üles jätkama makseteks sobivamate eelarveridade kindlakstegemist tulevikus.

Institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit eurot aastas.

Eelarvepädevad institutsioonid on 2010. aastal heaks kiitnud juba 24 ettepanekut fondi kasutuselevõtmise ja tehnilise abiga seotud ümberpaigutamise kohta kogusummas 75 935 163 eurot, mis koos kõnealuste ettepanekutega (sh käesolev) seotud 8 728 978 euro suuruse summaga jätab 2010. aastaks alles veel 415 335 859 eurot.

III. Menetlus

Komisjon esitas vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 28 kulukohustuste ja maksete assigneeringute 2010. aasta eelarvesse kirjendamiseks ümberpaigutamise taotluse[3].

Kolmepoolne menetlus, mis puudutab komisjoni ettepanekut võtta vastu otsus fondi kasutuselevõtmise kohta, võib toimuda õigusliku aluse artikli 12 lõike 5 kohaselt lihtsustatud vormis (kirjavahetusena), välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament ja nõukogu ei saavuta kokkulepet.

Vastavalt sisekokkuleppele tuleb protsessi kaasata tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, kes pakuks konstruktiivset tuge ja aitaks hinnata fondi taotlusi.

Pärast hindamist esitab Euroopa Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjon fondi kasutuselevõtmise kohta oma seisukoha, mis esitatakse käesolevale raportile lisatud kirjas.

17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel vastu võetud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonis kinnitatakse, kui oluline on tagada, et fondi kasutuselevõtmist käsitlevad otsused võetakse vastu kiiresti ning kooskõlas institutsioonidevahelise kokkuleppega.

  • [1]  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
  • [2]  ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
  • [3]  23. novembri 2010. aasta ümberpaigutamise taotlus DEC 48/2010.

LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI

ES/jm

D(2010)60048

Hr Alain Lamassoure

Eelarvekomisjoni esimees

ASP 13E158

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta juhtumi EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT (KOM(2010)685 lõplik) korral

Austatud härra Lamassoure

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning selle Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlev töörühm arutasid fondi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT puhul ja võtsid vastu järgmise arvamuse.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ja selle Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlev töörühm toetavad fondi kasutuselevõtmist kõnealuse taotluse alusel. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon esitab sellega seoses mõned märkused, mis ei sea kahtluse alla maksete ümberpaigutamist.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni tähelepanekud põhinevad järgmistel kaalutlustel:

A)  arvestades, et kõnealune taotlus põhineb Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi määruse artikli 2 punktil b ja hõlmab 613 inimese koondamist 1. maist 2009 kuni 31. jaanuarini 2010 kestnud üheksakuulise arvestusperioodi jooksul kahes ettevõttes, mis tegutsevad hulgikaubanduses, välja arvatud mootorsõidukid ja mootorrattad, vastavalt määruse (EÜ) nr 1893/2006 kohasele NACE Revision 2 osale 46;

B)  arvestades, et seda sektorit, eriti seadmete väljatöötamise ja müügiga tegelevaid ettevõtteid mõjutas negatiivselt finants- ja majanduskriis, mille tulemusena vähenes oluliselt kahe asjaomase ettevõtte käive (Getronicsil 25% ning HP personaalarvutite üksusel 17% ja printerite üksusel 19% võrra), põhjuseks (klientide) IKT-kaupadesse investeerimise eelarvete järsk ja ootamatu kärpimine;

C)  arvestades, et Madalmaade ametivõimude väitel toimis IKT turg kuni 2008. aasta keskpaigani suhteliselt hästi ning prognoositi nii IKT ettevõtete kui ka nende müügiturgude tõusu, seda vaatamata ülemaailmsel IKT turul toimunud struktuursetele muutustele (eelkõige tootmise üleviimine Hiinasse ja Indiasse, mille tulemusena langes OECD riikide turuosa kogu IKT kaubanduses 88 protsendilt 1996. aastal 56 protsendile aastal 2006);

D)  arvestades, et vallandamised toimusid Noord-Hollandi provintsis, kuhu on koondunud palju IKT ettevõtteid ja kus need veelgi halvendavad tööhõiveolukorda, mis oli ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tõttu niigi halvenenud; arvestades, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi määruse põhjenduses 4 on sätestatud, et tuleb tagada, et „fondi rahaline toetus oleks keskendunud ühenduse töötajatele piirkondades ja majandussektorites, kus negatiivne mõju on olnud kõige suurem”;

E)  arvestades, et Madalmaade andmetel täitsid mõlemad ettevõtted kohustust pidada enam kui 30 inimest hõlmavate kollektiivsete vallandamiste korral tööturu osapooltega konsultatsioone sotsiaalkava osas, mis täpsemalt tähendab seda, et töötajate ja tööandjate esindajatest koosnev CA-ICT etendas kõnealuste meetmete ettevalmistamisel olulist osa;

F)  arvestades, et Madalmaade ametivõimude teatel võivad vallandatud töötajad kvalifitseeruda kahe konkreetse IKT-sektori töötajatele mõeldud Euroopa Sotsiaalfondi projekti alla ja arvestades nende kinnitusi, et on võetud kasutusele mehhanismid, mis takistavad topeltrahastamist Euroopa Sotsiaalfondist ja teistest ELi rahastamisvahenditest;

G)  arvestades, et Madalmaad taotlevad toetust kõigile, sh üle 65 aasta vanustele koondatud töötajatele;

H)  arvestades, et 64,9% vallandatud töötajatest on mehed;

I)  arvestades, et 79,9% töötajatest on tehnikud või spetsialistid;

J)  arvestades, et 24 töötajal (3,9%) on pikaajaline puue või terviserike,

mille alusel palub tööhõive-ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Madalmaade taotlust käsitlevasse resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  nõustub komisjoniga, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi määruse (1927/2006) kohased tingimused rahalise toetuse andmiseks on täidetud;

2.  tuletab meelde hiljutisi taotlusi EGF/2009/026 NL/Noord Holland ja Utrecht osa 18, mis puudutab Madalmaade kahe külgneva NUTS II tasandi piirkonna, Noord Hollandi (NL32) ja Utrechti (NL31) NACE Revision 2 osa 18 (trükindus ja salvestiste paljundus) 79 ettevõttes toimunud vallandamisi, ning EGF/2009/024 NL/Noord Holland ja Zuid Holland osa 58, mis puudutab Madalmaade kahe külgneva NUTS II tasandi piirkonna, Noord Hollandi (NL32) ja Zuid Hollandi (NL33) NACE Revision 2 osa 58 (kirjastamine) kaheksas ettevõttes toimunud vallandamisi, mis puudutasid sama piirkonda, nagu käesolev taotlus;

3.  on rahul tööturu osapoolte aktiivse kaasamisega meetmete ettevalmistamisse;

4.  märgib, et meetmete eesmärk on töötajad kiiresti tööturule tagasi tuua, ning need hõlmavad eelkõige vahetuid koolitusvajadusi tööalase konkurentsivõime parandamiseks ja abi töö otsimisel;

5.  kahetseb, et taotluses ei märgita, kas pakuti mingeid erimeetmeid pikaajaliste terviseprobleemidega töötajatele ja üle 65 aasta vanustele töötajatele;

6.  tunneb heameelt käsitluse üle, mille kohaselt kasutatakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi Euroopa Sotsiaalfondi antava toetuse täiendamiseks; peab siiski kahetsusväärseks, et taotluses ei selgitata Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi meetmete eripära ja lisandväärtust.

Lugupidamisega,

Pervenche Berès

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

2.12.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

20

1

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Damien Abad, Lajos Bokros, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Estelle Grelier, Lucas Hartong, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Jan Mulder