MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti

3.12.2010 - (KOM(2010)0685 – C7‑0389/2010 – 2010/2279(BUD))

Budjettivaliokunta
Esittelijä: Barbara Matera

Menettely : 2010/2279(BUD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0353/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0353/2010
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

EUROOPAN PARLAMENTIN PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston päätökseksi Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti

(KOM(2010)0685 – C7‑0389/2010 – 2010/2279(BUD))

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2010)0685 – C7‑0389/2010),

–   ottaa huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[1] ja erityisesti sen 28 kohdan,

–   ottaa huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20. joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006[2] (EGR‑asetus),

–   ottaa huomioon työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan kirjeen,

–   ottaa huomioon budjettivaliokunnan mietinnön (A7‑0353/2010),

A. ottaa huomioon, että Euroopan unioni on ottanut käyttöön asianmukaiset lainsäädäntö- ja budjettivälineet voidakseen tarjota lisätukea työntekijöille, jotka kärsivät maailmankaupassa tapahtuneiden merkittävien rakennemuutosten seurauksista, ja auttaakseen heitä integroitumaan uudelleen työmarkkinoille,

B.  ottaa huomioon, että EGR:n toimialaa laajennettiin niin, että tukea voi 1. toukokuuta 2009 alkaen hakea myös työntekijöille, jotka on irtisanottu maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin välittömänä seurauksena,

C. katsoo, että Euroopan unionin taloudellisen tuen irtisanotuille työntekijöille olisi oltava dynaamista ja sitä olisi tarjottava mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti 17. heinäkuuta 2008 pidetyssä neuvottelukokouksessa hyväksytyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission yhteisen lausuman mukaisesti ja ottaen asianmukaisesti huomioon, mitä 17. toukokuuta 2006 tehdyssä toimielinten sopimuksessa on sovittu EGR:n varojen käyttöönottoa koskevasta päätöksenteosta,

D. ottaa huomioon, että Alankomaat on pyytänyt apua tapauksissa, jotka koskevat 613 työntekijän irtisanomista NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolla 46 (tukkukauppa, pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) toimivissa kahdessa yrityksessä NUTS II ‑alueella Pohjois-Hollannin provinssissa,

E.  ottaa huomioon, että hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit,

1.  pyytää asianomaisia toimielimiä ryhtymään tarvittaviin toimiin EGR:n varojen käyttöönoton nopeuttamiseksi;

2.  palauttaa mieliin, että toimielimet ovat sitoutuneet varmistamaan, että EGR:n varojen käyttöönottoa koskevien päätösten tekemiseen sovelletaan sujuvaa ja nopeaa menettelyä, jotta globalisaation ja rahoitus- ja talouskriisin seurauksena irtisanotuille yksittäisille työntekijöille voidaan tarjota kertaluonteista ja ajallisesti rajoitettua tukea; korostaa tässä yhteydessä, että EGR:n rooli voi olla ratkaiseva irtisanottujen työntekijöiden uudelleen integroitumisessa työmarkkinoille;

3.  korostaa, että EGR-asetuksen 6 artiklan mukaisesti olisi varmistettava, että EGR:stä tuetaan työttömäksi jääneiden yksittäisten työntekijöiden integroitumista uudelleen työelämään; toistaa, että EGR:n tuki ei saa korvata toimia, jotka kuuluvat kansallisen lainsäädännön tai työehtosopimusten nojalla yritysten vastuulle, eikä EGR:stä rahoiteta myöskään yritysten tai toimialojen rakenneuudistuksia;

4.  toteaa, että EGR:stä rahoitettavasta koordinoidusta yksilöllisten palvelujen paketista annetuissa tiedoissa selvitetään yksityiskohtaisesti myös toimien täydentävyys rakennerahastoista rahoitettujen toimien kanssa; toistaa kehotuksensa esittää myös vuosikertomuksessa näiden tietojen vertaileva arviointi;

5.  panee tyytyväisenä merkille komission ehdottaneen, että käyttämättä jääneiden Euroopan sosiaalirahaston varojen sijasta EGR:n varoja käyttöön otettaessa hyödynnettäisiin vaihtoehtoista maksumäärärahojen lähdettä, ottaen huomioon, että Euroopan parlamentti on useita kertoja muistuttanut, että EGR luotiin erilliseksi erityisvälineeksi, jolla on omat tavoitteet ja määräajat, ja että siirtoja varten on näin ollen määritettävä asianmukaiset budjettikohdat;

6.  panee kuitenkin merkille, että tässä tapauksessa EGR:n varoja otetaan käyttöön siirtämällä maksumäärärahoja pk-yritysten ja innovoinnin tukemiseen tarkoitetusta budjettikohdasta; pitää kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelmien toteuttamisessa komissiossa ilmenneitä vakavia puutteita valitettavina etenkin talouskriisin aikana, sillä tällainen kriisi pikemminkin lisää merkittävästi tuen tarvetta;

7.  palauttaa mieliin, että EGR:n toimivuutta ja lisäarvoa olisi arvioitava 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisten ohjelmien ja muiden välineiden yleisarvioinnissa samalla, kun kauden 2007–2013 monivuotisesta rahoituskehyksestä tehdään väliarviointi;

8.  pitää komission ehdotuksen uutta mallia myönteisenä, koska sen perusteluissa esitetään selvät ja yksityiskohtaiset tiedot hakemuksesta, analysoidaan tukikelpoisuuskriteerit ja selitetään hyväksymiseen johtaneet syyt parlamentin vaatimusten mukaisesti;

9.  hyväksyy tämän päätöslauselman liitteenä olevan päätöksen;

10. kehottaa puhemiestä allekirjoittamaan päätöksen neuvoston puheenjohtajan kanssa ja huolehtimaan sen julkaisemisesta Euroopan unionin virallisessa lehdessä;

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman liitteineen neuvostolle ja komissiolle.

  • [1]  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON PÄÄTÖS,

tehty ...,

Euroopan globalisaatiorahaston varojen käyttöönotosta talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen 28 kohdan mukaisesti (hakemus EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT, Alankomaat)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen,

ottavat huomioon talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17 päivänä toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[1] ja erityisesti sen 28 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan globalisaatiorahaston perustamisesta 20 päivänä joulukuuta 2006 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1927/2006[2] ja erityisesti sen 12 artiklan 3 kohdan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen[3]

sekä katsovat seuraavaa:

(1)      Euroopan globalisaatiorahasto, jäljempänä "EGR", on perustettu lisätuen tarjoamiseksi globalisaatiosta johtuvien maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten vuoksi työttömiksi jääneille työntekijöille ja heidän auttamisekseen työelämään uudelleen integroitumisessa.

(2)      EGR:n toimialaa laajennettiin niin, että 1 päivästä toukokuuta 2009 alkaen toimitettujen hakemusten johdosta tukea voidaan myöntää myös työntekijöille, jotka on vähennetty maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin välittömänä seurauksena.

(3)      Toukokuun 17 päivänä 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen mukaisesti EGR:n varoja voidaan ottaa käyttöön vuosittain enintään 500 miljoonaa euroa.

(4)      Alankomaat esitti 8 päivänä huhtikuuta 2010 hakemuksen EGR:n varojen käyttöönottamiseksi työntekijävähennysten vuoksi, jotka on toteutettu Noord‑Hollandin NUTS II -alueella (NL32), NACE Rev. 2:n kaksinumerotason 46 (tukkukauppa, pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) piirissä toimivissa kahdessa yrityksessä, ja täydensi hakemusta lisätiedoin 5 päivään elokuuta 2010 asti. Hakemus on asetuksen (EY) N:o 1927/2006 10 artiklassa säädettyjen rahoitustuen vahvistamista koskevien vaatimusten mukainen. Näin ollen komissio ehdottaa, että varoja otetaan käyttöön 2 557 135 euroa.

(5)      Tämän vuoksi EGR:stä olisi otettava käyttöön varoja rahoitustuen antamiseksi Alankomaiden hakemuksen perusteella,

OVAT PÄÄTTÄNEET SEURAAVAA:

1 artikla

Euroopan globalisaatiorahastosta otetaan käyttöön 2 557 135 euroa maksusitoumusmäärärahoina ja maksumäärärahoina osana varainhoitovuotta 2010 koskevaa Euroopan unionin yleistä talousarviota.

2 artikla

Tämä päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tehty [..] päivänä […]kuuta [...]

Euroopan parlamentin puolesta                   Neuvoston puolesta

Puhemies                                                      Puheenjohtaja

  • [1]  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.
  • [3]  EUVL C […], […], s. […].

PERUSTELUT

I. Taustaa

Euroopan globalisaatiorahasto on perustettu, jotta voitaisiin tarjota lisätukea maailmankaupan merkittävien rakennemuutosten seurauksista kärsiville työntekijöille.

Talousarviota koskevasta kurinalaisuudesta ja moitteettomasta varainhoidosta 17. toukokuuta 2006 tehdyn Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission välisen toimielinten sopimuksen[1] 28 kohdan ja asetuksen (EY) N:o 1927/2006[2] 12 artiklan mukaisesti rahaston varojen enimmäismäärä on 500 miljoonaa euroa, joka voidaan ottaa edellisen vuoden kokonaismenojen enimmäismäärään nähden jäljellä olevasta liikkumavarasta ja/tai kahden edellisen vuoden aikana peruutetuista maksusitoumusmäärärahoista, lukuun ottamatta rahoituskehyksen otsakkeeseen 1 b liittyviä tällaisia määrärahoja. Asianmukaiset määrät otetaan talousarvioon varauksena heti, kun on löydetty riittävästi liikkumavaraa ja/tai peruutettuja määrärahoja.

Menettely, jolla rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön, etenee siten, että arvioituaan hakemuksen täyttävän vaaditut edellytykset komissio tekee budjettivallan käyttäjälle ehdotuksen rahaston varojen käyttöönottamiseksi ja samalla vastaavan siirtopyynnön. Tässä yhteydessä voidaan järjestää kolmikantakokous, jonka tavoitteena on päästä sopimukseen rahaston ja tarvittavien summien käytöstä. Kolmikantakokous voidaan järjestää yksinkertaistetussa muodossa.

II. Tilanne: komission ehdotus

Komissio hyväksyi 23. marraskuuta 2010 uuden ehdotuksen päätökseksi EGR:n varojen käyttöönottamisesta Alankomaiden hyväksi, jotta voidaan tukea maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin vuoksi irtisanottujen työntekijöiden integroitumista uudelleen työmarkkinoille.

Tämä on kolmaskymmenestoinen vuoden 2010 talousarvion yhteydessä käsiteltävä hakemus, ja se koskee yhteensä 2 557 135 euron määrän käyttöönottoa EGR:stä Alankomaiden hyväksi. Hakemuksessa on kyse 613 työntekijän (jotka kaikki ovat tuen kohteena) irtisanomisesta yhdeksän kuukauden viiteajanjakson aikana 1. toukokuuta 2009 – 31. tammikuuta 2010 NACE Rev 2:n kaksinumerotasolla 46 (tukkukauppa, pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) toimivassa kahdessa yrityksessä NUTS II -alueella Alankomaiden Pohjois-Hollannin provinssissa.

Hakemus EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT toimitettiin komissiolle 8. huhtikuuta 2010, ja sitä täydennettiin lisätiedoilla 5. elokuuta 2010 asti. Hakemus perustuu EGR-asetuksen 2 artiklan b alakohdassa esitettyyn toimintakriteeriin, joka edellyttää, että samalla NACE Rev. 2:n kaksinumerotasolla jollakin jäsenvaltion NUTS II -tason alueella tai kahdella vierekkäisellä alueella toimivien yritysten palveluksesta vähennetään yhdeksän kuukauden aikana vähintään 500 työntekijää. Hakemus jätettiin säädetyssä kymmenen viikon määräajassa (asetuksen 5 artikla).

Komission arvio perustui työntekijöiden vähentämisen ja maailmankaupan huomattavien rakenteellisten muutosten tai rahoituskriisin välisen yhteyden arviointiin, työntekijöiden vähentämisten ennakoimattomaan luonteeseen, vähennettyjen työntekijöiden määrän ja 2 artiklan a alakohdan mukaisten kriteerien täyttymisen osoittamiseen, selvitykseen työntekijöiden vähentämisen ennakoimattomasta luonteesta, tietoihin irtisanovista yrityksistä ja tuen kohteena olevista työntekijöistä, asianomaisen alueen ja sen viranomaisten ja sidosryhmien kuvaukseen, työntekijöiden vähentämisten vaikutukseen paikalliseen, alueelliseen tai kansalliseen työllisyyteen, rahoitettavaksi tulevaan koordinoituun yksilöllisten palvelujen pakettiin, mukaan luettuna toimien täydentävyys rakennerahastoista rahoitettavien toimien kanssa, päivämääriin, jolloin yksilöllisten palvelujen tarjoaminen kyseisille työntekijöille aloitettiin tai on tarkoitus aloittaa, menettelyihin työmarkkinaosapuolten kuulemiseksi sekä tietoihin hallinnointi- ja valvontajärjestelmistä.

Komission arvion mukaan hakemus täyttää EGR-asetuksessa vahvistetut tukikelpoisuuskriteerit, ja komissio suosittelee budjettivallan käyttäjälle sen hyväksymistä.

Komissio on rahaston varoja käyttöönottaakseen toimittanut budjettivallan käyttäjälle siirtopyynnön (DEC 48/2010) kaikkiaan 2 557 135 eurosta, jotka saadaan EGR:n varauksesta (40 02 43) maksusitoumuksina ja budjettikohdasta "Kilpailukyvyn ja innovoinnin puiteohjelma – Yrittäjyyden ja innovoinnin ohjelma" (01 04 04) maksuina ja siirretään EGR:n budjettikohtaan (04 05 01).

Esittelijä panee tyytyväisenä merkille, että komissio löytää jatkuvasti vaihtoehtoisia maksumäärärahojen lähteitä käyttämättä jääneiden ESR:n varojen sijasta noudattaen Euroopan parlamentin toistuneita vaatimuksia.

Valitettavasti viimeisimmissä tapauksissa valinnat eivät ole olleet tyydyttäviä (yrittäjyyttä ja innovointia tukeva budjettikohta), koska komissiossa on ilmennyt vakavia puutteita kilpailukyvyn ja innovoinnin ohjelmien toteuttamisessa. Talouskriisin aikaanhan näiden määrärahojen käyttöä olisi oikeastaan lisättävä. Esittelijä kehottaakin komissiota jatkamaan sopivampien maksumäärärahalähteiden etsimistä vastaisten tapausten varalta.

Toimielinten sopimuksen perusteella rahaston varoja voidaan ottaa käyttöön enintään 500 miljoonaa euroa vuodessa.

Budjettivallan käyttäjä on hyväksynyt vuonna 2010 jo kaksikymmentäneljä ehdotusta rahaston varojen käyttöönottamiseksi ja yhden teknistä tukea koskevan siirron, jotka ovat määrältään yhteensä 75 935 163 euroa. Kun tähän lisätään muihin käsiteltävänä oleviin ehdotuksiin (tämä ehdotus mukaan luettuna) liittyvä lisämäärä 8 728 978 euroa, vuoden 2010 loppuun asti käytettävissä on 415 335 859 euroa.

III. Menettely

Komissio on esittänyt siirtopyynnön[3] asiaa koskevien maksusitoumus- ja maksumäärärahojen ottamiseksi vuoden 2010 talousarvioon, kuten 17. toukokuuta 2006 tehdyn toimielinten sopimuksen 28 kohdassa edellytetään.

Kolmikantakokous komission ehdotuksesta päätökseksi EGR:n varojen käyttöönotosta voitaisiin mahdollisesti järjestää yksinkertaistetussa muodossa (kirjeenvaihtona) oikeusperustan 12 artiklan 5 kohdan mukaisesti, paitsi jos parlamentin ja neuvoston välillä ei päästä sopimukseen.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunnan (EMPL) kanssa tehdyn sisäisen sopimuksen mukaisesti valiokunnan pitäisi osallistua prosessiin, jotta se voisi tarjota rakentavaa tukea ja osallistua rahaston hakemusten arviointiin.

EMPL-valiokunnan suoritettua arvioinnin se ilmaisee rahaston varojen käyttöönotosta näkemyksensä tähän mietintöön liitettävässä kirjeessä.

Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission neuvottelukokouksessa 17. heinäkuuta 2008 hyväksymässä yhteisessä lausumassa vahvistetaan, että on tärkeää varmistaa, että rahaston varojen käyttöönottoa koskevan päätöksen tekemiseen sovellettava menettely on nopea ja että siinä otetaan asianmukaisesti huomioon toimielinten välinen sopimus.

  • [1]  EUVL C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EUVL L 406, 30.12.2006, s. 1.
  • [3]  DEC 48/2010, 23. marraskuuta 2010.

LIITE: TYÖLLISYYDEN JA SOSIAALIASIOIDEN VALIOKUNNAN KIRJE

ES/jm

D(2010)60048

Alain Lamassoure

Budjettivaliokunnan puheenjohtaja

ASP 13E158

Asia: Lausunto Euroopan globalisaatiorahaston (EGR) varojen käyttöönotosta asiassa EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT, Alankomaat (KOM(2010)0685 lopullinen)

Arvoisa puheenjohtaja Lamassoure

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta (EMPL) ja sen EGR-työryhmä käsittelivät EGR:n varojen käyttöönottoa asiassa EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT ja hyväksyivät seuraavan lausunnon.

EMPL-valiokunta ja EGR-työryhmä puoltavat rahaston varojen käyttöönottoa tämän hakemuksen tapauksessa. EMPL-valiokunta esittää tässä yhteydessä eräitä huomioita asettamatta kuitenkaan kyseenalaiseksi varojen siirtämistä.

EMPL-valiokunnan näkemykset perustuvat seuraaviin näkökohtiin:

A) ottaa huomioon, että hakemus perustuu EGR-asetuksen 2 artiklan b alakohtaan ja siihen liittyy 613 irtisanomista, jotka on toteutettu yhdeksän kuukauden viitejakson aikana 1. toukokuuta 2009 – 31. tammikuuta 2010 asetuksen N:o (EY) 1893/2006 mukaisella NACE Rev 2:n kaksinumerotasolla 46 (tukkukauppa, pl. moottoriajoneuvojen ja moottoripyörien kauppa) toimivassa kahdessa yrityksessä,

B) ottaa huomioon, että rahoitus- ja talouskriisi on vaikuttanut negatiivisesti tähän alaan ja etenkin yrityksiin, jotka toimivat laitteiden kehittämisen ja myynnin aloilla, ja sen seurauksena liikevaihto kyseisessä kahdessa yrityksessä laski huomattavasti: Getronics-yrityksen liikevaihto laski 25 prosenttia ja HP:n liikevaihto laski 17 prosenttia tietokoneiden ja 19 prosenttia tulostimien myynnin osalta, koska tieto- ja viestintäteknisiä tuotteita koskevat investointibudjetit pienenivät nopeasti ja ennakoimatta,

C) ottaa huomioon, että Alankomaiden viranomaiset esittävät, että vuoden 2008 puoliväliin saakka tieto- ja viestintätekniikan markkinoiden tulos oli suhteellisen hyvä ja sekä TVT-alan yritysten että niiden asiakkaiden markkinoilla ennakoitiin kasvua, vaikka globaaleilla TVT-markkinoilla tapahtui rakenteellisia muutoksia ja tuotantoa siirrettiin etenkin Kiinaan ja Intiaan, joka johti siihen, että OECD-maiden markkinaosuus tieto- ja viestintätekniikan alan kaupasta on laskenut vuoden 1996 yhteensä 88 prosentista vuoden 2006 56 prosenttiin,

D) ottaa huomioon, että Pohjois-Hollannin provinssissa, jossa irtisanomiset tapahtuivat, on paljon tieto- ja viestintätekniikan alan yrityksiä, ja nämä irtisanomiset pahentavat työllisyystilannetta, joka on jo ennestään heikentynyt maailmanlaajuisen rahoitus- ja talouskriisin seurauksena; ottaa huomioon, että EGR-asetuksen johdanto-osan 4 kohdan mukaan olisi varmistettava, että "EGR:n rahoitustuki keskitettäisiin koskemaan globalisaatiosta pahimmin kärsivien alueiden ja taloudenalojen työntekijöitä",

E) ottaa huomioon, että Alankomaat ilmoitti, että kumpikin yritys on noudattanut velvoitetta kuulla työmarkkinaosapuolia, kun laaditaan avustustoimenpiteitä yli 30 työntekijän joukkoirtisanomistapausten yhteydessä, mikä tarkoittaa erityisesti, että työnantajien ja työntekijöiden edustajista koostuva CA-ICT oli merkittävällä tavalla mukana toimenpiteiden valmistelussa,

F) ottaa huomioon, että Alankomaiden viranomaisten mukaan työttömiksi jääneet työntekijät voivat saada tukea kahdesta ESR-hankkeesta, jotka kohdistuvat tieto- ja viestintätekniikan sektorin työntekijöihin, ja että viranomaiset vahvistavat, että Alankomaat on ottanut käyttöön tarvittavat menettelyt, joilla ehkäistään EGR:stä ja muista EU:n rahoitusvälineistä tulevan rahoituksen päällekkäisyys,

G) ottaa huomioon, että Alankomaat pyytää apua kaikille irtisanotuille työntekijöille, myös yli 65-vuotiaille,

H) ottaa huomioon, että 64,9 prosenttia irtisanotuista on miehiä,

I)  ottaa huomioon, että 79,9 prosenttia irtisanotuista on erityisasiantuntijoita tai teknisten alojen asiantuntijoita,

J)  ottaa huomioon, että näistä 24 työntekijällä (3,9 prosenttia) on pitkäaikaisia terveysongelmia tai toimintarajoite.

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää näin ollen asiasta vastaavaa budjettivaliokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset Alankomaiden hakemusta koskevaan päätöslauselmaesitykseen:

1. on yhtä mieltä komission kanssa siitä, että EGR-asetuksessa (1927/2006) rahoitustuen myöntämiselle asetetut ehdot täyttyvät;

2. palauttaa mieliin samaan Alankomaiden alueeseen liittyneet hakemukset "EGF/2009/026 NL/Noord Holland and Utrecht Division 18", joka koski kahdella vierekkäisellä NUTS II ‑alueella Alankomaiden Pohjois-Hollannissa (NL32) ja Utrechtissa (NL31) NACE Rev. 2:n kaksinumerotason 18 (painaminen ja tallenteiden jäljentäminen) piirissä toimivissa 79 yrityksessä toteutettuja työntekijävähennyksiä, sekä "EGF/2009/024 NL/Noord Holland and Zuid Holland Division 58", joka koski kahdella vierekkäisellä NUTS II -alueella Alankomaiden Pohjois-Hollannissa (NL32) ja Etelä-Hollannissa (NL33) NACE Rev. 2:n kaksinumerotason 58 (kustannustoiminta) piirissä toimivissa kahdeksassa yrityksessä toteutettuja työntekijävähennyksiä;

3. pitää myönteisenä sitä, että työmarkkinaosapuolet ovat osallistuneet aktiivisesti toimenpiteiden valmisteluun;

4. toteaa, että toimenpiteillä pyritään palauttamaan työntekijät nopeasti takaisin työmarkkinoille ja ensimmäiseksi toteutetaan välittömiä koulutustoimenpiteitä, joilla parannetaan työllisyysmahdollisuuksia, sekä työnhakuneuvontaa edistäviä toimenpiteitä;

5. pitää valitettavana sitä, että hakemuksessa ei kerrota, sovelletaanko pitkäaikaisista terveysongelmista kärsiviin työntekijöihin tai yli 65-vuotiasiin työntekijöihin erityistoimenpiteitä;

6. pitää myönteisenä EGR-tuen käyttämistä täydentämään käynnissä olevaa ESR-tukea; pahoittelee kuitenkin, että hakemuksessa ei eritellä EGR-toimia ja ilmoiteta niiden lisäarvoa.

Kunnioittavasti

Pervenche Berès

VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

Hyväksytty (pvä)

2.12.2010

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

1

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Damien Abad, Lajos Bokros, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Estelle Grelier, Lucas Hartong, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

Jan Mulder