Pranešimas - A7-0353/2010Pranešimas
A7-0353/2010

PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 26 punktą

3.12.2010 - (COM(2010)0685 – C7‑0389/2010 – 2010/2279(BUD))

Biudžeto komitetas
Pranešėja: Barbara Matera

Procedūra : 2010/2279(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
A7-0353/2010
Pateikti tekstai :
A7-0353/2010
Debatai :
Priimti tekstai :

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos Sąjungos solidarumo fondo mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 26 punktą

(COM(2010)0685 – C7‑0389/2010 – 2010/2279(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0685 – C7‑0389/2010),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[1], ypač į jo 28 punktą,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą (EGF reglamentas),

–   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7‑0353/2010),

A. kadangi Europos Sąjunga nustatė atitinkamas teisėkūros ir biudžetines priemones siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką,

B.  kadangi buvo padidinta EGF aprėptis – nuo 2009 m. gegužės 1 d. galima teikti paraiškas dėl paramos darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio,

C. kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2006 m. gegužės 17 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti EGF lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė pagalba atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kaip galima greičiau ir veiksmingiau,

D. kadangi Nyderlandai paprašė pagalbos atvejais, kurie susiję su 613 darbuotojų atleidimu iš dviejų įmonių, kurios vykdo veiklą NACE 2 red. 46 skyriaus (didmeninė prekyba, išskyrus motorines transporto priemones ir motociklus) sektoriuje NUTS II lygmens Šiaurės Olandijos regione Nyderlanduose,

E.  kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos teikimo kriterijus,

1.  ragina visas susijusias institucijas dėti reikiamas pastangas siekiant greičiau skirti EGF lėšas;

2.  primena institucijų įsipareigojimą užtikrinti sklandžią ir greitą sprendimų dėl EGF lėšų panaudojimo priėmimo procedūrą suteikiant vienkartinę ribotos trukmės individualią paramą, skirtą padėti dėl globalizacijos ar finansų ir ekonomikos krizės padarinių iš darbo atleistiems darbuotojams; pabrėžia, kad EGF gali atlikti svarbų vaidmenį į darbo rinką vėl integruojant iš darbo atleistus darbuotojus;

3.  pabrėžia, kad vadovaujantis EGF reglamento 6 straipsniu turėtų būti užtikrinta, kad EGF lėšomis būtų remiamas pavienių iš darbo atleistų darbuotojų reintegravimas į darbo rinką; primena, kad EGF pagalba neturi pakeisti nei veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, nei įmonių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

4.  pažymi, kad informacija apie suderintą iš EGF finansuotinų individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketą apima išsamią informaciją dėl priemonių, finansuojamų iš struktūrinių fondų, papildomumo; primena savo raginimą taip pat ir metinėse ataskaitose pateikti lyginamąjį šių duomenų vertinimą;

5.  džiaugiasi tuo, kad EGF lėšų mobilizavimo srityje Komisija pasiūlė alternatyvų mokėjimų asignavimų šaltinį nepanaudotoms Europos socialinio fondo lėšoms po to, kai Europos Parlamentas ne kartą priminė, kad EGF buvo sukurtas kaip atskira speciali priemonė ir jai keliami tam tikri tikslai ir nustatomi terminai, ir kad todėl turi būti nustatytos atitinkamos pervedimams skirtos biudžeto eilutės;

6.  pažymi, kad, siekiant mobilizuoti EGF lėšas šiuo atveju, mokėjimų asignavimai bus perkelti iš biudžeto eilutės, skirtos paramai MVĮ ir naujovėms; apgailestauja dėl didelių trūkumų Europos Komisijai įgyvendinant konkurencingumo ir inovacijų programas, ypač per ekonomikos krizę, dėl kurios tokios paramos poreikis turėtų labai padidėti;

7.  primena, kad atliekant 2007–2013 m. daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio persvarstymą ir vykdant bendrą programų ir kitų įvairių priemonių, kurios sukurtos pagal 2006 m. gegužės 17 d. TIS, vertinimą, taip pat reikėtų įvertinti EGF veiklą ir jo pridėtinę vertę;

8.  palankiai vertina Komisijos naujo tipo pasiūlymą, kuriame pateikiamas aiškinamasis memorandumas, aiški ir išsami informacija apie paraiškos teikimą, analizuojami tinkamumo kriterijai ir paaiškinamos priežastys, dėl kurių jis buvo patvirtintas, ir kuris parengtas atsižvelgiant į Parlamento reikalavimus;

9.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

10. paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

  • [1]  OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

XXX

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų mobilizavimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Nyderlandų paraiška „EGF/2010/012 NL/Noord Holand ICT“)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[1], ypač į jo 28 punktą,

atsižvelgdami į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą[2], ypač į jo 12 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą[3],

kadangi:

(1)      Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau – EGF) įsteigtas papildomai paramai darbuotojams, atleistiems dėl globalizacijos vykstančių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, teikti ir jiems padėti vėl integruotis į darbo rinką.

(2)      EGF taikymo sritis buvo išplėsta – nuo 2009 m. gegužės 1 d. galima teikti paraiškas dėl paramos darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio.

(3)      2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė mobilizuoti EGF lėšas neviršijant metinės viršutinės 500 mln. EUR ribos.

(4)      2010 m. balandžio 8 d. Nyderlandai pateikė paraišką mobilizuoti EGF lėšas dėl darbuotojų atleidimo dviejose įmonėse, kurios vykdo veiklą NACE 2 red. 46 skyriaus (didmeninė prekyba, išskyrus motorines transporto priemones ir motociklus) sektoriuje NUTS II lygmens Šiaurės Olandijos (NL32) regione, o iki 2010 m. rugpjūčio 5 d. pateikė papildomos informacijos. Ši paraiška atitinka finansinei paramai taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje. Todėl Komisija siūlo skirti 2 557 135 EUR sumą.

(5)      Todėl EGF lėšos turėtų būti mobilizuojamos finansinei paramai pagal Nyderlandų pateiktą paraišką suteikti,

PRIĖMĖ ŠĮ SPRENDIMĄ:

1 straipsnis

2010 finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) mobilizuojama 2 557 135 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta

Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

Pirmininkas                                                  Pirmininkas

  • [1]               OL C 139, 2006 6 14, p. 1.
  • [2]               OL L 406, 2006 12 30, p. 1.
  • [3]               OL C [...], [...], p.[...].

AIŠKINAMOJI DALIS

I. Aiškinamojo pobūdžio informacija

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo buvo įsteigtas siekiant teikti papildomą paramą darbuotojams, kurie patiria žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos tendencijų pokyčių padarinių.

Remiantis 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo[1] 28 punktu ir Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 12 straipsniu, Fondas negali viršyti 500 mln. EUR maksimalios sumos, paimtos iš bet kurios turimos maržos neviršijant nustatytų praėjusiųjų metų bendrųjų išlaidų maksimalių ribų ir (arba) iš įsipareigojimų asignavimų, panaikintų per praėjusius dvejus metus, išskyrus susijusiuosius su 1b išlaidų kategorija. Kai tik nustatomos pakankamos maržos ir (arba) panaikinti įsipareigojimai, į biudžetą įtraukiamos atitinkamos sumos kaip atidėjiniai.

Procedūra yra tokia: norėdama panaudoti Fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, Komisija teikia pasiūlymą dėl Fondo lėšų mobilizavimo biudžeto valdymo institucijai ir atitinkamą prašymą perkelti lėšas. Lygiagrečiai galėtų būti organizuojamas trišalis dialogas, kuriuo būtų siekiama susitarti dėl Fondo lėšų panaudojimo ir reikiamų sumų. Trišalis dialogas gali būti supaprastintos formos.

II. Esama padėtis: Komisijos pasiūlymas

2010 m. lapkričio 23 d. Komisija priėmė naują pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų mobilizavimo Nyderlandams siekiant, kad būtų iš naujo integruoti į darbo rinką dėl finansų ir ekonomikos krizės darbo netekę darbuotojai.

Tai 32-oji paraiška, kuri turi būti išnagrinėta pagal 2010 m. biudžeto procedūrą, susijusi su bendros 2 557 135 EUR sumos skyrimu Nyderlandams iš EGF. Ji susijusi su 613 atleistų darbuotojų (visi remtini) dviejose įmonėse, kurios vykdo veiklą NACE 2 red. 46 skyriaus (didmeninė prekyba, išskyrus motorines transporto priemones ir motociklus) sektoriuje NUTS II lygmens Šiaurės Olandijos (NL32) regione devynių mėnesių ataskaitiniu laikotarpiu nuo 2009 m. gegužės 1 d. iki 2010 m. sausio 31 d.

Paraiška „EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT“ buvo pateikta Komisijai 2010 m. balandžio 8 d., o iki 2010 m. rugpjūčio 5 d. ji buvo papildyta nauja informacija. Paraiška, grindžiama EGF reglamento 2 straipsnio b punkte nurodytu intervencijos kriterijumi, kuriuo nustatytas reikalavimas, kad per 9 mėnesių laikotarpį įmonėse, kurios vykdo veiklą tame pačiame NACE 2 red. skyriuje kurios nors valstybės narės viename NUTS II lygmens regione arba dviejuose gretimuose regionuose, turi būti atleista bent 500 darbuotojų, buvo pateikta laikantis 10 savaičių termino (reglamento 5 straipsnis).

Komisijos vertinimas buvo pagrįstas darbuotojų atleidimų ir esminių struktūrinių pasaulio prekybos tendencijų pokyčių ar finansų krizės ryšio analize, nenumatytu šių atleidimų pobūdžiu, duomenimis apie atleidimų skaičių ir 2 straipsnio a dalyje nustatytų kriterijų laikymąsi, paaiškinimu apie nenumatytą šių atleidimų pobūdį, darbuotojus atleidžiančių įmonių ir remtinų darbuotojų identifikavimu, paveikta teritorija, jos valdžios institucijomis ir suinteresuotaisiais subjektais, atleidimų poveikiu užimtumui vietos, regiono ar valstybės mastu, suderintu remtinų individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketu, įskaitant jo suderinamumą su veiksmais, finansuojamais iš struktūrinių fondų, datomis, kada nukentėjusiems darbuotojams pradėta teikti arba planuojama pradėti teikti individualiems poreikiams pritaikytas paslaugas, tvarka, pagal kurią buvo konsultuotasi su socialiniais partneriais, ir valdymo bei kontrolės sistemomis.

Remiantis Komisijos vertinimu, paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus tinkamumo kriterijus, ir Komisija rekomenduoja biudžeto valdymo institucijai patvirtinti paraišką.

Kad galėtų skirti lėšas, Komisija pateikė biudžeto valdymo institucijai prašymą dėl bendros 2 557 135 EUR sumos perkėlimo (Nr. DEC 48/2010) iš EGF rezervo (40 02 43) įsipareigojimais ir iš biudžeto eilutės „Konkurencingumo ir inovacijų bendroji programa. Verslumo ir inovacijų programa“ (01 04 04) mokėjimais į EGF biudžeto eilutę (04 05 01).

Pranešėja džiaugiasi matydama, kad Komisija nuolat randa alternatyvių mokėjimų asignavimų šaltinių nenaudodama neišnaudotų ESF lėšų, kaip ne kartą yra raginęs Europos Parlamentas.

Tačiau ji mano, kad pastaraisiais atvejais (verslumo ir inovacijų programos biudžeto eilutė) pasirinkti alternatyvūs šaltiniai nėra patenkinami, nes Komisija susiduria su dideliais trūkumais įgyvendindama konkurencingumo ir inovacijų programas. Ekonomikos krizės laikotarpiu šiuos asignavimus iš tikrųjų derėtų padidinti. Todėl ji ragina Komisiją ir toliau dėti pastangas siekiant nustatyti tinkamesnes biudžeto eilutes mokėjimams ateityje.

Pagal TIS iš Fondo daugiausia galima mobilizuoti 500 mln. EUR per metus.

2010 m. biudžeto valdymo institucija jau patvirtino 24 pasiūlymus dėl Fondo lėšų mobilizavimo ir vieną su technine pagalba susijusį perkėlimą – iš viso tai sudaro 75 935 163 EUR, o prie jų pridėjus papildomą 8 728 978 EUR sumą, susijusią su kitais svarstomais pasiūlymais (įskaitant šį), iki 2010 m. pabaigos lieka 415 335 859 EUR suma.

III. Procedūra

Siekdama į 2010 m. įtraukti atitinkamus įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus, Komisija pateikė prašymą dėl asignavimų perkėlimo[2], kaip reikalaujama pagal 2006 m. gegužės 17 d. Tarpinstitucinio susitarimo 28 punktą.

Trišalis dialogas dėl Komisijos pasiūlymo dėl sprendimo dėl EGF lėšų skyrimo galėtų būti supaprastintos formos (pasikeitimas laiškais), kaip nurodyta teisinio pagrindo 12 straipsnio 5 dalyje, nebent Parlamentui ir Tarybai nepavyktų susitarti.

Pagal vidinį susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų (EMPL) komitetas turėtų dalyvauti procese, kad galėtų teikti konstruktyvią paramą ir prisidėti prie paraiškų dėl Fondo lėšų mobilizavimo vertinimo.

Atlikęs vertinimą, Europos Parlamento EMPL komitetas pateiks nuomonę dėl Fondo lėšų mobilizavimo, kuri bus pridėta kaip laiškas prie šio pranešimo.

Bendroje Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracijoje, priimtoje per 2008 m. liepos 17 d. vykusį taikinimo posėdį, patvirtinama, kad priimant sprendimus dėl Fondo lėšų mobilizavimo svarbu užtikrinti greitą procedūrą.

  • [1]  OL L 139, 2006 6 14, p. 1.
  • [2]  2010 m. lapkričio 23 d. Nr. DEC 48/2010.

PRIEDAS: UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

ES/jm

D(2010)60048

Alainui Lamassoure‘ui,

Biudžeto komiteto pirmininkui

ASP 13E158

Tema. Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo pagal paraišką „EGF/2010/012 NL/Noord Holland“ ICT (COM(2010)685 galutinis)

Gerb. A. Lamassoure‘ai,

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo byloje „EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT“ ir patvirtino toliau pateiktą nuomonę.

EMPL komitetas ir EGF darbo grupė pritaria, kad pagal šią paraišką būtų mobilizuojamos fondo lėšos. Tačiau EMPL komitetas, nors ir nekeldamas paties mokėjimų perkėlimo klausimo, pateikia keletą pastabų.

EMPL komiteto svarstymai grindžiami toliau išdėstytais teiginiais:

A)  kadangi ši paraiška grindžiama EGF reglamento 2b straipsniu ir apima per 9 ataskaitinius mėnesius nuo 2009 m. gegužės 1 d. iki 2010 m. sausio 31 d. 613 atleistų darbuotojų iš 2 įmonių, vykdančių veiklą Reglamento (EB) Nr. 1893/2006 NACE 2 red. 46 skyriuje (didmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų) nurodytame sektoriuje;

B)  kadangi šį sektorių, ypač įmones, vykdančias veiklą techninės įrangos vystymo ir prekybos srityje, neigiamai paveikė finansų ir ekonomikos krizė, dėl kurios gerokai sumažėjo dviejų minėtųjų įmonių apyvarta („Getronics“ apyvarta sumažėjo 25 proc., „PC division of HP“ – 17 proc., o jos spausdinimo skyriaus – 19 proc.), nes staiga labai sumažėjo investicijų į informacijos ir ryšių technologijų (IRT) prekes biudžetai;

C)  kadangi Nyderlandų institucijos teigia, jog iki 2008 m. vidurio IRT rinka veikė gana gerai, buvo numatomas IRT įmonių ir jų klientų rinkų augimas nepaisant struktūrinių pokyčių pasaulinėje IRT rinkoje, ypač dėl gamybos perkėlimo į Kiniją ir Indiją, dėl kurio sumažėjo EPBO priklausančių šalių rinkos dalis nuo 88 proc. 1996 m. iki 56 proc. 2006 m.;

D)  kadangi darbuotojai atleisti Šiaurės Olandijos regione, kuriame yra didelė įmonių, vykdančių veiklą IRT srityje, koncentracija ir kadangi dėl šių atleidimų dar labiau pablogės užimtumo padėtis, kuri ir taip buvo bloga dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio; kadangi EGF reglamento 4 konstatuojamojoje dalyje teigiama, kad turėtų būti „užtikrinta, kad EGF finansinė parama būtų skiriama labiausiai nukentėjusių Bendrijos regionų ir ekonomikos sektorių darbuotojams“;

E)  kadangi Nyderlandai patikslino, jog abi įmonės įvykdė įsipareigojimą tartis su socialiniais partneriais ir sudaryti socialinį planą, jei vienu metu atleidžiama daugiau kaip 30 darbuotojų, kitaip tariant, tai reiškia, kad CA-IRT, kurią sudaro darbdavių ir darbuotojų atstovai, suvaidino svarbų vaidmenį rengiant šias priemones;

F)  kadangi Nyderlandų institucijos patikslino, jog atleisti darbuotojai galėtų dalyvauti dviejuose ESF projektuose, specialiai parengtuose IRT sektoriaus darbuotojams, ir kadangi jos patvirtino, kad parengtos visos būtinos priemonės, padėsiančios išvengti dvigubo finansavimo iš EGF ir kitų ES finansinių priemonių rizikos;

G)  kadangi Nyderlandai paprašė paramos visiems iš darbo atleistiems darbuotojams, įskaitant tuos, kurie vyresni negu 65 metų;

H)  kadangi 64,9 proc. atleistų darbuotojų yra vyrai;

I)  kadangi 79,9 proc. darbuotojų – specialistai arba techniniai darbuotojai;

J)  kadangi 24 darbuotojai (3,9 proc.) turi ilgalaikių sveikatos problemų arba yra neįgalūs;

Taigi, Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Nyderlandų paraiškos įtraukti toliau išdėstytus pasiūlymus:

1.  pritaria Komisijai, kad EGF reglamente (1927/2006) nustatytos sąlygos finansinei paramai gauti yra įvykdytos;

2.  primena neseniai pateiktas paraiškas: „EGF/2009/026 NL/Šiaurės Olandija ir Utrechtas, 18 skyrius“, dėl darbuotojų atleidimo iš 79 įmonių, kurios vykdo veiklą NACE 2 red. 18 skyriaus (spausdinimas ir įrašytų laikmenų tiražavimas) sektoriuje dviejuose gretimuose NUTS II lygmens Šiaurės Olandijos (NL32) ir Utrechto (NL31) regionuose Nyderlanduose, ir „EGF/2009/024 NL/Šiaurės Olandija ir Pietų Olandija, 58 skyrius“ dėl darbuotojų atleidimo iš aštuonių įmonių, kurios vykdo veiklą NACE 2 red. 58 skyriaus (leidyba) sektoriuje dviejuose gretimuose NUTS II lygmens Šiaurės Olandijos (NL32) ir Pietų Olandijos (NL33) regionuose Nyderlanduose dėl paramos tam pačiam regionui, kuris minimas dabartinėje paraiškoje;

3.  palankiai vertina tai, kad socialiniai partneriai aktyviai dalyvauja priemonių rengimo veikloje;

4.  pažymi, kad priemonės skirtos tam, kad darbuotojai galėtų greičiau grįžti į darbo rinką, todėl visų pirma tenkinami neatidėliotini ugdymo poreikiai siekiant sudaryti palankesnes sąlygas įsidarbinti ir taikomos pagalbos ieškant darbo priemonės;

5.  apgailestauja, kad paraiškoje nenurodyta, ar kokios nors specialios priemonės buvo pasiūlytos darbuotojams, turintiems ilgalaikių sveikatos problemų, ir vyresniems nei 65 metų darbuotojams;

6.  palankiai vertina EGF lėšų, kurios papildo einamąją ESF paramą, panaudojimo metodą; tačiau apgailestauja, kad paraiškoje nenurodoma EGF priemonių specifika ir pridėtinė vertė;

Pagarbiai

Pervenche Berès

GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

2.12.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

1

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Damien Abad, Lajos Bokros, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Estelle Grelier, Lucas Hartong, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Jan Mulder