Ziņojums - A7-0353/2010Ziņojums
A7-0353/2010

ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

3.12.2010 - (COM(2010)0685 – C7-0389/2010 – 2010/2279(BUD))

Budžeta komiteja
Referente: Barbara Matera

Procedūra : 2010/2279(BUD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
A7-0353/2010
Iesniegtie teksti :
A7-0353/2010
Debates :
Pieņemtie teksti :

EIROPAS PARLAMENTA REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes lēmumam par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību

(COM(2010)0685 – C7-0389/2010 – 2010/2279(BUD))

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2010)0685 – C7-0389/2010),

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību[1] un jo īpaši tā 28. punktu,

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi [2] (EGF regula),

–   ņemot vērā Nodarbinātības un sociālo lietu komitejas vēstuli,

–   ņemot vērā Budžeta komitejas ziņojumu (A7-0353/2010),

A. tā kā Eiropas Savienība ir izveidojusi atbilstošus likumdošanas un budžeta instrumentus, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus skar pasaules tirdzniecības modeļu lielu strukturālu pārmaiņu sekas, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū;

B.  tā kā attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti, sākot ar 2009. gada 1. maiju, EGF darbības joma ir paplašināta, paredzot atbalstu darba ņēmējiem, kuru atlaišana ir tieši saistīta ar pasaules finanšu un ekonomikas krīzi;

C. tā kā saskaņā ar Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē pieņemto kopīgo deklarāciju finansiālajai palīdzībai, ko Eiropas Savienība sniedz atlaistiem darba ņēmējiem, ir jābūt dinamiskai un tā jāsniedz iespējami ātri un efektīvi, pienācīgi ņemot vērā 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu attiecībā uz lēmumu pieņemšanu par EGF izmantošanu;

D. tā kā Nīderlande ir pieprasījusi palīdzību saistībā ar 613 darbinieku atlaišanu divos uzņēmumos, kas darbojas NACE 2. redakcijas 46. nodaļas (Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus) nozarē NUTS II Ziemeļholandes reģionā Nīderlandē;

E.  tā kā šis pieteikums ir saskaņā ar EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem,

1.  prasa iesaistītajām iestādēm veikt vajadzīgos pasākumus, lai paātrinātu EGF līdzekļu izmantošanu;

2.  atgādina iestāžu apņemšanos nodrošināt netraucētu un ātru procedūru, pieņemot lēmumus par EGF izmantošanu, lai sniegtu vienreizēju, īslaicīgu un individuālu atbalstu ar mērķi palīdzēt darba ņēmējiem, kas atlaisti globalizācijas un finanšu un ekonomikas krīzes izraisītas darbinieku skaita samazināšanas dēļ; uzsver, ka EGF var dot būtisku ieguldījumu, lai veicinātu atlaisto darba ņēmēju atgriešanos darba tirgū;

3.  uzsver, ka saskaņā ar EGF regulas 6. pantu ir jānodrošina, ka EGF palīdz atgriezties darba tirgū individuāliem darba ņēmējiem, kuri atlaisti darbinieku skaita samazināšanas dēļ; atkārtoti uzsver, ka EGF palīdzība nedrīkst aizstāt darbības, par kurām saskaņā ar valsts tiesību aktiem vai koplīgumiem ir atbildīgi uzņēmumi, nedz arī aizstāt uzņēmumu vai nozaru pārstrukturēšanas pasākumus;

4.  norāda, ka informācija, kas sniegta par saskaņoto individualizētu pakalpojumu kopumu, kuru finansētu no EGF, ietver sīkākas ziņas par tā papildināmību ar struktūrfondu finansētām darbībām; atkārtoti aicina sniegt minēto datu salīdzinošu novērtējumu arī gada pārskatā;

5.  atzinīgi vērtē to, ka pēc vairākiem Eiropas Parlamenta atgādinājumiem, proti, ka EGF ir izveidots kā atsevišķs un īpašs instruments ar saviem mērķiem un termiņiem un ka tādēļ līdzekļu pārvietojumiem ir jānosaka atbilstošas budžeta pozīcijas, Komisija saistībā ar EGF līdzekļu izmantošanu maksājumu apropriācijām ir ierosinājusi izmantot alternatīvu avotu, kas nav neizlietotie Eiropas Sociālā fonda līdzekļi;

6.  norāda, ka, lai izmantotu EGF līdzekļus saistībā ar šo pieteikumu, maksājumu apropriācijas pārvietos no MVU un jauninājumu atbalstam paredzētās budžeta pozīcijas; pauž nožēlu par būtiskajiem trūkumiem Komisijas darbā, īstenojot konkurences un jauninājumu pamatprogrammas, jo īpaši ekonomikas krīzes laikā, kad šāds atbalsts ir vēl vairāk nepieciešams;

7.  atgādina, ka saistībā ar daudzgadu finanšu shēmas (2007–2013) termiņa vidusposma pārskatīšanu būtu jāizvērtē EGF darbība un pievienotā vērtība, veicot to programmu un dažādu citu instrumentu vispārēju izvērtējumu, kuri izveidoti ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu;

8.  atzinīgi vērtē Komisijas priekšlikuma jauno formu, kur atbilstoši Parlamenta pieprasījumiem paskaidrojuma rakstā ir iekļauta skaidri saprotama un detalizēta informācija par pieteikumu, analizēti atbilstības kritēriji un paskaidroti apstiprināšanas iemesli;

9.  apstiprina šai rezolūcijai pievienoto lēmumu;

10. uzdod priekšsēdētājam parakstīt šo lēmumu kopā ar Padomes priekšsēdētāju un nodrošināt tā publicēšanu Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī;

11. uzdod priekšsēdētājam šo rezolūciju, kā arī tās pielikumu nosūtīt Padomei un Komisijai.

  • [1]  OV C 139, 14.6.2006, 1. lpp.
  • [2]  OV L 406, 30.12.2006, 1. lpp.

PIELIKUMS. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES LĒMUMS

[xxx]

par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izmantošanu saskaņā ar 28. punktu Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumā par budžeta disciplīnu un pareizu finanšu pārvaldību (Nīderlandes pieteikums EGF/2010/012 NL/Ziemeļholandes IKT)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību,

ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2006. gada 20. decembra Regulu (EK) Nr. 1927/2006 par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda izveidi[1] un jo īpaši tās 12. panta 3. punktu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu[2],

tā kā:

(1)      Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds (EGF) ir izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kuri atlaisti no darba tādēļ, ka globalizācijas dēļ ir notikušas lielas strukturālas izmaiņas pasaules tirdzniecības modeļos, un lai palīdzētu viņiem no jauna iekļauties darba tirgū.

(2)      Attiecībā uz pieteikumiem, kas iesniegti, sākot ar 2009. gada 1. maiju, EGF darbības joma ir paplašināta, tajā iekļaujot atbalstu darba ņēmējiem, kuru atlaišana ir tieši saistīta ar pasaules finanšu un ekonomikas krīzi.

(3)      Saskaņā ar 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīgumu EGF var izmantot, nepārsniedzot EUR 500 miljonu maksimālo apjom gadā.

(4)      Nīderlande 2010. gada 8. aprīlī iesniedza pieteikumu izmantot EGF saistībā ar atlaišanas gadījumiem divos uzņēmumos, kas darbojas NACE 2. redakcijas 46. nodaļas (Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus) nozarē un atrodas NUTS II līmeņa reģionā Ziemeļholande (NL32), un līdz 2010. gada 5. augustam iesniedza papildu informāciju. Šis pieteikums atbilst Regulas (EK) Nr. 1927/2006 10. panta prasībām par finansiālo ieguldījumu noteikšanu. Tādēļ Komisija ierosina šajā nolūkā piešķirt EUR 2 557 135.

(5)      Tādēļ EGF ir jāizmanto, lai sniegtu finansiālu ieguldījumu saistībā ar Nīderlandes iesniegto pieteikumu,

IR NOLĒMUŠI ŠĀDI.

1. pants

Eiropas Savienības 2010. finanšu gada vispārējā budžetā izmanto Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fondu, lai piešķirtu EUR 2 557 135 saistību un maksājumu apropriācijās.

2. pants

Šo lēmumu publicē Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

[Vieta, datums]

Eiropas Parlamenta vārdā —                      Padomes vārdā —

priekšsēdētājs                                               priekšsēdētājs

  • [1]               OV L 406, 30.12.2006., 1. lpp.
  • [2]               OV C […], […]., […]. lpp.

PASKAIDROJUMS

I. Pamatinformācija

Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonds ir izveidots, lai sniegtu papildu atbalstu darba ņēmējiem, kurus skar pasaules tirdzniecības modeļu lielu strukturālu pārmaiņu sekas.

Attiecībā uz EGF aktivizēšanas procedūru, ja pieteikums tiek atbalstīts, Komisija iesniedz budžeta lēmējinstitūcijai priekšlikumu par EGF līdzekļu izmantošanu un vienlaikus arī atbilstošu līdzekļu pārvietojuma pieprasījumu. Līdztekus var rīkot trialogu, lai vienotos par EGF izmantošanu un pieprasītajām summām. Trialogu var rīkot vienkāršotā kārtībā.

II. Pašreizējā situācija — Komisijas priekšlikums

Komisija 2010. gada 23. novembrī apstiprināja jaunu priekšlikumu lēmumam par EGF līdzekļu izmantošanu, piešķirot tos Nīderlandei, lai atbalstītu to darba ņēmēju atgriešanos darba tirgū, kuri tika atlaisti pasaules finanšu un ekonomikas krīzes dēļ.

Šis ir trīsdesmit otrais pieteikums, kas izskatāms saistībā ar 2010. gada budžetu, un tas attiecas uz EGF līdzekļu piešķiršanu Nīderlandei par kopējo summu EUR 2 557 135. Pieteikums iesniegts saistībā ar 613 darbinieku atlaišanu (visiem pieprasīts atbalsts) deviņu mēnešu pārskata periodā no 2009. gada 1. maija līdz 2010. gada 31. janvārim divos uzņēmumos, kas darbojas NACE 2. redakcijas 46. nodaļas (Vairumtirdzniecība, izņemot automobiļus un motociklus) nozarē un atrodas NUTS II  līmeņa Ziemeļholandes reģionā Nīderlandē.

Šo pieteikumu (lieta EGF/2010/012 NL/Ziemeļholande IKT) Komisijai iesniedza 2010. gada 8. aprīlī, un vēl līdz 2010. gada 5. augustam sniedza papildu informāciju. Pieteikuma pamatā bija EGF regulas 2. panta pirmās daļas b) apakšpunktā noteiktais intervences kritērijs, kas paredz deviņu mēnešu laikā vismaz 500 atlaišanas gadījumu dalībvalsts uzņēmumos, kuri darbojas vienā un tajā pašā NACE 2. redakcijas nozarē vienā vai divos NUTS II kaimiņreģionos, un šo pieteikumu iesniedza paredzētajā 10 nedēļu periodā (EGF regulas 5. pants).

Komisija izskatīja pieteikumu, izvērtējot saistību starp darbinieku skaita samazināšanu un nozīmīgām strukturālām izmaiņām pasaules tirdzniecības modeļos vai finanšu krīzi, darbinieku skaita samazināšanas neparedzamību, konkrēto atlaisto darbinieku skaitu un atbilstību 2. panta pirmās daļas a) apakšpunkta kritērijiem, paskaidrojumus par minētās darbinieku skaita samazināšanas neparedzamību, apzinot uzņēmumus, kuri atlaiž darbiniekus, un pašus darbiniekus, kam paredzēta palīdzība, kā arī attiecīgo teritoriju, tās varas iestādes un ieinteresētās personas, darbinieku skaita samazināšanas ietekmi uz nodarbinātību vietējā, reģionālā un valsts mērogā, saskaņotu finansējamo individualizēto pakalpojumu kopumu, tostarp tā savienojamību ar pasākumiem, kurus finansē no struktūrfondiem, termiņus, kādos sāka vai plānoja sākt individualizēto pakalpojumu sniegšanu atlaistajiem darba ņēmējiem, procedūras apspriedēm ar sociālajiem partneriem, pārvaldības un kontroles sistēmas.

Izvērtējot pieteikumu, Komisija konstatēja, ka tas ir saskaņā ar EGF regulā noteiktajiem atbilstības kritērijiem, un ierosina budžeta lēmējinstitūcijai šo pieteikumu apstiprināt.

Lai izmantotu EGF līdzekļus, Komisija ir iesniegusi budžeta lēmējinstitūcijai līdzekļu pārvietojuma pieprasījumu (DEC 48/2010) par kopējo summu EUR 2 557 135 no EGF rezerves (40 02 43) saistību apropriācijās un no budžeta pozīcijas „Konkurētspējas un jauninājumu pamatprogramma — Uzņēmējdarbības un jauninājumu programma” (01 04 04) maksājumu apropriācijās uz EGF budžeta pozīciju (04 05 01).

Referente ar gandarījumu konstatē, ka, ņemot vērā vairākkārtējus Eiropas Parlamenta pieprasījumus, Komisija turpina meklēt iespējas maksājumu apropriācijām izmantot alternatīvu avotu, kas nav neizmantotie ESF līdzekļi.

Tomēr referente uzskata, ka iepriekšējos gadījumos izvēlētie varianti (uzņēmējdarbības un jauninājumu atbalstam paredzētā budžeta pozīcija) nav apmierinoši, ņemot vērā, ka Komisijas darbā, īstenojot konkurētspējas un jauninājumu atbalsta programmas, ir būtiski trūkumi. Ekonomikas krīzes apstākļos šīs apropriācijas patiesībā būtu jāpalielina. Tādēļ referente aicina Komisiju turpmākiem maksājumiem censties atrast piemērotākas budžeta pozīcijas.

Saskaņā ar Iestāžu nolīgumu EGF līdzekļus ir atļauts izmantot, nepārsniedzot maksimālo apjomu EUR 500 miljonu gadā.

Budžeta lēmējinstitūcija 2010. gadā jau ir apstiprinājusi divdesmit četrus EGF līdzekļu izmantošanas priekšlikumus un līdzekļu pārvietojumus tehniskai palīdzībai par kopējo summu EUR 75 935 163, un tas, ņemot vērā pārējos patlaban izskatīšanā esošos priekšlikumus (tai skaitā šo pieteikumu) par summu EUR 8 728 978, nozīmē, ka līdz 2010. gada beigām vēl ir pieejami EUR 415 335 859.

III. Procedūra

Komisija ir iesniegusi līdzekļu pārvietojuma pieprasījumu[1], lai 2010. gada budžetā iekļautu konkrētas saistību un maksājumu apropriācijas, kā noteikts 2006. gada 17. maija Iestāžu nolīguma 28. punktā.

Trialogu par Komisijas priekšlikumu lēmumam izmantot EGF līdzekļus var rīkot vienkāršotā kārtībā (vēstuļu apmaiņa), kā paredzēts juridiskā pamata 12. panta 5. punktā, izņemot gadījumus, kad Parlamentam un Padomei ir atšķirīgi viedokļi.

Saskaņā ar iekšēju vienošanos šajā procesā ir jāiesaista Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja (EMPL komiteja), lai nodrošinātu konstruktīvu atbalstu un ieguldījumu, izvērtējot pieteikumus par EGF līdzekļu izmantošanu.

Pēc pieteikuma izskatīšanas Eiropas Parlamenta EMPL komiteja sniegs savu vērtējumu par EGF izmantošanu, ko vēstules veidā pievienos šim ziņojumam.

Eiropas Parlamenta, Padomes un Komisijas kopīgajā deklarācijā, ko pieņēma 2008. gada 17. jūlija saskaņošanas sanāksmē, ir uzsvērts, ka, pieņemot lēmumus par EGF līdzekļu izmantošanu, ir svarīgi nodrošināt ātru procedūras norisi, pienācīgi ievērojot Iestāžu nolīgumu.

  • [1]  DEC 48/2010, 2010. gada 23. novembris.

PIELIKUMS. NODARBINĀTĪBAS UN SOCIĀLO LIETU KOMITEJAS VĒSTULE

ES/jm

D(2010)60048

Budžeta komitejas priekšsēdētājam

Alain Lamassoure

ASP 13E158

Temats: Atzinums par Eiropas Globalizācijas pielāgošanas fonda (EGF) izmantošanu saistībā ar lietu EGF/2010/012 NL/Ziemeļholandes IKT (COM(2010)0685 galīgā redakcija)

Godātais Lamassoure kungs!

Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja (EMPL komiteja), kā arī ar tās darba grupa EGF jautājumos izskatīja jautājumu par EGF līdzekļu izmantošanu lietā EGF/2010/030 NL/Ziemeļholandes IKT un pieņēma turpmāk izklāstīto atzinumu.

EMPL komiteja un darba grupa EGF jautājumos atbalsta EGF līdzekļu izmantošanu saistībā ar iepriekšminēto pieteikumu. Šajā sakarībā EMPL komitejai ir dažas piezīmes, tomēr tā neapšauba maksājumu apropriāciju pārvietošanas nepieciešamību.

EMPL komitejas viedokļa pamatā ir šādi apsvērumi:

A)  tā kā šis pieteikums ir iesniegts, pamatojoties uz EGF regulas 2. panta pirmās daļas b) apakšpunktu, un tas attiecas uz 613 darbinieka atlaišanu deviņu mēnešu pārskata periodā no 2009. gada 1. maija līdz 2010. gada 31. janvārim divos uzņēmumos, kas nodarbojas ar vairumtirdzniecību, izņemot tirdzniecību ar automobiļiem un motocikliem, saskaņā ar NACE 2. redakcijas 46. nodaļu Regulā (EK) Nr. 1893/2006;

B)  tā kā šo nozari un jo īpaši uzņēmumus, kas iesaistīti aparatūras izstrādē un pārdošanā, negatīvi ietekmēja finanšu un ekonomikas krīze, kuras dēļ ievērojami kritās abu minēto uzņēmumu apgrozījums, Getronics gadījumā par 25 % un HP gadījumā par 17 % personāldatoru nodaļā un par 19 % iespieddarbu nodaļā, jo saistībā ar IKT precēm pēkšņi un negaidīti tika samazināts ieguldījumiem paredzētais budžets;

C)  tā kā Nīderlandes iestādes kā argumentu min to, ka līdz 2008. gada vidum IKT tirgus uzrādīja salīdzinoši labus rezultātus, radot izredzes uz izaugsmi gan IKT uzņēmumiem, gan to klientu tirgiem, lai gan globālajā IKT tirgū notika strukturālas izmaiņas, it īpaši ražošanas pārcelšana uz Ķīnu un Indiju, kā rezultātā ESAO valstu tirgus daļa kopējā IKT tirdzniecībā samazinājās no 88 % 1996. gadā līdz 56 % 2006. gadā;

D)  tā kā darbinieku skaita samazināšana notika Ziemeļholandes reģionā, kurā ir augsta IKT uzņēmumu koncentrācija un kur šīs atlaišanas vēl vairāk saasinās nodarbinātības jomā valdošo situāciju, kura jau ir pasliktinājusies pasaules finanšu un ekonomikas krīzes dēļ; tā kā EGF regulas 4. apsvērumā ir paredzēts nodrošināt, „ka EGF finansiālie pabalsti tiek koncentrēti uz darba ņēmējiem Kopienas vissmagāk skartajos reģionos un tautsaimniecības nozarēs”;

E)  tā kā Nīderlande ir īpaši norādījusi, ka abi uzņēmumi ir izpildījuši pienākumu apspriesties ar sociālajiem partneriem par sociālo plānu gadījumos, kad kolektīvi tiek atlaistas vairāk nekā 30 personas, proti, ka organizācijai CA-ICT, kuru veido darba devēju un darba ņēmēju pārstāvji, pasākumu sagatavošanā bija būtiska loma;

F)  tā kā Nīderlandes iestādes ir norādījušas, ka atlaistie darbinieki var kvalificēties diviem konkrētiem ESF projektiem, kas paredzēti IKT jomā strādājošajiem, un tā kā šīs iestādes apstiprina, ka ir izveidoti mehānismu, lai novērstu finansējuma dubultas piešķiršanas risku, proti, no EGF un no citiem ES finanšu instrumentiem;

G)  tā kā Nīderlande ir pieprasījusi atbalstu visiem atlaistajiem darbiniekiem, tai skaitā tiem, kuri ir vairāk nekā 65 gadus veci;

H)  tā kā 64,9 % atlaisto darbinieku ir vīrieši;

I)  tā kā 79,9 % darbinieku ir profesionāļi vai tehniķi;

J)  tā kā 24 darbiniekiem (3,9 %) ir ilgstošas veselības problēmas vai invaliditāte.

Tādēļ Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja aicina par jautājumu atbildīgo Budžeta komiteju rezolūcijas priekšlikumā par Nīderlandes pieteikumu iekļaut šādus ierosinājumus:

1.  piekrīt Komisijai, ka ir izpildīti nosacījumi finansiāla atbalsta saņemšanai saskaņā ar EGF regulu Nr. 1927/2006;

2.  atgādina, ka nesen iesniegtie pieteikumi EGF/2009/026 NL/Ziemeļholande un Utrehta, 18. nodaļa, saistībā ar atlaišanu 79 uzņēmumos, kas darbojas NACE 2. redakcijas 18. nodaļas (Poligrāfija un ierakstu reproducēšana) nozarē divos NUTS II kaimiņreģionos (Ziemeļholande (NL32) un Utrehta (NL31)) Nīderlandē, un EGF/2009/024 NL/Ziemeļholande un Dienvidholande, 58. nodaļa, saistībā ar atlaišanu astoņos uzņēmumos, kas darbojas NACE 2. redakcijas 58. nodaļas (Izdevējdarbība) nozarē divos NUTS II kaimiņreģionos (Ziemeļholande (NL32) un Dienvidholande (NL33)) Nīderlandē, attiecās uz to pašu reģionu, ar kuru saistīts šis pieteikums;

3.  atzinīgi vērtē to, ka sociālie partneri tika aktīvi iesaistīti pasākumu sagatavošanā;

4.  norāda, ka pasākumu mērķis ir veicināt darbinieku drīzu atgriešanos darba tirgū un tie galvenokārt nodrošina steidzami nepieciešamo apmācību, lai palielinātu nodarbinātības iespējas, kā arī sniedz palīdzību darba meklēšanā;

5.  pauž nožēlu, ka pieteikumā nav norādīts, vai darbiniekiem ar ilgstošām veselības problēmām, kā arī darbiniekiem, kas vecāki par 65 gadiem, ir piedāvāti jebkādi īpaši pasākumi;

6.  atzinīgi vērtē pieeju, saskaņā ar kuru EGF tiek izmantots papildus no ESF sniegtajam atbalstam; tomēr pauž nožēlu, ka pieteikumā nav minētas EGF pasākumu īpašās iezīmes un pievienotā vērtība.

Ar cieņu

Pervenche Berès

KOMITEJAS GALĪGAIS BALSOJUMS

Pieņemšanas datums

2.12.2010

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

20

1

0

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Damien Abad, Lajos Bokros, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Estelle Grelier, Lucas Hartong, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Aizstājēji (187. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Jan Mulder