SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

3.12.2010 - (KOM(2010)0685 – C7‑0389/2010 – 2010/2279(BUD))

Výbor pre rozpočet
Spravodajkyňa: Barbara Matera

Postup : 2010/2279(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
A7-0353/2010
Predkladané texty :
A7-0353/2010
Rozpravy :
Prijaté texty :

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii  Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

(KOM(2010)0685 – C7‑0389/2010 – 2010/2279(BUD))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0685 – C7‑0389/2010),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení[1] (IIA zo 17. mája 2006), a najmä na jej bod 28,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (nariadenie o EGF)[2],

–   so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7‑0353/2010),

A. keďže Európska únia ustanovila príslušné legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomôcť pri ich opätovnom vstupe na trh práce,

B.  keďže rozsah pôsobnosti EGF bol rozšírený o žiadosti podané po 1. máji 2009 s cieľom zahrnúť podporu pre pracovníkov prepustených priamo v dôsledku globálnej finančnej a hospodárskej krízy,

C. keďže finančná pomoc Európskej únie prepusteným pracovníkom by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a mala by riadne zohľadňovať medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF),

D. keďže Holandsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prepustením 613 pracovníkov v dvoch podnikoch zaradených do divízie 46 (veľkoobchod, okrem obchodu s motorovými vozidlami a motocyklami) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich v regióne Noord Holland v Holandsku na úrovni NUTS II;

E.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené v nariadení o EGF,

1.  žiada zúčastnené inštitúcie, aby vyvinuli potrebné úsilie o urýchlenie mobilizácie EGF;

2.  pripomína záväzok inštitúcií zabezpečiť hladký a rýchly postup prijímania rozhodnutí o mobilizácii EGF a poskytnúť jednorazovú, časovo obmedzenú individuálnu podporu zameranú na pomoc pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku globalizácie a finančnej a hospodárskej krízy; zdôrazňuje úlohu, ktorú EGF môže zohrávať pri opätovnom vstupe prepustených pracovníkov na trh práce;

3.  zdôrazňuje, že v súlade s článkom 6 nariadenia o EGF by sa malo zaistiť, aby EGF podporoval opätovný vstup jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania; opakovane zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré sú podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedné podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

4.  berie na vedomie, že informácie poskytované o koordinovanom balíčku personalizovaných služieb, ktoré sa majú financovať z EGF, obsahujú podrobné informácie o komplementárnosti s akciami financovanými zo štrukturálnych fondov; pripomína svoju požiadavku, aby sa komparatívne zhodnotenie týchto údajov predložilo aj v príslušných výročných správach;

5.  v súvislosti s mobilizáciou EGF víta skutočnosť, že Komisia navrhla alternatívny zdroj platobných rozpočtových prostriedkov k nevyužitým prostriedkom Európskeho sociálneho fondu po tom, čo jej Európsky parlament často pripomínal, že EGF bol zriadený ako samostatný, osobitný nástroj s vlastnými cieľmi a lehotami a že je preto potrebné určiť rozpočtové riadky vhodné na presuny;

6.  poznamenáva však, že s cieľom mobilizovať EGF pre tento prípad sa platobné rozpočtové prostriedky presunú z rozpočtového riadka určeného na podporu MSP a inovácie; vyjadruje poľutovanie nad vážnymi nedostatkami Komisie pri plnení programov pre konkurencieschopnosť a inovácie, najmä počas hospodárskej krízy, ktorá by mala výrazne zvýšiť potrebu takejto podpory;

7.  pripomína, že fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali posúdiť v kontexte všeobecného hodnotenia programov a rozličných iných nástrojov vytvorených na základe MID zo 17. mája 2006, a to v rámci postupu preskúmania viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013 v polovici jeho trvania;

8.  víta nový formát návrhu Komisie, ktorý v dôvodovej správe uvádza jasné a podrobné informácie o žiadosti, analyzuje kritériá oprávnenosti a vysvetľuje dôvody, ktoré viedli k jej schváleniu, čo je v súlade s požiadavkami Parlamentu;

9.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

10. poveruje svojho predsedu, aby podpísal rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.

PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

z xxx

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT, Holandsko)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení[1], a najmä na jej bod 28,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii[2], a najmä na jeho článok 12 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie[3],

keďže:

(1)      Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom prepusteným v dôsledku veľkých zmien v štruktúre svetového obchodu spôsobených globalizáciou a pomôcť im pri ich opätovnom začleňovaní do trhu práce.

(2)      Rozsah pôsobnosti EGF bol rozšírený o žiadosti podané po 1. máji 2009 s cieľom zahrnúť podporu pre pracovníkov prepustených priamo v dôsledku globálnej finančnej a hospodárskej krízy.

(3)      Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje mobilizáciu EGF v rámci ročného stropu vo výške 500 miliónov EUR.

(4)      Holandsko 8. apríla 2010 predložilo žiadosť o mobilizáciu EGF z dôvodu prepúšťania v dvoch podnikoch pôsobiacich v divízii 46 (veľkoobchod, okrem obchodu s motorovými vozidlami a motocyklami) klasifikácie NACE rev. 2 v regióne Noord Holland na úrovni NUTS II (NL32) a do 5. augusta 2010 ju doplnilo o dodatočné informácie. Táto žiadosť je v súlade s požiadavkami na stanovenie finančného príspevku, ako sa uvádza v článku 10 nariadenia (ES) č. 1927/2006. Komisia preto navrhuje uvoľniť prostriedky vo výške 2 557 135 EUR.

(5)      EGF by sa mal preto mobilizovať s cieľom poskytnúť finančný príspevok v súvislosti so žiadosťou Holandska,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2010 sa mobilizuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) s cieľom poskytnúť sumu 2 557 135 EUR vo forme viazaných a výdavkových rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V Bruseli

Za Európsky parlament                                Za Radu

predseda                                                     predseda

  • [1]               Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]               Ú. v. ES L 406, 30.12.2006, s. 1.
  • [3]               Ú. v. EÚ C […], […], s. […].

DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Východiská

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol zriadený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

Podľa ustanovení bodu 28 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení[1] a článku 12 nariadenia (ES) č. 1927/2006[2] fond nesmie prekročiť maximálnu sumu 500 miliónov EUR, ktorá sa čerpá z rezervy v rámci stropu celkových výdavkov z predchádzajúceho roka a/alebo zo zrušených viazaných rozpočtových prostriedkov z predchádzajúcich dvoch rokov s výnimkou prostriedkov súvisiacich s okruhom 1b. Príslušné sumy sa zahrnú do rozpočtu ako rezerva hneď, ako sa určia dostatočné rezervy v rámci stropov a/alebo zrušené záväzky.

Čo sa týka postupu na využitie prostriedkov z fondu, Komisia v prípade kladného posúdenia žiadosti predkladá rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu spolu s príslušnou žiadosťou o presun prostriedkov. Zároveň sa môže usporiadať trialóg na dosiahnutie dohody o využívaní fondu a o požadovaných sumách. Trialóg sa môže uskutočniť v zjednodušenej forme.

II. Aktuálny stav: návrh Komisie

Komisia prijala 23. novembra 2010 nový návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Holandska s cieľom podporiť opätovný vstup pracovníkov prepustených z dôvodu globálnej finančnej a hospodárskej krízy na trh práce.

Toto je tridsiata druhá žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2010 a týka sa mobilizácie celkovej sumy 2 557 135 EUR z EGF v prospech Holandska. Jej predmetom je prepustenie 613 pracovníkov (pomoc sa týka všetkých) v dvoch podnikoch zaradených do divízie 46 (veľkoobchod, okrem obchodu s motorovými vozidlami a motocyklami) klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich v regióne Noord Holland v Holandsku na úrovni NUTS II počas deväťmesačného referenčného obdobia od 1. mája 2009 do 31. januára 2010.

Táto žiadosť (vec EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT) bola Komisii predložená 8. apríla 2010 a do 5. augusta 2010 bola doplnená o dodatočné informácie. Vychádza z intervenčného kritéria stanoveného v článku 2 písm. b) nariadenia o EGF, ktoré vyžaduje prepustenie minimálne 500 pracovníkov počas deviatich mesiacov v podnikoch zaradených do rovnakej divízie klasifikácie NACE rev. 2 pôsobiacich v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch na úrovni NUTS II v členskom štáte, a bola podaná v lehote 10 týždňov (článok 5 uvedeného nariadenia).

Posúdenie Komisie vychádzalo z hodnotenia súvislosti medzi prepúšťaním a významnými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu alebo finančnou krízou, nepredvídateľného charakteru prepúšťania, preukázania počtu prípadov prepustenia a súladu s kritériami uvedenými v článku 2 písm. a), vysvetlenia nepredvídateľného charakteru tohto prepúšťania, uvedenia prepúšťajúcich podnikov a pracovníkov, ktorých sa pomoc týka, príslušného územia a jeho orgánov a zúčastnených strán, vplyvu prepúšťania na miestnu, regionálnu alebo vnútroštátnu zamestnanosť, koordinovaného súboru personalizovaných služieb, ktoré sa majú financovať, vrátane zlučiteľnosti s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov, dátumov začiatku alebo plánovaného začiatku poskytovania personalizovaných služieb príslušným pracovníkom, postupov konzultácií so sociálnymi partnermi a riadiacich a kontrolných systémov.

V súlade s posúdením Komisie žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF a Komisia odporúča rozpočtovému orgánu, aby žiadosti schválil.

S cieľom mobilizovať fond Komisia predložila rozpočtovému orgánu žiadosť o presun (DEC 48/2010) celkovej sumy vo výške 2 557 135 EUR z rezervy EGF (40 02 43) v záväzkoch a z rozpočtového riadka Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie – Program pre podnikanie a inovácie (01 04 04) v platbách do rozpočtových riadkov EGF (04 05 01).

Spravodajkyňa si s potešením všíma, že Komisia pokračuje na základe početných minulých žiadostí Európskeho parlamentu v hľadaní alternatívnych zdrojov platobných rozpočtových prostriedkov, ktoré nepochádzajú z nevyužitých prostriedkov ESF.

Domnieva sa však, že alternatívy vybraté v posledných prípadoch (rozpočtový riadok určený na podporu podnikania a inovácie) nie sú uspokojujúce vzhľadom na vážne nedostatky, s ktorými sa Komisia stretáva pri plnení programov pre konkurencieschopnosť a inovácie. V čase hospodárskej krízy by sa tieto rozpočtové prostriedky mali skôr zvyšovať. Vyzýva preto Komisiu, aby v budúcnosti pokračovala vo svojom úsilí identifikovať vhodnejšie rozpočtové riadky na platby.

MID umožňuje mobilizáciu fondu v rámci ročného stropu vo výške 500 miliónov EUR.

V roku 2010 rozpočtový orgán už schválil dvadsaťštyri návrhov na mobilizáciu fondu a presun do oblasti technickej pomoci v celkovej výške 75 935 163 EUR, takže spolu s dodatočnou sumou vo výške 8 728 978 EUR týkajúcou sa ostatných prerokovávaných návrhov (vrátane tohto návrhu) ostáva k dispozícii do konca roku 2010 suma 415 335 859 EUR.

III. Postup

Komisia predložila žiadosť o presun prostriedkov[3] s cieľom zahrnúť do rozpočtu na rok 2010 osobitné viazané a platobné rozpočtové prostriedky v súlade s bodom 28 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006.

Trialóg o návrhu rozhodnutia o mobilizácii EGF, ktorý predložila Komisia, by sa mohol uskutočniť v zjednodušenej podobe (výmena listov), ako je uvedené v článku 12 ods. 5 právneho základu, okrem prípadu, keď sa medzi Parlamentom a Radou nedosiahne dohoda.

Podľa internej dohody by sa mal Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) zapojiť do tohto procesu s cieľom poskytnúť konštruktívnu podporu a prispieť k hodnoteniu žiadostí o uvoľnenie prostriedkov z fondu.

Výbor EMPL Európskeho parlamentu po zhodnotení žiadosti vyjadrí na mobilizáciu fondu svoje stanovisko, ktoré bude pripojené k tejto správe vo forme listu.

Európsky parlament, Rada a Komisia v spoločnom vyhlásení, ktoré prijali v rámci zmierovacieho zasadnutia dňa 17. júla 2008, potvrdili, že s náležitým zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu je dôležité zabezpečiť rýchly postup prijímania rozhodnutí o mobilizácii fondu.

  • [1]  Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  Ú. v. ES L 406, 30.12.2006, s. 1.
  • [3]  DEC 48/2010 z 23.11.10.

PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

ES/jm

D(2010)60048

p. Alain Lamassoure

predseda Výboru pre rozpočet

ASP 13E158

Vec: Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prípade EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT (KOM(2010)685 v konečnom znení) Vážený pán Lamassoure,

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) ako aj jeho pracovná skupina pre EGF preskúmali mobilizáciu EGF týkajúcu sa prípadu EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT a prijali toto stanovisko.

Výbor EMPL a pracovná skupina pre EGF súhlasia s mobilizáciou fondu v prípade tejto žiadosti. Výbor EMPL súvislosti s tým predkladá niektoré pripomienky, ktoré však nespochybňujú prevod finančných prostriedkov.

Výbor EMPL vychádzal vo svojej rozprave z týchto úvah:

A)  keďže žiadosť vychádza z článku 2b nariadenia o EGF a týka sa 613 prepustených zamestnancov počas referenčného obdobia deviatich mesiacov od 1. mája 2009 do 31. januára 2010 v dvoch spoločnostiach, ktoré sa zaoberajú veľkoobchodom, okrem motorových vozidiel a motocyklov podľa NACE REV. 2 divízie 46 nariadenia (ES) č. 1893/2006;

B)  keďže toto odvetvie, predovšetkým spoločnosti zaoberajúce sa vývojom a predajom hardvéru, bolo negatívne zasiahnuté finančnou a hospodárskou krízou, na základe čoho sa výrazne znížil obrat dvom uvedeným spoločnostiam, a to spoločnosti Getronics (o 25 %) a spoločnosti HP (o 17 % v divízii PC a o 19 % v divízii tlačiarní). V prípade oboch spoločností išlo o dôsledok náhleho a nepredvídateľného zníženia rozpočtu na investície v oblasti produktov IKT;

C)  keďže podľa holandských úradov bola situácia na trhu s IKT až do polovice roku 2008 relatívne bezproblémová a napriek štrukturálnym zmenám na globálnom trhu s IKT, predovšetkým presunom výroby do Číny a Indie, v dôsledku čoho sa podiel krajín OECD na celkovom trhu s IKT znížil od roku 1996 do roku 2006 z 88 % na 56 %, bol pre spoločnosti v oblasti IKT ako aj pre ich zákaznícke trhy prognózovaný rast;

D)  keďže k prepúšťaniu došlo v provincii Noord-Holland, ktorá je charakterizovaná vysokou koncentráciou spoločností IKT a v ktorej toto prepúšťanie ešte viac skomplikuje situáciu v oblasti zamestnanosti, ktorá sa zhoršila už v dôsledku globálnej finančnej a ekonomickej krízy; keďže v odôvodnení 4 nariadenia o EGF sa uvádza, že by sa malo „zabezpečiť, aby sa finančný príspevok z EGF zameral na pracovníkov v najviac postihnutých regiónoch a hospodárskych odvetviach Spoločenstva“;

E)  keďže Holandsko uviedlo spresňujúcu informáciu, že obidve spoločnosti splnili požiadavku, na základe ktorej boli v prípade kolektívneho prepúšťania viac než tridsiatich osôb povinné rokovať so sociálnymi partnermi o sociálnom pláne, a zväz CA-ICT, ktorý tvoria zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov, zohrával pri navrhovaní týchto opatrení dôležitú úlohu;

F)  keďže holandské úrady uviedli, že prepustení zamestnanci sa môžu prihlásiť do dvoch špecifických projektov ESF pre pracovníkov v odvetví IKT a keďže potvrdzujú, že existujú potrebné mechanizmy na to, aby sa predišlo akémukoľvek riziku dvojitého financovania zo strany EGF a iných finančných nástrojov EÚ;

G)  keďže Holandsko žiada o podporu pre všetkých prepustených pracovníkov vrátane tých, ktorí majú nad 65 rokov;

H)  keďže 64,9 % prepustených pracovníkov sú muži;

I)  keďže 79,9 % týchto pracovníkov sú odborní pracovníci alebo technici;

J)  keďže 24 pracovníkov (3,9 %) má dlhodobý zdravotný problém alebo postihnutie;

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preto vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme v súvislosti so žiadosťou Holandska, tieto návrhy:

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky na finančný príspevok podľa nariadenia o EGF (1927/2006) sú splnené;

2.  pripomína nedávne žiadosti, ktoré sa týkali rovnakého regiónu ako súčasná žiadosť – žiadosť EGF/2009/026 NL/Noord Holland and Utrecht Division 18, týkajúcu sa prepúšťania v 79 podnikoch zaoberajúcich sa tlačou a reprodukciou záznamových médií podľa divízie 18 NACE Rev. 2 v dvoch susediacich regiónoch NUTS II – Nord Holland (NL 32) a Utrecht (NL 31) v Holandsku – a žiadosť EGF/2009/024 NL/Noord Holland and Zuid Holland Division 58 týkajúcu sa prepúšťania v ôsmych podnikoch zaoberajúcich sa nakladateľskými činnosťami podľa divízie 58 NACE Rev. 2 v dvoch susediacich holandských regiónoch NUTS II – Noord Holland (NL32) a Zuid Holland (NL33);

3.  víta skutočnosť, že do navrhovania opatrení boli aktívne zapojení sociálni partneri;

4.  konštatuje, že opatrenia sú namierené na rýchlu reintegráciu pracovníkov na pracovný trh a v prvom rade sú zamerané na riešenie okamžitých potrieb v oblasti preškoľovania s cieľom zvýšiť ich zamestnateľnosť a pomôcť im pri hľadaní práce;

5.  s poľutovaním vníma tú skutočnosť, že v žiadosti sa neuvádza to, či boli nejaké osobitné opatrenia vykonané vo vzťahu k pracovníkom s dlhodobými zdravotnými problémami a osobám starším ako 65 rokov;

6.  víta prístup, podľa ktorého sa EGF má využívať ako doplnok k prebiehajúcej podpore z ESF; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že žiadosť neuvádza špecifickosť a pridanú hodnotu opatrení EGF;

S úctou

Pervenche Berès

VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

2.12.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

1

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Damien Abad, Lajos Bokros, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Estelle Grelier, Lucas Hartong, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Mulder