Betänkande - A7-0353/2010Betänkande
A7-0353/2010

BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

3.12.2010 - (KOM(2010)0685 – C7‑0389/2010 – 2010/2279(BUD))

Budgetutskottet
Föredragande: Barbara Matera

Förfarande : 2010/2279(BUD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
A7-0353/2010
Ingivna texter :
A7-0353/2010
Debatter :
Antagna texter :

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning

(KOM(2010)0685 – C7‑0389/2010 – 2010/2279(BUD))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2010)0685 – C7‑0389/2010),

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[1], särskilt punkt 28,

–   med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter[2],

–   med beaktande av skrivelsen från utskottet för sysselsättning och sociala frågor,

–   med beaktande av betänkandet från budgetutskottet (A7‑0353/2010), och av följande skäl:

A. Europeiska unionen har inrättat lagstiftningsinstrument och budgetinstrument för att kunna ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

B.  Tillämpningsområdet för fonden har utvidgats, och från och med den 1 maj 2009 är det möjligt att söka stöd för åtgärder som riktas till arbetstagare som har blivit uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

C. Unionens ekonomiska stöd till arbetstagare som har blivit övertaliga bör vara dynamiskt och ges så snabbt och effektivt som möjligt, i enlighet med Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs vid förlikningsmötet den 17 juli 2008, och med vederbörlig hänsyn till bestämmelserna i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om antagandet av beslut rörande fondens utnyttjande.

D. Nederländerna har ansökt om ekonomiskt bidrag från fonden till följd av 613 friställningar vid två företag som är verksamma inom huvudgrupp 46 (Parti- och provisionshandel utom med motorfordon) enligt Nace rev 2 i Nuts II-regionen Noord Holland i Nederländerna.

E.  Ansökan uppfyller kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter.

1.  Europaparlamentet uppmanar de berörda institutionerna att vidta de åtgärder som krävs för att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter snarast ska kunna tas i anspråk.

2.  Europaparlamentet erinrar om institutionernas åtagande att garantera ett smidigt och snabbt förfarande för antagandet av beslut om utnyttjande av fonden, i syfte att tillhandahålla ett tidsbegränsat och individuellt stöd av engångskaraktär för att hjälpa arbetstagare som har blivit övertaliga till följd av globaliseringen och den finansiella och ekonomiska krisen. Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter kan spela en viktig roll för att återintegrera övertaliga arbetstagare på arbetsmarknaden.

3.  Europaparlamentet betonar att det i enlighet med artikel 6 i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter bör säkerställas att fonden stöder återinträdet på arbetsmarknaden av enskilda arbetstagare som blivit övertaliga. Parlamentet erinrar om att stödet från fonden varken får ersätta åtgärder som åligger företagen enligt nationell lagstiftning eller kollektivavtal, eller åtgärder för omstrukturering av företag eller sektorer.

4.  Europaparlamentet konstaterar att den information som presenterats om det samordnade paketet med individanpassade tjänster som ska finansieras via fonden innehåller detaljerade uppgifter om hur dessa tjänster kompletterar de åtgärder som finansieras genom strukturfonderna. Parlamentet upprepar sin begäran om att en jämförande analys av dessa uppgifter även ska presenteras i dess årsrapporter.

5.  Europaparlamentet välkomnar det faktum att kommissionen i samband med utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter föreslagit en alternativ källa till betalningsbemyndiganden utöver oanvända medel från Europeiska socialfonden, efter många påminnelser från Europaparlamentet om att Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter inrättades som ett separat särskilt instrument med egna mål och tidsfrister och att tillbörliga budgetposter för överföringar därför måste fastställas.

6.  Europaparlamentet konstaterar dock att för att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter för detta fall kommer betalningsbemyndiganden att överföras från en budgetpost avsedd för stöd till små och medelstora företag och innovation. Parlamentet beklagar att kommissionen i många fall brustit allvarligt i genomförandet av ramprogrammen för konkurrenskraft och innovation, särskilt under en ekonomisk kris som kraftigt borde öka behovet av sådant stöd.

7.  Europaparlamentet påminner om att en utvärdering av hur Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter fungerar och vilket mervärde den skapar bör göras inom ramen för den allmänna bedömningen av programmen och andra instrument som skapats genom det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006, i samband med halvtidsöversynen av den fleråriga budgetramen 2007–2013.

8.  Europaparlamentet välkomnar det nya upplägget för kommissionens förslag, där det i motiveringsdelen läggs fram tydliga och detaljerade uppgifter om ansökan med en analys av kriterier för stödberättigande och en förklaring av orsakerna till att ansökan godkänts, vilket ligger i linje med parlamentets krav.

9.  Europaparlamentet godkänner det bifogade beslutet.

10. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att tillsammans med rådets ordförande underteckna beslutet och se till att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution med bilaga till rådet och kommissionen.

  • [1]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.

BILAGA: EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS BESLUT

av den ...

om utnyttjande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning (ansökan EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT från Nederländerna)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR BESLUTAT FÖLJANDE

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 mellan Europaparlamentet, rådet och kommissionen om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[1], särskilt punkt 28,

med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1927/2006 av den 20 december 2006 om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter[2], särskilt artikel 12.3,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag[3], och

av följande skäl:

(1)      Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (nedan kallad fonden) inrättades för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som blivit arbetslösa till följd av de genomgripande strukturförändringar som skett inom världshandeln på grund av globaliseringen och för att underlätta deras återinträde på arbetsmarknaden.

(2)      Tillämpningsområdet för fonden har utvidgats, och från och med den 1 maj 2009 är det möjligt att söka stöd för åtgärder som riktas till arbetstagare som har blivit uppsagda som en direkt följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

(3)      Det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 gör det möjligt att använda medel från fonden upp till ett belopp på högst 500 miljoner EUR per år.

(4)      Nederländerna lämnade den 8 april 2010 in en ansökan om medel från fonden med anledning av uppsägningar vid två företag som är verksamma inom huvudgrupp 46 (Parti- och provisionshandel utom med motorfordon) enligt Nace rev 2, i Nuts II‑regionen Noord Holland (NL32), och kompletterade ansökan med ytterligare uppgifter fram till den 5 augusti 2010. Ansökan uppfyller villkoren för fastställande av det ekonomiska stödet enligt artikel 10 i förordning (EG) nr 1927/2006. Kommissionen föreslår därför att ett belopp på 2 557 135 EUR ska anslås.

(5)      Fonden bör därför utnyttjas för att bevilja det ekonomiska stöd som Nederländerna ansökt om.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 1

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ska belastas med 2 557 135 EUR i åtagande- och betalningsbemyndiganden ur Europeiska unionens allmänna budget för 2010.

Artikel 2

Detta beslut ska offentliggöras i Europeiska unionens officiella tidning.

Utfärdat i

På Europaparlamentets vägnar                        På rådets vägnar

Ordförande                                                    Ordförande

  • [1]               EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]               EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
  • [3]               EUT C […], […], s. […].

MOTIVERING

I. Bakgrund

Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter har inrättats för att ge kompletterande stöd till arbetstagare som drabbats av konsekvenserna av genomgripande strukturförändringar inom världshandeln.

Enligt bestämmelserna i punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 om budgetdisciplin och sund ekonomisk förvaltning[1] och artikel 12 i förordning (EG) nr 1927/2006[2] får det årliga belopp som avdelas för fonden inte överstiga 500 miljoner EUR som tas från eventuella marginaler under det samlade utgiftstaket för det föregående året och/eller från annullerade åtagandebemyndiganden under de två senaste åren, med undantag för sådana som ingår under rubrik 1b. Anslagen förs in i budgeten i form av en avsättning så snart kommissionen har funnit tillräckliga marginaler och/eller annullerade åtaganden.

Förfarandet går till så att kommissionen efter en positiv bedömning av en ansökan lägger fram ett förslag till budgetmyndigheten om att utnyttja fonden och samtidigt gör en begäran om överföring av medel. Parallellt kan ett trepartsförfarande anordnas för att nå en överenskommelse om utnyttjande av fonden och de belopp som krävs. Trepartsförfarandet kan ske i förenklad form.

II. Aktuellt läge: Kommissionens förslag

Den 23 november 2010 antog kommissionen ett nytt förslag till beslut om utnyttjande av Europeiska fonden för globaliseringseffekter till förmån för Nederländerna för att stödja återintegrering på arbetsmarknaden av arbetstagare som har blivit uppsagda som en följd av den globala finansiella och ekonomiska krisen.

Detta är den tjugoandra ansökan som ska behandlas inom ramen för budgeten för 2010 och avser utnyttjande av ett totalbelopp på 2 557 135 EUR från fonden till förmån för Nederländerna. Enligt ansökan har 613 arbetstagare (alla omfattas av stödet) sagts upp vid två företag verksamma inom huvudgrupp 46 (Parti- och provisionshandel utom med motorfordon) enligt Nace rev 2, under referensperioden på nio månader från den 1 maj 2009 till den 31 januari 2010. Båda företagen ligger i Nuts II-regionen Noord Holland i Nederländerna.

Denna ansökan, ärende EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT lämnades in till kommissionen den 8 april 2010 och kompletterades med ytterligare uppgifter fram till den 5 augusti 2010. Ansökan grundades på interventionskriterierna i artikel 2 b i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter enligt vilka minst 500 arbetstagare ska ha sagts upp under en referensperiod på nio månader vid företag som är verksamma inom en Nace rev 2-huvudgrupp i en region eller två regioner som gränsar till varandra på Nuts II‑nivå i en medlemsstat, och den lämnades in inom den tidsfrist på tio veckor som föreskrivs i artikel 5 i förordningen.

Kommissionens bedömning baserades på en analys av sambandet mellan uppsägningarna och genomgripande strukturförändringar inom världshandeln eller finanskrisen, den oförutsägbara karaktären på de aktuella uppsägningarna, belägg för antalet uppsagda och uppfyllande av kriterierna i artikel 2 a, förklaring till uppsägningarnas oförutsägbara karaktär, uppgift om vilka företag som tvingas avskeda personal och vilka arbetstagare som stödet ska riktas till, en beskrivning av det berörda territoriet och dess myndigheter och övriga aktörer, de förväntade konsekvenserna av uppsägningarna för den lokala, regionala eller nationella sysselsättningen, det samordnade paketet med individanpassade tjänster som ska finansieras tillsammans med uppgifter om hur det kompletterar åtgärder som finansieras genom strukturfonderna, de datum då man började eller planerar att börja tillhandahålla individanpassade tjänster till de berörda arbetstagarna, förfaranden för samråd med arbetsmarknadens parter samt system för ledning och kontroll.

Enligt kommissionens bedömning har kriterierna för berättigande till stöd enligt förordningen om upprättande av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter uppfyllts i ansökan. Budgetmyndigheten rekommenderas att godkänna ansökningarna.

För att utnyttja fonden har kommissionen överlämnat en begäran om överföring (DEC 48/2010) till budgetmyndigheten om ett sammanlagt belopp på 2 557 135 EUR från reserven för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (40 02 43) för åtagandebemyndiganden och från budgetposten ”Ramprogrammet för konkurrenskraft och innovation – Programmet för entreprenörskap och innovation” (01 04 04) för betalningsbemyndiganden till budgetposten för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (04 05 01).

Föredraganden är glad över att kunna konstatera att kommissionen fortsätter att peka ut alternativa källor till betalningsbemyndiganden, utöver oanvända medel från Europeiska socialfonden, i enlighet med upprepade krav från Europaparlamentet.

Hon anser dock att de alternativ som valts i de senaste fallen (budgetpost avsedd för stöd till företagande och innovation) inte är tillfredsställande med tanke på de allvarliga brister som kommissionen stöter på vid genomförandet av programmen för konkurrenskraft och innovation. Under en period av ekonomisk kris bör dessa anslag faktiskt snarast höjas. Föredraganden uppmanar därför kommissionen att fortsätta ansträngningarna för att hitta mer lämpliga budgetposter för betalningar i framtiden.

Enligt det interinstitutionella avtalet får fonden utnyttjas upp till det årliga taket på 500 miljoner EUR.

Under 2010 har budgetmyndigheten redan godkänt 24 förslag om utnyttjande av fonden och en överföring av tekniskt bistånd till ett sammanlagt belopp på 75 935 163 EUR, vilket tillsammans med det ytterligare belopp på 8 728 978 EUR som härrör från de övriga förslag som för närvarande diskuteras (inklusive detta), innebär att det återstår ett belopp på 415 335 859 EUR fram till utgången av 2010.

III. Förfarande

Kommissionen har inkommit med en begäran om överföring[3] för att föra in specifika åtagande- och betalningsbemyndiganden i 2010 års budget i enlighet med punkt 28 i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006.

Trepartsförfarandet avseende kommissionens förslag till beslut om att utnyttja Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter kan eventuellt ske i förenklad form (en skriftväxling), enligt artikel 12.5 i den rättsliga grunden, under förutsättning att parlamentet och rådet är eniga.

Enligt en intern överenskommelse ska utskottet för sysselsättning och sociala frågor delta i processen för att konstruktivt stödja och bidra till bedömningen av ansökningarna om medel ur fonden.

Efter sin bedömning kommer Europaparlamentets utskott för sysselsättning och sociala frågor att lägga fram sina synpunkter på utnyttjandet av fonden, vilka kommer att bifogas som en skrivelse till detta betänkande.

I Europaparlamentets, rådets och kommissionens gemensamma uttalande, som antogs under förlikningsmötet den 17 juli 2008, bekräftades vikten av att säkerställa ett snabbt förfarande, med vederbörlig respekt för det interinstitutionella avtalet, för att anta beslut om utnyttjande av fonden.

  • [1]  EUT C 139, 14.6.2006, s. 1.
  • [2]  EUT L 406, 30.12.2006, s. 1.
  • [3]  DEC 48/2010 av den 23 november 2010.

BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR SYSSELSÄTTNING OCH SOCIALA FRÅGOR

ES/jm

D(2010)60048

Alain Lamassoure

Ordförande för budgetutskottet

ASP 13E158

Ärende: Yttrande över utnyttjandet av Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter i ärendet EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT (KOM(2010)0685)

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor (EMPL) och dess arbetsgrupp för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter granskade utnyttjandet av fonden i ärende EGF/2010/012 NL/Noord Holland ICT och antog följande yttrande.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor och arbetsgruppen för Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter är positiva till att utnyttja fonden för denna ansökan. I detta sammanhang vill utskottet framföra vissa synpunkter, utan att därför ifrågasätta överföringen av medel.

EMPL-utskottets synpunkter grundar sig på följande överväganden:

A)  Denna ansökan är baserad på artikel 2b i förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter och omfattar 613 uppsägningar som inträffade under referensperioden på nio månader mellan den 1 maj och 31 januari 2010 i 2 företag verksamma inom parti- och provisionshandel utom med motorfordon, i enlighet med NACE rev 2 huvudgrupp 46 i förordning (EG) nr 1893/2006.

B)  Denna bransch, särskilt företag som utvecklar och säljer hårdvara, har påverkats negativt av den finansiella och ekonomiska krisen vilket medfört att de två berörda företagens omsättning har sjunkit avsevärt. Getronics omsättning har sjunkit med 25 procent och omsättningen för HP:s PC-division har sjunkit med 17 procent och omsättningen för skrivardivision har minskat med 19 procent, på grund av en plötslig och oförutsedd minskning av investeringsbudgetar för IKT-varor.

C)  De nederländska myndigheterna hävdar att IKT-marknaden fungerade relativt väl fram till mitten av 2008 med tillväxtutsikter för både IKT-företagen och deras kundmarknader, trots strukturförändringarna på den globala IKT-marknaden, särskilt utlokaliseringen av produktion till Kina och Indien, som medförde att OECD-ländernas marknadsandel av den totala IKT-handeln minskade från 88 procent 1996 till 56 procent 2006.

D)  Uppsägningarna skedde i provinsen Noord-Holland, en region med många IKT-företag, och dessa uppsägningar kommer att förvärra arbetslöshetssituationen, som redan försämrats på grund av den globala finansiella och ekonomiska krisen. I skäl 4 i förordningen anges att man ska se till att ekonomiska bidrag från fonden inriktas på arbetstagare i de regioner och ekonomiska sektorer i gemenskapen som drabbats hårdast.

E)  Nederländerna har uppgett att båda företagen har uppfyllt sin skyldighet att samråda med arbetsmarknadens parter om en särskild plan i samband med kollektiva uppsägningar av fler än 30 arbetstagare, vilket mer i detalj innebär att stiftelsen CA-ICT, som består av företrädare för arbetsgivare och arbetstagare, har spelat en viktig roll för utformningen av åtgärderna.

F)  De nederländska myndigheterna har angett att de uppsagda arbetstagarna har möjlighet att omfattas av två särskilda ESF-projekt för arbetstagare inom IKT-branschen och myndigheterna bekräftar att de har infört nödvändiga rutiner för kontroll av att inga åtgärder finansieras med stöd både från fonden och från något annat av EU:s finansieringsinstrument.

G)  Nederländerna ansöker om stöd för alla arbetstagare som blivit uppsagda, även för dem som är över 65 år gamla.

H)  Av de uppsagda arbetstagarna är 64,9 procent män.

I)  Av arbetstagarna är 79,9 procent yrkesfolk eller tekniker.

J)  Av arbetstagarna har 24 stycken (3,9 procent) långvariga hälsoproblem eller funktionsnedsättningar.

Utskottet för sysselsättning och sociala frågor uppmanar därför budgetutskottet att som ansvarigt utskott infoga följande förslag i sitt resolutionsförslag avseende Nederländernas ansökan:

1.  Europaparlamentet instämmer med kommissionen att villkoren för ekonomiskt stöd enligt förordningen om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (1927/2006) är uppfyllda.

2.  Europaparlamentet påminner om de aktuella ansökningarna EGF/2009/026 NL/Noord Holland och Utrecht huvudgrupp 18 som avser uppsägningar i 79 företag i sektorn Nace rev 2 huvudgrupp 18 (grafisk produktion och reproduktion av inspelningar) inom de två till varandra gränsande Nuts II-regionerna Noord Holland (NL32) och Utrecht (NL31) i Nederländerna och ansökan EGF/2009/024 NL/Noord Holland och Zuid Holland huvudgrupp 58 om ekonomiskt stöd från fonden, efter att arbetstagare hade sagts upp vid åtta företag verksamma inom huvudgrupp 58 (förlagsverksamhet) i de två till varandra gränsande Nuts II-regionerna Noord Holland (NL32) och Zuid Holland (NL33) i Nederländerna som avsåg samma region som denna ansökan.

3.  Europaparlamentet välkomnar att arbetsmarknadens parter aktivt deltagit i utformningen av åtgärderna.

4.  Europaparlamentet noterar att åtgärderna är inriktade på att snabbt återanpassa arbetstagarna till arbetsmarknaden och att de i första hand täcker de omedelbara utbildningsbehoven för att förbättra anställningsmöjligheterna och åtgärder för att ge stöd i arbetssökandet.

5.  Europaparlamentet beklagar att det inte anges i ansökan om några särskilda åtgärder erbjudits arbetstagare med långvariga hälsoproblem och de arbetstagare som är över 65 år.

6.  Europaparlamentet välkomnar strategin att använda Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter som ett komplement till befintliga stöd från Europeiska socialfonden. Parlamentet beklagar dock att denna ansökan inte särskilt anger vilket mervärde som åtgärder från globaliseringsfonden skulle ge.

Med vänlig hälsning

Pervenche Berès

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

2.12.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Damien Abad, Lajos Bokros, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Estelle Grelier, Lucas Hartong, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Jan Mulder