Procedure : 2010/2250(BUD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A7-0356/2010

Indgivne tekster :

A7-0356/2010

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 14/12/2010 - 9.8
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2010)0460

BETÆNKNING     
PDF 154kWORD 88k
6.12.2010
PE 452.650v02-00 A7-0356/2010

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

(KOM(2010)0617 – C7‑0344/2010 – 2010/2250(BUD))

Budgetudvalget

Ordfører: Barbara Matera

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING
 BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE
 BEGRUNDELSE
 BILAG:SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER
 RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

(KOM(2010)0617 – C7‑0344/2010 – 2010/2250(BUD))

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2010)0617 – C7‑0344/2010),

–   der henviser til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning (IIA)(1), særlig punkt 28,

–   der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF-forordningen)(2),

–   der henviser til skrivelse fra Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender,

–   der henviser til betænkning fra Budgetudvalget (A7‑0356/2010),

A.  der henviser til, at Den Europæiske Union har indført hensigtsmæssige lovgivnings- og budgetinstrumenter for at kunne yde supplerende støtte til arbejdstagere, der rammes af konsekvenserne af gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene, og hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet,

B.  der henviser til, at Globaliseringsfondens anvendelsesområde er blevet udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, således at det også omfatter støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise,

C.  der henviser til, at Unionens økonomiske støtte til afskedigede arbejdstagere bør være dynamisk og stilles til rådighed så hurtigt og effektivt som muligt i overensstemmelse med Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, vedtaget på samrådsmødet den 17. juli 2008, og under behørig hensyntagen til IIA af 17. maj 2006 i forbindelse med vedtagelsen af afgørelser om anvendelse af Globaliseringsfonden,

D.  der henviser til, at Spanien har anmodet om støtte i forbindelse med 300 afskedigelser i 66 virksomheder, der var aktive inden for NACE, rev. 2, hovedgruppe 23 ("Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter") i NUTS II-regionen Comunidad Valenciana,

E.  der henviser til, at ansøgningen opfylder de kriterier for støtteberettigelse, der er fastsat i EGF-forordningen,

1.  anmoder de involverede institutioner om at tage de nødvendige skridt til at fremskynde anvendelsen af Globaliseringsfonden;

2.  erindrer om institutionernes tilsagn om at sikre en velfungerende og hurtig procedure til vedtagelse af afgørelser om anvendelse af Globaliseringsfonden og derved stille tidsbegrænset, individuel engangsstøtte til rådighed, beregnet på at yde støtte til arbejdstagere, der er blevet afskediget som en konsekvens af globaliseringen og den finansielle og økonomiske krise; understreger den rolle, Globaliseringsfonden kan spille for afskedigede arbejdstageres tilbagevenden til arbejdsmarkedet;

3.  understreger, at det i overensstemmelse med artikel 6 i EGF-forordningen bør sikres, at fonden støtter den enkelte afskedigede arbejdstagers tilbagevenden til arbejdsmarkedet; gentager, at støtte fra Globaliseringsfonden ikke skal erstatte foranstaltninger, som det påhviler virksomhederne at gennemføre i henhold til national lovgivning eller kollektive overenskomster, eller foranstaltninger, der er rettet mod omlægning af virksomheder eller sektorer;

4.  bemærker, at de fremlagte oplysninger om den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal finansieres over Globaliseringsfonden, omfatter detaljerede oplysninger om komplementariteten med de foranstaltninger, der finansieres over strukturfondene; gentager sin opfordring til, at der også foretages en sammenlignende vurdering af disse oplysninger i årsrapporterne;

5.  glæder sig over, at Kommissionen i forbindelse med anvendelsen af fonden har foreslået en anden kilde til betalingsbevillinger end uudnyttede bevillinger fra Den Europæiske Socialfond og hermed efterkommer Parlamentets hyppige påmindelser om, at Globaliseringsfonden blev oprettet som et specifikt instrument med egne mål og frister, og at der derfor må fastsættes hensigtsmæssige budgetposter for overførsler;

6.  bemærker dog, at der med henblik på at anvende Globaliseringsfonden i denne sag vil blive overført betalingsbevillinger fra en budgetpost, som er beregnet til at støtte SMV'er og innovation; beklager de alvorlige brister i forbindelse med Kommissionens gennemførelse af programmer for konkurrenceevne og innovation, især under en økonomisk krise, der formodes at øge behovet for en sådan støtte betragteligt;

7.  minder om, at Globaliseringsfondens funktionsmåde og merværdi bør evalueres i forbindelse med den generelle vurdering af programmerne og øvrige instrumenter, der er etableret i henhold til IIA af 17. maj 2006, i forbindelse med midtvejsrevisionen af den flerårige finansielle ramme for 2007-2013;

8.  glæder sig over den nye udformning af Kommissionens forslag, som indeholder en begrundelse med klare og detaljerede oplysninger om ansøgningen, undersøgelse af kriterierne for støtteberettigelse og redegørelse for de årsager, der har ført til, at den er blevet godkendt, hvilket er i overensstemmelse med Parlamentets anmodninger;

9.  godkender den afgørelse, der er vedføjet denne beslutning;

10.  pålægger sin formand at undertegne denne afgørelse sammen med Rådets formand og drage omsorg for, at den offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning sammen med bilaget til Rådet og Kommissionen.

(1)

EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(2)

EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.


BILAG: EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS AFGØRELSE

af xxx

om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen i henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning

(ansøgning EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana - natursten, Spanien)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

under henvisning til den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 mellem Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1), særlig punkt 28,

under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1927/2006 af 20. december 2006 om oprettelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen(2), særlig artikel 12, stk. 3,

under henvisning til forslag fra Kommissionen og

ud fra følgende betragtninger:

(1)      Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (EGF) blev oprettet med henblik på at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der afskediges som følge af gennem­gribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene på grund af globaliseringen, og at hjælpe dem med at vende tilbage til arbejdsmarkedet.

(2)      Anvendelsesområdet for EGF blev udvidet for ansøgninger indgivet fra den 1. maj 2009, således at det også omfatter støtte til arbejdstagere, der bliver afskediget som en direkte følge af den internationale finansielle og økonomiske krise.

(3)      Den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 giver mulighed for at anvende EGF inden for et årligt loft på 500 mio. EUR.

(4)      Spanien indgav den 9. marts 2010 en ansøgning om anvendelse af Globaliserings­fonden i forbindelse med afskedigelser i 66 virksomheder, der var aktive inden for NACE (rev. 2)-hovedgruppe 23 (Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter) i NUTS II-regionen Comunidad Valenciana (ES52), og supplerede denne ansøgning med yderligere oplysninger frem til den 25. maj 2010. Ansøgningen opfylder kravene til fastlæggelse af støttebeløbets størrelse, jf. artikel 10 i forordning (EF) nr. 1927/2006. Kommissionen foreslår derfor, at der ydes en støtte på 1 422 850 EUR.

(5)      Der bør derfor som følge af Spaniens ansøgning ydes støtte fra Globaliseringsfonden –

BESTEMT FØLGENDE:

Artikel 1

Inden for rammerne af Den Europæiske Unions almindelige budget for regnskabsåret 2010 stilles der et beløb til rådighed fra Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen på 1 422 850 EUR i form af forpligtelses- og betalingsbevillinger.

Artikel 2

Denne afgørelse offentliggøres i Den Europæiske Unions Tidende.

Udfærdiget i Bruxelles/Strasbourg, den [...].

På Europa-Parlamentets vegne                   På Rådets vegne          

Formand                                                       Formand

(1)

              EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(2)

              EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.


BEGRUNDELSE

I. Baggrund

Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen er oprettet for at yde supplerende støtte til arbejdstagere, der er ramt af følgerne af større strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene.

I henhold til punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006 om budgetdisciplin og forsvarlig økonomisk forvaltning(1) og artikel 12 i forordning (EF) nr. 1927/2006(2) kan fonden ikke overstige et årligt beløb på 500 mio. EUR, der hentes fra margenen under det samlede udgiftsloft for det foregående år og/eller fra bortfaldne forpligtelsesbevillinger fra de to foregående år, eksklusive forpligtelsesbevillinger i relation til udgiftsområde 1b. De relevante beløb opføres i budgettet som en hensættelse, så snart der er fundet tilstrækkelige margener og/eller bortfaldne forpligtelsesbevillinger.

For så vidt angår proceduren for anvendelse af fonden, forelægger Kommissionen i tilfælde af en positiv vurdering af en ansøgning et forslag om anvendelse af fonden for budgetmyndigheden og samtidig en tilsvarende anmodning om en bevillingsoverførsel. Samtidig hermed kan der afholdes trepartsmøder med henblik på at nå til enighed om anvendelsen af fonden og de beløb, der anmodes om. Trepartsproceduren kan være i forenklet form.

II. Status: Kommissionens forslag

Kommissionen har den 29. oktober 2010 vedtaget et nyt forslag til afgørelse om anvendelse af Globaliseringsfonden til fordel for Spanien for at støtte reintegrationen af arbejdstagere, der var blevet afskediget som følge af den internationale finansielle og økonomiske krise.

Dette er den 29. ansøgning, som skal behandles under 2010-budgettet og vedrører anvendelsen af et samlet beløb fra Globaliseringsfonden på 1 422 850 EUR til Spanien. Den vedrører 528 afskedigelser (hvoraf der var blevet ansøgt om støtte for de 300), der blev foretaget i 66 virksomheder, der er aktive inden for NACE (rev. 2), hovedafdeling 23 (Fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter) under den ni måneders referenceperiode fra den 31. marts 2009 til den 30. december 2009.

Denne ansøgning (sag EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana – natursten) blev fremsendt til Kommissionen den 9. marts 2010 og suppleret med yderligere oplysninger frem til den 25. maj 2010. Ansøgningen var baseret på interventionskriteriet i artikel 2, stk. 1, litra b), i EGF-forordningen, ifølge hvilket der skal være tale om mindst 500 afskedigelser i løbet af en ni måneders referenceperiode i en hovedgruppe i NACE rev. 2 i en eller to sammenhængende regioner på NUTS II-niveau i en medlemsstat, og blev indgivet inden for fristen på 10 uger (forordningens artikel 5).

Kommissionens vurdering bygger på en vurdering af følgende elementer: Forbindelsen mellem afskedigelserne og de gennemgribende strukturelle ændringer i verdenshandelsmønstrene eller den finansielle krise, den uforudsete karakter af afskedigelserne, påvisning af antallet af afskedigelser og overholdelse af kriterierne i artikel 2, litra a), redegørelse for den uforudsete karakter af afskedigelserne, indkredsning af de virksomheder og arbejdstagere, der vil være omfattet af støtten, det pågældende område og dets myndigheder og interessehavere, afskedigelsernes indvirkning på beskæftigelsen på lokalt, regionalt eller nationalt plan, den samordnede pakke af individualiserede tilbud, der skal finansieres, herunder dens forenelighed med de foranstaltninger, der finansieres af strukturfondene, datoerne for, hvornår de individualiserede tilbud til de berørte arbejdstagere blev indledt eller forventedes indledt, procedurer for høring af arbejdsmarkedets parter og forvaltnings- og kontrolordninger.

Ifølge Kommissionens vurdering opfylder ansøgningen kriterierne for støtteberettigelse i EGF-forordningen, og Kommissionen henstiller således til budgetmyndigheden at godkende ansøgningerne.

Kommissionen har med henblik på at anvende midler fra fonden forelagt budgetmyndigheden en anmodning om en bevillingsoverførsel (DEC 39/2010) på i alt 1 422 850 EUR fra fondens reserve (40 02 43) i forpligtelser og fra budgetposten "Afslutning af programmet for virksomhederne: forbedring af det finansielle klima for SMV'er" (01 04 05) i betalinger til EGF-budgetposten (04 05 01).

Ordføreren glæder sig over, at Kommissionen fortsat har fundet en anden kilde til betalingsbevillinger end de uudnyttede bevillinger under Socialfonden, hvilket er i overensstemmelse med hyppige anmodninger fra Parlamentet.

Hun mener imidlertid ikke, at valget i de seneste tilfælde (budgetpost til støtte for iværksættervirksomhed og innovation) er tilfredsstillende i betragtning af de alvorlige vanskeligheder, som Kommissionen støder på, når den skal gennemføre programmer for konkurrenceevne og innovation. I en periode med økonomisk krise bør disse bevillinger faktisk tværtimod forhøjes. Hun opfordrer derfor Kommissionen til at fortsætte sine bestræbelser på fremover at finde mere passende budgetposter til betalinger.

Den interinstitutionelle aftale muliggør anvendelse af fonden inden for det årlige loft på 500 mio. EUR.

Budgetmyndigheden har i 2010 allerede godkendt 16 forslag om mobilisering af fonden og om overførsel til faglig bistand af et samlet beløb på 54 878 360 EUR, hvormed der med tillæg af 26 732 196 EUR vedrørende de øvrige forslag, der er til behandling (herunder dette forslag), endnu står et beløb på 418 389 444 EUR til rådighed til udgangen af 2010.

III. Procedure

Kommissionen har forelagt en anmodning om bevillingsoverførsel(3) med henblik på opførelse af de tilsvarende forpligtelses- og betalingsbevillinger i 2010-budgettet, jf. punkt 28 i den interinstitutionelle aftale af 17. maj 2006.

Trepartsproceduren om Kommissionens forslag til afgørelse om anvendelse af fonden kan antage forenklet form (brevveksling), jf. retsgrundlagets artikel 12, stk. 5, medmindre Parlamentet og Rådet ikke kan nå til enighed.

Ifølge en intern aftale skal Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) inddrages i processen for at sikre konstruktiv støtte og bidrag til vurderingen af ansøgningerne om anvendelse af Globaliseringsfonden.

Efter at have undersøgt sagen har EMPL meddelt sin holdning til anvendelse af fonden, som fremgår af den skrivelse, der er vedføjet denne betænkning.

Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens fælles erklæring, der blev vedtaget på samrådsmødet den 17. juli 2008, bekræftede betydningen af at sikre en hurtig procedure til vedtagelse af afgørelser vedrørende anvendelse af fonden, under fuld overholdelse af den interinstitutionelle aftale.

(1)

EUT C 139 af 14.6.2006, s. 1.

(2)

EUT L 406 af 30.12.2006, s. 1.

(3)

DEC 39/2010 af 29. oktober 2010.


BILAG:SKRIVELSE FRA UDVALGET OM BESKÆFTIGELSE OG SOCIALE ANLIGGENDER

ES/jm

D(2010)59701

Alain Lamassoure

Formand for Budgetudvalget

ASP 13E158

Om:    Udtalelse om anvendelse af Den Europæiske Fond for Tilpasning til Globaliseringen (Globaliseringsfonden) i forbindelse med sagen EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana (KOM(2010)0617)Kære Alain Lamassoure

Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender (EMPL) og dets Arbejdsgruppe om Globaliseringsfonden har behandlet anvendelse af Globaliseringsfonden i forbindelse med sag EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana – natursten og vedtaget følgende udtalelse.

EMPL og dets Arbejdsgruppe om Globaliseringsfonden støtter anvendelsen af fonden i forbindelse med denne ansøgning. I den anledning vil EMPL gerne fremsætte nogle bemærkninger uden dog at sætte spørgsmålstegn ved overførslen af beløbene.

EMPL, der har drøftet sagen på grundlag af nedenstående forhold, og

A)  der henviser til, at denne ansøgning er i overensstemmelse med artikel 2b i EGF-forordningen og omfatter 300 ud af 528 afskedigelser, der fandt sted i løbet af en referenceperiode på ni måneder mellem 31. marts og 30. december 2009 i 66 virksomheder med aktiviteter inden for NACE rev. 2-hovedgruppe 23 (fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter) i NUTS II-regionen Comunidad Valenciana,

B)  der henviser til, at den finansielle og økonomiske krise har ramt byggesektoren hårdt, ikke kun i Spanien, hvilket er blevet anerkendt i den europæiske økonomiske genopretningsplan og gentaget ved hjælp af oplysninger, der er blevet tilgængelige efterfølgende og bekræfter den betydelige afmatning,

C)  der henviser til de spanske myndigheders argumentation, ifølge hvilken virksomhederne i byggesektoren havde foretaget betydelige investeringer i perioden før krisen, da markedet syntes i stand til at optage produktionsstigningen; der henviser til, at den eneste forventede risiko var den gradvise stigning i produktionskapaciteten i de nye vækstøkonomier, navnlig i Kina, Indien og Vietnam,

D)  der henviser til, at erhvervsstrukturen i Comunidad Valenciana er præget af en høj andel af små og mellemstore virksomheder, der hovedsageligt er specialiseret i produktion af møbler, sko, tekstiler, keramik og legetøj; der henviser til, at tjenesteydelsessektoren ikke desto mindre tegner sig for 60 % af den samlede beskæftigelse i denne region,

E)  der henviser til, at antallet af afskedigelser inden for sektoren for tilhugning, tilskæring og færdigbearbejdning af sten i Communidad Valenciana er steget med 405 % inden for de seneste to år, og at denne sektor i modsætning hertil blev anset for at være en sikkerhedsnetsektor indtil 2007,

F)  der henviser til, at 93,3 % af de arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, er mænd, og at 62 % af de omhandlede arbejdstagere er over 45 år gamle,

G)  der henviser til, at tre af de arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, er handicappede,

H)  der henviser til, at 46,7 % af de arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, er fabriks- og maskinarbejdere; der henviser til, at 14,7 % af de arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, var ansat til at udføre andet manuelt arbejde,

I)  der henviser til, at 51 % af de arbejdstagere, der er tiltænkt støtte, er ufaglærte eller er gået ud af skolen tidligt, og at 34,3 % kun har gennemført grunduddannelsen (den obligatoriske skolegang),

J)  der henviser til, at de spanske myndigheder har oplyst, at næsten samtlige afskedigede arbejdstagere over 45 er tiltænkt støtte, og at alle ufaglærte arbejdstagere kan modtage støtte under disse foranstaltninger,

K)  der henviser til, at foranstaltningen omhandlende uddannelse i jobrelaterede færdigheder inden for sektoren for natursten vil blive suppleret med to måneders betalt praktik på fuld tid,

opfordrer derfor Budgetudvalget, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende punkter i det beslutningsforslag om den spanske ansøgning, det vedtager:

1.  er enig med Kommissionen i, at betingelserne for økonomisk støtte under EGF-forordningen er opfyldt;

2.  minder om ansøgningen EGF/2009/014 ES/Comunidad Valenciana, der omfattede 1 916 ud af 2 425 afskedigelser i samme region og samme sektor i Spanien i 2008/2009 inden for NACE rev. 2-hovedgruppe 23 (fremstilling af andre ikke-metalholdige mineralske produkter), såvel som ansøgningen EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana – tekstiler, der drejede sig om 544 afskedigelser i samme region;

3.  konkluderer, at det er nødvendigt med en integreret tilgang for at tage de udfordringer op, som regionen Comunidad Valenciana står over for med hensyn til tab af arbejdspladser i produktionssektoren, og at foranstaltningerne under Globaliseringsfonden kun kan udgøre en del af denne tilgang;

4.  beklager det sene tidspunkt for iværksættelsen af foranstaltningerne (et år og tre måneder efter de første afskedigelser); minder medlemsstaterne om, at det er vigtigt, at de parallelt med deres ansøgning til Globaliseringsfonden træffer omgående foranstaltninger på arbejdsmarkedet;

5.  er interesseret i at få nærmere oplysninger om den innovative foranstaltning ”støtte til individuel jobsøgning via online”, der er rettet mod en gruppe arbejdstagere over 45 med lavt uddannelsesniveau, som samtidig fik tilbudt et grundlæggende it-kursus;

6.  glæder sig over de uddannelsesforløb, hvis formål er at rette op på misforholdet mellem arbejdstagernes erhvervskvalifikationer og lokale virksomheders behov såvel inden for som uden for den omhandlede sektor.

Med venlig hilsen

Pervenche Berès


RESULTAT AF DEN ENDELIGE AFSTEMNING I UDVALGET

Dato for vedtagelse

2.12.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

18

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Damien Abad, Lajos Bokros, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Jan Mulder

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik