Postopek : 2010/2251(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0357/2010

Predložena besedila :

A7-0357/2010

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/12/2010 - 9.7
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0459

POROČILO     
PDF 162kWORD 106k
6.12.2010
PE 452.648v02-00 A7-0357/2010

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta      o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(KOM(2010)0613 – C7‑0345/2010 – 2010/2251(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalka: Barbara Matera

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi Evropskega sklada za prilagajanje globalizaciji v skladu s točko 28 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(KOM(2010)0613 – C7‑0345/2010 – 2010/2251(BUD))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2010)0613 – C7‑0345/2010),

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1) ter zlasti točke 28 tega sporazuma,

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(2) (uredba ESPG),

–   ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0357/2010),

A. ker je Evropska unija oblikovala primerne zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

B.  ker je bilo za vloge, vložene po 1. maju 2009, področje uporabe Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) razširjeno na podporo delavcem, ki so bili odpuščeni neposredno zaradi svetovne finančne in gospodarske krize,

C. ker mora biti finančna pomoč Evropske unije za odpuščene delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši način v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 glede sprejetja sklepov za uporabo ESPG,

D.  ker je Španija zaprosila za pomoč v zvezi s 350 presežnimi delavci v 143 podjetjih, ki delujejo v panogi, razvrščeni v oddelek 2 NACE Revizija 13 (proizvodnja oblačil), v regiji Comunidad Valenciana na ravni NUTS II,

E.  ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči, določena v uredbi o ESPG,

1.  od zadevnih institucij zahteva, naj naredijo vse potrebno, da bi pospešile uporabo sredstev iz sklada;

2.  opozarja, da so institucije zavezane zagotoviti nemoten in hiter potek postopka za sprejetje sklepov o uporabi sredstev ESPG, ki zagotavljajo enkratno in časovno omejeno individualno podporo za delavce, ki so bili odpuščeni zaradi globalizacije ter finančne in gospodarske krize; poudarja vlogo, ki jo ima lahko ESPG pri ponovnem vključevanju odpuščenih delavcev na trg dela;

3.  poudarja, da bi bilo treba v skladu s členom 6 uredbe ESPG zagotoviti, da se s sredstvi tega sklada podpira ponovno vključevanje posameznih presežnih delavcev v proces zaposlovanja; poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij oziroma sektorjev;

4.  ugotavlja, da so med informacijami iz usklajenega svežnja prilagojenih storitev, za katere je predvideno financiranje iz ESPG, tudi natančne informacije o dopolnjevanju z ukrepi, ki se financirajo iz strukturnih skladov; ponovno poziva, naj se v letna poročila vključi tudi primerjalna ocena teh podatkov;

5.  pozdravlja dejstvo, da je Komisija po številnih opozorilih Evropskega parlamenta, da je bil ESPG ustanovljen kot ločen in poseben instrument z lastnimi cilji in roki ter da je zaradi tega treba opredeliti ustrezne proračunske vrstice za prerazporeditve, v okviru uporabe ESPG predlagala alternativni vir sredstev za plačila za neporabljena sredstva Evropskega socialnega sklada;

6   ugotavlja pa, da se bodo za uporabo sredstev ESPG v tem primeru sredstva za odobritve plačil prenesla iz proračunske vrstice, namenjene podpori malim in srednje velikim podjetjem ter inovacijam; obžaluje resne napake, ki jih je storila Evropska komisija pri izvajanju programov za konkurenčnost in inovativnost, zlasti med gospodarsko krizo, ki bi morala znatno povečati potrebe po takšni podpori;

7.  opozarja, da bi morali delovanje in dodano vrednost ESPG oceniti v okviru splošne ocene programov in različnih drugih instrumentov, vzpostavljenih z medinstitucionalnim sporazumom z dne 17. maja 2006 v okviru vmesnega pregleda večletnega finančnega okvira 2007–2013;

8.  pozdravlja novo obliko predloga Komisije, kjer so v obrazložitvenem memorandumu podane jasne in podrobne informacije o vlogi ter analiza meril za upravičenost do pomoči, pojasnjeni pa so tudi razlogi za odobritev vloge, kar je v skladu z zahtevami Parlamenta;

9.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

10. naroča svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

11. naroči svojemu predsedniku, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)

UL L 406, 30.12.2006, str. 1.


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne xxx

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2010/009 ES/Comunidad Valenciana, tekstilna industrija, Španija)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1) in zlasti njegove točke 28,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(2), zlasti člena 12(3),

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)      Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen za zagotavljanje dodatne podpore presežnim delavcem, ki so bili odpuščeni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki so posledica globalizacije, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)      Področje uporabe ESPG se je razširilo na vloge, predložene od 1. maja 2009, da bi se vključila pomoč za delavce, ki so bili odpuščeni neposredno zaradi svetovne finančne in gospodarske krize.

(3)      Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 omogoča uporabo sredstev ESPG do letne zgornje meje 500 milijonov EUR.

(4)      Španija je 22. marca 2010 vložila vlogo za uporabo sredstev ESPG v zvezi s presežnimi delavci v 143 podjetjih, ki delujejo v panogi, razvrščeni v oddelek 13 NACE Revizija 2 (Proizvodnja tekstilij) v eni regiji na ravni NUTS II Comunidad Valenciana (ES52). Do 17. junija 2010 je bila dopolnjena z dodatnimi informacijami. Ta vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnih prispevkov iz člena 10 uredbe (ES) št. 1927/2006. Komisija zato predlaga uporabo zneska 2.059.466 EUR.

(5)      Zato je treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek za vlogo, ki jo je predložila Španija.

SKLENILA:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) uporabi vsota 2.059.466 EUR za prevzem obveznosti in za plačila.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V xxx,

Za Evropski parlament                                 Za Svet

Predsednik                                                    Predsednik

(1)

              UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)

              UL L 406, 30.12.2006, str. 1.


OBRAZLOŽITEV

I. Ozadje

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za zagotovitev dodatne pomoči delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

Glede na določbe točke 28 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1) ter člena 12 uredbe (ES) št. 1927/2006(2) sklad ne sme preseči najvišjega zneska 500 milijonov EUR, ki izhaja iz rezerve pod skupno zgornjo mejo odhodkov iz prejšnjega leta in/ali iz zapadlih sredstev za prevzem obveznosti iz prejšnjih dveh let, razen tistih, povezanih z razdelkom 1b. Ustrezni zneski bodo vključeni v proračun kot rezerva, takoj ko bodo določene zadostne razlike do zgornje meje in/ali zapadla sredstva za prevzem obveznosti.

Kar zadeva postopek, bo Komisija v primeru pozitivne ocene vloge proračunskemu organu predložila predlog za uporabo sredstev sklada in tudi ustrezno zahtevo za prerazporeditev, zato da bi omogočila črpanje iz sklada. Hkrati se lahko organizirajo tristranski pogovori, na katerih naj bi dosegli sporazum o uporabi sredstev sklada in zahtevanih zneskih. Ti pogovori lahko potekajo v poenostavljeni obliki.

II. Trenutno stanje: predlog Komisije

Komisija je 29. oktobra 2010 sprejela nov predlog za sklep o uporabi sredstev sklada v korist Španije, da bi podprla ponovno vključevanje delavcev, ki so postali presežni zaradi svetovne finančne in gospodarske krize, na trg dela.

To je sedemindvajseta vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2010, in zadeva uporabo skupnega zneska v višini 2.059.466 EUR iz ESPG za Španijo. Nanaša se na 544 odpuščenih delavcev (od tega se za 350 predvideva pomoč) v 143 podjetjih, ki delujejo v oddelku 13 NACE Revizija 2 (proizvodnja tekstilij), v devetmesečnem referenčnem obdobju od 13. aprila 2009 do 12. januarja 2010.

Ta vloga (zadeva ESPG/2010/009 ES/Comunidad Valenciana, tekstilna industrija) je bila predložena Komisiji 22. marca 2010 in je bila dopolnjena z dodatnimi informacijami do 17. junija 2010. Temelji na merilih za pomoč iz člena 2(b) uredbe o ESPG, v skladu s katero mora biti odpuščenih vsaj 500 presežnih delavcev v obdobju devetih mesecev v podjetjih, ki delujejo v istem razdelku NACE po 2. reviziji v eni regiji ali dveh sosednjih regijah na ravni NUTS II v državi članici, predložena pa je bila v roku 10 tednov (člen 5 te uredbe). Ocena Komisije je temeljila na naslednjih elementih:.

Ocena Komisije je temeljila na naslednjih elementih: ocena povezav med presežnimi delavci in velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih ali finančno krizo, nepredvidena narava zadevnega odpuščanja, prikaz števila presežnih delavcev in izpolnjevanje meril iz člena 2(a), obrazložitev nepredvidene narave tega odpuščanja, opredelitev podjetij, ki odpuščajo, in delavcev, ki jim je pomoč namenjena, zadevno ozemlje, njegovi organi in zainteresirane strani, vpliv presežnih delavcev na lokalno, regionalno ali nacionalno stopnjo zaposlenosti, usklajen sveženj prilagojenih storitev, ki jih je treba financirati, vključno z njihovim dopolnjevanjem z ukrepi, financiranimi iz strukturnih skladov, datumi, ko so se prilagojene storitve za prizadete delavce začele ali naj bi se začele izvajati, in nazadnje postopki za posvetovanje s socialnimi partnerji ter sistemi upravljanja in nadzora.

V skladu z oceno Komisije vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči, določene v uredbi ESPG, zato priporoča proračunskemu organu, da jo odobri.

Za uporabo sredstev sklada je Komisija proračunskemu organu predložila vlogo za prerazporeditev (DEC 43/2010) skupnega zneska 2.059.466 EUR iz rezerve za ESPG (40 02 43) za prevzem obveznosti ter iz proračunske vrstice „Okvirni program za konkurenčnost in inovacije – program za podjetništvo in inovacije“ (01 04 04) za plačila v proračunske vrstice ESPG (04 05 01).

Poročevalka pozdravlja, da Komisija še naprej določa druge vire sredstev za plačila za neporabljena sredstva Evropskega socialnega sklada, kar je Evropski parlament že večkrat zahteval.   

Meni pa, da izbira v zadnjih primerih (proračunska vrstica, namenjena podpori podjetnikom ter inovacijam) ni zadovoljiva glede na resne pomanjkljivosti, s katerimi se srečuje Komisija pri izvajanju programov o konkurenčnosti in inovacijah. V obdobju gospodarske krize bi bilo treba ta sredstva pravzaprav povečati. Zaradi tega poziva Komisijo, naj si tudi v prihodnje prizadeva poiskati ustreznejše proračunske vrstice za plačila.

Medinstitucionalni sporazum omogoča uporabo sredstev sklada do letne zgornje meje v višini 500 milijonov EUR.

V letu 2010 je proračunski organ že odobril šestnajst vlog za uporabo sredstev iz sklada in prerazporeditev za tehnično pomoč v skupnem znesku 54.878.360 EUR, pri čemer je, če ta znesek prištejemo dodatnemu znesku 26.732.196 EUR za druge vloge (vključno s to), o katerih se še razpravlja, do konca leta 2010 ostalo na voljo še 418.389.444 EUR.

III. Postopek

Komisija je predložila zahtevo za prerazporeditev(3), da se v proračun za leto 2010 vnesejo posebna sredstva za prevzem obveznosti in za plačila v skladu z zahtevami točke 28 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006.

Tristranski pogovori o predlogu Komisije za sklep o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji bi lahko potekali v poenostavljeni obliki (izmenjava pisem), kot predvideva člen 12(5) pravne podlage, razen če sporazum med Parlamentom in Svetom ne bo dosežen.

V skladu z internim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog sklada.

Odbor EMPL je po opravljeni oceni izrazil svoje stališče glede uporabe sklada, kot je navedeno v priloženem pismu.

V skupni izjavi, sprejeti na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, so Evropski parlament, Svet in Komisija potrdili, da je treba ob spoštovanju medinstitucionalnega sporazuma zagotoviti hiter postopek sprejemanja sklepov o uporabi sredstev sklada.

(1)

UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)

UL L 406, 30.12.2006, str. 1.

(3)

DEC 43/2010 z dne 29. oktobra 2010.


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

ES/jm

D(2010)59710

g. Alain Lamassoure

predsednik odbora za proračun

ASP 13E158

Predmet : Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) za primer ESPG/2010/004 ES/Comunidad Valenciana, tekstil (KOM(2010)613 konč.)

Spoštovani gospod Lamassoure,

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) ter njegova delovna skupina za ESPG sta preučila uporabo sredstev ESPG za primer ESPG/2010/009 ES/Comunidad Valenciana, tekstil, in sprejela naslednje mnenje.

Odbor EMPL in njegova delovna skupina za ESPG se v zvezi z zgornjo zahtevo strinjata z uporabo sredstev sklada. V zvezi s tem odbor EMPL predstavlja nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo prerazporeditve sredstev za plačila.

Premisleki odbora EMPL temeljijo na naslednjem:

A)  ker je vloga v skladu s členom 2b uredbe ESPG in zajema 350 od 544 presežnih delavcev v 143 podjetjih, ki delujejo v panogi, razvrščeni v oddelek 13 NACE Revizija 2 (Proizvodnja tekstila), v regiji Comunidad Valenciana na ravni NUTS II, presežni pa so postali v devetmesečnem referenčnem obdobju med 13. aprilom 2009 in 12. januarjem 2010,

B)  ker španske oblasti trdijo, da je zaradi večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ki jih je povzročila globalizacija, v obdobju 2004-2008 prišlo do znatnega povečanja uvoza tekstila v EU in 15-odstotnega upada povpraševanja po španskemu tekstilu med letoma 2005 in 2008; ker je recesijo v sektorju dodatno povečala finančna in gospodarska kriza, zaradi česar je v letu 2008 prišlo do upada v proizvodnji tekstila za 17 % v primerjavi z enakim obdobjem leta 2007;

C)  ker je za poslovni model regije Comunidad Valenciana značilno veliko število malih in srednjih podjetij, ki so specializirana zlasti za proizvodnjo pohištva, obutve, tekstila, keramike in igrač; ker storitveni sektor predstavlja 60 % vseh delovnih mest v regiji;

D)  ker se je število odpuščenih delavcev v tekstilnem sektorju v regiji Comunidad Valenciana se je v dveh letih (2008–2009) povečalo za 40,61 %; ker število teh odpuščanj močno vpliva na lokalno raven zaradi koncentracije sektorja v nekaj območjih, saj se tekstilna industrija nahaja v industrijskih območjih, v katerih ta sektor prevladuje;

E)  ker je 61,7 % odpuščenih delavcev moških in ker jih je 22,5 % starejših od 55 let;

F)  ker so štirje delavci, za katere je predvidena pomoč, invalidi;

G)  ker je bilo 52,1 % presežnih delavcev upravljavcev strojev; ker je 36,2 % odpuščenih delavcev tehnikov, uradnikov ter obrtnih in sorodnih trgovskih delavcev;

H)  ker ima 79,9 % presežnih delavcev le osnovno izobrazbo (obvezno izobraževanje); ker ima 17,4 % teh delavcev višjo sekundarno ali terciarno izobrazbo;

I)  ker bo ukrep usposabljanja za nadgrajevanje strokovnega znanja dopolnjen s prostovoljno 14-mesečno plačano prakso s krajšim delovnim časom;

Zato Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Španije vključi naslednje pobude:

1.  se strinja s Komisijo, da so izpolnjeni pogoji za finančni prispevek v okviru uredbe o ESPG;

2.  opozarja na uporabo vloge EGF/2009/014 ES/Comunidad Valenciana, ki zajema 1.916 od 2.425 presežnih delavcev v isti regiji in v istem sektorju v Španiji v letu 2008/2009 v panogi, razvrščeni v oddelek 23 NACE Revizija 2 (Proizvodnja nekovinskih mineralnih izdelkov) in vloge EGF/2010/005 ES/Comunidad Valenciana, naravni kamen, o 528 odpuščenih delavcih v tej regiji;

3.  ugotavlja, da je za reševanje izzivov, s katerimi se spopada regija Comunidad Valenciana v zvezi z izgubo delovnih mest v proizvodnem sektorju, potreben celostni pristop, v katere je ESPG lahko le eden od sestavnih delov;

4.  obžaluje pozni začetek izvajanja ukrepov (leto in dva meseca po prvi odpustitvi); opominja države članice, da morajo ob predložitvi vloge za ESPG takoj sprejeti ukrepe na trgu dela;

5.  bi rad dobil več podatkov o inovativnem spletnem pripomočku, ki odpuščenim delavcem z nizko stopnjo izobrazbe pomaga pri individualnem iskanju zaposlitve;

6.  pozdravlja usposabljanja, ki so usmerjena v zmanjšanje razkoraka med poklicnimi izkušnjami delavcev in potrebami lokalnih podjetij v zadevnem sektorju in zunaj njega.

Lep pozdrav,

Pervenche Berès


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

2.12.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

18

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Damien Abad, Lajos Bokros, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jan Mulder

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov