Postup : 2010/2252(BUD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0358/2010

Předložené texty :

A7-0358/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 14/12/2010 - 9.6
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2010)0458

ZPRÁVA     
PDF 173kWORD 106k
6. 12. 2010
PE 452.647v02-00 A7-0358/2010

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

(KOM(2010)0615 – C7‑0346/2010 – 2010/2252(BUD))

Rozpočtový výbor

Zpravodajka: Barbara Matera

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY
 VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ
 PŘÍLOHA: STANOVISKO VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI
 VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady o využití prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení

(KOM(2010)0615 – C7‑0346/2010 – 2010/2252(BUD))

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2010)0615 – C7‑0347/2010),

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1), a zejména na bod 28 uvedené dohody,

–   s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(2),

–   s ohledem na dopis Výboru pro zaměstnanost a sociální věci,

–   s ohledem na zprávu Rozpočtového výboru (A7‑0358/2010),

A. vzhledem k tomu, že Evropská unie vytvořila patřičné legislativní a rozpočtové nástroje, které mají poskytovat další pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn uvnitř modelů světového obchodu, při jejich novém začlenění na trhu práce,

B.  vzhledem k tomu, že u žádostí podaných v období od 1. května 2009 byla působnost EFG rozšířena i na podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni v přímé souvislosti s celosvětovou finanční a hospodářskou krizí,

C. vzhledem k tomu, že finanční pomoc Evropské unie propuštěným pracovníkům by měla být dynamická a měla by být poskytnuta co nejrychleji a co nejúčinněji v souladu se společným prohlášením Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, a s náležitým ohledem na IID ze dne 17. května 2006 ve vztahu k přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG,

D.  vzhledem k tomu, že Španělsko požádalo o pomoc v souvislosti s propuštěním 1154 osob ve 593 podnicích vyvíjejících činnost spadající do oddílu 47 (maloobchod kromě motorových vozidel a motocyklů) v rámci klasifikace NACE (revize 2) v regionu NUTS II Aragonie,

E.  vzhledem k tomu, že žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG,

1.  žádá zúčastněné orgány, aby vyvinuly potřebné úsilí s cílem urychlit uvolnění prostředků z EFG;

2.  připomíná, že orgány přislíbily zajistit hladký a rychlý proces přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG, jejichž prostřednictvím poskytnou jednorázovou, časově omezenou individuální podporu zaměřenou na pomoc pracovníkům, které zasáhlo propouštění v důsledku globalizace a finanční a hospodářské krize; zdůrazňuje úlohu, kterou může hrát EFG při opětovném začleňování propuštěných pracovníků na trh práce;

3.  zdůrazňuje, že v souladu s článkem 6 nařízení o EFG má být zajištěno, aby EFG podporoval opětovné začlenění jednotlivých propuštěných pracovníků do pracovního procesu; opětovně poukazuje na to, že finanční pomoc z EFG nesmí nahrazovat opatření, za něž jsou na základě vnitrostátních právních předpisů nebo kolektivních smluv odpovědné podniky, ani opatření k restrukturalizaci podniků nebo odvětví;

4.  konstatuje, že informace o koordinovaném souboru individualizovaných služeb, které mají být financovány z EFG, obsahují podrobné údaje o tom, nakolik tyto služby doplňují opatření financovaná ze strukturálních fondů; znovu žádá o předložení srovnávacího hodnocení těchto údajů ve výročních zprávách;

5.  vítá skutečnost, že v rámci uvolňování prostředků z EFG Komise navrhla k nevyužitým prostředkům Evropského sociálního fondu alternativní zdroje prostředků na platby, neboť Evropský parlament opakovaně připomínal, že EFG byl vytvořen jako samostatný zvláštní nástroj s vlastními cíli a termíny plnění, a je tedy nutné identifikovat příslušné rozpočtové položky pro převody;

6   bere na vědomí, že za účelem uvolnění prostředků z EFG v souvislosti s touto žádostí budou prostředky na platby převedeny z rozpočtové položky určené na podporu malých a středních podniků a inovace; vyjadřuje politování nad závažnými nedostatky, kterých se dopustila Komise při provádění programů pro konkurenceschopnost a inovace, zejména během hospodářské krize, která by měla potřebnost takové podpory značně zvýšit;

7.  zdůrazňuje, že fungování a přínos EFG by měly být hodnoceny v rámci obecných hodnocení programů a různých dalších nástrojů vytvořených na základě IID ze dne 17. května 2006, a to v rámci přezkumu víceletého finančního rámce na roky 2007–2013 v polovině období;

8.  vítá novou formu návrhu Komise, která ve své důvodové zprávě předložila jasné a podrobné informace o této žádosti a zhodnotila kritéria způsobilosti, přičemž zároveň vysvětlila důvody, které ji vedly ke schválení této žádosti, což je v souladu s požadavky Parlamentu;

9.  schvaluje rozhodnutí uvedené v příloze k tomuto usnesení;

10. pověřuje svého předsedu, aby spolu s předsedou Rady podepsal toto rozhodnutí a aby zajistil jeho zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení i s přílohou Radě a Komisi.

(1)

Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.


PŘÍLOHA: ROZHODNUTÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY

o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci podle bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení (žádost EGF/2010/016 ES/Aragón Retail trade, Španělsko)

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na Interinstitucionální dohodu ze dne 17. května 2006 mezi Evropským parlamentem, Radou a Komisí o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1), a zejména na bod 28 uvedené dohody,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 ze dne 20. prosince 2006 o zřízení Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci(2), a zejména na čl. 12 odst. 3 tohoto nařízení,

s ohledem na návrh Evropské komise(3),

vzhledem k těmto důvodům:

(1)      Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) byl zřízen za účelem poskytování dodatečné podpory propuštěným pracovníkům, kteří byli propuštěni v důsledku významných změn ve struktuře světového obchodu způsobených globalizací, a za účelem poskytování podpory při jejich opětovném začleňování na pracovní trh.

(2)      Působnost EFG byla rozšířena na žádosti podané od 1. května 2009, aby zahrnovala podporu pracovníkům, kteří byli propuštěni v přímém důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize.

(3)      Interinstitucionální dohoda ze dne 17. května 2006 umožňuje uvolnění prostředků z EFG v mezích ročního stropu 500 milionů EUR.

(4)      Španělsko předložilo dne 6. května 2010 žádost o uvolnění prostředků z EFG z důvodu propouštění v 593 podnicích vyvíjejících činnost spadající do oddílu 47 (maloobchod kromě motorových vozidel a motocyklů) v rámci klasifikace NACE (revize 2) v regionu NUTS II Aragonie (ES24) a do 1. července 2010 ji doplnilo o dodatečné informace. Tato žádost splňuje požadavky pro stanovení výše finančních příspěvků podle článku 10 nařízení (ES) č. 1927/2006. Komise proto navrhuje uvolnit prostředky ve výši 1 560 000 EUR.

(5)      V souvislosti s uvedenou žádostí Španělska by proto měly být z EFG uvolněny prostředky na finanční příspěvek.

ROZHODLY TAKTO:

Článek 1

V rámci souhrnného rozpočtu Evropské unie na rozpočtový rok 2010 se z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) uvolňuje částka ve výši 1 560 000 EUR v prostředcích na závazky a platby.

Článek 2

Toto rozhodnutí bude zveřejněno v Úředním věstníku Evropské unie.

V ... dne […].

Za Evropský parlament                                Za Radu

předseda/předsedkyně                                  předseda/předsedkyně

(1)

              Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

              Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

              Úř. věst. C […], […], s. […].


VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

I. Obecné souvislosti

Evropský fond pro přizpůsobení se globalizaci byl zřízen, aby poskytoval dodatečnou pomoc pracovníkům, které zasáhly důsledky velkých strukturálních změn ve světovém obchodu.

Podle ustanovení bodu 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006 o rozpočtové kázni a řádném finančním řízení(1) a článku 12 nařízení (ES) č. 1927/2006(2) nesmí fond překročit maximální roční částku 500 milionů EUR získanou z rozpětí existujícího v mezích celkového stropu výdajů platného pro předchozí rok, příp. ze zrušených prostředků na závazky z posledních dvou let, s výjimkou prostředků souvisejících s okruhem 1b. Příslušné částky se zapíší do rozpočtu Evropské unie jako příděl prostředků, jakmile Komise zjistí dostatečné rozpětí nebo zrušené závazky.

Pokud jde o postup, k využití prostředků z fondu je třeba, aby Komise v případě kladného výsledku posouzení žádosti předložila rozpočtovému orgánu návrh na uvolnění prostředků z fondu a zároveň příslušnou žádost o převod prostředků. Současně by mohly být zahájeny třístranné rozhovory s cílem dospět k dohodě ohledně použití fondu a požadovaných částek. Třístranné rozhovory se mohou konat ve zjednodušené formě.

II. Současný stav: návrh Komise

Dne 29. října 2010 Komise přijala nový návrh rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG ve prospěch Španělska, aby podpořila opětovné začlenění pracovníků, kteří byli propuštěni v důsledku celosvětové finanční a hospodářské krize, na trh práce.

Jedná se o 26. žádost, která se má posuzovat v rámci rozpočtu na rok 2010 a která se týká uvolnění prostředků z EFG v celkové výši 1 560 000 ve prospěch Španělska. Tato žádost se týká 1154 pracovníků propuštěných z 593 podniků, které vyvíjejí činnost spadající do oddílu 47 (maloobchod kromě motorových vozidel a motocyklů) v rámci klasifikace NACE (2. revize) v regionu NUTS II Aragonie, v průběhu devítiměsíčního referenčního období od 1. června 2009 do 28. února 2010.

Žádost ve věci EGF/2010/016 ES/Aragón Retail trade byla Komisi předložena dne 6. května 2010 a do 1. července 2010 byla doplněna o další informace. Žádost vycházela z kritéria pro pomoc podle čl. 2 písm. b) nařízení o EFG, podle něhož musí během referenčního období devíti měsíců dojít nejméně k 500 případům propuštění zaměstnanců v odvětví NACE (2. revize) v jednom regionu nebo ve dvou sousedících regionech na úrovni NUTS II, a byla podána ve lhůtě deseti týdnů (článek 5 nařízení).

Komise ve svém hodnocení vycházela ze souvislosti mezi propouštěním a důsledky rozsáhlých změn ve struktuře světového obchodu nebo finanční krize, z nepředvídatelné povahy těchto případů propouštění, prokázání počtu propuštěných pracovníků a dodržování kritérií uvedených v čl. 2 písm. a), vysvětlení nepředvídatelné povahy tohoto propouštění, určení podniků, které propouštějí, a kategorií pracovníků, na něž bude pomoc zaměřena, příslušné oblasti a jejích orgánů a zainteresovaných účastníků, dopadu propouštění na místní, regionální nebo celostátní zaměstnanost, koordinovaného souboru individualizovaných služeb, jež mají být financovány, včetně souladu s opatřeními financovanými ze strukturálních fondů, dat, kdy byly individualizované služby pro postižené pracovníky zahájeny, nebo kdy mají být zahájeny, postupů pro konzultaci se sociálními partnery, řídících a kontrolních systémů.

V souladu s hodnocením Komise tato žádost splňuje kritéria způsobilosti stanovená v nařízení o EFG, a Komise proto rozpočtovému orgánu doporučuje, aby žádost schválil.

S cílem uvolnit prostředky z fondu předložila Komise rozpočtovému orgánu žádost o převod prostředků (DEC 41/2010) v celkové výši 1 560 000 EUR z rezervy EFG (40 02 43) v prostředcích na závazky a z rozpočtové položky Rámcový program pro konkurenceschopnost a inovaci — Program pro podnikání a inovaci (01 04 04) v prostředcích na platby do rozpočtových položek EFG (04 05 01).

Zpravodajka je potěšena zjištěním, že Komise identifikovala v souladu s opakovanými požadavky Evropského parlamentu alternativní zdroj prostředků na platby, který nepochází z nevyužitých prostředků v rámci ESF.   

Domnívá se však, že směr kterým v tomto případě vydala (tj. rozpočtová položka určená na podporu podnikání a inovací), není uspokojivý vzhledem k závažným nedostatkům, s nimiž se Komise potýká při provádění rámcových programů pro konkurenceschopnost a inovace. V období hospodářské krize by měly být tyto prostředky naopak spíše zvýšeny. Žádá proto Komisi, aby se pro platby i nadále v budoucnu snažila najít vhodnější rozpočtové položky.

IID povoluje uvolnění prostředků z fondu v rámci ročního stropu 500 milionů EUR.

V roce 2010 již rozpočtový orgán schválil šestnáct návrhů na uvolnění prostředků z fondu a na převod prostředků na technickou pomoc, a to v celkové výši 54 878 360 EUR, k čemuž je třeba připočíst dalších 26 732 196 EUR spojených s dalšími projednávanými návrhy (včetně tohoto návrhu). Do konce roku 2010 tak nyní zbývá k dispozici částka 418 389 444 EUR.

III. Postup

Komise předložila žádost o převod finančních prostředků(3), aby mohly být do rozpočtu na rok 2010 zapsány konkrétní prostředky na závazky a na platby, v souladu s bodem 28 interinstitucionální dohody ze dne 17. května 2006.

Nebude-li mezi Parlamentem a Radou dosaženo dohody, mohly by třístranné rozhovory o tomto návrhu rozhodnutí o uvolnění prostředků z EFG, který předložila Komise, proběhnout ve zjednodušené formě (výměna dopisů), jak stanoví čl. 12 odst. 5 právního základu.

Podle interní dohody by měl být do celého procesu zapojen Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL), aby poskytoval konstruktivní podporu a přispíval ke správnému hodnocení žádostí o uvolnění prostředků z fondu.

V návaznosti na své hodnocení poskytl výbor EMPL Evropského parlamentu svůj názor na uvolnění prostředků z fondu, obsažený v dopise připojeném k této zprávě.

Společné prohlášení Evropského parlamentu, Rady a Komise, jež bylo přijato během dohodovacího jednání dne 17. července 2008, potvrdilo, že s náležitým ohledem na interinstitucionální dohodu je důležité zajistit rychlý postup pro přijímání rozhodnutí o uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci.

(1)

Úř. věst. C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

Úř. věst. L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

DEC 41/2010 ze dne 29 října 2010.


PŘÍLOHA: STANOVISKO VÝBORU PRO ZAMĚSTNANOST A SOCIÁLNÍ VĚCI

ES/jm

D(2010)59693

p. Alain Lamassoure

předseda Rozpočtového výboru

ASP 13E158

Věc: Stanovisko k uvolnění prostředků z Evropského fondu pro přizpůsobení se globalizaci (EFG) v souvislosti se žádostí EGF/2010/016 ES/Aragón Retail trade (KOM(2010)615 v konečném znění)

Vážený pane předsedo,

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci (EMPL) a jeho pracovní skupina pro EFG se zabývaly uvolněním prostředků z EFG v souvislosti s žádostí EGF/2010/016 ES/Aragón Retail trade a přijaly následující stanovisko.

Výbor EMPL a pracovní skupina pro EFG souhlasí s uvolněním prostředků z tohoto fondu na základě uvedené žádosti. Výbor EMPL v této souvislosti předkládá několik poznámek, aniž by převod prostředků jakkoli zpochybňoval.

Rozhodnutí výboru EMPL vychází z těchto úvah:

A)  vzhledem k tomu, že tato žádost je v souladu s článkem 2b nařízení o EFG a týká se 1 154 případů propuštění pracovníků, k nimž došlo během referenčního období 9 měsíců mezi 1. červnem 2009 a 28. únorem 2010 v 593 podnicích, jejichž činnost podle klasifikace NACE Revize 2 spadá do oddílu 47 (maloobchod kromě motorových vozidel a motocyklů) ve španělském regionu NUTS II Aragonie;

B)  vzhledem k tomu, že podle španělských orgánů vedla finanční a ekonomická krize k poklesu maloobchodního prodeje v důsledku nízké důvěry spotřebitelů spojené s rostoucí nezaměstnaností; vzhledem k tomu, že tento pokles byl ve Španělsku větší než v Evropské unii jako celku;

C)  vzhledem k tomu, že podle španělských orgánů vedla finanční a ekonomická krize k náhlému kolapsu světové ekonomiky s obrovským dopadem na mnoho odvětví; vzhledem k tomu, že v letech 2000–2007 ve Španělsku každoročně rostl počet podniků a pracovních míst v maloobchodním sektoru, a proto byl náhlý pokles poptávky způsobený krizí neočekávaný;

D)  vzhledem k tomu, že většina autonomního regionu Aragonie má nižší hustotu obyvatelstva než je průměr EU (112 obyvatel na km2), a vzhledem k tomu, že propouštění má na tento region velice nepříznivý dopad a mohlo by ohrozit úsilí, jež je vyvíjeno s cílem motivovat obyvatele, aby v této oblasti zůstali;

E)  vzhledem k tomu, že hospodářství Aragonie, tradičně založené na pěstování obilovin a chovu ovcí, se v posledních dvou až třech desetiletích změnilo v důsledku rozvoje výrobního odvětví, odvětví služeb a obchodu a následně také cestovního ruchu, a zejména pak cestovního ruchu spojeného se zimními sporty; vzhledem k tomu, že rozvoj místního průmyslu doprovázelo velké rozšíření odvětví služeb a nová nákupní a zábavní střediska nacházející se v Zaragoze se stala významným zdrojem pracovních míst;

F)  vzhledem k tomu, že míra nezaměstnanosti v autonomním regionu Aragonie se zvýšila z 6,2 % ve třetím čtvrtletí roku 2008 na 12 % ve třetím čtvrtletí roku 2009, a vzhledem k tomu, že v únoru 2010 představovala nezaměstnanost v odvětví služeb 56 % celkové nezaměstnanosti v tomto regionu;

G)  vzhledem k tomu, že 73 % z dotčených pracovníků jsou ženy, a vzhledem k tomu, že 78 % z dotčených pracovníků je ve věku mezi 25 a 54 lety a 15 % ve věku mezi 15 a 24 lety;

H)  vzhledem k tomu, že 73,9 % z dotčených pracovníků (s výjimkou pracovníků „Galerias Primero“, kteří mají vlastní, ale podobnou klasifikaci) jsou pracovníci v obchodě nebo řemeslníci a pracovníci dalších souvisejících profesí; vzhledem k tomu, že 14,4 % dotčených pracovníků bylo zaměstnáno jako pomocní a nekvalifikovaní pracovníci;

I)  vzhledem k tomu, že nejsou k dispozici žádné informace o úrovni vzdělání dotčených pracovníků;

J)  vzhledem k tomu, že zkušenosti Španělska s případy financování z EFG ukazují, že ne všichni propuštění pracovníci využijí nabízená opatření; vzhledem k tomu, že počet aktivních příjemců pomoci lze tedy pouze odhadovat, a vzhledem k tomu, že finanční plán se vypočítává podle tohoto odhadu; vzhledem k tomu, že Španělsko se tak vyhýbá vracení velkých částek nevyužitých příspěvků z EU;

Výbor pro zaměstnanost a sociální věci proto vyzývá Rozpočtový výbor jako příslušný výbor, aby do svého návrhu usnesení o španělské žádosti začlenil tyto návrhy:

1.  souhlasí s Komisí v tom, že podmínky pro poskytnutí finančního příspěvku podle nařízení o EFG jsou splněny;

2.  konstatuje, že celkový počet osob účastnících se navržených opatření je odhad, který vychází ze zkušeností s předchozími žádostmi;

3.  vyjadřuje politování nad pozdním zahájením opatření (11 měsíců po prvních propouštěních); připomíná členským státům význam, jenž má okamžité zahájení opatření na pracovním trhu současně s předložením žádosti EFG;

4.  rád by věděl, zda tato školicí a rekvalifikační opatření povedou k certifikaci profesních zkušeností nebo k získání dalších osvědčení potvrzujících nově nabyté schopnosti;

5.  vítá opatření poskytující tříměsíční mentoring po opětovném nástupu do práce, aby se předešlo možným problémům na novém pracovním místě;

6.  žádá Komisi, aby provedla hloubkovou analýzu úspěšnosti různých pobídkových opatření a také srovnání s jinými žádostmi ostatních členských států a poskytla více informací o tom, která opatření fungují a za jakých podmínek;

7.  vítá účast sociálních partnerů, kteří souhlasili s podáním této žádosti o opatření EFG a kteří se aktivně zapojili do vypracovávání této žádosti.

S úctou

Pervenche Berès


VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

2.12.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

18

2

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Damien Abad, Lajos Bokros, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

Jan Mulder

Právní upozornění - Ochrana soukromí