RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28

6.12.2010 - (KOM(2010)0615 – C7‑0346/2010 – 2010/2252(BUD))

Eelarvekomisjon
Raportöör: Barbara Matera

Menetlus : 2010/2252(BUD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
A7-0358/2010
Esitatud tekstid :
A7-0358/2010
Arutelud :
Vastuvõetud tekstid :

EUROOPA PARLAMENDI RESOLUTSIOONI ETTEPANEK

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28

(KOM(2010)0615 – C7‑0346/2010 – 2010/2252(BUD))

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2010)0615 – C7‑0346/2010);

–   võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta,[1] eriti selle punkti 28;

–   võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta[2];

–   võttes arvesse tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni kirja;

–   võttes arvesse eelarvekomisjoni raportit (A7‑0358/2010),

A. arvestades, et Euroopa Liit on loonud maailmakaubanduses toimunud suurte struktuurimuutuste tagajärjel kannatavatele töötajatele täiendava toetuse andmiseks ja tööturule tagasipöördumise hõlbustamiseks asjakohased õigusnormid ja eelarvevahendid;

B.  arvestades, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi rakendusala on laiendatud nii, et alates 1. maist 2009 esitatud taotluste puhul võib toetust anda ka töötajatele, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel;

C. arvestades, et koondatud töötajatele antav Euroopa Liidu rahaline abi peaks olema dünaamiline ning see tuleks teha kättesaadavaks võimalikult kiiresti ja tõhusalt vastavalt Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsioonile, mis võeti vastu 17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel, ning võttes fondi kasutuselevõtmise üle otsustamisel nõuetekohaselt arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet;

D.  arvestades, et Hispaania taotles abi seoses 1154 inimese koondamisega NACE Revision 2 osa 47 (jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad) alla kuuluvas 593 ettevõttes, mis tegutsevad NUTS II piirkonnas Aragónis;

E.  arvestades, et taotlus vastab fondi määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele,

1.  palub asjaomastel institutsioonidel teha vajalikke jõupingutusi fondi kasutuselevõtmise kiirendamiseks;

2.  tuletab meelde institutsioonide võetud kohustust tagada fondi kasutuselevõtmist käsitlevate otsuste vastuvõtmiseks sujuv ja kiire menetluskord ning näha üksikisikutele ette ühekordne ja ajaliselt piiratud toetus, mille eesmärk on aidata töötajaid, kes on üleilmastumise tõttu ning finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud; rõhutab, et fond võib aidata koondatud töötajatel tööturule tagasi pöörduda;

3.  rõhutab, et vastavalt fondi määruse artiklile 6 tuleks tagada, et fond toetaks koondatud töötajate tagasipöördumist tööturule; rõhutab, et fondist saadav abi ei tohi asendada siseriiklikust õigusest või kollektiivlepingutest tulenevaid äriühingute vastutusalas olevaid meetmeid ega äriühingute või sektorite ümberkorraldamise meetmeid;

4.  võtab teadmiseks, et fondist rahastatavate individuaalsete teenuste kooskõlastatud paketti puudutav teave sisaldab üksikasju selle kohta, kuidas need meetmed täiendavad struktuurifondidest rahastatavaid meetmeid; kordab oma nõudmist esitada nende andmete võrdlev analüüs ka fondi aastaaruannetes;

5.  väljendab heameelt asjaolu üle, et seoses fondi kasutuselevõtmisega on komisjon teinud ettepaneku kasutada maksete assigneeringuteks Euroopa Sotsiaalfondi kasutamata vahendite asemel muud allikat, ja seda tänu Euroopa Parlamendi sagedastele meeldetuletustele, et fond loodi eraldi instrumendina, millel on oma eesmärgid ja tähtajad ning seetõttu tuleb ümberpaigutamiseks kindlaks määrata asjakohased eelarveread;

6.  märgib siiski, et fondi vahendite kasutuselevõtmiseks paigutatakse käesoleval juhul maksete assigneeringud ümber eelarverealt, mis on nähtud ette VKE toetamiseks ja uuendustegevuseks; peab kahetsusväärseks komisjoni tõsiseid puudujääke konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi rakendamisel, eelkõige majanduskriisi ajal, mis peaks märkimisväärselt suurendama vajadust sellise abi järele;

7.  tuletab meelde, et fondi toimimist ja lisandväärtust tuleks hinnata 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe alusel loodud programmide ja muude eri vahendite üldise hindamise raames mitmeaastase finantsraamistiku (2007–2013) vahekokkuvõtte tegemise käigus;

8.  tunneb heameelt komisjoni ettepaneku uue kuju üle, sest selle seletuskirjas antakse selge ja üksikasjalik teave taotluse kohta, analüüsitakse abikõlblikkuse kriteeriumeid ning selgitatakse taotluse heakskiitmise põhjuseid; see vastab Euroopa Parlamendi nõudmistele;

9.  kiidab käesolevale resolutsioonile lisatud otsuse heaks;

10. teeb presidendile ülesandeks kirjutada koos nõukogu eesistujaga otsusele alla ja korraldada selle avaldamine Euroopa Liidu Teatajas;

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon koos selle lisaga nõukogule ja komisjonile.

  • [1]  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
  • [2]  ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.

LISA: EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU OTSUS

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta kooskõlas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta) punktiga 28 (taotlus EGF/2010/016 ES/Aragón Retail trade, Hispaania)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta,[1] eriti selle punkti 28,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1927/2006 Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi loomise kohta,[2] eriti selle artikli 12 lõiget 3;

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut[3]

ning arvestades järgmist:

(1)      Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond (edaspidi „fond”) on asutatud selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes on koondatud seoses globaliseerumisest tingitud oluliste struktuurimuutustega maailmakaubanduses, ja aidata neil tööturule tagasi pöörduda.

(2)      Fondi rakendusala on laiendatud nii, et alates 1. maist 2009 esitatud taotluste puhul võib toetust anda ka töötajaile, kes on koondatud otseselt ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel.

(3)      17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit eurot aastas.

(4)      Hispaania esitas 6. mail 2010 taotluse, et saada fondist rahalist toetust seoses koondamistega NACE Revision 2 osa 47 (jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad) alla kuuluvas 593 ettevõttes, mis tegutsevad NUTS II piirkonnas Aragónis (ES24), ning lisas täiendavat teavet taotluse kohta viimati 1. juulil 2010. Taotlus vastab rahalise toetuse kindlaksmääramise nõuetele, mis on sätestatud määruse (EÜ) nr 1927/2006 artiklis 10. Seetõttu teeb komisjon ettepaneku 1 560 000 euro eraldamiseks.

(5)      Hispaania rahalise taotluse rahuldamiseks tuleks võtta kasutusele fondi vahendid,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu 2010. aasta üldeelarvest võetakse Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi raames kasutusele 1 560 000 eurot kulukohustuste ja maksete assigneeringutena.

Artikkel 2

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Brüssel/Strasbourg

Euroopa Parlamendi nimel                          Nõukogu nimel

president                                                       eesistuja

  • [1]               ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
  • [2]               ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
  • [3]               ELT C […], […], lk […]

SELETUSKIRI

I Taust

Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fond asutati selleks, et osutada täiendavat abi töötajatele, kes kannatavad maailmakaubanduse oluliste struktuurimuutuste tagajärjel.

Vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe (eelarvedistsipliini ja usaldusväärse finantsjuhtimise kohta)[1] punktile 28 ning määruse (EÜ) nr 1927/2006[2] artiklile 12 ei tohi fond ületada maksimaalset summat 500 miljonit eurot, mis eraldatakse varust, mis on tekkinud eelmise aasta kulude üldise ülemmäära ja/või kahe eelmise aasta jooksul tühistatud kulukohustuste assigneeringute raames, võtmata seejuures arvesse finantsraamistiku rubriigiga 1b seotud assigneeringuid. Asjakohane summa kantakse eelarvesse eraldisena niipea, kui piisavad varud ja/või tühistatud kulukohustused on kindlaks tehtud.

Korra kohaselt esitab komisjon fondi kasutuselevõtmiseks (taotlusele positiivse hinnangu andmise korral) eelarvepädevatele institutsioonidele fondi kasutuselevõtu ettepaneku ning samal ajal vastava ümberpaigutamise taotluse. Üheaegselt võidakse korraldada kolmepoolne menetlus fondi kasutamises ja vajalikes summades kokku leppimiseks. Kolmepoolne menetlus võib toimuda lihtsustatud kujul.

II Ülevaade olukorrast: komisjoni ettepanek

Komisjon kiitis 29. oktoobril 2010 heaks uue ettepaneku võtta vastu otsus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta Hispaaniale vahendite eraldamiseks, et toetada ülemaailmse finants- ja majanduskriisi tagajärjel koondatud töötajate uuesti tööturule integreerimist.

Kõnealune on kahekümne kuues taotlus, mida tuleb 2010. aasta eelarve raames käsitleda ja see puudutab fondist Hispaania kasuks kokku 1 560 000 euro kasutuselevõtmist. Taotlus puudutab 1154 töötaja koondamist 1. juunist 2009 kuni 28. veebruarini 2010 kestnud üheksakuulise arvestusperioodi jooksul NACE Revision 2 osa 47 (jaekaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad) alla kuuluvas 593 ettevõttes.

Kõnealune taotlus (juhtum EGF/2010/016 ES/Aragón Retail trade) esitati komisjonile 6. mail 2010 ja selle kohta saadeti lisateavet kuni 1. juulini 2010. Taotlus põhineb fondi määruse artikli 2 punkti b sekkumiskriteeriumil, mille kohaselt on fondist abi saamise tingimuseks vähemalt 500 töötaja koondamine üheksakuulise perioodi jooksul ühe ja sama NACE Revision 2 osa alla kuuluvates ja liikmesriigi NUTS II tasandi ühes või kahes külgnevas piirkonnas tegutsevates ettevõtetes, ja see esitati 10-nädalase tähtaja jooksul (määruse artikkel 5).

Komisjoni hinnang põhines järgmisel teabel: koondamiste ja maailmakaubanduse oluliste struktuurimuutuste või finantskriisi vahelise seose analüüs; asjaomaste koondamiste ettenägematu laad; koondatavate arvu esitamine ning artikli 2 punkti a kriteeriumidele vastavuse tõendamine; koondamiste ettenägematu laadi selgitus; koondamisi teostavate ettevõtete ning asjaomaste töötajate kindlaksmääramine; asjaomase territooriumi ning selle asutuste ja sidusrühmade kindlaksmääramine ning koondamiste oodatav mõju kohalikule, piirkondlikule või riigi tööhõivele; rahastatav kooskõlastatud individuaalsete teenuste pakett ja selle kulude jaotus, kaasa arvatud selle täiendavus struktuurifondidest rahastatavate meetmetega; kuupäevad, millal alustati või kavandatakse alustada individuaalse teenuse osutamist asjaomastele töötajatele; menetlused tööturu osapoolte konsulteerimiseks; juhtimine ja kontrollisüsteemid.

Komisjoni hinnangul vastab taotlus fondi määruses sätestatud abikõlblikkuse kriteeriumidele ning komisjon soovitab eelarvepädevatel institutsioonidel taotlused heaks kiita.

Komisjon on esitanud fondi kasutuselevõtuks eelarvepädevatele institutsioonidele ümberpaigutamise taotluse (DEC 41/2010) kokku 1 560 000 euro ümberpaigutamiseks Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi reservist (40 02 43) kulukohustustena ja eelarverealt ,,Konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogramm — Ettevõtluse ja uuendustegevuse programm” (01 04 04) maksetena Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi eelarvereale (04 05 01).

Raportööril on hea meel, et vastavalt Euroopa Parlamendi korduvatele taotlustele on komisjon Euroopa Sotsiaalfondi kasutamata vahendite asemel jätkuvalt määranud maksete assigneeringuteks muud allikad.   

Raportöör on siiski seisukohal, et viimastel juhtudel võetud suunaga (ettevõtluse ja uuendustegevuse toetamiseks mõeldud eelarverida) ei saa rahule jääda, sest konkurentsivõime ja uuendustegevuse raamprogrammi rakendamisel on komisjonil tõsised probleemid. Majanduskriisi ajal tuleks neid assigneeringuid tegelikult pigem suurendada. Raportöör kutsub seetõttu komisjoni üles jätkama makseteks sobivamate eelarveridade kindlaks tegemist tulevikus.

Institutsioonidevahelise kokkuleppe kohaselt on fondi kasutamise ülemmäär 500 miljonit eurot aastas.

Eelarvepädevad institutsioonid on 2010. aastal heaks kiitnud juba kuusteist ettepanekut fondi kasutuselevõtmise ja tehnilise abiga seotud ümberpaigutamise kohta kogusummas 54 878 360 eurot, mis koos kõnealuste ettepanekutega (sh käesolev) seotud 26 732 196 euro suurusega summaga jätab 2010. aastaks alles veel 418 389 444 eurot.

III Menetlus

Komisjon on vastavalt 17. mai 2006. aasta institutsioonidevahelise kokkuleppe punktile 28 esitanud kulukohustuste ja maksete assigneeringute 2010. aasta eelarvesse kandmiseks ümberpaigutamise taotluse[3].

Kolmepoolne menetlus, mis puudutab komisjoni ettepanekut võtta vastu otsus fondi kasutuselevõtmise kohta, võib toimuda õigusliku aluse artikli 12 lõike 5 kohaselt lihtsustatud vormis (kirjavahetusena), välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament ja nõukogu ei saavuta kokkulepet.

Vastavalt sisekokkuleppele tuleb protsessi kaasata tööhõive- ja sotsiaalkomisjon, kes pakuks konstruktiivset tuge ja aitab hinnata fondi taotlusi.

Pärast hindamist esitas Euroopa Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjon fondi kasutuselevõtmise kohta oma seisukoha, mis on esitatud käesolevale raportile lisatud kirjas.

17. juulil 2008. aastal toimunud lepituskohtumisel vastu võetud Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni ühisdeklaratsiooniga kinnitatakse, kui oluline on tagada, et fondi kasutuselevõtmist käsitlevad otsused võetakse vastu kiiresti ning kooskõlas institutsioonidevahelise kokkuleppega.

  • [1]  ELT C 139, 14.6.2006, lk 1.
  • [2]  ELT L 406, 30.12.2006, lk 1.
  • [3]  29. oktoobri 2010. aasta ümberpaigutamise taotlus DEC 41/2010.

LISA: TÖÖHÕIVE- JA SOTSIAALKOMISJONI KIRI

ES/jm

D(2010)59693

Hr Alain Lamassoure

Eelarvekomisjoni esimees

ASP 13E158

Teema: Arvamus Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi kasutuselevõtmise kohta juhtumi EGF/2010/016 ES/Aragón Retail trade (KOM(2010)615 lõplik) korral Austatud härra Lamassoure

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ja Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlev komisjoni töörühm arutasid fondi kasutuselevõtmist juhtumi EGF/2010/016 ES/Aragón Retail trade korral ja võtsid vastu järgmise arvamuse.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon ning Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi käsitlev töörühm toetavad fondi kasutuselevõtmist selle taotluse alusel. Tööhõive- ja sotsiaalkomisjon esitab sellega seoses mõned märkused, mis ei sea kahtluse alla maksete ümberpaigutamist.

Tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni tähelepanekud põhinevad järgmistel kaalutlustel:

A)  arvestades, et kõnealune taotlus on kooskõlas Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi määruse artikli 2 punktiga b ning hõlmab 1154 koondamist, mis toimusid üheksakuulisel vaatlusperioodil ajavahemikus 1. juunist 2009 kuni 28. veebruarini 2010 NACE Revision 2 osa 47 (hulgikaubandus, v.a mootorsõidukid ja mootorrattad) alla kuuluvas 593 ettevõttes, mis tegutsevad NUTS II tasandi piirkonnas Aragónis;

B)  arvestades, et Hispaania ametiasutuste väitel tõi finants- ja majanduskriis kaasa jaemüügi languse, mille põhjustasid tarbijate usalduse langus koos tööpuuduse kasvuga; arvestades, et nimetatud langus oli Hispaanias järsem kui Euroopa Liidus tervikuna;

C)  arvestades, et Hispaania ametiasutuste väitel tõi finants- ja majanduskriis kaasa maailmamajanduse ootamatu kokkuvarisemise, millel on tohutu mõju paljudele sektoritele; arvestades, et ajavahemikul 2000 kuni 2007 kasvas ettevõtete arv ja tööhõive Hispaania jaemüügi sektoris pidevalt ja seetõttu tuli kriisi põhjustatud järsk langus nõudluses ootamatult;

D)  arvestades, et Aragóni autonoomse piirkonna enamikus osades on asustustihedus väiksem kui Euroopa Liidus keskmiselt (112 elanikku/km2), ning arvestades, et koondamistel on sellele piirkonnale äärmiselt negatiivne mõju, mis võib ohtu seada kõik jõupingutused, mis on tehtud selleks, et julgustada elanikke oma kodukohast mitte lahkuma;

E)  arvestades, et Aragoni piirkonna majandus on traditsiooniliselt põhinenud teravilja- ja lambakasvatusel, kuid on viimase kahe-kolme kümnendi jooksul muutunud tänu arengutele tööstussektoris, teeninduses ja kaubanduses, samuti turismis, eriti talispordiga seotud turismis; arvestades, et kohaliku tööstuse kiire arenguga on kaasnenud teenindus- ja turustussektori jõuline laienemine ning Zaragozas asuvad uued kaubandus- ja vabaajakeskused on muutunud olulisteks töövõimaluste pakkujateks;

F)  arvestades, et Aragóni autonoomses piirkonnas tõusis tööpuuduse määr 6,2 %-lt 2008. aasta III kvartalis 12 %-ni 2009. aasta III kvartalis, ning arvestades, et 2010. aasta veebruaris moodustas tööpuudus teenindussektoris 56% kogu piirkonna tööpuudusest;

G)  arvestades, et 73% koondatud töötajatest on naised ning 78% neist töötajatest on 25–54aastased ja 15% on 15–24aastased;

H)  arvestades, et 73,9% koondatud töötajatest (v.a Galerias Primero töötajad, kellel on omaenda, kuigi analoogiline, klassifikatsioon) on poe- ja turumüüjad ning oskus- või käsitöölised; arvestades, et 14,4% koondatud töötajatest on lihttöölised;

I)  arvestades, et koondatud töötajate haridustaseme kohta teavet ei ole;

J)  arvestades, et Hispaania kogemus analoogiliste EGF juhtumitega näitab, et mitte kõik koondatud töötajad ei osale pakutavates meetmetes; arvestades, et seetõttu saab aktiivsete osalejate arv olla ainult hinnanguline, ning arvestades, et rahastamiskava on koostatud vastavalt sellele hinnangule; arvestades, et nii tegutsedes väldib Hispaania suurte ja kasutamata jäänud ELi toetussummade hüvitamist.

Ülaltoodut arvestades palub tööhõive- ja sotsiaalkomisjon vastutaval eelarvekomisjonil lisada Hispaania taotlust käsitleva resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud:

1.  nõustub komisjoniga, et Globaliseerumisega Kohanemise Euroopa Fondi määruses sätestatud tingimused rahalise toetuse saamiseks on täidetud;

2.  märgib, et osalejate koguarv kavandatavates meetmetes on hinnanguline ning põhineb varasematest taotlustest saadud kogemustele;

3.  avaldab kahetsust meetmete hilise alguse pärast (11 kuud pärast esimesi koondamisi); tuletab liikmesriikidele meelde, kui tähtis on samal ajal koos EGF-ile taotluse esitamisega võtta viivitamatult tööturumeetmeid;

4.  tunneb huvi, kas täiendus- ja ümberõppemeetmed toovad kaasa ka töökogemuste sertifitseerimise või täiendavad diplomid, mis tõendaksid omandatud uusi oskusi;

5.  tunneb heameelt meetme üle, mis näeb ette kolmekuulist juhendamist pärast naasmist tööturule, eesmärgiga vältida uuest töökohast tulenevaid võimalikke probleeme;

6.  palub, et komisjon esitaks põhjaliku analüüsi erinevate stimuleerivate meetmete edukuse kohta ning võrdleks neid teiste taotlustega teistest liikmesriikidest, eesmärgiga saada rohkem teavet selle kohta, millised meetmed toimivad millistes tingimustes;

7.  väljendab rahulolu tööturu osapoolte osalusega, kes nõustusid käesoleva taotluse esitamisega EGFi meetmeteks ning kes olid aktiivselt kaasatud avalduse ettevalmistamisse.

Lugupidamisega,

Pervenche Berès

PARLAMENDIKOMISJONIS TOIMUNUD LÕPPHÄÄLETUSE TULEMUS

Vastuvõtmise kuupäev

2.12.2010

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

18

2

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Damien Abad, Lajos Bokros, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliige/asendusliikmed (kodukorra art 187 lg 2)

Jan Mulder