JELENTÉS az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontja alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

  6.12.2010 - (COM(2010)0615 – C7‑0346/2010 – 2010/2252(BUD))

  Költségvetési Bizottság
  Előadó: Barbara Matera

  Eljárás : 2010/2252(BUD)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A7-0358/2010
  Előterjesztett szövegek :
  A7-0358/2010
  Viták :
  Elfogadott szövegek :

  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÁLLÁSFOGLALÁSÁRA IRÁNYULÓ INDÍTVÁNY

  az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. alapján történő igénybevételéről szóló európai parlamenti és tanácsi határozatra irányuló javaslatról

  (COM(2010)0615 – C7‑0346/2010 – 2010/2252(BUD))

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a Bizottságnak az Európai Parlamenthez és a Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0615 – C7‑0346/2010),

  –   tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra[1], és különösen annak 28. pontjára,

  –   tekintettel az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre[2],

  –   tekintettel a Foglalkoztatási és Szociális Bizottság levelére,

  –   tekintettel a Költségvetési Bizottság jelentésére (A7‑0358/2010),

  A. mivel az Európai Unió létrehozta a megfelelő jogalkotási és költségvetési eszközöket ahhoz, hogy további támogatást nyújtson a világkereskedelem fő strukturális változásainak következményeitől sújtott munkavállalóknak, és támogassa az újbóli munkaerő-piaci beilleszkedésüket,

  B.  mivel a 2009. május 1-je után benyújtott kérelmek tekintetében az EGAA hatályát kiterjesztették az olyan munkavállalók támogatására, akik közvetlenül a pénzügyi és gazdasági világválság miatt veszítették el állásukat,

  C. mivel az Unió által az elbocsátott munkavállalók számára nyújtott pénzügyi támogatásnak dinamikusnak kell lennie, és azt a lehető leggyorsabban és leghatékonyabban kell rendelkezésre bocsátani, összhangban a 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott európai parlamenti, tanácsi és bizottsági közös nyilatkozattal, és kellően figyelembe véve a 2006. május 17-i intézményközi megállapodást az EGAA igénybevételéről szóló határozatok elfogadása tekintetében,

  D.  mivel Spanyolország támogatást igényelt Aragónia NUTS II. szintű régiójában a NACE Rev. 2 rendszer szerinti 47. ágazatban („Kiskereskedelem, kivéve: gépjármű, motorkerékpár”) működő 593 vállalatnál történt 1154 elbocsátással kapcsolatban,

  E.  mivel a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak,

  1.  kéri az érintett intézményeket, hogy tegyék meg a szükséges erőfeszítéseket az alap igénybevételének felgyorsítása érdekében;

  2.  emlékeztet az intézmények kötelezettségvállalására, hogy zökkenőmentes és gyors eljárást biztosítsanak az EGAA igénybevételére vonatkozó döntések elfogadásához, egyszeri, időben korlátozott egyéni támogatást nyújtva, amely a globalizáció és a pénzügyi és gazdasági válság következtében elbocsátott munkavállalók megsegítésére irányul; kiemeli az EGAA potenciális szerepét az elbocsátott munkavállalók munkaerő-piaci visszailleszkedésében;

  3.  hangsúlyozza, hogy az EGAA-rendelet 6. cikkével összhangban biztosítani kell, hogy az EGAA segítse az elbocsátott munkavállalók újbóli munkába állását; megismétli, hogy az EGAA-ból nyújtott támogatás nem helyettesítheti sem azokat az intézkedéseket, amelyek meghozatala a vállalatok felelőssége a nemzeti jog vagy a kollektív szerződések értelmében, sem a vállalatok vagy ágazatok szerkezetátalakítására irányuló intézkedéseket;

  4.  megállapítja, hogy az EGAA-ból finanszírozandó, személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagjával kapcsolatos tájékoztatás részletes információkat tartalmaz arra vonatkozólag, hogy e szolgáltatások milyen módon egészítik ki a strukturális alapokból finanszírozott tevékenységeket; megismétli arra vonatkozó felhívását, hogy az éves jelentések is tartalmazzák a fenti adatok összehasonlító értékelését;

  5.  üdvözli, hogy az EGAA igénybevételével összefüggésben a Bizottság – miután az Európai Parlament többször emlékeztetett arra, hogy az EGAA-t külön egyedi eszközként, saját célokkal és határidőkkel hozták létre, és ezért az átcsoportosításokhoz megfelelő költségvetési sorokat kell rendelni – az Európai Szociális Alap fel nem használt pénzeszközei helyett alternatív forrást javasolt a kifizetési előirányzatok számára;

  6.  megjegyzi ugyanakkor, hogy a szóban forgó ügyben az EGAA igénybevételéhez szükséges kifizetési előirányzatokat a kkv-k és az innováció támogatására szánt költségvetési sorból csoportosítják át; sajnálatosnak tartja, hogy a Bizottság súlyos hiányosságokkal hajtja végre a versenyképességi és innovációs programokat, holott gazdasági válság idején jelentősen megnő az ilyen támogatások iránti igény;

  7.  emlékeztet arra, hogy a 2007–2013-as többéves pénzügyi keret félidős felülvizsgálata során értékelni kell az EGAA működését és hozzáadott értékét a 2006. május 17-i intézményközi megállapodásban létrehozott programok és különféle egyéb eszközök általános értékelésének keretében;

  8.  üdvözli a Bizottság javaslatának új formáját, amely – figyelembe véve a Parlament kéréseit – az indokolásban egyértelmű és részletes tájékoztatást nyújt az alkalmazással kapcsolatban, elemzi a jogosultsági kritériumokat és részletezi a jóváhagyás indokait;

  9.  jóváhagyja a jelen állásfoglaláshoz mellékelt határozatot;

  10. utasítja elnökét, hogy a Tanács elnökével együtt írja alá e határozatot, és gondoskodjon közzétételéről az Európai Unió Hivatalos Lapjában;

  11. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a melléklettel együtt a Tanácsnak és a Bizottságnak.

  • [1]  HL C 139., 2006.6.14., 1. o.
  • [2]  HL L 406., 2006.12.30., 1. o.

  MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS HATÁROZATA

  az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. alapján történő igénybevételéről (Spanyolország „EGF/2010/016 ES/Aragón Retail trade” referenciaszámú kérelme)

  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződésre,

  tekintettel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság közötti, a költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodásra[1] és különösen annak 28. pontjára,

  tekintettel az európai globalizációs alkalmazkodási alap létrehozásáról szóló, 2006. december 20-i 1927/2006/EK európai parlamenti és tanácsi rendeletre[2] és különösen annak 12. cikke (3) bekezdésére,

  tekintettel az Európai Bizottság javaslatára[3],

  mivel:

  (1)      Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alap (a továbbiakban: EGAA) azzal a céllal jött létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a globalizáció hatására a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások következtében elbocsátott munkavállalóknak és segítse őket a munkaerőpiacra történő ismételt beilleszkedésben.

  (2)      A 2009. május 1. után benyújtott kérelmek tekintetében az EGAA hatálya kibővült az olyan munkavállalók támogatásával, akik közvetlenül a pénzügyi és gazdasági világválság miatt veszítették el állásukat.

  (3)      A 2006. május 17-i intézményközi megállapodás az EGAA igénybevételét évi 500 millió EUR felső korlátig engedélyezi.

  (4)      Az Aragónia (ES24) NUTS II. szintű régióban a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 47. ágazatba („Kiskereskedelem, kivéve: gépjármű, motorkerékpár”) működő 593 vállalatnál történt elbocsátásokra tekintettel Spanyolország 2010. május 6-án kérelmet nyújtott be az EGAA igénybevételére, 2010. július 1-jéig pedig további információkkal egészítette ki azt. A kérelem eleget tesz az 1927/2006/EK rendelet 10. cikkében a pénzügyi hozzájárulás meghatározására vonatkozóan megállapított követelményeknek. A Bizottság ezért 1 560 000 EUR rendelkezésre bocsátására tesz javaslatot.

  (5)      Az EGAA-t tehát igénybe kell venni a Spanyolország által benyújtott kérelem alapján történő pénzügyi hozzájárulás biztosítása érdekében.

  A KÖVETKEZŐKÉPPEN HATÁROZOTT:

  1. cikk

  Az Európai Unió 2010. évi általános költségvetésének keretein belül az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból 1 560 000 EUR összeget vesznek igénybe kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatok formájában.

  2. cikk

  Ezt a határozatot az Európai Unió Hivatalos Lapjában ki kell hirdetni.

  Kelt,

  Az Európai Parlament részéről                    a Tanács részéről

  az Elnök                                                        az Elnök

  • [1]               HL C 139., 2006.6.14., 1. o. 1.
  • [2]               HL L 406., 2006.12.30., 1. o. 1.
  • [3]               HL C […], [ …]., […]. o. […].

  INDOKOLÁS

  I. Előzmények

  Az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapot azért hozták létre, hogy kiegészítő támogatást nyújtson a világkereskedelemben bekövetkezett főbb strukturális változások következményei által sújtott munkavállalóknak.

  A költségvetési fegyelemről és a pénzgazdálkodás hatékonyságáról és eredményességéről szóló, 2006. május 17-i intézményközi megállapodás[1] 28. pontja, valamint az 1927/2006/EK rendelet[2] 12. cikke rendelkezéseinek megfelelően az alap nem lépheti túl az 500 millió eurós összeget, amelyet az előző év összes kiadásának felső határa alatti tartalékkeretből és/vagy az előző két év törölt kötelezettségvállalási előirányzataiból fedeznek, kivéve az 1b. fejezethez kapcsolódókat. A megfelelő összegeket tartalékként vezetik be a költségvetésbe, amint a szükséges tartalékkereteket és/vagy törölt kötelezettségvállalásokat meghatározták.

  Ami az eljárást illeti, az alap aktiválása érdekében a Bizottság – a kérelem pozitív elbírálása esetén – az alap igénybevételére irányuló javaslatot nyújt be a költségvetési hatóságnak, és ugyanakkor benyújtja a megfelelő átcsoportosításra irányuló kérelmet is. Ezzel egy időben háromoldalú egyeztetésre is sor kerülhet annak érdekében, hogy megegyezés szülessék az alap felhasználásáról és a szükséges összegekről. A háromoldalú egyeztetés egyszerűsített formát ölthet.

  II. Helyzetleírás: a Bizottság javaslata

  2010. október 29-án a Bizottság az EGAA Spanyolország által történő igénybevételéről szóló határozatra irányuló új javaslatot fogadott el azon munkavállalók ismételt munkaerő-piaci beilleszkedésének támogatása érdekében, akik a pénzügyi és gazdasági világválság következtében veszítették el munkahelyüket.

  Ez a 2010. évi költségvetés keretében vizsgálandó huszonhatodik kérelem, és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapból összesen 1 560 000 EUR igénybevételére irányul Spanyolország javára. A kérelem a NACE Rev. 2 rendszer szerinti 47. ágazatban („Kiskereskedelem, kivéve: gépjármű, motorkerékpár”) működő 593 vállalatnál a 2009. június 1-jétől 2010. február 28-ig tartó kilenc hónapos referencia-időszakban történt 1154 elbocsátásra vonatkozik.

  Az „EGF/2010/016 ES/Aragón Retail trade” referenciaszámú kérelmet 2010. május 6-án nyújtották be a Bizottsághoz, és 2010. július 1-ig további információkkal egészítették ki. Alapjául az EGAA-rendelet 2. cikkének b) pontjában foglalt beavatkozási kritérium szolgált, amely szerint a feltétel legalább 500 fő elbocsátása kilenc hónapos időszak alatt egy régióban vagy két egymással határos tagállami NUTS II szintű régióban egyazon NACE rev. 2-es ágazatban működő vállalatoknál, és a kérelmet a tízhetes határidőn belül nyújtották be (a rendelet 5. cikke).

  A Bizottság értékelése a következők vizsgálatán alapult: az elbocsátások és a világkereskedelemben bekövetkezett fő strukturális változások, illetve a pénzügyi válság közötti összefüggés, a szóban forgó elbocsátások előre nem látható természete, az elbocsátások számának igazolása és a 2. cikk a) pontjában előírt kritériumoknak való megfelelés bizonyítása, a szóban forgó elbocsátások előre nem látható természetének magyarázata, az elbocsátásokat végrehajtó vállalkozások és a támogatásban részesítendő munkavállalók, az érintett terület, valamint e terület hatóságainak és érdekeltjeinek azonosítása, az elbocsátások hatása a helyi, regionális és országos foglalkoztatásra, a támogatandó személyre szabott szolgáltatások összehangolt csomagja – beleértve a strukturális alapok által finanszírozott fellépésekkel való összeegyeztethetőségét –, az érintett munkavállalóknak szánt személyre szabott szolgáltatások kezdetének vagy tervezett kezdetének dátuma, a szociális partnerekkel folytatott konzultáció eljárásai, valamint az irányítási és ellenőrzési rendszerek.

  A Bizottság értékelése alapján a kérelem megfelel az EGAA-rendeletben meghatározott jogosultsági kritériumoknak, ezért a Bizottság javasolja a költségvetési hatóságnak a kérelmek jóváhagyását.

  Az alap igénybevétele érdekében a Bizottság 1 560 000 euró teljes összegű átcsoportosításra irányuló kérelmet nyújtott be a költségvetési hatóságnak (DEC 41/2010) az EGAA-tartalékból (40 02 43) kötelezettségvállalási előirányzatok formájában és a 01 04 04. jogcímcsoportból („Versenyképességi és innovációs keretprogram – Vállalkozói kezdeményezési és innovációs program”) kifizetési előirányzatok formájában az EGAA költségvetési sorába (04 05 01).

  Az előadó üdvözli, hogy a Bizottság – az Európai Parlament többszöri kérésével összhangban – az ESZA fel nem használt pénzeszközei helyett továbbra is alternatív forrást javasol a kifizetési előirányzatok számára.

  Úgy gondolja azonban, hogy a legutóbbi esetekben követett irányvonal (a vállalkozó kedv és az innováció támogatására szánt költségvetési sor) nem megfelelő, figyelembe véve, hogy a Bizottság súlyos hiányosságokat tapasztal a versenyképességi és innovációs programok végrehajtása során. Gazdasági válság idején ezeket az előirányzatokat sokkal inkább növelni kellene. Ezért felkéri a Bizottságot, hogy folytassa azzal kapcsolatos erőfeszítéseit, hogy a jövőben a kifizetésekre vonatkozóan megfelelőbb költségvetési sorokat határozzanak meg.

  Az intézményközi megállapodás az alap igénybevételét évi 500 millió EUR felső határig engedélyezi.

  A költségvetési hatóság 2010-ben már tizenhat javaslatot hagyott jóvá az EGAA igénybevételére, továbbá egy átcsoportosítást technikai segítségnyújtás céljára, összesen 54 878 360 EUR összegben, amely (a jelenlegi javaslattal együtt) a többi tárgyalás alatt álló javaslathoz kapcsolódó 26 732 196 EUR összeghez adva összesen 418 389 444 EUR-t jelent, és 2010 végéig áll rendelkezésre.

  III. Az eljárás

  A Bizottság – a 2006. május 17-i intézményközi megállapodás 28. pontjának megfelelően – átcsoportosítási kérelmet[3] nyújtott be annak érdekében, hogy a 2010. évi költségvetésbe külön kötelezettségvállalási és kifizetési előirányzatokat vezessenek be.

  Az EGAA igénybevételéről szóló határozatra irányuló bizottsági javaslatról folytatott háromoldalú egyeztetés a jogalapul szolgáló jogszabály 12. cikkének (5) bekezdése alapján egyszerűsített formát is ölthet (levélváltás), kivéve, ha a Parlament és a Tanács nem jut egyezségre.

  Egy belső megállapodás szerint a Foglalkoztatási és Szociális Bizottságot (EMPL) be kell vonni a folyamatba, hogy konstruktív támogatást nyújtson, és hozzájáruljon az Alaphoz benyújtott kérelmek elbírálásához.

  Az Európai Parlament EMPL bizottsága az értékelést követően az e jelentéshez csatolt levelében kifejtette nézeteit az alap igénybevételéről.

  Az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság 2008. július 17-i egyeztető ülésen elfogadott közös nyilatkozata az alap igénybevételéről szóló határozatok elfogadására vonatkozóan megerősítette a gyors eljárás biztosításának fontosságát az intézményközi megállapodás tiszteletben tartása mellett.

  • [1]  HL C 139., 2006.6.14., 1. o. 1.
  • [2]  HL L 406., 2006.12.30., 1. o. 1.
  • [3]  DEC 41/2010, 2010. október 29.

  MELLÉKLET: A FOGLALKOZTATÁSI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG LEVELE

  ES/jm

  D(2010)59693

  Alain Lamassoure úr

  A Költségvetési Bizottság elnöke

  ASP 13E158

  Tárgy: Vélemény az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alapnak az „EGF/2010/016 ES/Aragón Retail trade” referenciaszámú kérelemre történő igénybevételéről (COM(2010)0615 végleges)

  Tisztelt Lamassoure Úr!

  A Foglalkoztatási és Szociális Bizottság (EMPL), valamint annak az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoportja megvizsgálta a nevezett alap igénybevételére irányuló kérelmet az EGF/2010/016 ES/Aragón Retail trade ügyben, és az alábbi véleményt fogadta el.

  Az EMPL bizottság és az Európai Globalizációs Alkalmazkodási Alappal foglalkozó munkacsoport a nevezett kérelem tárgyában az alap igénybevétele mellett foglal állást. Ezzel kapcsolatban az EMPL bizottság néhány észrevételt kíván megfogalmazni, amelyek azonban nem kérdőjelezik meg a kifizetések folyósításának szükségességét.

  Az EMPL bizottság véleménye a következő megfontolásokon alapul:

  A)  mivel ez a kérelem összhangban áll az EGAA-rendelet 2b. cikkével és Aragónia NUTS II. szintű régióban a NACE Rev. 2. rendszer szerinti 47. ágazatba („Kiskereskedelem, kivéve: gépjármű, motorkerékpár”) működő 593 vállalatnál a 2009. június 1. és 2010. február 28. közötti 9 hónapos referencia-időszakban történt 1154 elbocsátást érint;

  B)  mivel a spanyol hatóságok szerint a pénzügyi és gazdasági válság a fogyasztói bizalom hiánya és a növekvő munkanélküliség miatt a kiskereskedelmi eladások csökkenését okozta; mivel a csökkenés Spanyolországban markánsabb volt, mint az Európai Unió egészében;

  C)  mivel a spanyol hatóságok szerint a pénzügyi és gazdasági válság a világgazdaság váratlan összeomlásához vezetett, amely számos ágazatra jelentős hatást gyakorolt; mivel 2000 és 2007 között Spanyolországban folyamatosan növekedett a kiskereskedelmi ágazatban működő vállalkozások és munkahelyek száma, és ezért váratlanul hatott a válság miatt bekövetkező, éles kereslet-visszaesés;

  D)  mivel Aragónia autonóm közössége az uniós átlagnál gyérebben lakott (112 lakos/km2) és mivel az elbocsátások rendkívül hátrányos hatást gyakorolnak a régióra és veszélybe sodorhatják azon erőfeszítések eredményét, amelyek a lakosság régióban maradását ösztönzik;

  E)  mivel Aragónia gazdasága hagyományosan a gabonatermelésre és a birkatenyésztésre alapult, ami az ipar, a szolgáltatóipar és a kereskedelem, majd később az idegenforgalom, különösen a sportturizmus fellendülésével az elmúlt két-három évtizedben változott meg; mivel a helyi ipari fellendülést a szolgáltatói ágazat erőteljes fejlődése követte, és a zaragozai elosztó, bevásárló- és szabadidőközpontok számos munkahelyet teremtettek;

  F)  mivel Aragónia autonóm régiójában a munkanélküliek aránya a 2008 harmadik negyedévében mért 6,2%-ról 2009 harmadik negyedévében 12%-ra nőtt, és mivel 2010 februárjában a régió összes munkanélkülijének 56%-a a szolgáltatóiparból került ki;

  G)  mivel a támogatásra jogosult munkavállalók 73%-a nő, és mivel a jogosultak 78%-a 25 és 54 év közötti, 15%-a pedig 15 és 24 év közötti;

  H)  mivel a támogatásra jogosult munkavállalók 73,9%-a (nem számítva a „Galerias Primero” munkavállalóit, akiknek ugyan hasonló, de különálló besorolása van) bolti és piaci eladó, vagy kézműves és kapcsolódó kereskedelmi szolgáltatást végez; mivel a támogatásra jogosult munkavállalók 14,4%-a alacsonyabb szakképesítést igénylő foglalkozást végez;

  I)  mivel nem áll rendelkezésre információ az érintett munkavállalók iskolai végzettségéről;

  J)  mivel az EGAA-kérelmekkel kapcsolatos spanyolországi tapasztalatok azt mutatják, hogy a felajánlott intézkedésekben nem vesz részt az összes elbocsátott munkavállaló; mivel ezért az aktív résztvevők számát csak megbecsülni lehet, és mivel a pénzügyi tervet ezen becslés alapján számítják ki; mivel ezzel Spanyolország elkerüli, hogy vissza kelljen fizetnie a felhasználatlan uniós hozzájárulásokat, amelyek jelentős összeget tesznek ki,

  A Foglalkoztatási és Szociális Ügyek Bizottsága felkéri a Költségvetési Bizottságot mint felelős bizottságot, hogy a spanyol kérelemmel kapcsolatos állásfoglalásra irányuló indítványába foglalja bele a következő javaslatokat:

  1.  egyetért a Bizottsággal abban, hogy az EGAA-rendelet alapján történő pénzügyi hozzájárulás feltételei teljesültek;

  2.  megjegyzi, hogy a javasolt intézkedésekben részt vevő személyek száma csupán becslés, amely a korábbi kérelmekkel kapcsolatos tapasztalatokon alapul;

  3.  sajnálja, hogy az intézkedésekre megkésve (az elbocsátások után 11 hónappal) került sor;   emlékezteti a tagállamokat annak fontosságára, hogy az EGAA-ból származó támogatásra vonatkozó kérelmük benyújtásával párhuzamosan haladéktalanul hozzanak munkaerő-piaci intézkedéseket;

  4.  kíváncsi lenne arra, hogy a képzési és átképzési intézkedések a megszerzett szakmai tapasztalat tanúsításához vagy új képességekről szóló, további bizonyítványok megszerezéséhez vezetnek-e;

  5.  üdvözli a munkába való visszailleszkedést követő három hónapban igénybe vehető mentori segítségre vonatkozó intézkedést, amelynek célja, hogy megelőzze az új munkához kapcsolódó problémákat;

  6.  felkéri a Bizottságot, hogy készítsen alapos elemzést a különböző ösztönző intézkedések sikere tekintetében, továbbá vesse össze a hasznosítás más tagállamokban eltérő módjait és részletesen ismertesse, hogy milyen körülmények között, mely intézkedések bizonyulnak a leghatékonyabbnak;

  7.  üdvözli a szociális partnerek részvételét, akik belegyeztek az EGAA-intézkedésekre irányuló kérelem benyújtásába, és akik aktívan közreműködtek a felhasználás kidolgozásában.

  Tisztelettel:

  Pervenche Berès

  A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

  Az elfogadás dátuma

  2.12.2010

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  18

  2

  0

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Damien Abad, Lajos Bokros, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

  Jan Mulder