Procedūra : 2010/2252(BUD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A7-0358/2010

Pateikti tekstai :

A7-0358/2010

Debatai :

Balsavimas :

PV 14/12/2010 - 9.6
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2010)0458

PRANEŠIMAS     
PDF 172kWORD 113k
6.12.2010
PE 452.647v02-00 A7-0358/2010

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą

(COM(2010)0615 – C7‑0346/2010 – 2010/2252(BUD))

Biudžeto komitetas

Pranešėja: Barbara Matera

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS
 PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS
 GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

PASIŪLYMAS DĖL EUROPOS PARLAMENTO REZOLIUCIJOS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą

(COM(2010)0615 – C7‑0346/2010 – 2010/2252(BUD))

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2010)0615 – C7‑0346/2010),

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1) (2006 m. gegužės 17 d. TIS), ypač į jo 28 punktą,

–   atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą(2) (EGF reglamentas),

–   atsižvelgdamas į Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto laišką,

–   atsižvelgdamas į Biudžeto komiteto pranešimą (A7‑0358/2010),

A. kadangi Europos Sąjunga, siekdama teikti papildomą paramą darbuotojams, patiriantiems žalą dėl esminių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką, nustatė atitinkamas teisėkūros ir biudžetines priemones,

B.  kadangi EGF taikymo sritis buvo išplėsta – nuo 2009 m. gegužės 1 d. galima teikti paraiškas dėl paramos darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio,

C. kadangi, remiantis 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje patvirtinta bendra Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos deklaracija ir tinkamai atsižvelgiant į 2006 m. gegužės 17 d. TIS nuostatas dėl sprendimų mobilizuoti EGF lėšas priėmimo, Sąjungos finansinė pagalba atleistiems darbuotojams turėtų būti dinamiška ir prieinama kaip galima greičiau ir veiksmingiau,

D.  kadangi Ispanija paprašė pagalbos atvejais, kurie susiję su 1 154 darbuotojų atleidimu 593 įmonėse, vykdančiose veiklą sektoriuje, priskiriamame ekonominės veiklos rūšių klasifikacijos Europos bendrijoje (NACE) 2 red. 47 skyriui (mažmeninė prekyba, išskyrus motorinių transporto priemonių ir motociklų prekybą), Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūros II lygio (NUTS II) Aragono regione,

E.  kadangi paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus finansinės paramos teikimo kriterijus,

1.  ragina visas susijusias institucijas dėti reikiamas pastangas siekiant paspartinti EGF lėšų mobilizavimą;

2.  primena institucijų įsipareigojimą užtikrinti sklandžią ir greitą sprendimų dėl EGF lėšų mobilizavimo priėmimo procedūrą suteikiant vienkartinę ribotos trukmės individualią paramą, skirtą padėti dėl globalizacijos ar finansų ir ekonomikos krizės padarinių iš darbo atleistiems darbuotojams; pabrėžia, kad EGF gali atlikti svarbų vaidmenį į darbo rinką vėl integruojant iš darbo atleistus darbuotojus;

3.  pabrėžia, kad vadovaujantis EGF reglamento 6 straipsniu turėtų būti užtikrinama, kad EGF lėšomis būtų remiamas pavienių iš darbo atleistų darbuotojų reintegravimas į darbo rinką; primena, kad EGF pagalba neturi pakeisti nei veiksmų, už kuriuos, kaip nustatyta pagal nacionalinę teisę ar kolektyvinius susitarimus, atsako įmonės, nei įmonių ar sektorių restruktūrizavimo priemonių;

4.  pažymi, kad informacija apie suderintą iš EGF finansuotinų individualiems poreikiams pritaikytų paslaugų paketą apima išsamią informaciją apie priemonių, finansuojamų iš struktūrinių fondų, papildomumą; primena savo raginimą taip pat ir metinėse ataskaitose pateikti lyginamąjį šių duomenų vertinimą;

5.  džiaugiasi tuo, kad EGF lėšų mobilizavimo srityje Komisija pasiūlė alternatyvų mokėjimų asignavimų šaltinį nepanaudotoms Europos socialinio fondo lėšoms po to, kai Europos Parlamentas ne kartą priminė, kad EGF buvo sukurtas kaip atskira speciali priemonė ir jai keliami tam tikri tikslai ir nustatomi terminai, ir kad dėl to turi būti nustatytos atitinkamos pervedimams skirtos biudžeto eilutės;

6.  pažymi, kad, siekiant mobilizuoti EGF lėšas šiuo atveju, mokėjimų asignavimai bus pervesti iš biudžeto eilutės, skirtos paramai MVĮ ir naujovėms; apgailestauja dėl didelių trūkumų Komisijai įgyvendinant konkurencingumo ir inovacijų programas, ypač per ekonomikos krizę, dėl kurios tokios paramos poreikis turėtų labai padidėti;

7.  primena, kad atliekant 2007–2013 m. daugiametės finansinės programos laikotarpio vidurio persvarstymą ir vykdant bendrą programų ir kitų įvairių priemonių, kurios sukurtos pagal 2006 m. gegužės 17 d. TIS, vertinimą, taip pat reikėtų įvertinti EGF veiklą ir jo pridėtinę vertę;

8.  palankiai vertina naujo tipo Komisijos pasiūlymą, kurio aiškinamajame memorandume pateikiama aiški ir išsami informacija apie paraišką, analizuojami tinkamumo kriterijai ir paaiškinamos priežastys, dėl kurių ji buvo patvirtinta, nes tai atitinka Parlamento reikalavimus;

9.  pritaria prie šios rezoliucijos pridedamam sprendimui;

10. paveda Pirmininkui pasirašyti šį sprendimą su Tarybos pirmininku ir užtikrinti, kad jis būtų paskelbtas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

11. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją ir jos priedą Tarybai ir Komisijai.

(1)

OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

(2)

OL L 406, 2006 12 30, p. 1.


PRIEDAS. EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS SPRENDIMAS

dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo lėšų skyrimo pagal 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo 28 punktą (Ispanijos paraiška „EGF/2010/016 ES/Aragón, mažmeninė prekyba“)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo,

atsižvelgdami į 2006 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos tarpinstitucinį susitarimą dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1), o ypač į jo 28 punktą,

atsižvelgdami į 2006 m. gruodžio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1927/2006, įsteigiantį Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondą(2), ypač į jo 12 straipsnio 3 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą(3),

kadangi:

(1)      Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas (toliau – EGF) įsteigtas teikti papildomą paramą darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl su globalizacija susijusių esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių, ir padėti jiems vėl integruotis į darbo rinką.

(2)      EGF taikymo sritis buvo išplėsta – nuo 2009 m. gegužės 1 d. galima teikti paraiškas dėl paramos darbuotojams, atleistiems iš darbo dėl tiesioginio pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės poveikio.

(3)      2006 m. gegužės 17 d. tarpinstituciniame susitarime numatyta galimybė skirti EGF lėšas, neviršijant viršutinės 500 mln. EUR metinės ribos.

(4)      2010 m. gegužės 6 d. Ispanija pateikė paraišką skirti EGF lėšų dėl darbuotojų atleidimo 593 įmonėse, vykdančiose veiklą NACE 2 red. 47 skyriaus (Mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų) sektoriuje NUTS II Aragono (ES24) regione, ir ją papildė iki 2010 m. liepos 1 d. pateikusi išsamesnės informacijos. Ši paraiška atitinka finansinei paramai taikomus reikalavimus, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1927/2006 10 straipsnyje. Todėl Komisija siūlo skirti 1 560 000 EUR sumą.

(5)      Todėl EGF lėšos turėtų būti skirtos finansinei paramai pagal Ispanijos pateiktą paraišką suteikti,

NUSPRENDĖ:

1 straipsnis

2010 m. finansinių metų Europos Sąjungos bendrajame biudžete iš Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) skiriama 1 560 000 EUR įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimų suma.

2 straipsnis

Šis sprendimas skelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Priimta

Europos Parlamento vardu                          Tarybos vardu

Pirmininkas                                                  Pirmininkas

(1)

              OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

(2)

              OL L 406, 2006 12 30, p. 1.

(3)

              OL C [...], [...], p. [...].


AIŠKINAMOJI DALIS

I. Bendrosios aplinkybės

Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondas įsteigtas siekiant teikti papildomą pagalbą darbuotojams, nukentėjusiems nuo esminių pasaulio prekybos sistemos struktūrinių pokyčių.

Remiantis 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo dėl biudžetinės drausmės ir patikimo finansų valdymo(1) 28 punkto ir Reglamento (EB) Nr. 1927/2006(2) 12 straipsnio nuostatomis, fondo lėšos negali viršyti maksimalios 500 mln. eurų sumos, kurią sudaro bet kokia marža, numatyta nuo praėjusiųjų metų bendrosioms išlaidoms nustatytos viršutinės ribos, ir (arba) įsipareigojimų asignavimai, panaikinti per praėjusius dvejus metus, išskyrus susijusius su 1b išlaidų kategorija. Kai tik nustatomos pakankamos maržos ir (arba) panaikinami įsipareigojimai, reikiamos sumos įrašomos į biudžetą kaip atidėjiniai.

Procedūra yra tokia: Komisija, norėdama panaudoti fondo lėšas ir teigiamai įvertinusi paraišką, tuo pat metu biudžeto valdymo institucijai teikia pasiūlymą dėl fondo lėšų skyrimo ir atitinkamą prašymą pervesti lėšas. Tuo pat metu gali būti rengiamas trišalis dialogas siekiant susitarti dėl fondo lėšų panaudojimo ir prašomų sumų. Toks dialogas gali būti supaprastintos formos.

II. Dabartinė padėtis. Komisijos pasiūlymas

2010 m. spalio 29 d. Komisija priėmė naują pasiūlymą dėl sprendimo dėl EGF lėšų skyrimo Ispanijai siekiant remti darbuotojų, atleistų iš darbo dėl pasaulinės finansų ir ekonomikos krizės padarinių, reintegraciją į darbo rinką.

Tai dvidešimt šeštoji paraiška, kuri turi būti apsvarstyta vykdant 2010 m. biudžetą, dėl bendros 1 560 000 EUR sumos skyrimo iš EGF Ispanijos reikmėms. Paraiškoje nurodoma, kad per ataskaitinį devynių mėnesių laikotarpį nuo 2009 m. birželio 1 d. iki 2009 m. vasario 28 d. iš 593 įmonių, vykdančių veiklą sektoriuje, priskiriamame ekonominės veiklos rūšių klasifikacijos Europos bendrijoje (NACE) 2 red. 47 skyriui (mažmeninė prekyba, išskyrus motorinių transporto priemonių ir motociklų prekybą), atleisti 1 154 darbuotojai.

Ši paraiška (byla „EGF/2010/016 ES/Aragón, mažmeninė prekyba“) Komisijai pateikta 2010 m. gegužės 6 d., o papildoma informacija buvo teikiama iki 2010 m. liepos 1 d. Ji grindžiama intervencijos kriterijais, nustatytais EGF reglamento 2 straipsnio b punkte, kuriame numatytas reikalavimas, kad per devynių mėnesių laikotarpį valstybės narės įmonėse, kurios priskiriamos tam pačiam NACE 2 red. skyriui ir kurios vykdo veiklą viename ar dviejuose gretimuose NUTS II lygmens regionuose, būtų atleista ne mažiau kaip 500 darbuotojų ir kad paraiška būtų pateikta per 10 savaičių (terminas, nurodytas minėtojo reglamento 5 straipsnyje).

Komisijos vertinimas atliktas įvertinus atleidimų ir didelių struktūrinių pasaulio prekybos sistemos pokyčių arba finansų krizės ryšį, nustačius, ar šie atleidimai buvo nenumatyti, išsiaiškinus šių atleidimų skaičių ir jų atitiktį 2 straipsnio a punkto kriterijams, išsiaiškinus nenuspėjamą atleidimų pobūdį, nustačius darbuotojus atleidžiančias įmones ir darbuotojus, kuriems skirtina parama, susijusią teritoriją ir jos valdžios institucijas bei suinteresuotuosius subjektus, įvertinus atleidimų poveikį vietos, regionų ir nacionaliniam užimtumui, suderintų asmeninėms reikmėms pritaikytų finansuotinų paslaugų pobūdį, įskaitant jų suderinamumą su struktūrinių fondų lėšomis finansuojamais veiksmais, nustačius datas, kada atleistiems darbuotojams pradėtos teikti ar bus pradėtos teikti šios asmeninėms reikmėms pritaikytos paslaugos, konsultavimosi su socialiniais partneriais procedūras, administravimo ir kontrolės sistemas.

Komisija savo vertinime nurodo, kad paraiška atitinka EGF reglamente nustatytus atitikties reikalavimams kriterijus, ir rekomenduoja biudžeto valdymo institucijai patvirtinti šią paraišką.

Komisija, siekdama mobilizuoti fondo lėšas, biudžeto valdymo institucijai pateikė prašymą (DEC 41/2010) iš EGF rezervo (40 02 43), numatyto įsipareigojimams, ir iš „Konkurencingumo ir inovacijų bendrajai programai – Verslininkystės ir inovacijų programai“ mokėjimams pagal biudžeto eilutę (01 04 04) numatytų lėšų bendrą 1 560 000 EUR sumą perkelti į EGF biudžeto eilutę (04 05 01).

Pranešėja džiaugiasi, kad Komisija, atsižvelgdama į vis pasikartojančius Europos Parlamento prašymus, nustatė alternatyvų mokėjimo asignavimų šaltinį, kuris nėra nepanaudotos ESF lėšos.   

Tačiau, turėdama omenyje trūkumus, su kuriais Komisija susiduria įgyvendindama konkurencingumo ir inovacijų programas, ji mano, kad šis pastaraisiais atvejais pasirinktas būdas (biudžeto eilutė, skirta verslininkystės ir inovacijų programai) nėra geriausia alternatyva. Ekonominės krizės laikotarpiu šie asignavimai turėtų vis dėlto būti padidinti. Todėl ragina Komisiją ateityje ir toliau dėti pastangas ieškant tinkamesnių biudžeto eilučių mokėjimams.

Pagal TIS nuostatas iš fondo mobilizuojamų lėšų suma negali viršyti viršutinės metinės 500 mln. EUR ribos.

2010 m. biudžeto valdymo institucija jau patvirtino šešiolika pasiūlymų dėl fondo lėšų mobilizavimo ir pervedimo techninei pagalbai finansuoti, kurios iš viso sudaro 54 878 360 EUR; jas pridėjus prie 26 732 196 EUR sumos, kuri šiuo metu svarstoma (įskaitant minėtąjį atvejį), lieka 418 389 444 EUR fondo lėšų, kurias galima panaudoti iki 2010 m pabaigos.

III. Darbo tvarka

Komisija, siekdama į 2010 m. biudžetą įtraukti specialius įsipareigojimų ir mokėjimų asignavimus, kaip nustatyta 2006 m. gegužės 17 d. tarpinstitucinio susitarimo 28 punkte, pateikė prašymą perkelti asignavimus(3).

Galėtų vykti supaprastintas trišalis dialogas (keičiantis laiškais) Komisijos pasiūlymo dėl sprendimo dėl EGF lėšų panaudojimo klausimu, kaip numatyta teisinio pagrindo 12 straipsnio 5 dalyje, išskyrus tuos atvejus, kai Parlamentas ir Taryba nesusitaria.

Pagal vidaus susitarimą Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) turėtų būti įtrauktas į šį procesą siekiant konstruktyviai remti paraiškų fondo lėšoms gauti vertinimą bei jame dalyvauti.

Europos Parlamento EMPL, įvertinęs paraišką, pateikė savo nuomonę dėl fondo lėšų mobilizavimo, kuri pridedama prie šio pranešimo.

Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos bendroje deklaracijoje, priimtoje 2008 m. liepos 17 d. taikinimo posėdyje, patvirtinta, kad svarbu užtikrinti sparčią sprendimų dėl fondo lėšų skyrimo priėmimo procedūrą tinkamai atsižvelgiant į Tarpinstitucinį susitarimą.

(1)

OL C 139, 2006 6 14, p. 1.

(2)

OL L 406, 2006 12 30, p. 1.

(3)

2010 spalio 29 d. DEC Nr. 41/2010.


PRIEDAS. UŽIMTUMO IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETO LAIŠKAS

ES/jm

D(2010)59693

Alainui Lamassoure’ui,

Biudžeto komiteto pirmininkui

ASP 13E158

Tema: Nuomonė dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (EGF) lėšų mobilizavimo byloje „EGF/2010/016 ES/Aragón, mažmeninė prekyba“ (COM(2010)615 galutinis)

Gerb. A. Lamassoure‘ai,

Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas (EMPL) ir jo EGF darbo grupė apsvarstė klausimą dėl EGF lėšų mobilizavimo byloje „EGF/2010/016 ES/Aragón, mažmeninė prekyba“ ir patvirtino toliau pateiktą nuomonę.

EMPL komitetas ir EGF darbo grupė pritaria, kad pagal šią paraišką būtų mobilizuojamos fondo lėšos. Tačiau EMPL komitetas, nors ir nekeldamas paties mokėjimų perkėlimo klausimo, pateikia keletą pastabų.

EMPL komiteto svarstymai grindžiami toliau išdėstytais teiginiais:

A)  kadangi paraiška atitinka EGF reglamento 2b straipsnio nuostatas ir joje nurodoma, kad per ataskaitinį devynių mėnesių laikotarpį nuo 2009 m. birželio 1 d. iki 2010 m. vasario 28 d. 593 įmonėse, vykdančiose veiklą sektoriuje, priskiriamame ekonominės veiklos rūšių klasifikacijos Europos bendrijoje (NACE) 2 red. 47 skyriui (mažmeninė prekyba, išskyrus variklinių transporto priemonių ir motociklų), Teritorinių statistinių vienetų nomenklatūros II lygio (NUTS II) Aragono regione, buvo atleisti 1 154 darbuotojai;

B)  kadangi Ispanijos valdžios institucijos teigia, kad dėl finansų ir ekonomikos krizės smuko mažmeninė prekyba, nes sumažėjo vartotojų pasitikėjimas ir kartu išaugo nedarbas; kadangi šis nuosmukis Ispanijoje didesnis nei nuosmukis visoje Europos Sąjungoje;

C)  kadangi Ispanijos valdžios institucijos teigia, kad finansų ir ekonomikos krizė sukėlė staigų pasaulio ekonomikos nuosmukį ir tai turėjo didžiulį poveikį daugeliui sektorių; kadangi nuo 2000 m. iki 2007 m. įmonių ir darbo vietų skaičius mažmeninės prekybos sektoriuje kiekvienais metais didėjo, todėl krizės sukeltas staigus paklausos sumažėjimas buvo netikėtas;

D)  kadangi Aragono autonominio regiono didžiojoje dalyje gyventojų tankumas yra mažesnis nei vidutinis tankumas ES šalyse (112 gyventojų / km2) ir kadangi darbuotojų atleidimas turi labai didelį neigiamą poveikį šiam regionui ir gali pakenkti dedamoms pastangoms skatinti gyventojus likti šiame regione;

E)  kadangi Aragono regiono ekonomika, tradiciškai paremta grūdinėmis kultūromis ir avininkyste, paskutinius du / tris dešimtmečius keitėsi dėl pramonės, paslaugų ir prekybos sektorių, taip pat turizmo, ypač žiemos sporto, plėtros; kadangi vietos pramonė ir paslaugų sektorius intensyviai plėtėsi, vyko paslaugų pasiskirstymas ir Saragosoje atsirado naujų prekybos ir laisvalaikio centrų, kurie tapo svarbiais užimtumo šaltiniais;

F)  kadangi Aragono autonominiame regione nedarbo lygis išaugo nuo 6,2 proc. trečiajame 2008 m. ketvirtyje iki 12 proc. tuo pačiu 2009 m. laikotarpiu ir 2010 m. vasario mėn. nedarbo lygis paslaugų sektoriuje sudarė 56 proc. viso nedarbo lygio regione;

G)  kadangi 73 proc. remtinų darbuotojų yra moterys ir kadangi 78 proc. iš jų yra nuo 25 iki 54 metų amžiaus, o 15 proc. iš jų amžius yra nuo 15 iki 24 metų;

H)  kadangi 73,9 proc. remtinų darbuotojų (išskyrus įmonės „Galerias Primero“ darbuotojus, suskirstytus pagal profesines kategorijas) yra parduotuvių ir turgaviečių pardavėjai arba kvalifikuoti darbininkai ir amatininkai; kadangi 14,4 proc. remtinų darbuotojų yra nekvalifikuoti darbininkai;

I)  kadangi neturima informacijos apie atitinkamų darbuotojų išsilavinimą;

J)  kadangi Ispanijos ankstesnioji patirtis skiriant EGF paramą rodo, kad ne visi atleisti darbuotojai dalyvaus taikant pasiūlytas priemones; kadangi, atsižvelgiant į tai, galima tik apytikriai įvertinti dalyvausiančių asmenų skaičių, todėl finansinis planas parengtas remiantis šiuo vertinimu; kadangi taip Ispanija siekia užsitikrinti, kad jai neprireiktų grąžinti didelių nepanaudotų ES pagalbai skirtų lėšų;

Taigi Užimtumo ir socialinių reikalų komitetas ragina atsakingą Biudžeto komitetą į savo pasiūlymą dėl rezoliucijos dėl Ispanijos paraiškos įtraukti toliau išdėstytus pasiūlymus:

1.  pritaria Komisijai, kad EGF reglamente nustatytos sąlygos finansinei paramai gauti yra įvykdytos;

2.  pažymi, kad bendras taikant siūlomas priemones dalyvausiančių asmenų skaičius yra apytikris, nustatytas remiantis patirtimi, gauta, kai buvo teikiamos ankstesnės paraiškos;

3.  apgailestauja, kad priemonės pradedamos taikyti vėlai (praėjus 11 mėnesių po pirmųjų atleidimų); primena valstybėms narėms, kad tuo pat metu, kai kreipiamasi į EGF, labai svarbu kuo greičiau taikyti darbo rinkos priemones;

4.  norėtų sužinoti, ar vykdant mokymo ar perkvalifikavimo priemones bus sertifikuojama profesinė patirtis arba suteikiami papildomi diplomai, liudijantys apie naujai įgytus įgūdžius;

5.  palankiai vertina priemonę, pagal kurią vėl pradėjęs dirbti asmuo dar tris mėnesius kuruojamas siekiant išvengti problemų, kurios gali kilti naujoje darbo vietoje;

6.  prašo Komisijos pateikti išsamią įvairių skatinimo priemonių sėkmingumo analizę, apimančią palyginimą su kitomis kitų valstybių narių paraiškomis, ir taip suteikti daugiau informacijos, kokios priemonės kokiomis sąlygomis geriausiai taikytinos;

7.  palankiai vertina socialinių partnerių, pritarusių šios paraiškos dėl EGF priemonių pateikimui ir aktyviai prisidėjusių rengiant šią paraišką, dalyvavimą.

Pagarbiai,

Pervenche Berès


GALUTINIO BALSAVIMO KOMITETE REZULTATAI

Priėmimo data

2.12.2010

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

18

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Damien Abad, Lajos Bokros, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai)

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavęs (-ę) pavaduojantis (-ys) narys (-iai) (187 straipsnio 2 dalis)

Jan Mulder

Teisinė informacija - Privatumo politika