Procedură : 2010/2252(BUD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A7-0358/2010

Texte depuse :

A7-0358/2010

Dezbateri :

Voturi :

PV 14/12/2010 - 9.6
Explicaţii privind voturile
Explicaţii privind voturile

Texte adoptate :

P7_TA(2010)0458

RAPORT     
PDF 177kWORD 117k
6.12.2010
PE 452.647v01-00 A7-0358/2010

referitor la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară

(COM(2010)0615 – C7‑0346/2010 – 2010/2252(BUD))

Comisia pentru bugete

Raportoare: Barbara Matera

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI
 EXPUNERE DE MOTIVE
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ŞI AFACERI SOCIALE
 REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

PROPUNERE DE REZOLUŢIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Parlamentului European și a Consiliului privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (COM(2010)0615 – C7‑0346/2010 – 2010/2252(BUD))

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2010)0615 – C7‑0346/2010),

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 dintre Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1) (AII din 17 mai 2006), în special punctul 28,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare(2) (Regulamentul FEG),

–   având în vedere scrisoarea Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru bugete (A7-0358/2010),

A. întrucât Uniunea Europeană a instituit instrumentele legislative și bugetare necesare pentru a oferi un sprijin suplimentar lucrătorilor care sunt afectați de schimbările majore intervenite în structura comerțului mondial și pentru a le acorda asistență în procesul de reintegrare pe piața forței de muncă;

B.  întrucât domeniul de aplicare al FEG a fost extins pentru cererile depuse începând cu 1 mai 2009 pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor concediați ca urmare directă a crizei financiare și economice mondiale;

C. întrucât asistența financiară oferită de Uniunea Europeană lucrătorilor concediați ar trebui să fie dinamică și pusă la dispoziție cât mai rapid și mai eficient posibil, în conformitate cu Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, precum și pentru a respecta AII din 17 mai 2006 în ceea ce privește adoptarea deciziilor de mobilizare a FEG;

D.  întrucât Spania a solicitat asistență pentru 1154 de cazuri de concedieri din 593 de întreprinderi care își desfășoară activitatea în cadrul unui sector din diviziunea 47 a NACE Rev. 2 (Comerțul cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor) în regiunea NUTS II Aragon;

E.  întrucât cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul FEG,

1.  solicită instituțiilor competente să depună eforturile necesare în vederea accelerării mobilizării FEG;

2.  reamintește angajamentul instituțiilor de a asigura o derulare rapidă și fără probleme a procedurii de adoptare a deciziilor de mobilizare a FEG, oferind un sprijin individual unic, limitat în timp, având ca obiectiv ajutarea lucrătorilor concediați ca urmare a globalizării și a crizei financiare și economice; subliniază rolul pe care FEG îl poate juca în reintegrarea pe piața muncii a lucrătorilor concediați;

3.  subliniază că, în conformitate cu articolul 6 din Regulamentul FEG, ar trebui să se garanteze sprijinirea prin FEG a reintegrării în muncă a lucrătorilor individuali care au fost concediați; reiterează faptul că asistența din partea FEG nu trebuie să înlocuiască acțiunile care țin de responsabilitatea întreprinderilor în temeiul legislației naționale sau al contractelor colective de muncă, și nici măsurile de restructurare a întreprinderilor sau a sectoarelor;

4.  constată că informațiile prezentate cu privire la pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie finanțate de FEG includ informații detaliate privind complementaritatea acestora cu acțiunile finanțate prin fondurile structurale; își reiterează apelul privind prezentarea unei evaluări comparative a acestor date și în cadrul rapoartelor sale anuale;

5.  salută faptul că, în contextul mobilizării FEG, Comisia a propus o sursă alternativă de credite de plată la fondurile neutilizate din Fondul social european, în urma apelurilor repetate adresate de Parlamentul European în care se precizează că FEG a fost înființat ca un instrument specific separat, cu obiective și termene proprii și că, prin urmare, trebuie identificate linii bugetare adecvate pentru transferuri;

6   constată totuși că, pentru a putea mobiliza FEG pentru acest caz, creditele de plată vor fi transferate de la o linie bugetară destinată sprijinirii IMM-urilor și a inovării; regretă deficiențele grave ale Comisiei în implementarea programelor privind competitivitatea și inovarea, în special într-o perioadă de criză economică, în care nevoia pentru un astfel de sprijin va fi probabil și mai mare;

7.  reamintește că funcționarea și valoarea adăugată a FEG ar trebui evaluate în contextul evaluării generale a programelor și a altor instrumente instituite prin AII din 17 mai 2006, care face parte din revizuirea la jumătatea perioadei a cadrului financiar multianual 2007-2013;

8.  salută noul format al propunerii Comisiei, care conține în expunerea de motive informații clare și detaliate cu privire la cerere, analizează criteriile de eligibilitate și explică motivele care au condus la aprobarea sa, în conformitate cu solicitările Parlamentului;

9.  aprobă decizia anexată la prezenta rezoluție;

10. încredințează Președintelui sarcina de a semna decizia, împreună cu Președintele Consiliului, și de a asigura publicarea acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene;

11. încredințează Președintelui sarcina de a transmite prezenta rezoluție, împreună cu anexa, Consiliului și Comisiei.

(1)

JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)

JO L 406, 30.12.2006, p. 1.


ANEXĂ: DECIZIE A PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI

din XXX

privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare, în conformitate cu punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară (cererea EGF/2010/016 ES/ Aragón – Comerț cu amănuntul, Spania)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

având în vedere Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 între Parlamentul European, Consiliu și Comisie privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1), în special punctul 28,

având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1927/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 decembrie 2006 privind crearea Fondului european de ajustare la globalizare(2), în special articolul 12 alineatul (3),

având în vedere propunerea Comisiei Europene(3),

întrucât:

(1)      Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) a fost creat pentru a oferi sprijin suplimentar lucrătorilor concediați ca urmare a schimbărilor majore din structura comerțului mondial generate de globalizare și pentru a-i ajuta să se reintegreze pe piața forței de muncă.

(2)      Domeniul de aplicare a FEG a fost extins pentru cererile depuse începând cu 1 mai 2009, pentru a include acordarea de sprijin lucrătorilor disponibilizați ca urmare directă a crizei financiare și economice mondiale.

(3)      Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 permite mobilizarea FEG în limita unui plafon anual de 500 de milioane EUR.

(4)      La 6 mai 2010, Spania a prezentat o cerere de mobilizare a FEG cu privire la concedierile din 593 de întreprinderi a căror activitate se încadrează în NACE revizuirea 2 diviziunea 47 („Comerț cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor”) în regiunea NUTS II Aragón (ES24) și a completat-o prin informații suplimentare transmise până la 1 iulie 2010. Această cerere îndeplinește condițiile pentru stabilirea contribuțiilor financiare, astfel cum sunt prevăzute la articolul 10 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006. În consecință, Comisia propune mobilizarea unei sume de 1 560 000 EUR.

(5)      Prin urmare, FEG ar trebui mobilizat pentru a oferi o contribuție financiară ca răspuns la cererea depusă de Spania.

DECID:

Articolul 1

În cadrul bugetului general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2010, se mobilizează Fondul european de ajustare la globalizare (FEG) pentru alocarea sumei de 1 560 000 EUR, sub formă de credite de angajament și credite de plată.

Articolul 2

Prezenta decizie se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Adoptată la Bruxelles/Strasbourg,

Pentru Parlamentul European                     Pentru Consiliu

Președintele                                                  Președintele

(1)

              JO C 139, 14.6.2006, p. 1.

(2)

              JO L 406, 30.12.2006, p. 1.

(3)

              JO C […], […], p. […].


EXPUNERE DE MOTIVE

I. Context

Fondul european de ajustare la globalizare a fost creat pentru a furniza un sprijin suplimentar lucrătorilor afectați de schimbările majore din structura comerțului mondial.

Potrivit dispozițiilor de la punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006 privind disciplina bugetară și buna gestiune financiară(1) și dispozițiilor de la articolul 12 din Regulamentul (CE) nr. 1927/2006(2), fondul nu poate depăși o sumă maximă de 500 de milioane EUR, eliberată din marja rămasă sub plafonul de cheltuieli generale pentru exercițiul precedent și/sau din creditele de angajament anulate din cele două exerciții financiare precedente, cu excepția celor aferente rubricii 1b. Sumele necesare se înscriu în buget ca provizion de îndată ce sunt identificate marje suficiente și/sau angajamentele anulate.

În ceea ce privește procedura, pentru a activa fondul în cazul în care o cerere este evaluată pozitiv, Comisia prezintă autorității bugetare o propunere de mobilizare a fondului și, concomitent, o cerere corespondentă de transfer. În paralel, se poate organiza un trialog pentru a se ajunge la un acord privind utilizarea fondului și sumele solicitate. Trialogul poate îmbrăca o formă simplificată.

II. Situația actuală: propunerea Comisiei

La 29 octombrie 2010, Comisia a adoptat o nouă propunere referitoare la o decizie de mobilizare a FEG în favoarea Spaniei, pentru sprijinirea reintegrării pe piața muncii a lucrătorilor disponibilizați din cauza crizei financiare și economice mondiale.

Aceasta este cea de-a 26-a cerere care urmează să fie examinată în cadrul bugetului 2010 și se referă la mobilizarea din FEG a unei sume totale de 1.560.000 EUR pentru Spania. Cererea privește 1154 de concedieri din 593 de întreprinderi care își desfășoară activitatea în cadrul unui sector din diviziunea 47 a NACE Rev. 2 (Comerțul cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor), în cursul perioadei de referință de nouă luni, 1 iunie 2009 – 28 februarie 2010.

Cererea în cauză, cazul EGF/2010/016 ES/Aragón – comerț cu amănuntul, a fost prezentată Comisiei la 6 mai 2010 și completată cu informații suplimentare până la 1 iulie 2010. Cererea s-a bazat pe criteriul de intervenție de la articolul 2 litera (b) din Regulamentul FEG, care impune o cerință privind disponibilizarea într-o perioadă de referință de 9 luni a cel puțin 500 de salariați din întreprinderi care își desfășoară activitatea într-un stat membru în aceeași diviziune a NACE a doua revizuire situată într-o regiune sau două regiuni învecinate de la nivel NUTS II, și a fost prezentată cu respectarea termenului limită de 10 săptămâni (articolul 5 din regulament).

Evaluarea Comisiei s-a bazat pe evaluarea legăturii dintre concedierile în cauză și schimbările majore suferite de structura comerțului mondial sau criza financiară, pe caracterul neprevăzut al concedierilor în cauză, pe o demonstrare a numărului concedierilor și a respectării criteriilor de la articolul 2 litera (a), pe explicația dată caracterului neprevăzut al acestor concedieri, pe identificarea întreprinderilor care operează concedierile și a lucrătorilor vizați de asistență, pe teritoriul în cauză, autoritățile acestuia și părțile interesate, pe impactul produs de concedieri asupra ocupării forței de muncă la nivel local, regional sau național, pe pachetul coordonat de servicii personalizate ce urmează să fie finanțate, inclusiv compatibilitatea acestuia cu acțiunile finanțate de fondurile structurale, pe datele în care au fost inițiate sau urmau să fie inițiate serviciile personalizate pentru lucrătorii afectați, pe procedurile de consultare a partenerilor sociali, precum și pe sistemele de gestiune și de control.

Potrivit evaluării Comisiei, cererea îndeplinește criteriile de eligibilitate stabilite prin Regulamentul FEG și se recomandă autorității bugetare să aprobe cererea.

În vederea mobilizării fondului, Comisia a prezentat autorității bugetare o cerere de transfer (DEC 41/2010) al unei sume globale de 1 560 000 EUR din rezerva FEG (40 02 43) în credite de angajament și de la linia bugetară „Program-cadru pentru competitivitate și inovație — Program pentru inovație și spirit antreprenorial” (01 04 04 ) în credite de plată către liniile bugetare aferente FEG (04 05 01).

Raportoarea salută faptul că serviciile Comisiei identifică surse alternative de credite de plată, altele decât fondurile FSE neutilizate, în conformitate cu solicitările repetate ale Parlamentului European.   

Cu toate acestea, raportoarea consideră că alegerea făcută în ultimele cazuri (linia bugetară destinată sprijinirii spiritului antreprenorial și inovării) nu este satisfăcătoare, date fiind deficiențele grave cu care se confruntă Comisia în implementarea programelor privind competitivitatea și inovarea. Într-o perioadă de criză economică, ar trebuie ca, de fapt, aceste credite să fie mai degrabă majorate. Raportoarea invită Comisia să își continue eforturile de a identifica în viitor linii bugetare mai adecvate pentru credite de plată.

AII permite mobilizarea fondului în limita plafonului anual de 500 de milioane EUR.

În 2010, autoritatea bugetară a aprobat deja șaisprezece propuneri de mobilizare a fondului și un transfer pentru asistență tehnică, în valoare totală de 54 878 360 EUR, care s-au adăugat la suma suplimentară de 26 732 196 EUR aferentă celorlalte propuneri aflate în discuție (inclusiv prezenta propunere), ceea ce înseamnă că a rămas disponibilă o sumă de 418 389 444 EUR până la sfârșitul lui 2010.

III. Procedură

Comisia a prezentat o cerere de transfer(3) în vederea înscrierii în bugetul 2010 a unor credite de angajament și de plată specifice, conform cerințelor de la punctul 28 din Acordul interinstituțional din 17 mai 2006.

Trialogul privind propunerea de decizie prezentată de Comisie privind mobilizarea FEG ar putea eventual îmbrăca o formă simplificată (un schimb de scrisori), în conformitate cu articolul 12 alineatul (5) din temeiul juridic, exceptând cazul în care Parlamentul European și Consiliul nu ajung la un acord.

Potrivit unui acord intern, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) ar trebui să ia parte la acest proces pentru a oferi un sprijin și o contribuție constructive la evaluarea cererilor de asistență din partea fondului.

În urma evaluării cererilor, Comisia EMPL din cadrul Parlamentului European și-a exprimat poziția privind mobilizarea fondului, astfel cum se prezintă în avizul anexat la prezentul raport.

Declarația comună a Parlamentului European, a Consiliului și a Comisiei, adoptată cu ocazia reuniunii de conciliere din 17 iulie 2008, a confirmat importanța asigurării unei proceduri rapide pentru adoptarea deciziilor de mobilizare a fondului, cu respectarea corespunzătoare a Acordului interinstituțional.

(1)

JO C 139, 14.6.2006, p. 1. 1.

(2)

JO L 406, 30.12.2006, p. 1.

(3)

DEC 41/2010 din 29 octombrie 2010.


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU OCUPAREA FORŢEI DE MUNCĂ ŞI AFACERI SOCIALE

ES/jm

D(2010)59693

Dlui Alain Lamassoure

Președintele Comisiei pentru bugete

ASP 13E158

Avizul privind mobilizarea Fondului european de ajustare la globalizare (FEG) în cazul EGF/2010/016 ES/Aragón Retail trade (COM(2010)615 final)

Stimate domnule Lamassoure,

Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale (EMPL) și Grupul său de lucru pentru FEG au examinat mobilizarea FEG pentru cazul EGF/2010/016 ES/Aragón Retail trade și au adoptat următorul aviz.

Comisia EMPL și Grupul de lucru pentru FEG se pronunță în favoarea mobilizării fondului pentru a da curs acestei cereri. În acest sens, Comisia EMPL prezintă câteva observații, fără să pună totuși sub semnul întrebării transferul de credite de plată.

Deliberările din cadrul Comisiei EMPL au plecat de la următoarele considerente:

A)  întrucât această cerere îndeplinește cerințele de la articolul 2b din Regulamentul FEG și include 1 154 de concedieri care au avut loc în perioada de referință de nouă luni între 1 iunie 2009 și 28 februarie 2010 în 593 de întreprinderi încadrate în diviziunea 47 a NACE Rev. 2 („Comerțul cu amănuntul, cu excepția autovehiculelor și motocicletelor”) în regiunea NUTS II Aragón;

B)  întrucât autoritățile spaniole declară că criză economică și financiară a condus la o scădere a comerțului cu amănuntul din cauza unei lipse a încrederii consumatorilor și a șomajului în creștere; întrucât această scădere a fost mai mare în Spania decât în Uniunea Europeană, în ansamblu;

C)  întrucât autoritățile spaniole pun în vedere faptul că criza economică și financiară a condus la o cădere subită a economiei mondiale, cu un impact semnificativ în multe domenii; întrucât din 2000 până în 2007, numărul întreprinderilor și al locurilor de muncă în sectorul vânzării cu amănuntul din Spania a crescut în fiecare an și prin urmare scăderea accentuată a cererii cauzată de criză a fost neanticipată;

D)  întrucât cele mai multe componente ale comunității autonome Aragón au o densitate a populației sub media UE (112 locuitori pe km2) și întrucât concedierile au un impact negativ considerabil asupra cestei regiuni și ar putea periclita eforturile de încurajare a populației să rămână în regiune;

E)  întrucât economia tradițională a regiunii se bazează pe cultura cerealelor și creșterea ovinelor, fiind transformată în ultimele două/trei decenii prin dezvoltarea sectorului industrial, a serviciilor și a comerțului, urmate de turism, mai ales în domeniul sporturilor de iarnă; întrucât boom-ul industrial local a fost însoțit de o creștere importantă a sectorului serviciilor, centrele de distribuție, comerciale și de amuzament din Zaragoza devenind surse importante de furnizare de locuri de muncă;

F)  întrucât în regiunea autonomă Aragón rata șomajului a crescut de la 6,2% în cel de-al treilea trimestru din 2008 la 12% în aceeași perioadă a anului 2009 și întrucât în februarie 2010 șomajul în sectorul serviciilor reprezenta 56% din totalul șomajului din regiune;

G)  întrucât 73% dintre lucrătorii vizați sunt femei, iar 78% dintre lucrătorii vizați au între 25 și 54 de ani, în timp ce 15% au între 15 și 24 de ani;

H)  întrucât 73,9% din lucrătorii vizați (cu excepția celor de la „Galerias Primero” care au propriul sistem de clasificare, însă similar) sunt lucrători comerciali și personal de vânzări sau mici meseriași și asimilați; întrucât 14,4% dintre lucrătorii vizați efectuează sarcini elementare;

I)  întrucât nu există informații disponibile cu privire la nivelul de educație al lucrătorilor în chestiune;

J)  întrucât din experiența Spaniei cu cazurile FEG s-a constatat că nu toți lucrătorii concediați vor participa la măsurile oferite; întrucât, prin urmare, numărul participanților activi poate fi doar estimat, iar planul financiar este calculat pe baza acestei estimări; întrucât Spania evită astfel necesitatea rambursării unor fonduri din partea UE neutilizate cu o valoare ridicată;

Prin urmare, Comisia pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale recomandă Comisiei pentru bugete, competentă în fond, includerea următoarelor sugestii în propunerea de rezoluție ce urmează a fi adoptată cu privire la cererea Spaniei:

1.  este de acord cu Comisia că sunt îndeplinite condițiile pentru o contribuție financiară în temeiul Regulamentului FEG;

2.  ia act de faptul că numărul total al participanților la măsurile propuse este o estimare bazată pe experiența înregistrată în cazul cererilor anterioare;

3.  regretă demararea cu întârziere a măsurilor (la 11 luni de la primele concedieri); reamintește statelor membre importanța adoptării unor măsuri imediate de intervenție pe piața muncii, în paralel cu cererea pentru a obține asistență din partea FEG;

4.  ar dori să afle dacă măsurile de formare și reconversie profesională vor conduce la certificarea experienței profesionale sau la obținerea de noi diplome care să certifice competențele nou-acumulate;

5.  salută măsura de introducere a unei tutele pe o durată de trei luni de la reintegrarea în activitatea profesională, pentru a preîntâmpina astfel eventualele probleme ce ar putea interveni în noua activitate;

6.  solicită Comisiei să prezinte o analiză detaliată cu privire la gradul de succes al diferitelor măsurii de stimulare, inclusiv în comparație cu alte cereri introduse de alte state membre, oferind mai multe informații despre acele măsuri care au succes și despre condițiile în care acestea sunt aplicate;

7.  salută participarea partenerilor sociali care au convenit introducerea prezentei cereri pentru aplicarea de măsuri FEG și care au fost implicați activ în elaborarea cererii.

Cu stimă,

Pervenche Berès


REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

2.12.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

18

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Damien Abad, Lajos Bokros, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Membri supleanți prezenți la votul final

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Membri supleanți [articolul 187 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jan Mulder

Aviz juridic - Politica de confidențialitate