Postup : 2010/2252(BUD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0358/2010

Predkladané texty :

A7-0358/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/12/2010 - 9.6
Vysvetlenie hlasovaní
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2010)0458

SPRÁVA     
PDF 173kWORD 105k
6.12.2010
PE 452.647v02-00 A7-0358/2010

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

(KOM(2010)0615 – C7‑0346/2010 – 2010/2252(BUD))

Výbor pre rozpočet

Spravodajkyňa: Barbara Matera

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI
 VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení

(KOM(2010)0615 – C7‑0346/2010 – 2010/2252(BUD))

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM(2010)0615 – C7‑0346/2010),

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1) (IIA zo 17. mája 2006), a najmä na jej bod 28,

–   so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (nariadenie o EGF)(2),

–   so zreteľom na list Výboru pre zamestnanosť a sociálne veci,

–   so zreteľom na správu Výboru pre rozpočet (A7‑0358/2010),

A. keďže Európska únia ustanovila príslušné legislatívne a rozpočtové nástroje s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu, a pomôcť pri ich opätovnom vstupe na trh práce,

B.  keďže rozsah pôsobnosti EGF bol rozšírený o žiadosti podané po 1. máji 2009 s cieľom zahrnúť podporu pre pracovníkov prepustených priamo v dôsledku globálnej finančnej a hospodárskej krízy,

C. keďže finančná pomoc Európskej únie prepusteným pracovníkom by mala byť dynamická a dostupná čo najrýchlejšie a najúčinnejšie v súlade so spoločným vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie, ktoré bolo prijaté v rámci zmierovacieho zasadnutia 17. júla 2008, a mala by riadne zohľadňovať medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 v súvislosti s prijímaním rozhodnutí o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF),

D. keďže Španielsko požiadalo o pomoc v súvislosti s prepustením 1154 pracovníkov v 593 podnikoch zaradených do divízie 47 (Maloobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov) klasifikácie NACE Rev. 2 pôsobiacich v regióne na úrovni NUTS II Aragón,

E.  keďže žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF,

1.  žiada zúčastnené inštitúcie, aby vyvinuli potrebné úsilie na urýchlenie mobilizácie EGF;

2.  pripomína záväzok inštitúcií zabezpečiť hladký a rýchly postup prijímania rozhodnutí o mobilizácii EGF a poskytnúť jednorazovú, časovo obmedzenú individuálnu podporu zameranú na pomoc pracovníkom, ktorí boli prepustení v dôsledku globalizácie a finančnej a hospodárskej krízy; zdôrazňuje úlohu, ktorú EGF môže zohrávať pri opätovnom vstupe prepustených pracovníkov na trh práce;

3.  zdôrazňuje, že v súlade s článkom 6 nariadenia o EGF by sa malo zaistiť, aby EGF podporoval opätovný vstup jednotlivých prepustených pracovníkov do zamestnania; opakovane zdôrazňuje, že pomoc z EGF nesmie nahrádzať opatrenia, za ktoré sú podľa vnútroštátneho práva alebo kolektívnych zmlúv zodpovedné podniky, ani opatrenia na reštrukturalizáciu podnikov alebo odvetví;

4.  berie na vedomie, že informácie poskytované o koordinovanom balíčku personalizovaných služieb, ktoré sa majú financovať z EGF, obsahujú podrobné informácie o komplementárnosti s akciami financovanými zo štrukturálnych fondov; pripomína svoju požiadavku, aby sa predložilo komparatívne zhodnotenie týchto údajov aj v príslušných výročných správach;

5.  v súvislosti s mobilizáciou EGF víta skutočnosť, že Komisia navrhla alternatívny zdroj platobných rozpočtových prostriedkov k nevyužitým prostriedkom Európskeho sociálneho fondu po tom, čo jej Európsky parlament často pripomínal, že EGF bol zriadený ako samostatný, osobitný nástroj s vlastnými cieľmi a lehotami, a že je preto potrebné určiť rozpočtové riadky vhodné na presuny;

6.  poznamenáva však, že s cieľom mobilizovať EGF pre tento prípad sa platobné rozpočtové prostriedky presunú z rozpočtového riadka určeného na podporu MSP a inovácie; vyjadruje poľutovanie nad vážnymi nedostatkami Európskej komisie pri plnení programov pre konkurencieschopnosť a inovácie, najmä počas hospodárskej krízy, ktorá by mala výrazne zvýšiť potrebu takejto podpory;

7.  pripomína, že fungovanie a pridaná hodnota EGF by sa mali posúdiť v kontexte všeobecného hodnotenia programov a rozličných iných nástrojov vytvorených na základe MID zo 17. mája 2006, a to v rámci postupu preskúmania viacročného finančného rámca na roky 2007 – 2013 v polovici jeho trvania;

8.  víta nový formát návrhu Komisie, ktorý v dôvodovej správe uvádza jasné a podrobné informácie o žiadosti, analyzuje kritériá oprávnenosti a vysvetľuje dôvody, ktoré viedli k jej schváleniu, čo je v súlade s požiadavkami Parlamentu;

9.  schvaľuje rozhodnutie, ktoré je uvedené v prílohe k tomuto uzneseniu;

10. poveruje svojho predsedu, aby podpísal rozhodnutie spoločne s predsedom Rady a zabezpečil jeho uverejnenie v Úradnom vestníku Európskej únie;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie spolu s prílohou Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.


PRÍLOHA: ROZHODNUTIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY

o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu 28 Medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2010 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení (žiadosť EGF/2010/016 ES/Aragón – maloobchod, Španielsko)

EURÓPSKY PARLAMENT A RADA EURÓPSKEJ ÚNIE,

so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie,

so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu zo 17. mája 2006 medzi Európskym parlamentom, Radou a Komisiou o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1), a najmä na jej bod 28,

so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1927/2006 z 20. decembra 2006, ktorým sa zriaďuje Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii(2), a najmä na jeho článok 12 ods. 3,

so zreteľom na návrh Európskej komisie(3),

keďže:

1)        Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) bol zriadený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom prepusteným v dôsledku veľkých zmien v štruktúre svetového obchodu spôsobených globalizáciou a pomôcť im pri ich opätovnom vstupe na trh práce.

2)        Rozsah pôsobnosti EGF bol rozšírený v prípade žiadostí predložených od 1. mája 2009, aby bola zahrnutá podpora pracovníkov prepustených v priamom dôsledku celosvetovej finančnej a hospodárskej krízy.

3)        Medziinštitucionálna dohoda zo 17. mája 2006 umožňuje mobilizáciu EGF s ročným stropom vo výške 500 miliónov EUR.

4)        Španielsko predložilo 6. mája 2010 žiadosť o mobilizáciu EGF z dôvodu prepúšťania v 593 podnikoch zaradených do divízie 47 (Maloobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov) klasifikácie NACE Rev. 2 a pôsobiacich v regióne na úrovni NUTS II, Aragón (ES24), a do 1. júla 2010 ju doplnilo o dodatočné informácie. Žiadosť spĺňa požiadavky na stanovenie finančných príspevkov podľa článku 10 nariadenia (ES) č. 1927/2006. Komisia preto navrhuje uvoľniť prostriedky vo výške 1 560 000 EUR.

5)        EGF by sa mal preto mobilizovať s cieľom poskytnúť finančný príspevok v súvislosti so žiadosťou Španielska,

ROZHODLI TAKTO:

Článok 1

V rámci všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2010 sa z Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) uvoľnia prostriedky vo výške 1 560 000 EUR vo forme viazaných a platobných rozpočtových prostriedkov.

Článok 2

Toto rozhodnutie sa uverejní v Úradnom vestníku Európskej únie.

V

Za Európsky parlament                                Za Radu

predseda                                                     predseda

(1)

              Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

              Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

              Ú. v. EÚ C […], […], s. […]. […].


DÔVODOVÁ SPRÁVA

I. Východiská

Európsky fond na prispôsobenie sa globalizácii bol zriadený s cieľom poskytovať dodatočnú podporu pracovníkom, ktorí pociťujú dôsledky veľkých štrukturálnych zmien v usporiadaní svetového obchodu.

Podľa ustanovení bodu 28 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006 o rozpočtovej disciplíne a riadnom finančnom hospodárení(1) a článku 12 nariadenia (ES) č. 1927/2006(2) fond nesmie prekročiť maximálnu sumu 500 miliónov EUR, ktorá sa čerpá z rezervy v rámci stropu celkových výdavkov z predchádzajúceho roka a/alebo zo zrušených viazaných rozpočtových prostriedkov z predchádzajúcich dvoch rokov okrem prostriedkov, ktoré súvisia s okruhom 1b. Príslušné sumy sa začlenia do rozpočtu ako rezerva, hneď ako sa určia dostatočné rozpätia a/alebo zrušené záväzky.

Čo sa týka postupu na využitie prostriedkov z fondu, Komisia v prípade kladného posúdenia žiadosti predkladá rozpočtovému orgánu návrh na mobilizáciu fondu spolu s príslušnou žiadosťou o presun prostriedkov. Zároveň sa môže usporiadať trialóg na dosiahnutie dohody o využívaní fondu a o požadovaných sumách. Trialóg sa môže uskutočniť v zjednodušenej forme.

II. Aktuálny stav: návrh Komisie

Komisia prijala 29. októbra 2010 nový návrh rozhodnutia o mobilizácii EGF v prospech Španielska s cieľom podporiť opätovné začlenenie pracovníkov do trhu práce, ktorí boli prepustení z dôvodu globálnej finančnej a hospodárskej krízy.

Toto je dvadsiata šiesta žiadosť, ktorá sa má preskúmať v rámci rozpočtu na rok 2010, a týka sa mobilizácie celkovej sumy 1 560 000 EUR z EGF v prospech Španielska. Týka sa prepustenia 1154 pracovníkov v 593 podnikoch zaradených do divízie 47 (Maloobchod, okrem motorových vozidiel a motocyklov) klasifikácie NACE Rev. 2 počas deväťmesačného referenčného obdobia od 1. júna 2009 do 28. februára 2010.

Táto žiadosť, vec EGF/2010/016 ES/Aragón – maloobchod, bola Komisii predložená 6. mája 2010 a 1. júla 2010 bola doplnená o dodatočné informácie. Vychádzala z intervenčných kritérií podľa článku 2 písm. b) nariadenia o EGF, ktoré si vyžaduje prepustenie minimálne 500 pracovníkov počas deviatich mesiacov v podnikoch zaradených do rovnakej divízie klasifikácie NACE Rev. 2 v jednom regióne alebo v dvoch susediacich regiónoch na úrovni NUTS II v členskom štáte, a bola podaná v lehote 10 týždňov (článok 5 uvedeného nariadenia).

Posúdenie Komisie vychádzalo z hodnotenia súvislosti medzi prepúšťaním a významnými štrukturálnymi zmenami v usporiadaní svetového obchodu alebo finančnou krízou, nepredvídateľného charakteru prepúšťania, preukázania počtu prípadov prepustenia a súladu s kritériami uvedenými v článku 2 písm. a), vysvetlenia nepredvídateľného charakteru tohto prepúšťania, uvedenia prepúšťajúcich podnikov a pracovníkov, ktorých sa pomoc týka, príslušného územia a jeho orgánov a zúčastnených strán, vplyvu prepúšťania na miestnu, regionálnu alebo vnútroštátnu zamestnanosť, koordinovaného súboru personalizovaných služieb, ktoré sa majú financovať, vrátane zlučiteľnosti s opatreniami financovanými zo štrukturálnych fondov, dátumov začiatku alebo plánovaného začiatku poskytovania personalizovaných služieb príslušným pracovníkom, postupov konzultácií so sociálnymi partnermi a riadiacich a kontrolných systémov.

V súlade s posúdením Komisie žiadosť spĺňa kritériá oprávnenosti stanovené nariadením o EGF a Komisia odporúča rozpočtovému orgánu, aby žiadosti schválil.

S cieľom mobilizovať fond Komisia predložila rozpočtovému orgánu žiadosť o presun (DEC 41/2010) celkovej sumy vo výške 1 560 000 EUR z rezervy EGF (40 02 43) v záväzkoch a z rozpočtového riadka Rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie – Program pre podnikanie a inovácie (01 04 04) v platbách do rozpočtových riadkov EGF (04 05 01).

Spravodajkyňa víta skutočnosť, že Komisia nachádza na základe početných žiadostí Európskeho parlamentu alternatívne zdroje platobných rozpočtových prostriedkov, ktoré nepochádzajú z nevyužitých prostriedkov ESF.

Domnieva sa však, že výber uskutočnený v posledných prípadoch (rozpočtový riadok určený na podporu podnikania a inovácie) nie je uspokojujúci vzhľadom na vážne nedostatky, s ktorými sa Komisia stretáva pri plnení programov pre konkurencieschopnosť a inovácie. V čase hospodárskej krízy by sa mali tieto rozpočtové prostriedky skôr zvyšovať. Vyzýva preto Komisiu, aby v budúcnosti pokračovala vo svojom úsilí identifikovať vhodnejšie rozpočtové riadky na platby.

MID umožňuje mobilizáciu fondu s ročným stropom vo výške 500 miliónov EUR.

V roku 2010 už rozpočtový orgán schválil šestnásť návrhov na mobilizáciu fondu a presun do oblasti technickej pomoci v celkovej výške 54 878 360 EUR, takže spolu s dodatočnou sumou vo výške 26 732 196 EUR týkajúcou sa ostatných prerokúvaných návrhov (vrátane tohto návrhu) ostáva k dispozícii do konca roku 2010 suma 418 389 444 EUR.

III. Postup

Komisia predložila žiadosť o presun prostriedkov(3) s cieľom zahrnúť do rozpočtu na rok 2010 osobitné viazané a platobné rozpočtové prostriedky v súlade s bodom 28 medziinštitucionálnej dohody zo 17. mája 2006.

Trialóg o návrhu rozhodnutia o mobilizácii EGF, ktorý predložila Komisia, by sa mohol uskutočniť v zjednodušenej podobe (výmena listov), ako je uvedené v článku 12 ods. 5 právneho základu, okrem prípadu, keď sa medzi Parlamentom a Radou nedosiahne dohoda.

Podľa internej dohody by sa mal Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL) zapojiť do tohto procesu s cieľom poskytnúť konštruktívnu podporu a prispieť k hodnoteniu žiadostí o uvoľnenie prostriedkov z fondu.

Výbor EMPL Európskeho parlamentu po zhodnotení žiadosti vyjadril svoj názor na mobilizáciu fondu v liste pripojenom k tejto správe.

Európsky parlament, Rada a Komisia v spoločnom vyhlásení, ktoré prijali v rámci zmierovacieho zasadnutia dňa 17. júla 2008, potvrdili, že s náležitým zreteľom na medziinštitucionálnu dohodu je dôležité zabezpečiť rýchly postup prijímania rozhodnutí o mobilizácii fondu.

(1)

Ú. v. EÚ C 139, 14.6.2006, s. 1.

(2)

Ú. v. EÚ L 406, 30.12.2006, s. 1.

(3)

DEC 41/2010 z 29. októbra 2010.


PRÍLOHA: LIST VÝBORU PRE ZAMESTNANOSŤ A SOCIÁLNE VECI

ES/jm

D(2010)59693

pán Alain Lamassoure

predseda Výboru pre rozpočet

ASP 13E158

Predmet: Stanovisko k mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii (EGF) v prípade EGF/2010/016 ES/Aragón Retail trade (KOM(2010)615 v konečnom znení)Vážený pán Lamassoure,

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci (EMPL), ako aj jeho pracovná skupina pre EGF preskúmali mobilizáciu EGF, ktorá sa týka prípadu EGF/2010/014 ES/Aragón Retail trade, a prijali toto stanovisko.

Výbor EMPL a pracovná skupina pre EGF súhlasia v prípade tejto žiadosti s mobilizáciou fondu. Výbor EMPL súvislosti s tým predkladá niektoré poznámky, ktoré však nespochybňujú prevod finančných prostriedkov.

Posúdenie výboru EMPL vychádza z týchto úvah:

A)  keďže žiadosť je v súlade s článkom 2 písm. b nariadenia o EGF a týka sa 1 154 prepustených zamestnancov počas referenčného obdobia 9 mesiacov od 1. júna 2009 do 28. februára 2010 v 593 spoločnostiach, ktoré sú zaradené do divízie 47 (maloobchod s výnimkou motorových vozidiel a motocyklov) klasifikácie NACE rev. 2 a ktoré pôsobia v regióne Aragónsko na úrovni NUTS II;

B)  keďže španielske orgány namietajú, že finančná a hospodárska kríza viedla k poklesu maloobchodného obratu spôsobeného chýbajúcou dôverou spotrebiteľov v kombinácii so zvyšujúcou sa nezamestnanosťou; keďže tento pokles bol vyšší v Španielsku než v Európskej únii ako takej;

C)  keďže španielske orgány namietajú, že finančná a hospodárska kríza viedla k náhlemu kolapsu svetového hospodárstva so závažnými dôsledkami pre mnohé odvetvia; keďže v období rokov 2000 – 2007 sa v Španielsku každým rokom zvyšoval počet podnikov, ako aj zamestnanosť, a preto bol prudký pokles dopytu v dôsledku krízy neočakávaný;

D)  keďže prevažná časť autonómnej oblasti Aragónsko vykazuje nižšiu hustotu obyvateľstva než je priemerná hustota v EÚ (112 obyvateľov na jeden km2) a keďže prepúšťanie má mimoriadne negatívny dopad na región a môže ohroziť úsilie, ktoré sa vynakladá na presviedčanie obyvateľov, aby zostali žiť v tejto oblasti;

E)  keďže aragónske hospodárstvo založené tradične na pestovaní obilnín a chove oviec sa za posledné dve až tri desaťročia transformovalo vzostupom priemyslu, služieb a obchodu, za ktorými nasleduje cestovný ruch, zameraný najmä na zimné športy; keďže priemyselný rozmach v tejto oblasti sprevádzala silná expanzia odvetvia služieb s distribúciou a nových obchodných centier a oddychových centier v Zaragoze, ktoré sa stali dôležitými zdrojmi zamestnanosti;

F)  keďže nezamestnanosť v autonómnej oblasti Aragónsko stúpla z 6,2 % v 3. štvrťroku 2008 na 12 % v 3. štvrťroku 2009 a keďže vo februári 2010 predstavovala nezamestnanosť v odvetví služieb až 56 % celkovej nezamestnanosti v regióne;

G)  keďže 73% pracovníkov, ktorých sa to týka, sú ženy a keďže 78 % z nich sú vo veku 25 –54 rokov a 15 % vo veku 15 – 24 rokov;

H)  keďže 73,9 % pracovníkov, ktorým je určená pomoc (s výnimkou pracovníkov „Galerias Primero“, ktorí majú vlastnú, ale podobnú klasifikáciu), sú pracovníci v obchode alebo remeselníci a pracovníci súvisiacich profesií; keďže 14,4 % pracovníkov, ktorým je určená pomoc, bolo zamestnaných ako nekvalifikované pracovné sily;

I)    keďže nie sú k dispozícii údaje o úrovni vzdelania pracovníkov, ktorých sa to týka;

J)    keďže zo skúseností Španielska s prípadmi EGF vyplýva, že nie všetci prepustení pracovníci majú záujem zúčastňovať sa na ponúkaných programoch; keďže preto počet aktívnych účastníkov môže byť len odhadovaný a keďže finančný plán sa počíta podľa tohto odhadu; keďže sa tak Španielsko vyhýba preplateniu veľkých súm nevyužitých príspevkov EÚ;

Výbor pre zamestnanosť a sociálne veci preto vyzýva Výbor pre rozpočet, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktoré prijme, tieto návrhy v súvislosti so žiadosťou Španielska:

1.  súhlasí s Komisiou, že podmienky na finančný príspevok podľa nariadenia o EGF sú splnené;

2.  konštatuje, že celkový počet účastníkov na navrhovaných programoch je len odhad založený na minulých skúsenostiach;

3.  vyjadruje poľutovanie nad neskorým začiatkom programov (11 mesiacov po prvých prepusteniach); pripomína členským štátom, že je dôležité, aby prijali okamžité opatrenia týkajúce sa trhu práce súbežne so svojou žiadosťou o mobilizáciu prostriedkov z EGF;

4.  chcel by vedieť, či vzdelávacie a rekvalifikačné programy povedú k osvedčovaniu odborných skúseností alebo dodatočným diplomom potvrdzujúcim nedávno nadobudnuté schopnosti a vedomosti;

5.  víta program trojmesačného tútorstva ponúkaný pri opätovnom nástupe do práce v záujme predchádzania možným problémom, ktoré by sa mohli objaviť v súvislosti s novým zamestnaním;

6.  žiada Komisiu, aby predložila hĺbkovú analýzu úspešnosti rôznych stimulačných opatrení a ich porovnanie s inými opatreniami v ostatných členských štátoch, ktorá by poskytla viac údajov o tom, aké opatrenia a za akých podmienok sú účinné;

7.  víta účasť sociálnych partnerov, ktorí súhlasili s predložením tejto žiadosti o opatrenia v rámci EGF a ktorí sa aktívne zapájali do návrhu žiadosti.

S pozdravom,

Pervenche Berès


VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE

Dátum prijatia

2.12.2010

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

18

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Damien Abad, Lajos Bokros, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Náhradníci (čl. 187 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jan Mulder

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia