Postopek : 2010/2252(BUD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A7-0358/2010

Predložena besedila :

A7-0358/2010

Razprave :

Glasovanja :

PV 14/12/2010 - 9.6
Obrazložitev glasovanja
Obrazložitev glasovanja

Sprejeta besedila :

P7_TA(2010)0458

POROČILO     
PDF 163kWORD 108k
6.12.2010
PE 452.647v02-00 A7-0358/2010

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju

(KOM(2010)0615 – C7‑0346/2010 – 2010/2252(BUD))

Odbor za proračun

Poročevalka: Barbara Matera

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA
 OBRAZLOŽITEV
 PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE
 IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

PREDLOG RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu Sklepa Evropskega parlamenta in Sveta o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (KOM(2010)0615 – C7-0346/2010 – 2010/2252(BUD))

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2010)0615 – C7–0346/2010),

–   ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1) ter zlasti točke 28 tega sporazuma,

–   ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(2) (uredba o ESPG),

–   ob upoštevanju pisma Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve,

–   ob upoštevanju poročila Odbora za proračun (A7-0358/2010),

A. ker je Evropska unija oblikovala primerne zakonodajne in proračunske instrumente za zagotavljanje dodatne podpore delavcem, ki so jih prizadele posledice velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela,

B.  ker je bilo za vloge, vložene po 1. maju 2009, področje uporabe Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) razširjeno na podporo delavcem, ki so bili odpuščeni neposredno zaradi svetovne finančne in gospodarske krize,

C. ker mora biti finančna pomoč Evropske unije za odpuščene delavce dinamična ter na voljo čim hitreje in na najučinkovitejši način v skladu s skupno izjavo Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije, sprejeto na usklajevalnem sestanku 17. julija 2008, in ob upoštevanju medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 glede sprejetja sklepov za uporabo sredstev ESPG,

D.  ker je Španija zaprosila za pomoč v zvezi s 1154 presežnimi delavci v 593 podjetjih, ki delujejo v panogi, razvrščeni v oddelek 47 NACE Revizija 2 (Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili), v regiji Aragon na ravni NUTS II,

E.  ker vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči, določena v uredbi o ESPG,

1.  od zadevnih institucij zahteva, naj združijo vse potrebne moči za pospešitev uporabe sredstev ESPG;

2.  opozarja, da so institucije zavezane zagotoviti nemoten in hiter potek postopka za sprejetje sklepov o uporabi sredstev ESPG, ki zagotavljajo enkratno in časovno omejeno individualno podporo za delavce, ki so bili odpuščeni zaradi globalizacije ter finančne in gospodarske krize; poudarja vlogo, ki jo lahko ima ESPG pri ponovnem vključevanju odpuščenih delavcev na trg dela;

3.  poudarja, da bi bilo treba v skladu s členom 6 uredbe ESPG zagotoviti, da se s sredstvi tega sklada podpira ponovno vključevanje posameznih presežnih delavcev v proces zaposlovanja; poudarja, da pomoč iz ESPG ne sme nadomestiti ukrepov, za katere so odgovorna podjetja na podlagi nacionalne zakonodaje ali kolektivnih pogodb, niti ukrepov za prestrukturiranje podjetij oziroma sektorjev;

4.  ugotavlja, da so med informacijami iz usklajenega svežnja prilagojenih storitev, za katere je predvideno financiranje iz ESPG, tudi natančne informacije o njihovem dopolnjevanju z ukrepi, ki se financirajo iz strukturnih skladov; ponovno poziva, naj se v letna poročila vključi tudi primerjalna ocena teh podatkov;

5.  pozdravlja dejstvo, da je Komisija po številnih opozorilih Evropskega parlamenta, da je bil ESPG ustanovljen kot ločen in poseben instrument z lastnimi cilji in roki ter da je zaradi tega treba opredeliti ustrezne proračunske vrstice za prerazporeditve, v okviru uporabe ESPG predlagala alternativni vir sredstev za plačila za neporabljena sredstva Evropskega socialnega sklada;

6   ugotavlja pa, da se bodo za uporabo ESPG v tem primeru sredstva za odobritve plačil prenesla iz proračunske vrstice, namenjene podpori malim in srednje velikim podjetjem ter inovacijam; obžaluje hude napake, ki jih je storila Evropska komisija pri izvajanju programov za konkurenčnost in inovativnost, zlasti med gospodarsko krizo, zaradi katere naj bi bile potrebe po takšni podpori znatno večje;

7.  opozarja, da bi morali delovanje in dodano vrednost ESPG oceniti v okviru splošne ocene programov in različnih drugih instrumentov, vzpostavljenih z medinstitucionalnim sporazumom z dne 17. maja 2006 v okviru vmesnega pregleda večletnega finančnega okvira 2007–2013;

8.  pozdravlja novo obliko predloga Komisije, kjer so v obrazložitvenem memorandumu podane jasne in podrobne informacije o vlogi ter analiza meril za upravičenost do pomoči, pojasnjeni pa so tudi razlogi za odobritev vloge, kar je v skladu z zahtevami Parlamenta;

9.  odobri sklep, priložen tej resoluciji;

10. naroči svojemu predsedniku, naj podpiše ta sklep skupaj s predsedujočim Svetu ter poskrbi za njegovo objavo v Uradnem listu Evropske unije;

11. naroči svojemu predsedniku/svoji predsednici, naj resolucijo skupaj s prilogo posreduje Svetu in Komisiji.

(1)

UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)

UL L 406, 30.12.2006, str. 1.


PRILOGA: SKLEP EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji v skladu s točko 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju (vloga EGF/2010/016 ES/Aragón, trgovina na drobno, Španija)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 med Evropskim parlamentom, Svetom in Komisijo o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1), zlasti točke 28 tega sporazuma,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1927/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. decembra 2006 o ustanovitvi Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji(2), zlasti člena 12(3),

ob upoštevanju predloga Evropske komisije(3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)      Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji (ESPG) je bil ustanovljen za zagotavljanje dodatne podpore presežnim delavcem, ki so bili odpuščeni zaradi velikih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih, nastalih kot posledica globalizacije, ter za pomoč pri njihovi ponovni vključitvi na trg dela.

(2)      Za vloge, predložene po 1. maju 2009, je bilo področje uporabe ESPG razširjeno na podporo delavcem, ki so postali presežni neposredno zaradi svetovne finančne in gospodarske krize.

(3)      Medinstitucionalni sporazum z dne 17. maja 2006 omogoča uporabo sredstev ESPG do letne zgornje meje 500 milijonov EUR.

(4)      Španija je 6. maja 2010 vložila vlogo za uporabo sredstev ESPG v zvezi s presežnimi delavci v 593 podjetjih, ki delujejo v panogi, razvrščeni v oddelek 47 NACE Revizija 2 („Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili“) v regiji na ravni NUTS II Aragon (ES24). Do 1. julija 2010 je bila dopolnjena z dodatnimi informacijami. Ta vloga izpolnjuje zahteve za določitev finančnih prispevkov iz člena 10 Uredbe (ES) št. 1927/2006. Komisija zato predlaga uporabo zneska 1.560.000 EUR.

(5)      Zato je treba uporabiti sredstva ESPG, da se zagotovi finančni prispevek za vlogo, ki jo je predložila Španija.

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

V okviru splošnega proračuna Evropske unije za proračunsko leto 2010 se iz Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) uporabi vsota 1.560.000 EUR za prevzem obveznosti in plačila.

Člen 2

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Evropske unije.

V xxx,

Za Evropski parlament                                 Za Svet

Predsednik                                                    Predsednik

(1)

              UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)

              UL L 406, 30.12.2006, str. 1.

(3)

              UL C […], […], str. […].


OBRAZLOŽITEV

I. Ozadje

Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji je bil ustanovljen za zagotovitev dodatne pomoči delavcem, ki so jih prizadele posledice večjih strukturnih sprememb v svetovnih trgovinskih tokovih.

Glede na določbe točke 28 Medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006 o proračunski disciplini in dobrem finančnem poslovodenju(1) ter člena 12 Uredbe (ES) št. 1927/2006(2) sklad ne sme preseči najvišjega zneska 500 milijonov EUR, ki izhaja iz rezerve pod skupno zgornjo mejo odhodkov iz prejšnjega leta in/ali iz zapadlih sredstev za prevzem obveznosti iz prejšnjih dveh let, razen tistih, povezanih z razdelkom 1b. Ustrezni zneski bodo vključeni v proračun kot rezerva, takoj ko bodo določene zadostne rezerve in/ali zapadla sredstva za prevzem obveznosti.

Kar zadeva postopek, bo Komisija v primeru pozitivne ocene vloge proračunskemu organu predložila predlog za uporabo sredstev sklada in tudi ustrezno zahtevo za prerazporeditev, zato da bi omogočila črpanje iz sklada. Hkrati se lahko organizirajo tristranski pogovori, na katerih naj bi dosegli sporazum o uporabi sredstev sklada in zahtevanih zneskih. Ti pogovori lahko potekajo v poenostavljeni obliki.

II. Trenutno stanje: predlog Komisije

Komisija je 29. oktobra 2010 sprejela nov predlog za sklep o uporabi sredstev ESPG v korist Španije, da bi podprla ponovno vključevanje na trg dela tistih delavcev, ki so postali presežni zaradi svetovne finančne in gospodarske krize.

To je šestindvajseta vloga, ki jo je treba preučiti v okviru proračuna za leto 2010, in zadeva uporabo skupnega zneska v višini 1.560.000 EUR iz ESPG za Španijo. Nanaša se na 1154 odpuščenih delavcev v 593 podjetjih, ki delujejo v oddelku 47 NACE Revizija 2 (Trgovina na drobno, razen z motornimi vozili), v devetmesečnem referenčnem obdobju od 1. junija 2009 do 28. februarja 2010.

Ta vloga (zadeva ESPG/2010/016 ES/Aragón, trgovina na drobno) je bila predložena Komisiji 6. maja 2010 in je bila do 1. julija 2010 dopolnjena z dodatnimi informacijami. Temelji na merilih za pomoč iz člena 2(b) uredbe o ESPG, v skladu s katero mora biti odpuščenih vsaj 500 presežnih delavcev v obdobju devetih mesecev v podjetjih, ki delujejo v istem razdelku NACE po 2. reviziji v eni regiji ali dveh sosednjih regijah na ravni NUTS II v državi članici, predložena pa je bila v roku 10 tednov (člen 5 te uredbe).

Ocena Komisije je temeljila na naslednjih elementih: ocena povezav med presežnimi delavci in velikimi strukturnimi spremembami v svetovnih trgovinskih tokovih ali finančno krizo, nepredvidena narava zadevnega odpuščanja, prikaz števila presežnih delavcev in izpolnjevanje meril iz člena 2(a), obrazložitev nepredvidene narave tega odpuščanja, opredelitev podjetij, ki odpuščajo, in delavcev, ki jim je pomoč namenjena, zadevno ozemlje, njegovi organi in zainteresirane strani, vpliv presežnih delavcev na lokalno, regionalno ali nacionalno stopnjo zaposlenosti, usklajen sveženj prilagojenih storitev, ki jih je treba financirati, vključno z njihovim dopolnjevanjem z ukrepi, financiranimi iz strukturnih skladov, datumi, ko so se prilagojene storitve za prizadete delavce začele ali naj bi se začele izvajati, in nazadnje postopki za posvetovanje s socialnimi partnerji ter sistemi upravljanja in nadzora.

V skladu z oceno Komisije vloga izpolnjuje merila za upravičenost do pomoči, določene v uredbi ESPG, zato se priporoča proračunskemu organu, da jo odobri.

Za uporabo sredstev sklada je Komisija proračunskemu organu predložila vlogo za prerazporeditev (DEC 41/2010) skupnega zneska 1.560.000 EUR iz rezerve za ESPG (40 02 43) za prevzem obveznosti ter iz proračunske vrstice „Okvirni program za konkurenčnost in inovacije – program za podjetništvo in inovacije“ (01 04 04) za plačila v proračunske vrstice ESPG (04 05 01).

Poročevalka pozdravlja, da Komisija še naprej določa druge vire sredstev za plačila za neporabljena sredstva Evropskega socialnega sklada, kar je Evropski parlament že večkrat zahteval.   

Meni pa, da izbira v zadnjih primerih (proračunska vrstica, namenjena podpori podjetnikom ter inovacijam) ni zadovoljiva glede na resne pomanjkljivosti, s katerimi se srečuje Komisija pri izvajanju programov o konkurenčnosti in inovacijah. V obdobju gospodarske krize bi bilo treba ta sredstva pravzaprav povečati. Zaradi tega poziva Komisijo, naj tudi v prihodnje išče ustreznejše proračunske vrstice za plačila.

Medinstitucionalni sporazum omogoča uporabo sredstev sklada do letne zgornje meje v višini 500 milijonov EUR.

V letu 2010 je proračunski organ že odobril šestnajst vlog za uporabo sredstev iz sklada in prerazporeditev za tehnično pomoč v skupnem znesku 54.878.360 EUR, pri čemer je, če ta znesek prištejemo dodatnemu znesku 26.732.196 EUR za druge vloge (vključno s to), o katerih se še razpravlja, do konca leta 2010 ostalo na voljo še 418.389.444 EUR.

III. Postopek

Komisija je predložila zahtevo za prerazporeditev(3), da se v proračun za leto 2010 vnesejo posebna sredstva za prevzem obveznosti in za plačila v skladu z zahtevami točke 28 medinstitucionalnega sporazuma z dne 17. maja 2006.

Tristranski pogovori o predlogu Komisije za sklep o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji bi lahko potekali v poenostavljeni obliki (izmenjava pisem), kot predvideva člen 12(5) pravne podlage, razen če sporazum med Parlamentom in Svetom ne bo dosežen.

V skladu z notranjim dogovorom mora Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) sodelovati v postopku, da bi zagotovil konstruktivno podporo in prispevek k oceni vlog sklada.

Odbor EMPL je po opravljeni oceni izrazil svoje stališče glede uporabe sklada, kot je navedeno v priloženem pismu.

V skupni izjavi, sprejeti na spravnem sestanku 17. julija 2008, so Evropski parlament, Svet in Komisija potrdili, da je pomembno, da se ob ustreznem spoštovanju medinstitucionalnega sporazuma zagotovi hiter postopek sprejemanja sklepov o uporabi sredstev sklada.

(1)

UL C 139, 14.6.2006, str. 1.

(2)

UL L 406, 30.12.2006, str. 1.

(3)

DEC 41/2010 z dne 29. oktobra 2010.


PRILOGA: PISMO ODBORA ZA ZAPOSLOVANJE IN SOCIALNE ZADEVE

ES/jm

D(2010)59693

g. Alain Lamassoure

Predsednik odbora za proračun

ASP 13E158

Zadeva: Mnenje o uporabi sredstev Evropskega sklada za prilagoditev globalizaciji (ESPG) za primer ESPG/2010/016 ES/Aragón, trgovina na drobno (KOM(2010)615 konč.)

Spoštovani gospod Lamassoure,

Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve (EMPL) in njegova delovna skupina za Evropski sklad za prilagoditev globalizaciji sta preučila uporabo sredstev omenjenega sklada v primeru ESPG/2010/016 ES/Aragón, trgovina na drobno in sprejela naslednje mnenje.

Odbor EMPL in njegova delovna skupina za ESPG se v zvezi z zgornjo zahtevo strinjata z uporabo sredstev sklada. Odbor EMPL ima sicer nekaj pripomb, ki pa ne ogrožajo prerazporeditve sredstev za plačila.

Premisleki odbora EMPL temeljijo na naslednjem:

A)  ker je vloga v skladu s členom 2b uredbe ESPG in zajema 1.154 presežnih delavcev v 593 podjetjih, ki delujejo v panogi, razvrščeni v oddelek 47 NACE Revizija 2 (trgovina na drobno razen z motornimi vozili), v regiji Aragon na ravni NUTS II, odpuščeni pa so bili v devetmesečnem referenčnem obdobju med 1. junijem 2009 in 28. februarjem 2010,

B)  ker španski organi trdijo, da je finančna in gospodarska kriza zaradi pomanjkanja zaupanja potrošnikov in vse večje brezposelnosti povzročila upad prodaje na drobno; ker je bil ta upad v Španiji večji kot v celotni Evropski uniji,

C)  ker španski organi trdijo, da je finančna in gospodarska kriza povzročila nenaden zlom svetovnega gospodarstva, kar je močno vplivalo na mnoge sektorje; ker je v Španiji v obdobju med letoma 2000 in 2007 število podjetij in delovnih mest v sektorju trgovine na drobno vsako leto naraščalo in je zato močan padec povpraševanja, ki ga je povzročila kriza, nepričakovan,

D)  ker je gostota prebivalstva v večjem delu avtonomne skupnosti Aragón nižja od povprečja EU (112 prebivalcev na km2) in ker odpuščanja zelo negativno vplivajo na regijo ter lahko ogrozijo prizadevanja, s katerimi se prebivalstvo odvrača od selitve z območja,

E)  ker se je v zadnjih dveh/treh desetletjih gospodarstvo Aragóna, ki je tradicionalno temeljilo na pridelavi žit in ovčereji, preoblikovalo zaradi rastoče industrije, storitev in trgovine ter turizma, zlasti zimskega; ker je nenaden lokalni industrijski napredek spremljala velika razširitev storitvenega sektorja, ki je s prodajo in novimi nakupovalnimi in sprostitvenimi središči v Zaragozi postal pomemben vir zaposlovanja,

F)  ker se je v avtonomni regiji Aragón stopnja brezposelnosti povečala s 6,2 % v tretjem četrtletju leta 2008 na 12 % v tretjem četrtletju leta 2009 in ker je februarja leta 2010 brezposelnost v storitvenem sektorju predstavljala 56 % celotne brezposelnosti v regiji,

G)  ker je 73 % presežnih delavcev žensk, od tega jih je 78 % starih med 25 in 54 let, 15 % pa med 15 in 24 let,

H)  ker je 73,9 % presežnih delavcev (z izjemo presežnih delavcev podjetja „Galerias Primero“, ki ima svojo, sicer podobno, klasifikacijo) prodajalcev ali delavcev na področju obrti in povezanih dejavnosti; ker je bilo 14,4 % presežnih delavcev zaposlenih v poklicih za preprosta dela,

I)  ker informacije o stopnji izobrazbe zadevnih delavcev niso na voljo,

J)  ker izkušnje Španije z zadevami ESPG kažejo, da ne bodo vsi presežni delavci sodelovali pri ponujenih ukrepih; ker je zato število dejansko udeleženih lahko le približna ocena in ker je finančni načrt izračunan na podlagi te ocene; ker se s tem Španija izogne vračanju precejšnjih zneskov neuporabljenih prispevkov EU,

Zato Odbor za zaposlovanje in socialne zadeve poziva Odbor za proračun, kot pristojni odbor, da v svoj predlog resolucije v zvezi z vlogo Španije vključi naslednje pobude:

1.  se strinja s Komisijo, da so izpolnjeni pogoji za finančni prispevek v okviru uredbe ESPG;

2.  opaža, da je skupno število udeleženih v predlaganih ukrepih ocena na podlagi izkušenj iz prejšnjih vlog;

3.  obžaluje pozni začetek izvajanja ukrepov (enajst mesecev po prvi odpustitvi); opominja države članice, da morajo ob predložitvi vloge za ESPG takoj sprejeti ukrepe na trgu dela;

4.  ga zanima, ali bo z ukrepi usposabljanja in prekvalificiranja mogoče pridobiti potrdilo o delovnih izkušnjah ali dodatno diplomo za dokazovanje na novo pridobljenih spretnosti;

5.  pozdravlja ukrep za zagotavljanje trimesečnega uvajanja po ponovni vključitvi na delo, da se preprečijo težave, ki bi lahko nastale na novih delovnih mestih;

6.  poziva Komisijo, naj zagotovi poglobljeno analizo o uspešnosti različnih spodbujevalnih ukrepov in jih primerja tudi z drugimi vlogami iz ostalih držav članic, kar bo zagotovilo več informacij o tem, pod katerimi pogoji delujejo posamezni ukrepi;

7.  pozdravlja sodelovanje socialnih partnerjev, ki so se strinjali o vložitvi te vloge za ukrepe ESPG in ki so aktivno sodelovali pri njenem oblikovanju.

Lep pozdrav,

Pervenche Berès


IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

2.12.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

18

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Damien Abad, Lajos Bokros, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazábal Rubial, Salvador Garriga Polledo, Jens Geier, Lucas Hartong, Sergej Kozlík, Jan Kozłowski, Alain Lamassoure, Giovanni La Via, Vladimír Maňka, Barbara Matera, Dominique Riquet, László Surján, Helga Trüpel, Angelika Werthmann

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Paul Rübig, Georgios Stavrakakis

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Jan Mulder

Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov