JELENTÉS a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

7.12.2010 - (COM(2010)0105 – C7‑0315/2010 – 2010/0067(CNS)) - *

Jogi Bizottság
Előadó: Tadeusz Zwiefka


Eljárás : 2010/0067(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0360/2010
Előterjesztett szövegek :
A7-0360/2010
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról (0315/2010 – 2010/0067(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0105),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. cikkének (3) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C7–0102/2010),

–    tekintettel a 2010. június 16-i álláspontjára[1], mely szerint jóváhagyja a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról szóló tanácsi határozattervezetet,

-   tekintettel a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról szóló, 2010. július 12-i 2010/405/EU tanácsi határozatra[2],

–   tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2010. július 14-i véleményére,

-   tekintettel eljárási szabályzata 55. cikkére és 74g. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság, valamint a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság véleményére (A6-0360/2010),

1.  jóváhagyja a Bizottság módosított javaslatát;

2.  felhívja a Bizottságot, hogy ennek megfelelően változtassa meg javaslatát az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdése értelmében;

3.  felszólítja a Bizottságot a 2201/2003 EK rendelet módosítására irányuló javaslat benyújtására, mely egy fórumot biztosító záradék sürgősségi jelleggel történő hozzáadására korlátozódna, a rendelet ígért, általános felülvizsgálata előtt.

4.  felhívja a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

5.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

6.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

2 bevezető hivatkozás

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

tekintettel a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés jóváhagyásáról szóló, [...]-i [...] tanácsi határozatra,7

tekintettel a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról szóló, 2010. július 12-i 2010/405/EU tanácsi határozatra1,

____________________

7 HL L […]., […]., […]. o.

____________________

1 HL L 189., 2010.7.22., 12.o.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

1 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Az Unió azt a célt tűzte maga elé, hogy fenntartja és fejleszti az Uniót mint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló olyan térséget, ahol biztosított a személyek szabad mozgása. E térség fokozatos kialakítása érdekében az Uniónak a határon átnyúló vonatkozású polgári ügyekben való igazságügyi együttműködésre vonatkozó intézkedéseket kell elfogadnia.

(1) Az Unió azt a célt tűzte maga elé, hogy fenntartja és fejleszti az Uniót mint a szabadságon, a biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló olyan térséget, ahol biztosított a személyek szabad mozgása. E térség fokozatos kialakítása érdekében az Unió a határon átnyúló vonatkozású polgári ügyekben való igazságügyi együttműködésre vonatkozó intézkedéseket fogad el, különösen, ha ez szükséges a belső piac megfelelő működéséhez.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

2 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. cikkének (3) bekezdésével összhangban a Tanács fogadja el a több államra kiterjedő vonatkozású családjogi intézkedéseket.

(2) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 81. cikkével összhangban ezeknek az intézkedéseknek magukban kell foglalniuk a tagállamokban alkalmazandó kollíziós szabályok összeegyeztethetőségének biztosítását célzó intézkedéseket.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6) Ezt követően Bulgária, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Luxemburg, Magyarország, Ausztria, Románia és Szlovénia kérést intézett a Bizottsághoz, mely szerint megerősített együttműködést kívánnak létrehozni egymás közt a házassági ügyekben alkalmazandó jog területén, és felkérték a Bizottságot, hogy nyújtson be javaslatot ebből a célból a Tanácsnak.

(6) Ezt követően Belgium, Bulgária, Németország, Görögország, Spanyolország, Franciaország, Olaszország, Lettország, Luxemburg, Magyarország, Málta, Ausztria, Portugália, Románia és Szlovénia kérést intézett a Bizottsághoz, mely szerint megerősített együttműködést kívánnak létrehozni egymás között a házassági ügyekben alkalmazandó jog területén. 2010. március 3-án Görögország visszavonta kérelmét.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

7 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7) A Tanács [...]-án,-én fogadta el [...] határozatát a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról.

(7) A Tanács 2010. július 12-én fogadta el 2010/405/EU határozatát a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 328. cikkének (1) bekezdése szerint megerősített együttműködés annak létrehozásakor valamennyi tagállam számára nyitva áll, feltéve, hogy azok megfelelnek az együttműködésre felhatalmazó határozatban megállapított részvételi feltételeknek. Az együttműködés bármely későbbi időpontban is nyitva áll mindazon tagállamok számára, amelyek e feltételek mellett az annak keretében már elfogadott jogi aktusoknak is megfelelnek.

(8) Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 328. cikkének (1) bekezdése szerint megerősített együttműködés annak létrehozásakor valamennyi tagállam számára nyitva áll, feltéve, hogy azok megfelelnek az együttműködésre felhatalmazó határozatban megállapított részvételi feltételeknek. Az együttműködés bármely későbbi időpontban is nyitva áll mindazon tagállamok számára, amelyek e feltételek mellett az annak keretében már elfogadott jogi aktusoknak is megfelelnek. A Bizottság és a megerősített együttműködésben részt vevő tagállamok gondoskodnak annak előmozdításáról, hogy az együttműködésben a lehető legtöbb tagállam részt vegyen. E rendelet a Szerződéseknek megfelelően csak a részt vevő tagállamokban kötelező teljes egészében és alkalmazandó közvetlenül.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a) E rendelet tárgyi hatályának és rendelkező részének összhangban kell lennie a 2201/2003/EK rendelettel. Nem alkalmazható azonban a házasság érvénytelenítésére. Ezt a rendeletet csak a házassági kötelékek felbontására vagy lazítására lehet alkalmazni. Az e rendelet kollíziós szabályai által meghatározott jog alkalmazandó a házasság felbontására és a különválásra. A jogképességgel és a házasság érvényességével kapcsolatos előzetes kérdések esetében, valamint az olyan kérdések, mint a házasság felbontásának vagy a különválásnak a vagyonjogi következményei, a név, a szülői felelősség, a tartási kötelezettségek vagy egyéb járulékos vonatkozások esetében a vonatkozó részt vevő tagállam kollíziós szabályai alkalmazandók.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

10 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(10) E rendelet területi hatályának egyértelmű kijelölése érdekében meg kell határozni azokat a tagállamokat, amelyek részt vesznek a megerősített együttműködésben.

(10) E rendelet területi hatályának egyértelmű kijelölése érdekében az 1. cikk (2) bekezdésének megfelelően meg kell határozni azokat a tagállamokat, amelyek részt vesznek a megerősített együttműködésben.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

10 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(10a) E rendelet alkalmazása egyetemes, melynek értelmében egységes kollíziós szabályai kijelölhetik a részt vevő tagállamok jogát, a részt nem vevő tagállamok jogát, vagy olyan államok jogát, amelyek nem tagjai az Európai Uniónak.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11) Ez a rendelet az eljáró bíróság jellegére tekintet nélkül alkalmazandó.

(11) Ez a rendelet az eljáró bíróság jellegére tekintet nélkül alkalmazandó. Adott esetben a bíróságokat a 2201/2003/EK rendelettel összhangban kell megkeresendőnek nyilvánítani.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Annak érdekében, hogy a házaspárnak lehetősége legyen a hozzájuk legközelebb álló jogot megválasztani, illetve hogy választási lehetőség hiányában mégis ez a jog legyen alkalmazandó házasságuk felbontása vagy különválásuk során, akkor is ezt a jogot kell alkalmazni, ha ez nem valamelyik részt vevő tagállam joga. Amennyiben egy másik tagállam joga alkalmazandó, a polgári és kereskedelmi ügyekben Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról szóló, 2001. május 28-i 2001/470/EK határozattal10 létrehozott hálózat segítheti a bíróságokat a külföldi jog tartalmáról való tájékozódásban.

(12) Annak érdekében, hogy a házaspárnak lehetősége legyen a hozzájuk legközelebb álló jogot megválasztani, illetve hogy választási lehetőség hiányában mégis ez a jog legyen alkalmazandó házasságuk felbontása vagy különválásuk során, akkor is ezt a jogot kell alkalmazni, ha ez nem valamelyik részt vevő tagállam joga. Amennyiben egy másik tagállam joga alkalmazandó, a 2009. június 18-i 568/2009/EK határozattal módosított2, a polgári és kereskedelmi ügyekben Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról szóló, 2001. május 28-i 2001/470/EK tanácsi határozattal létrehozott hálózat1 segítheti a bíróságokat a külföldi jog tartalmáról való tájékozódásban.

____________________

10 HL L 174., 2001.6.27., 25.o.

____________________

1HL L 174., 2001.6.27, 25.o.

2 HL L 168., 2009.6.30., 35.o.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Az európai polgárok mobilitásának növekedésével egyrészt nagyobb rugalmasságra, másrészt nagyobb jogbiztonságra van szükség. E célkitűzésnek való megfelelés érdekében e rendeletnek erősítenie kell a felek autonómiáját a házasság felbontása és a különválás terén, bizonyos mértékű lehetőséget teremtve a házasság felbontása és a különválás eljárására alkalmazandó jog megválasztására. E lehetőség azonban nem terjedhet ki a házasság érvénytelenítésére, amely szorosan kapcsolódik a házasság érvényességének feltételeihez, és melynek tekintetében nem célszerű a feleknek autonómiát adni.

(13) Az európai polgárok mobilitásának növekedésével egyrészt nagyobb rugalmasságra, másrészt nagyobb jogbiztonságra van szükség. E célkitűzésnek való megfelelés érdekében e rendeletnek erősítenie kell a felek autonómiáját a házasság felbontása és a különválás terén, bizonyos mértékű lehetőséget teremtve a házasság felbontása és a különválás eljárására alkalmazandó jog megválasztására.

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A házastársaknak lehetőségük volna olyan jogot választani a házasság felbontására és a különválásra irányuló eljáráshoz, amellyel különleges kapcsolatban állnak, illetve választhatnák az eljáró bíróság országa szerinti jogot. A házastársak által választott jog összhangban kell hogy álljon a szerződésekben és az Európai Unió Alapjogi Chartájában meghatározott alapvető jogokkal. Az a lehetőség, hogy megválasszák a házasság felbontására vagy a különválásra alkalmazandó jogot, nem sértheti a gyermek érdekének elsődlegességét.

(14) A házastársaknak lehetőségük volna azon ország jogát választani a házasság felbontására és a különválásra irányuló eljáráshoz, amellyel különleges kapcsolatban állnak, illetve választhatnák az eljáró bíróság országa szerinti jogot. A házastársak által választott jognak összhangban kell állnia a Szerződésekben és az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert alapvető jogokkal.

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) Az alkalmazandó jog meghatározása előtt fontos, hogy a házastársak megismerjék a nemzeti és az uniós jog lényeges elemeit, valamint a házasság felbontására vagy a különválásra alkalmazandó joggal kapcsolatos legújabb fejleményeket. E megfelelő, minőségi információkhoz való hozzáférés biztosítása érdekében a Bizottság rendszeresen frissíti interneten elérhető nyilvános információs rendszerét, melyet a 2001/470/EK tanácsi határozat hozott létre.

(15) Az alkalmazandó jog meghatározása előtt fontos, hogy a házastársak megismerjék a nemzeti és az uniós jog lényeges elemeit, valamint a házasság felbontására vagy a különválásra alkalmazandó joggal kapcsolatos legújabb fejleményeket. E megfelelő, minőségi információkhoz való hozzáférés biztosítása érdekében a Bizottság rendszeresen frissíti az 568/2009/EK határozattal módosított 2001/470/EK tanácsi határozat által létrehozott, az interneten elérhető nyilvános információs rendszerében található információkat.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a) Amennyiben a házastársak nem tudnak az alkalmazandó jogról megállapodni, közvetítői eljárásnak kell alávetniük magukat, amely legalább egy, bejegyzett közvetítővel lefolytatott konzultációból áll.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A két házastárs tudatos választása e rendelet lényeges elve. Mindkét házastársnak pontosan tudnia kell, hogy milyen jogi és szociális következményei vannak az alkalmazandó jog megválasztásának. Az a lehetőség, hogy közös megegyezéssel kiválasszák az alkalmazandó jogot, nem sértheti a két házastárs jogait és esélyegyenlőségét. E tekintetben a nemzeti bíráknak tisztában kell lenniük annak fontosságával, hogy a két házastárs az alkalmazandó jog megválasztására vonatkozó megállapodás jogi következményeinek tudatában válasszon.

(16) A házastársak tudatos választása e rendelet lényeges elve. Mindkét házastársnak pontosan tudnia kell, hogy milyen jogi és szociális következményei vannak az alkalmazandó jog megválasztásának. Az a lehetőség, hogy közös megegyezéssel válasszák meg az alkalmazandó jogot, nem sértheti a két házastárs jogait és esélyegyenlőségét. Ezért a részt vevő tagállamok bíráinak tisztában kell lenniük annak fontosságával, hogy a házastársak az alkalmazandó jog megválasztására vonatkozó megállapodás jogi következményeinek tudatában válasszon.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) Indokolt bevezetni egyes biztosítékokat annak érdekében, hogy a házastársak tudatában legyenek választásuk következményeinek. Az alkalmazandó jogra vonatkozó megállapodást írásban kell rögzíteni, dátummal ellátni, melyet alá kell írnia a két félnek. Amennyiben annak a részt vevő államnak a joga, amelyben a házastársak szokásos tartózkodási helye található, további alaki szabályokat ír elő, tiszteletben kell tartani ezeket a szabályokat. Ilyen kiegészítő alaki szabályok lehetnek azon részt vevő tagállamokban, ahol a megállapodást házassági szerződésbe kell foglalni.

(17) Az anyagi és az alaki érvényességre vonatkozó szabályokat úgy kell megállapítani, hogy azok megkönnyítsék a házastársak számára a tudatos választást, valamint hogy a jogbiztonság és az igazságszolgáltatáshoz való joguk biztosítása érdekében tiszteletben tartsák a hozzájárulásukat. Az alaki érvényességre vonatkozóan indokolt bevezetni egyes biztosítékokat annak érdekében, hogy a házastársak tudatában legyenek választásuk következményeinek. Az alkalmazandó jogra vonatkozó megállapodást írásban kell rögzíteni, dátummal ellátni, melyet alá kell írnia a két félnek. Amennyiben annak a részt vevő tagállamnak a joga, amelyben a megállapodás megkötésének időpontjában a házastársak szokásos tartózkodási helye található a megállapodás megkötésének időpontjában, kiegészítő alaki szabályokat ír elő, ezeket a szabályokat tiszteletben kell tartani. Ilyen kiegészítő alaki szabályok lehetnek azon részt vevő tagállamokban, ahol a megállapodást házassági szerződésbe kell foglalni. Ha a megállapodás megkötésének időpontjában a házastársak szokásos tartózkodási helye eltérő alaki szabályokat előíró, különböző részt vevő tagországokban van, akkor elegendő ezen országok közül az egyik alaki szabályainak megfelelni. Amennyiben a megállapodás megkötésének időpontjában csak az egyik házastárs szokásos tartózkodási helye található olyan részt vevő tagállamban, amely kiegészítő alaki szabályokat ír elő, tiszteletben kell tartani ezeket a szabályokat.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

18 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(18) Az alkalmazandó jogot kijelölő megállapodást legkésőbb a bíróság megkereséséig lehet megkötni és módosítani, illetve az eljárás során is, ha erre az eljáró bíróság országa szerinti jog lehetőséget biztosít. Ebben az esetben elegendő, ha a bíróság az eljáró bíróság országa szerinti jognak megfelelően jegyzőkönyvbe veszi a kijelölés tényét.

(18) Az alkalmazandó jogot kijelölő megállapodást legkésőbb a bíróság megkeresésének időpontjáig lehet megkötni és módosítani, illetve az eljárás során is, ha erre az eljáró bíróság országa szerinti jog lehetőséget biztosít. Ebben az esetben elegendő, ha a bíróság az eljáró bíróság országa szerinti jognak megfelelően jegyzőkönyvbe veszi a kijelölés tényét.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Arra az esetre, ha nem választják meg az alkalmazandó jogot, e rendeletnek egy sor kapcsoló tényező alapján harmonizált kollíziós szabályokat kell megállapítania a házastársaknak az érintett joghoz fűződő szoros kapcsolata alapján annak érdekében, hogy megfelelő jogbiztonságot és kiszámíthatóságot biztosítson, és megakadályozza, hogy az egyik házastárs a másikat megelőzve kezdeményezze a válást egy olyan jog alapján, amelyet előnyösebbnek tart saját érdekei védelmének szempontjából. E kapcsoló tényezőket oly módon választották meg, hogy a házasság felbontására vagy különválásra irányuló eljárást olyan jog szerint folytassák le, amelyhez a házastársakat szoros kötelékek fűzik; e tényezők elsősorban a házastársak szokásos tartózkodási helyét veszik figyelembe.

(19) Arra az esetre, ha nem választják meg az alkalmazandó jogot, e rendeletnek egy sor kapcsoló tényező alapján harmonizált kollíziós szabályokat kell megállapítania a házastársaknak az érintett joghoz fűződő szoros kapcsolata alapján annak érdekében, hogy megfelelő jogbiztonságot és kiszámíthatóságot biztosítson, és megakadályozza, hogy az egyik házastárs a másikat megelőzve kezdeményezze a válást egy olyan jog alapján, amelyet előnyösebbnek tart saját érdekei védelmének szempontjából. E kapcsoló tényezőket úgy kell megválasztani, hogy biztosítható legyen, hogy a házasságfelbontással vagy különválással kapcsolatos eljárásokat olyan jog szabályozza, amellyel a házastársak szoros kapcsolatban vannak.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

19 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19a) Amikor e rendelet valamely állam jogának alkalmazása céljából az állampolgárságra kapcsoló tényezőként hivatkozik, a többes állampolgárság kérdésének kezelését a nemzeti jog hatáskörébe utalja, amelynek azonban teljes mértékben figyelembe kell vennie az Európai Unió általános elveit.

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

19 b preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(19b) Amennyiben a bíróságot a különválás házasságfelbontássá történő változtatása céljából keresik meg, és a felek nem választották meg az alkalmazandó jogot, akkor a különválásra alkalmazott jogot kell alkalmazni a házasság felbontására is. Ez a fajta folytonosság segítené a felek számára a kiszámíthatóságot, és növelné a jogbiztonságot. Ha a különválásra alkalmazott jog nem rendelkezik a különválás házasságfelbontássá történő változtatásáról, akkor a házasság felbontására a jogválasztás hiányában alkalmazandó kollíziós szabályok vonatkoznak. Ez nem akadályozhatja meg a házastársakat, hogy e rendeletben meghatározott egyéb szabályok alapján kérelmezzék a házasság felbontását.

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) Bizonyos esetekben mindig az eljáró bíróság országa szerinti jogot kell alkalmazni, például ha az alkalmazandó jog nem teszi lehetővé a válást, vagy az egyik házastársnak neme miatt nem biztosít azonos jogokat a házasság felbontására vagy különválásra irányuló eljáráshoz.

(20) Bizonyos esetekben mindig az eljáró bíróság országa szerinti jogot kell alkalmazni, például ha az alkalmazandó jog nem teszi lehetővé a válást, vagy az egyik házastársnak neme miatt nem biztosít azonos jogokat a házasság felbontására vagy különválásra irányuló eljáráshoz. Ez azonban nem érintheti a közrendi záradékot (ordre public).

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) Kivételes körülmények között, a közérdekre vonatkozó megfontolások alapján a részt vevő tagállamok bíróságai számára lehetővé kell tenni a külföldi jog figyelmen kívül hagyását, ha valamely konkrét esetben annak alkalmazása nyilvánvalóan összeegyeztethetetlen lenne az eljáró bíróság országának közrendjével. A bíróságok ugyanakkor nem alkalmazhatják a közrenddel kapcsolatos kivételt egy másik tagállam jogának kizárása céljából, ha ez sértené az Európai Unió Alapjogi Chartáját és különösen annak 21. cikkét, amely a diszkrimináció minden formájának tilalmáról rendelkezik.

(21) Kivételes körülmények között, a közérdekre vonatkozó megfontolások alapján a részt vevő tagállamok bíróságai számára lehetővé kell tenni a külföldi jogi rendelkezések figyelmen kívül hagyását, ha valamely konkrét esetben annak alkalmazása nyilvánvalóan összeegyeztethetetlen lenne az eljáró bíróság országának közrendjével. A bíróságok ugyanakkor nem alkalmazhatják a közrenddel kapcsolatos kivételt egy másik állam jogi rendelkezésének kizárása céljából, ha ez sértené az Európai Unió Alapjogi Chartáját és különösen annak 21. cikkét, amely a diszkrimináció minden formájának tilalmáról rendelkezik.

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

21 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(21a) Amennyiben e rendelet arra a körülményre hivatkozik,hogy az eljáró bíróság szerinti részt vevő tagállam joga nem rendelkezik a házasság felbontásáról,ezt úgy kell értelmezni, hogy az adott tagállam joga nem terjed ki a házasság felbontásának jogintézményére. Ilyen esetben jelen rendelet értelmében a bíróság nem kötelezhető arra, hogy házasságfelbontást hirdessen ki. Amennyiben e rendelet arra a körülményre hivatkozik, hogy az eljáró bíróság szerinti részt vevő tagállam joga a szóban forgó házasságot a felbontási eljárás céljából érvénytelennek tekinti, ezt úgy kell értelmezni, hogy az adott tagállam joga szerint ilyen házasság nem létezik. Ilyen esetben jelen rendelet értelmében a bíróság nem kötelezhető arra, hogy házasságfelbontást kimondó végzést vagy különvállást mondjon ki.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

22 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(22) Mivel vannak olyan államok és részt vevő tagállamok, amelyekben két vagy több jogrendszer vagy szabályozás vonatkozik az e rendelet által szabályozott kérdésekre, szükség van olyan rendelkezésre, amely szabályozza e rendelet alkalmazandóságának mértékét ezen államok és részt vevő tagállamok különböző területi egységeiben.

(22) Mivel vannak olyan államok és részt vevő tagállamok, amelyekben két vagy több jogrendszer vagy szabályrendszer vonatkozik az e rendelet által szabályozott kérdésekre, szükség van olyan rendelkezésre, amely szabályozza e rendelet alkalmazandóságának mértékét ezen államok és részt vevő tagállamok különböző területi egységeiben, illetve e rendelet alkalmazandóságának mértékét a személyek különböző kategóriái tekintetében ezen államokban és részt vevő tagállamokban.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22a) Amennyiben nincsenek szabályok az alkalmazandó jog kijelölésére, akkor azoknak a házastársaknak, akik az egyikük állampolgársága szerinti állam jogát választották, és ha ez az állam több, a házasság felbontására vonatkozóan saját jogrendszerrel vagy szabályozással rendelkező területi egységet tartalmaz, azt is meg kell jelölniük, hogy melyik területi egység jogában egyeztek meg.

Módosítás  27

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24) E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat, és elismeri az Európai Unió Alapjogi Chartájában foglalt elveket, különös tekintettel annak 21. cikkére, amely tilt minden megkülönböztetést, így a nem, faj, szín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, kor vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetést. A részt vevő tagállamok bíróságainak e jogok és elvek tiszteletben tartásával kell alkalmazni ezt a rendeletet,

(24) E rendelet tiszteletben tartja az alapvető jogokat és az Európai Unió Alapjogi Chartájában elismert elveket, különös tekintettel annak 21. cikkére, amely tiltja a nem, faj, bőrszín, etnikai vagy társadalmi származás, genetikai tulajdonság, nyelv, vallás vagy meggyőződés, politikai vagy más vélemény, nemzeti kisebbséghez tartozás, vagyoni helyzet, születés, fogyatékosság, életkor vagy szexuális irányultság alapján történő megkülönböztetést. A részt vevő tagállamok bíróságainak e jogok és elvek tiszteletben tartásával kell alkalmazni ezt a rendeletet,

Módosítás  28

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Alkalmazási terület

Hatály

Módosítás  29

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) A rendelet nem vonatkozik az alábbi kérdésekre, akkor sem, ha azok házasság felbontására, illetve különválásra irányuló eljárások keretein belül csupán előzetes kérdésként merülnek fel:

 

(a) természetes személyek jogképessége;

 

(b) házasság létezése, érvényessége vagy elismertetése;

 

(c) házasság érvénytelenítése;

 

(d) házastársak neve;

 

(e) a házasság vagyonjogi következményei;

 

(f) szülői felelősség;

 

(g) tartási kötelezettségek;

 

(h) hitelek vagy örökösödések.

Indokolás

A preambulumbekezdésben és a rendelkező részekben egyaránt pontosítani kell a rendelet hatályát, legalább a kizárások tekintetében.

Módosítás  30

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) E rendelet alkalmazásában „részt vevő tagállam” minden olyan tagállam, amely részt vesz a házasság felbontására vagy a különválásra irányuló eljárások során alkalmazandó jogról szóló megerősített együttműködésben, a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról szóló, [...]-i [...] tanácsi határozat alapján.

(2) E rendelet alkalmazásában „részt vevő tagállam”: minden olyan tagállam, amely részt vesz a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jogról szóló megerősített együttműködésben, a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködésre való felhatalmazásról szóló, 2010. július 12-i 2010/405/EU tanácsi határozat vagy egy az Európai Unió működéséről szóló szerződés 331. cikke (1) bekezdésének második vagy harmadik albekezdésének megfelelően elfogadott határozat alapján.

Módosítás  31

Rendeletre irányuló javaslat

1 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. cikk

Kapcsolat a 2201/2003/EK rendelettel

 

E rendelet nem érinti a 2201/2003/EK rendelet alkalmazását.

Módosítás  32

Rendeletre irányuló javaslat

1 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1b. cikk

Fogalommeghatározás

 

E rendelet alkalmazásában „bíróság”: a rész tvevő tagállamok valamennyi, az e rendelet hatálya alá tartozó ügyekben joghatósággal rendelkező hatósága.

Módosítás  33

Rendeletre irányuló javaslat

2 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Egyetemes alkalmazás

(a magyar nyelvű változatot nem érinti)

Módosítás  34

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A házastársak közös megegyezéssel megválaszthatják a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jogot, feltéve, hogy ez a jog összhangban áll a szerződésekben és az Európai Unió alapjogi chartájában meghatározott alapvető jogokkal és a közrend elvével, különös tekintettel a következőkre:

(1) A házastársak megállapodhatnak a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog kijelöléséről, feltéve, hogy ez az alábbi jogok egyike:

Módosítás  35

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a házastársak utolsó közös szokásos tartózkodási helye szerinti állam joga, amennyiben a megállapodás megkötésének időpontjában egyik házastárs még mindig ebben az államban tartózkodik;

b) azon állam joga, amelynek területén a házastársak utoljára szokásos tartózkodási hellyel rendelkeztek, amennyiben a megállapodás megkötésének időpontjában az egyik házastársnak még mindig ebben az államban van a tartózkodási helye; vagy

Módosítás  36

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) az egyik házastársnak a megállapodás megkötése időpontjában meglévő állampolgársága szerinti állam joga;

c) bármely házastársnak abban az időpontban meglévő állampolgársága szerinti állam joga, amikor a megállapodást megkötik; vagy

Módosítás  37

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) az eljáró bíróság országa szerinti jog.

(a magyar nyelvű változatot nem érinti)

Módosítás  38

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A (4) bekezdés sérelme nélkül az alkalmazandó jog kijelöléséről szóló megállapodás bármikor megköthető és módosítható, de legkésőbb a bíróság megkeresése előtt.

(2) A (3) bekezdés sérelme nélkül az alkalmazandó jog kijelöléséről szóló megállapodás bármikor megköthető és módosítható, de legkésőbb a bíróság megkeresésének időpontjában.

Módosítás  39

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett megállapodást írásba kell foglalni, dátummal kell ellátni, és azt mindkét házastársnak alá kell írnia. A megállapodás tartós rögzítését biztosító, elektronikus módon történő bármely közlés egyenértékű az írásos formával.

(3) Amennyiben az eljáró bíróság országa szerinti jog úgy rendelkezik, a házastársak a bíróság előtt az eljárás során is kijelölhetik az alkalmazandó jogot. Ebben az esetben a bíróság az eljáró bíróság országa szerinti jognak megfelelően jegyzőkönyvbe veszi a kijelölés tényét.

Amennyiben annak a részt vevő államnak a joga, amelyben a megállapodás megkötésének időpontjában a házastársak szokásos tartózkodási helye található, további alaki szabályokat ír elő az ilyen típusú megállapodások tekintetében, alkalmazni kell ezeket a szabályokat. Amennyiben a házastársak szokásos tartózkodási helye különböző részt vevő tagállamokban van, és e tagállamok jogai különböző alaki szabályokat írnak elő, alaki szempontból érvényes a megállapodás, ha megfelel az ezen országok egyikének jogában rögzített feltételeknek.

 

Módosítás  40

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Ha az eljáró bíróság országa szerinti jog lehetővé teszi, a házastársak az eljárás során a bíróság előtt is kijelölhetik az alkalmazandó jogot. Ebben az esetben a bíróság az eljáró bíróság országa szerinti jognak megfelelően jegyzőkönyvbe veszi a kijelölés tényét.

törölve

Módosítás  41

Rendeletre irányuló javaslat

3 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3a. cikk

Hozzájárulás és anyagi érvényesség

 

1. A jogválasztásról szóló megállapodás vagy valamely megállapodási feltétel meglétét és érvényességét azon jog határozza meg, amely a megállapodás vagy megállapodási feltétel érvényessége esetében e rendelet alapján irányadó lenne.

 

2. A házastárs azonban annak megállapítása érdekében, hogy hozzájárulását nem adta meg, hivatkozhat azon ország jogára, amelyben a bíróság megkeresése időpontjában szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, ha a körülményekből az tűnik ki, hogy nem lenne ésszerű magatartása következményeinek az (1) bekezdésben meghatározott jognak megfelelően történő meghatározása.

Módosítás  42

Rendeletre irányuló javaslat

3 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

3b. cikk

Alaki érvényesség

 

1. A 3. cikk (1) és (2) bekezdésében említett megállapodást írásba kell foglalni, dátummal kell ellátni, és azt mindkét házastársnak alá kell írnia. A megállapodás tartós rögzítését biztosító, elektronikus módon történő bármely közlés egyenértékű az írásos formával.

 

2. Amennyiben annak a részt vevő tagállamnak a joga, amelyben a megállapodás megkötésének időpontjában a házastársak szokásos tartózkodási helye található, kiegészítő alaki szabályokat ír elő az ilyen típusú megállapodások tekintetében, alkalmazni kell ezeket a szabályokat.

 

3. Amennyiben a megállapodás megkötése időpontjában a házastársak szokásos tartózkodási helye különböző részt vevő tagállamokban van, és ezen államok jogai különböző alaki szabályokat írnak elő, alaki szempontból akkor érvényes a megállapodás, ha megfelel az ezen országok egyikének jogában rögzített feltételeknek.

 

4. Amennyiben a megállapodás megkötésének időpontjában csak az egyik házastárs szokásos tartózkodási helye található részt vevő tagállamban, és ez az állam kiegészítő alaki előírásokat határoz meg az ilyen típusú megállapodások tekintetében, ezeket a követelményeket kell alkalmazni.

Módosítás  43

Rendeletre irányuló javaslat

4 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

4a. cikk

A különválás házasságfelbontássá történő változtatása

 

1. A különválás házasságfelbontássá történő változtatása esetén a házasság felbontására a különválásra alkalmazott jogot kell alkalmazni, kivéve, ha a felek a 3. cikknek megfelelően másként döntöttek.

 

2. Ha azonban a különválásra alkalmazott jog nem rendelkezik a különválás házasságfelbontássá történő változtatásáról, akkor a 4. cikk alkalmazandó, kivéve, ha a felek a 3. cikknek megfelelően másként döntöttek.

Módosítás  44

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az eljáró bíróság országa szerinti jog (lex fori) alkalmazása

Az eljáró bíróság országa szerinti jog alkalmazása

Amennyiben a 3. vagy 4. cikk szerint alkalmazandó jog nem teszi lehetővé a válást, vagy az egyik házastársnak neme miatt nem biztosít azonos jogokat a házasság felbontására vagy különválásra irányuló eljáráshoz, az eljáró bíróság országa szerinti jogot (lex fori) kell alkalmazni.

Amennyiben a 3. vagy 4. cikk szerint alkalmazandó jog nem rendelkezik a házasság felbontásáról, vagy az egyik házastársnak neme miatt nem biztosít azonos jogokat a házasság felbontásához vagy a különváláshoz, az eljáró bíróság országa szerinti jogot kell alkalmazni.

Módosítás  45

Rendeletre irányuló javaslat

7 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

7a. cikk

 

Eltérések a nemzeti jogban

 

E rendeletben semmi nem kötelezi a jogában a házasság felbontásáról nem rendelkező vagy a szóban forgó házasság érvényességét a felbontási eljárások céljából el nem ismerő részt vevő tagállamok bíróságait arra, hogy e rendelet alkalmazásában házasságfelbontást mondjanak ki.

Módosítás  46

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Egynél több jogrendszerrel rendelkező országok

Két vagy több jogrendszerrel rendelkező országok – területek szerint

1. Ha egy állam több olyan területi egységből áll, amelyek mindegyike saját jogszabályokkal rendelkezik a házasság felbontása és a különválás tekintetében, úgy az egyes területi egységeket államként kell kezelni az e rendelet alapján alkalmazandó jog megállapítása céljából.

1. Ha egy állam több olyan területi egységből áll, amelyek mindegyike saját jogszabályokkal rendelkezik a házasság felbontása és a különválás tekintetében, úgy az egyes területi egységeket államként kell kezelni az e rendelet alapján alkalmazandó jog megállapítása céljából.

 

1a. Ilyen államok esetében:

 

a) az adott államban lévő szokásos tartózkodási helyre való bármely hivatkozás az adott állam valamely területi egységén belüli szokásos tartózkodási helyre vonatkozik,

 

b) az állampolgárságra történő bármely hivatkozás az adott állam joga által meghatározott területi egységre, vagy vonatkozó szabályok hiányában a házastársak által választott területi egységre, vagy választás hiányában arra a területi egységre vonatkozik, amelyhez az egyik vagy mindkét házastársat a legszorosabb kapcsolat fűzi.

Módosítás  47

Rendeletre irányuló javaslat

8 a cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8a. cikk

Két vagy több jogrendszerrel rendelkező államok – személyközi kollíziók

 

Olyan államok esetében, amelyek az e rendelet által szabályozott kérdések tekintetében a személyek különböző kategóriáira vonatkozóan két vagy több jogrendszerrel vagy szabályrendszerrel rendelkeznek, az állam jogára történő hivatkozás az adott állam hatályos szabályai által kijelölt jogrendszerre vonatkozik. Ilyen szabályok hiányában az a jogrendszer vagy szabályrendszer alkalmazandó, amelyhez a házastársat vagy házastársakat a legszorosabb kapcsolat fűzi.

Módosítás  48

Rendeletre irányuló javaslat

8 b cikk (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

8b. cikk

E rendelet alkalmazásának mellőzése belső kollízió esetén

 

Az olyan részt vevő tagállamok, ahol különböző jogrendszerek vagy szabályrendszerek alkalmazandók az e rendelet által szabályozott kérdésekre, nem kötelesek e rendeletet alkalmazni a kizárólag az ilyen különböző jogrendszerek vagy szabályrendszerek következtében felmerülő kollíziók esetén.

Módosítás  49

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) az alkalmazandó jog megválasztásáról szóló megállapodásra vonatkozó alaki szabályok; valamint

a) az alkalmazandó jog megválasztásáról szóló megállapodásra vonatkozó alaki előírások a 3b. cikk (2)–(4) bekezdésének megfelelően; valamint

Módosítás  50

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1. E rendelet kizárólag azokra a bírósági eljárásokra és a 3. cikkben említett egyezményekre alkalmazandó, amelyeket a 13. cikkben meghatározott alkalmazási időpontot követően indítottak vagy kötöttek.

1. E rendelet kizárólag azokra a bírósági eljárásokra és a 3. cikkben említett megállapodásokra alkalmazandó, amelyeket a 13. cikkben meghatározott alkalmazási időpontnál nem korábban indítottak vagy kötöttek.

 

 

Módosítás  51

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha egy részt vevő állam joga szerint e rendelet alkalmazási időpontját megelőzően kötöttek az alkalmazandó jog megválasztására vonatkozó megállapodást, ez a megállapodás hatályba lép, ha megfelel a 3. cikk (3) bekezdésének első albekezdésében szereplő feltételeknek.

 

Ha azonban e rendelet alkalmazási időpontját megelőzően kötöttek az alkalmazandó jog megválasztására vonatkozó megállapodást, ez a megállapodás is érvényes, amennyiben összhangban van a 3a. és 3b. cikkel.

Módosítás  52

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) Ez a rendelet nem érinti azoknak a kétoldalú vagy többoldalú egyezményeknek az alkalmazását, amelyeknek e rendelet elfogadásakor egy vagy több részt vevő tagállam részes fele, és amelyek – a részt vevő tagállamok az Európai Unió működéséről szóló szerződés 351. cikke szerinti kötelezettségeinek sérelme nélkül – az e rendelet által szabályozott kérdésekre vonatkoznak.

(1) Ez a rendelet nem érinti azoknak a nemzetközi egyezményeknek az alkalmazását, amelyeknek e rendelet, vagy az 1. cikk (2) bekezdésében említett határozat elfogadásakor egy vagy több részt vevő tagállam részes fele, és amelyek a házasság felbontására vagy a különválásra vonatkozó kollíziós szabályokat állapítanak meg.

Módosítás  53

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) Az (1) bekezdéssel ellentétben a részt vevő tagállamok között ez a rendelet élvez elsőbbséget azokkal az egyezményekkel szemben, amelyek az e rendelet által szabályozott kérdésekre vonatkoznak, és amelyeknek a részt vevő tagállamok részes felei.

(2) Az e rendeletben szabályozott kérdések vonatkozásában azonban e rendelet – mint a részt vevő tagállamok közötti rendelet – elsőbbséget élvez a kizárólag két vagy több tagállam között megkötött egyezményekkel szemben.

Módosítás  54

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A Bizottság legkésőbb [e rendelet alkalmazási időpontja után öt évvel] jelentést nyújt be e rendelet alkalmazásáról az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. Adott esetben ezt a jelentést a rendelet módosítására irányuló javaslatok kísérik.

1. A Bizottság legkésőbb e rendelet alkalmazási időpontja után öt évvel és azt követően ötévente jelentést nyújt be e rendelet alkalmazásáról az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottságnak. Adott esetben ezt a jelentést a rendelet kiigazítására irányuló javaslatok kísérik.

Módosítás  55

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a. A részt vevő tagállamok ennek érdekében közlik a Bizottsággal az e rendeletnek a bíróságaik általi alkalmazására vonatkozó információkat.

Módosítás  56

Rendeletre irányuló javaslat

13 cikk – 2 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Az Európai Unió működéséről szóló szerződés 331. cikke (1) bekezdése második vagy harmadik albekezdésének megfelelően elfogadott határozat szerint részt vevő tagállamok számára ez a rendelet a vonatkozó határozatban megjelölt dátumtól kezdődően alkalmazandó.

INDOKOLÁS

Az előadó elismeri a rendelet szükségességét, bár tudatában van, hogy annak korlátozott hatálya nagy mértékű csalódottságot eredményez majd az állampolgárok és a gyakorló ügyvédek körében. Ennek egyik oka a megerősített együttműködési eljárásból adódó korlátozásokban keresendő. Az előadó bízik abban, hogy a rendelet elfogadásakor más tagállamok is csatlakozni fognak.

Nagy vonalakban az előadó úgy véli, hogy a Tanács által megvitatott változtatások a Bizottság javaslatát illetően ésszerűnek bizonyulnak, ezért azok nagyrészét átvette, noha némi változtatással kiegészítve. Ezen kívül több saját módosításra is javaslatot tesz.

Először is nem tartja kívánatosnak azt az elgondolást, mely szerint a hatály lényegében véve meghatározatlan maradna. Ezért egy preambulumbekezdésben és egy bekezdésben is kifejti, mely dolgokra nem terjed ki a rendelet hatálya.

Másodszor úgy véli, mielőtt a felek a jogválasztás mellett vagy annak elvetése mellett döntenek, a megkeresett bíróságnak meg kellene győződnie arról, hogy a felek megfelelő jogtanácsadásban részesültek.

Harmadszor az előadó egyetért azzal, hogy a tagállamoktól kizárólag a felbontási eljárás céljából sem követelhető meg, hogy házasságként ismerjenek el egy olyan aktust, mely az állam joga szerint nem minősül annak, és ugyanígy ellentétes lenne a szubszidiaritás elvével, ha egy olyan tagállam bíróságát kötelezné házasságfelbontás kimondására, melynek joga erről nem rendelkezik Ennél fogva üdvözli a 7. cikk Tanács részéről történő hozzáadását.

Mindazonáltal a forum necessitatisról szóló rendelkezés hiányában (melynek a megerősített együttműködési folyamat során elfogadott rendelethez történő hozzáadása lehetetlen lenne) a 7a. cikkben kifejtett rendelkezés rendkívül problematikus, mivel a rendeletben semmi nem kötelezi a jogában a házasság felbontásáról nem rendelkező vagy a szóban forgó házasság érvényességét a felbontási eljárások céljából el nem ismerő részt vevő tagállamok bíróságait arra, hogy e rendelet alkalmazásában házasságfelbontást mondjanak ki. Ennek oka, hogy a házasság felbontására és a különválásra vonatkozó joghatósági szabályok a 2201/2003/EK rendeletben ügydöntőnek számítanak. A rendelet vonatkozó cikkei így szólnak:

1. SZAKASZ

A házasság felbontása, a különválás és a házasság érvénytelenítése

3 cikk

Általános joghatóság

1. A házasság felbontásával, különválással vagy a házasság érvénytelenítésével kapcsolatos ügyekben annak a tagállamnak a bíróságai rendelkeznek joghatósággal,

(a) amelynek területén:

- a házastársak szokásos tartózkodási hellyel rendelkeznek, vagy

- a házastársak legutóbb szokásos tartózkodási hellyel rendelkeztek, amennyiben egyikük még mindig ott tartózkodik, vagy

- az alperes szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy

- közös kérelem esetén a házastársak egyike szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, vagy

- a kérelmező szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, ha a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább egy évig ott tartózkodott, vagy

- a kérelmező szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik, amennyiben a kérelem benyújtását közvetlenül megelőzően legalább hat hónapig ott tartózkodott, és vagy az adott tagállam állampolgára, vagy az Egyesült Királyság és Írország esetében ott van a „domicile”-ja (lakóhelye);

(b) amelynek mindkét házastárs állampolgára, illetve az Egyesült Királyság és Írország esetében mindkét házastárs ott rendelkezik „domicile”-lal (lakóhellyel).

2. E rendelet alkalmazásában a „domicile” (lakóhely) megegyezik az Egyesült Királyság és Írország jogrendszerében alkalmazott kifejezés jelentésével.

4 cikk

Viszontkereset

….

5 cikk

A különválás házasságfelbontássá történő változtatása

6 cikk

A 3., 4. és 5. cikk szerinti joghatóság kizárólagos jellege

Azon házastárs ellen, aki:

(a) valamely tagállam területén szokásos tartózkodási hellyel rendelkezik; or

(b) valamely tagállam állampolgára, illetve az Egyesült Királyság és Írország tekintetében „domicile”-lal (lakóhellyel) rendelkezik az utóbbi tagállamok egyikének területén,

más tagállamban kizárólag a 3., 4. és 5. cikknek megfelelően indítható eljárás.

7 cikk

Fennmaradó joghatóság

….

A probléma legjobban egy példával illusztrálható. Az alkalmazandó jogra vonatkozó új rendelet érvényben van. A és B különböző tagországok állampolgárai, akik azonos neműek közötti házasságra léptek az egyik tagországban, amely ilyen házasságokat lehetővé tevő jogszabályt vezetett be. Szokásos tartózkodási hellyel rendelkeztek három éven keresztül egy olyan tagországban, amely nem teszi lehetővé az azonos neműek közötti házasságot, de a megerősített együttműködési folyamat keretében részt vett az alkalmazandó jogra vonatkozó rendelet elfogadásában. A és B szeretnék felbontani a házasságukat. A 2201/2003/EK rendelet szabályai értelmében ilyen esetekben kizárólag azoknak a tagországoknak a bíróságai érvényesek, amelyekben szokásos tartózkodási hellyel rendelkeznek. Ha a házasság felbontásának céljával a helyi bírósághoz fordulnak, akkor az adott bíróságnak el kell fogadnia a joghatóságot, ugyanakkor a 7a. cikket kell alkalmazni, és a házasság nem bontható fel. Megjegyzendő, hogy házasság felbontása esetében a 2201/2003/EK. rendelet nem rendelkezik a joghatóságról való megállapodásról, sem az eset átadásáról egy, az eljárás szempontjából jobb helyzetben lévő bíróság számára.

Ez teljesen igazságtalan az érintett házaspárral szemben, akik igen kényelmetlen helyzetbe kerülnének és rengeteg időt veszítenének, miközben a házasságfelbontási eljárást egy másik, a 3. cikknek megfelelő joghatósággal rendelkező bíróság elé próbáljak vinni.

Ezt a problémát egy forum necessitatisról szóló rendelkezés keretében lehetne legjobban kezelni, amely megvalósítható lenne a 2201/2003/EK. rendelet módosításával, tekintve a megerősített együttműködési folyamatra vonatkozó bírálatokat, illetve azt a tényt, hogy a szóban forgó rendeletre vonatkozó javaslat csak az alkalmazandó jog meghatározását érinti.

A parlament 2008. október 21-i jogi állásfoglalása a 2201/2003/EK rendelet joghatóság tekintetében történő módosításáról és a házassági ügyekben alkalmazandó jogra vonatkozó szabályok bevezetéséről szóló tanácsi rendeletre vonatkozó javaslatról (COM(2006)0399 C6-0305/2006 – 2006/0135(CNS))[1] tartalmaz egy javaslatot egy forum necessitatisra vonatkozó cikkre, amely a következőképpen szól:

7a. cikk

               Forum necessitatis

Ha az e rendelet szerint hatáskörrel rendelkező bíróság olyan tagállamban található, amelynek joga a házasság felbontásáról nem rendelkezik, vagy nem ismeri el a kérdéses házasság létét vagy érvényességét, a joghatóság a következő tagállamot illeti:

              (a) az egyik házastárs állampolgársága szerinti tagállamra; vagy

              (b) arra a tagállamra, amelyben a házasságot kötötték.

Tekintettel arra, hogy a Bizottság 2012-ig nem köteles felülvizsgálni a 2201/2003/EK. rendeletet, és valójában jóval később fogja azt megtenni, az előadó javasolja a Bizottság kezdeményezési jogának megsértése nélkül az intézmények arra való ösztönzését, hogy sürgősségi jelleggel álljanak elő egy, a rendeletet módosító javaslattal, mely egy forum necessitatisra vonatkozó záradék hozzáadására korlátozódna.

  • [1]  A6 - 0361/2008.

VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről (29.11.2010)

a Jogi Bizottság részére

a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2010)0105 – C7‑0315/2010 – 2010/0067(CNS))

A vélemény előadója: Evelyne Gebhardt

RÖVID INDOKOLÁS

E rendeletre irányuló javaslat célja, hogy egyértelmű és átfogó jogi keretet hozzon létre, amely magában foglalja az alkalmazandó jogra vonatkozó szabályokat, bizonyos fokú autonómiát biztosítva az érintettek számára. A válás mellett döntő „nemzetközi” házaspárokra mindeddig a 2201/2003/EK tanácsi rendelet („Brüsszel IIa”) [1] joghatósági szabályait kell alkalmazni, amelyek lehetővé teszik, hogy a házastársak több különböző joghatósági ok közül válasszanak. Amint egy házasság felbontására vonatkozó eljárással egy tagállam bíróságaihoz fordulnak, az alkalmazandó jogot e tagállam kollíziós szabályai szerint határozzák meg. Azonban a különböző tagállamok kollíziós szabályai nagyon eltérnek egymástól. A nemzeti kollíziós szabályok e különbözősége „nemzetközi” válások esetében számos problémához vezethet. A jogbiztonság hiányán kívül – amely abból ered, hogy a házastársak számára nehezen eldönthető, hogy melyik jog lesz alkalmazandó az esetükre – a Bizottság valós veszélynek tekinti a „bíróságra rohanást” is: ez a kifejezés arra a helyzetre vonatkozik, amikor a jobban értesült házastárs igyekszik a másikat megelőzve ahhoz a bírósághoz fordulni, amely az ő érdekeit jobban szolgáló jogot alkalmazza. A Bizottság javaslatának célja, hogy csökkentse az említett veszélyt és ellensúlyozza a fenti hiányosságokat elsősorban úgy, hogy a felek számára lehetővé teszi az alkalmazandó jog közös megegyezésen alapuló kiválasztását, és tekintetbe veszi a 2201/2003/EK rendeletnek a joghatóság tekintetében történő módosításáról és a házassági ügyekben alkalmazandó jogra vonatkozó szabályok bevezetéséről szóló tanácsi rendeletről szóló 2008. október 21-i parlamenti jogalkotási állásfoglalást[2].

A 3. cikk újítást jelent, mivel első alakalommal vezeti be a házastársak számára annak lehetőségét, hogy közös megegyezéssel kijelöljék a házasságuk felbontására vonatkozó eljárásban alkalmazandó jogot. Az előadó szerint ésszerűnek tűnik azon lehetőség biztosítása is, hogy a házastársak szokásos tartózkodási helye szerinti állam jogát válasszák, ahol a megállapodás megkötésének időpontjában laknak, valamint azon állam jogát, amelyben a házasságot kötötték.

Az eljáró bíróság országa szerinti jog alkalmazására vonatkozó szabályt (lex fori), amikor az alkalmazandó jog nem teszi lehetővé a házasság felbontását vagy a különválást, ki kell egészíteni a szükségképpen hatáskörrel rendelkező és illetékes bíróságra (forum necessitatis) vonatkozó szabállyal, amely a határon átnyúló esetekben bizonyos feltételek teljesülésétől függően joghatósággal ruházza fel egy másik tagállam bíróságát.

Emellett ügyelni kell arra, hogy a felek választása a tények és körülmények teljes ismeretében történjen, tehát mindkét házastárs megfelelő információkkal rendelkezzen döntésének konkrét következményeiről. Ebben a tekintetben el kell gondolkodni arról, hogy mi a legjobb mód annak biztosítására, hogy a joghatóságról való megállapodást aláíró felek teljes körű és megbízható információt kapjanak az aktus aláírása előtt. Az is fontos, hogy az információkhoz való hozzáférést a házastársak egyéni anyagi helyzetétől függetlenül biztosítsák. Meg kell jegyeznünk annak fontosságát is, hogy a két házastárs a házasságuk felbontása esetén pontos és teljes körű tájékoztatást kapjon az alkalmazandó jogra vonatkozó választásuk következményeit illetően, főleg azért, mert a tagállamok joga számos ponton jelentősen eltér (például a válás okai és formái, kimondásának feltételei, a különélés megkövetelt időtartama és az eljárást érintő egyéb meghatározó szempontok). Emellett mivel a jogszabályok módosulnak, előfordulhat, hogy az alkalmazandó jog kijelöléséről egy adott időpontban aláírt megállapodás már nem felel meg a felek jogos elvárásainak akkor, amikor hatását kifejti, mivel a szóban forgó állam jogszabályai időközben megváltoztak. Az előadó ezért e tekintetben üdvözli a Bizottság javaslatát.

MÓDOSÍTÁS:

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9) E rendelet célja, hogy egyértelmű és teljes jogi keretet alakítson ki a részt vevő tagállamokban a házasság felbontására és a különválásra irányuló eljárások során alkalmazandó jog tekintetében, valamint megfelelő megoldásokat biztosítson az európai polgároknak a jogbiztonság, a kiszámíthatóság és a rugalmasság tekintetében, továbbá kiküszöbölje annak lehetőségét, hogy az egyik házastárs a másikat megelőzve kezdeményezze a válást annak érdekében, hogy az eljárást olyan jog szerint folytassák le, amelyet e fél saját érdekei szempontjából kedvezőbbnek ítél.

(9) E rendelet célja, hogy egyértelmű és teljes jogi keretet alakítson ki a részt vevő tagállamokban a házasság felbontására és a különválásra irányuló eljárások során alkalmazandó jog tekintetében, valamint megfelelő megoldásokat biztosítson az európai polgároknak a jogbiztonság, a kiszámíthatóság és a rugalmasság tekintetében, továbbá kiküszöbölje annak lehetőségét, hogy az egyik házastárs vagy bejegyzett élettárs a másikat megelőzve kezdeményezze a válást annak érdekében, hogy az eljárást olyan jog szerint folytassák le, amelyet e fél saját érdekei szempontjából kedvezőbbnek ítél.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12) Annak érdekében, hogy a házaspárnak lehetősége legyen a hozzájuk legközelebb álló jogot megválasztani, illetve hogy választási lehetőség hiányában mégis ez a jog legyen alkalmazandó házasságuk felbontása vagy különválásuk során, akkor is ezt a jogot kell alkalmazni, ha ez nem valamelyik részt vevő tagállam joga. Amennyiben egy másik tagállam joga alkalmazandó, a polgári és kereskedelmi ügyekben Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról szóló, 2001. május 28-i 2001/470/EK határozattal létrehozott hálózat segítheti a bíróságokat a külföldi jog tartalmáról való tájékozódásban.

(12) Annak érdekében, hogy a házaspárnak vagy a bejegyzett élettársaknak lehetőségük legyen hozzájuk közel álló alkalmazandó jogot választani, illetve hogy választási lehetőség hiányában mégis ez a jog legyen alkalmazandó házasságuk felbontása vagy különválásuk, illetve bejegyzett élettársi kapcsolatuk megszüntetése során, akkor is ezt a jogot kell alkalmazni, ha ez nem valamelyik részt vevő tagállam joga. Amennyiben egy másik tagállam joga alkalmazandó, a polgári és kereskedelmi ügyekben Európai Igazságügyi Hálózat létrehozásáról szóló, 2001. május 28-i 2001/470/EK határozattal létrehozott hálózat segítheti a bíróságokat a külföldi jog tartalmáról való tájékozódásban.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13) Az európai polgárok mobilitásának növekedésével egyrészt nagyobb rugalmasságra, másrészt nagyobb jogbiztonságra van szükség. E célkitűzésnek való megfelelés érdekében e rendeletnek erősítenie kell a felek autonómiáját a házasság felbontása és a különválás terén, bizonyos mértékű lehetőséget teremtve a házasság felbontása és a különválás eljárására alkalmazandó jog megválasztására. E lehetőség azonban nem terjedhet ki a házasság érvénytelenítésére, amely szorosan kapcsolódik a házasság érvényességének feltételeihez, és melynek tekintetében nem célszerű a feleknek autonómiát adni.

(13) Az európai polgárok mobilitásának növekedésével egyrészt nagyobb rugalmasságra, másrészt nagyobb jogbiztonságra van szükség. E célkitűzésnek való megfelelés érdekében e rendeletnek erősítenie kell a felek autonómiáját a házasság felbontása és a különválás terén, bizonyos mértékű lehetőséget teremtve a házasság felbontása és a különválás eljárására alkalmazandó jog megválasztására. E lehetőségnek ki kell terjednie a házasság és a bejegyzett élettársi kapcsolat érvénytelenítésére is a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog gyakorlásának különböző formáit érintő hátrányos megkülönböztetés elkerülése érdekében.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

14 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(14) A házastársaknak lehetőségük volna olyan jogot választani a házasság felbontására és a különválásra irányuló eljáráshoz, amellyel különleges kapcsolatban állnak, illetve választhatnák az eljáró bíróság országa szerinti jogot. A házastársak által választott jog összhangban kell hogy álljon a szerződésekben és az Európai Unió Alapjogi Chartájában meghatározott alapvető jogokkal. Az a lehetőség, hogy megválasszák a házasság felbontására vagy a különválásra alkalmazandó jogot, nem sértheti a gyermek érdekének elsődlegességét.

(14) A házastársaknak vagy a bejegyzett élettársaknak lehetőségük volna olyan jogot választani a házasság felbontására és a különválásra, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére irányuló eljáráshoz, amellyel különleges kapcsolatban állnak, illetve választhatnák az eljáró bíróság országa szerinti jogot. A házastársak vagy a bejegyzett élettársak által választott jognak összhangban kell állnia a szerződésekben és az Európai Unió Alapjogi Chartájában meghatározott alapvető jogokkal. Az a lehetőség, hogy megválasszák a házasság felbontására vagy a különválásra, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére alkalmazandó jogot, nem sértheti a gyermek érdekének elsődlegességét. Különösen abban az esetben, ha a házasság felbontása vagy a különválás a házastársak gyermekeit is érinti, a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jogszabályok tekintetbe vehetik a Charta 24. cikkében meghatározott alapelveket, kiemelten hangsúlyozva a gyermekek érdekeit, az őket érintő döntések során a véleményük meghallgatására vonatkozó kötelezettséget, illetve a mindkét szülővel való rendszeres személyes és közvetlen kapcsolattartás fenntartásához fűződő jogukat, kivéve, ha ez érdekeikkel ellentétes.

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

15 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(15) Az alkalmazandó jog meghatározása előtt fontos, hogy a házastársak megismerjék a nemzeti és az uniós jog lényeges elemeit, valamint a házasság felbontására vagy a különválásra alkalmazandó joggal kapcsolatos legújabb fejleményeket. E megfelelő, minőségi információkhoz való hozzáférés biztosítása érdekében a Bizottság rendszeresen frissíti interneten elérhető nyilvános információs rendszerét, melyet a 2001/470/EK tanácsi határozat hozott létre.

(15) Az alkalmazandó jog meghatározása előtt fontos, hogy a házastársak vagy a bejegyzett élettársak megismerjék a nemzeti és az uniós jog, valamint a házasság felbontásával vagy a különválással, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésével kapcsolatos eljárások lényeges elemeire vonatkozó legújabb fejleményeket, ideértve a közvetítés lehetőségét is. A házastársakat tájékoztatni kell az érintett tagállamok jogszabályainak megfelelően a válás különböző formáiról, illetve a válás kimondásának feltételeiről. E megfelelő, minőségi információkhoz való hozzáférés biztosítása érdekében a Bizottság rendszeresen frissíti interneten elérhető nyilvános információs rendszerét, melyet a 2001/470/EK tanácsi határozat hozott létre, a bontóper helye szerinti tagállamnak pedig a házastársak rendelkezésére kell bocsátania minden szükséges információt.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A két házastárs tudatos választása e rendelet lényeges elve. Mindkét házastársnak pontosan tudnia kell, hogy milyen jogi és szociális következményei vannak az alkalmazandó jog megválasztásának. Az a lehetőség, hogy közös megegyezéssel kiválasszák az alkalmazandó jogot, nem sértheti a két házastárs jogait és esélyegyenlőségét. E tekintetben a nemzeti bíráknak tisztában kell lenniük annak fontosságával, hogy a két házastárs az alkalmazandó jog megválasztására vonatkozó megállapodás jogi következményeinek tudatában válasszon.

(16) A két házastárs vagy bejegyzett élettárs tudatos választása e rendelet alapvető elve. Mindkét házastársnak/bejegyzett élettársnak pontosan tudnia kell, hogy milyen jogi és szociális következményei vannak az alkalmazandó jog megválasztásának. Az a lehetőség, hogy közös megegyezéssel kiválasszák az alkalmazandó jogot, nem sértheti a két házastárs vagy bejegyzett élettárs jogait és esélyegyenlőségét. Ezért a nemzeti bíráknak tisztában kell lenniük annak fontosságával, hogy a két házastárs/bejegyzett élettárs az alkalmazandó jog megválasztására vonatkozó megállapodás jogi következményeinek tudatában válasszon.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) Indokolt bevezetni egyes biztosítékokat annak érdekében, hogy a házastársak tudatában legyenek választásuk következményeinek. Az alkalmazandó jogra vonatkozó megállapodást írásban kell rögzíteni, dátummal ellátni, melyet alá kell írnia a két félnek. Amennyiben annak a részt vevő államnak a joga, amelyben a házastársak szokásos tartózkodási helye található, további alaki szabályokat ír elő, tiszteletben kell tartani ezeket a szabályokat. Ilyen kiegészítő alaki szabályok lehetnek azon részt vevő tagállamokban, ahol a megállapodást házassági szerződésbe kell foglalni.

(17) Biztosítékokat kell bevezetni annak érdekében, hogy a házastársak/bejegyzett élettársak tudatában legyenek választásuk következményeinek. Az alkalmazandó jogra vonatkozó megállapodást írásban kell rögzíteni, dátummal ellátni, melyet alá kell írnia a két félnek. Amennyiben annak a részt vevő államnak a joga, amelyben a házastársak/bejegyzett élettársak szokásos tartózkodási helye található, további alaki szabályokat ír elő, tiszteletben kell tartani ezeket a szabályokat. Ilyen kiegészítő alaki szabályok lehetnek azon részt vevő tagállamokban, ahol a megállapodást házassági szerződésbe kell foglalni.

Módosítás  8

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19) Arra az esetre, ha nem választják meg az alkalmazandó jogot, e rendeletnek egy sor kapcsoló tényező alapján harmonizált kollíziós szabályokat kell megállapítania a házastársaknak az érintett joghoz fűződő szoros kapcsolata alapján annak érdekében, hogy megfelelő jogbiztonságot és kiszámíthatóságot biztosítson, és megakadályozza, hogy az egyik házastárs a másikat megelőzve kezdeményezze a válást egy olyan jog alapján, amelyet előnyösebbnek tart saját érdekei védelmének szempontjából. E kapcsoló tényezőket oly módon választották meg, hogy a házasság felbontására vagy különválásra irányuló eljárást olyan jog szerint folytassák le, amelyhez a házastársakat szoros kötelékek fűzik; e tényezők elsősorban a házastársak szokásos tartózkodási helyét veszik figyelembe.

(19) Arra az esetre, ha nem választják meg az alkalmazandó jogot, e rendeletnek egy sor kapcsoló tényező alapján harmonizált kollíziós szabályokat kell megállapítania a házastársaknak/bejegyzett élettársaknak az érintett joghoz fűződő szoros kapcsolata alapján annak érdekében, hogy megfelelő jogbiztonságot és kiszámíthatóságot biztosítson, és megakadályozza, hogy az egyik házastárs vagy bejegyzett élettárs a másikat megelőzve kezdeményezze a válást, vagy különélést, vagy a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetését egy olyan jog alapján, amelyet előnyösebbnek tart saját érdekei védelmének szempontjából. E kapcsoló tényezőket oly módon választották meg, hogy a házasság felbontására vagy különválásra, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére irányuló eljárást olyan jog szerint folytassák le, amelyhez a házastársakat/bejegyzett élettársakat szoros kötelékek fűzik; e tényezők elsősorban a házastársak/bejegyzett élettársak szokásos tartózkodási helyét veszik figyelembe.

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) Bizonyos esetekben mindig az eljáró bíróság országa szerinti jogot kell alkalmazni, például ha az alkalmazandó jog nem teszi lehetővé a válást, vagy az egyik házastársnak neme miatt nem biztosít azonos jogokat a házasság felbontására vagy különválásra irányuló eljáráshoz.

(20) Bizonyos esetekben mindig az eljáró bíróság országa szerinti jogot kell alkalmazni, például ha az alkalmazandó jog nem teszi lehetővé a házasság felbontását vagy a különválást, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetését, vagy az egyik házastársnak/bejegyzett élettársnak az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikkében foglalt tilalomba ütköző okokból nem biztosít azonos jogokat a házasság felbontására vagy különválásra, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére irányuló eljáráshoz.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

22 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(22a) A „szokásos tartózkodási hely” kifejezés jelentését e rendelet célkitűzéseivel összhangban kell értelmezni. A jelentését a bírónak kell eseti jelleggel meghatároznia ténybeli alapokon. E kifejezés nem a nemzeti jog szerinti fogalomra utal, hanem egy önálló uniós jogi fogalomra.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) E rendelet olyan esetekben alkalmazandó, amikor különböző országok joga között kell választani a házasság felbontására vagy a különválásra irányuló eljárások során.

(1) E rendelet olyan nemzetközi esetekben alkalmazandó, amikor különböző országok joga között kell választani házasság felbontására, a különválásra, illetve a házasság érvénytelenítésére és a bejegyzett élettársi kapcsolatok megszüntetésére irányuló eljárások során.

Módosítás  12

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) A házastársak közös megegyezéssel megválaszthatják a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jogot, feltéve, hogy ez a jog összhangban áll a szerződésekben és az Európai Unió alapjogi chartájában meghatározott alapvető jogokkal és a közrend elvével, különös tekintettel a következőkre:

(1) A házastársak vagy a bejegyzett élettársak közös megegyezéssel megválaszthatják a házasság felbontására és a különválásra, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére alkalmazandó jogot, feltéve, hogy ez a jog összhangban áll a szerződésekben és az Európai Unió alapjogi chartájában meghatározott alapvető jogokkal és a közrend elvével, különös tekintettel a következőkre:

Módosítás  13

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) a házastársak utolsó közös szokásos tartózkodási helye szerinti állam joga, amennyiben a megállapodás megkötésének időpontjában egyik házastárs még mindig ebben az államban tartózkodik;

b) a házastársak/bejegyzett élettársak utolsó közös szokásos tartózkodási helye szerinti állam joga, amennyiben a megállapodás megkötésének időpontjában egyik házastárs még mindig ebben az államban tartózkodik, feltéve, hogy e jog alkalmazása nem érinti hátrányosan a gyengébb helyzetben lévő házastársat vagy élettársat;

Módosítás  14

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d) az eljáró bíróság országa szerinti jog.

d) annak az államnak a joga, amelyben a házasságot kötötték vagy az élettársi kapcsolatot bejegyezték;

Indokolás

Ésszerűnek tűnik, hogy az alkalmazandó jog kiválasztása céljából a többi mellé ezt a kritériumot is felvegyük, és az eljáró bíróság országa szerinti jogra vonatkozó kritériumot visszavonjuk a gyengébb fél védelme érdekében.

Módosítás  15

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(1a) a „szokásos tartózkodási hely” fogalma a kérdéses személy rendes lakóhelyét jelenti.

Indokolás

A szokásos tartózkodási hely meghatározását úgy kell megadni, hogy az önkényes értelmezés lehetőleg elkerülhető legyen. Természetesen a bíróságnak a meghatározás alkalmazása előtt minden releváns tényt meg kell vizsgálnia.

Módosítás  16

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2) A (4) bekezdés sérelme nélkül az alkalmazandó jog kijelöléséről szóló megállapodás bármikor megköthető és módosítható, de legkésőbb a bíróság megkeresése előtt.

(2) A (4) bekezdés sérelme nélkül az alkalmazandó jog kijelöléséről szóló megállapodás bármikor megköthető és módosítható, de legkésőbb a bíróság megkeresése előtt. A megállapodásnak tartalmaznia kell a házasság felbontására vagy a különválásra vonatkozó nézeteltérések megoldására irányuló közvetítés igénybevételének lehetőségét.

Módosítás  17

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – 2 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben annak a részt vevő államnak a joga, amelyben a megállapodás megkötésének időpontjában a házastársak szokásos tartózkodási helye található, további alaki szabályokat ír elő az ilyen típusú megállapodások tekintetében, alkalmazni kell ezeket a szabályokat. Amennyiben a házastársak szokásos tartózkodási helye különböző részt vevő tagállamokban van, és e tagállamok jogai különböző alaki szabályokat írnak elő, alaki szempontból érvényes a megállapodás, ha megfelel az ezen országok egyikének jogában rögzített feltételeknek.

Amennyiben annak a részt vevő államnak a joga, amelyben a megállapodás megkötésének időpontjában a házastársak/bejegyzett élettársak szokásos tartózkodási helye található, további alaki szabályokat ír elő az ilyen típusú megállapodások tekintetében, alkalmazni kell ezeket a szabályokat. Amennyiben a házastársak/bejegyzett élettársak szokásos tartózkodási helye különböző részt vevő tagállamokban van, és e tagállamok jogai különböző alaki szabályokat írnak elő, alaki szempontból érvényes a megállapodás, ha megfelel az ezen országok egyikének jogában rögzített feltételeknek.

Módosítás  18

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – 2 a albekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

Ha a megállapodás egy házassági szerződés része, teljesíteni kell e házassági szerződés alaki követelményeit.

Indokolás

Azon helyzetek egyértelművé tétele, amikor a nemzeti jog vagy a házassági szerződés házassági szerződést ír elő.

Módosítás  19

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4) Ha az eljáró bíróság országa szerinti jog lehetővé teszi, a házastársak az eljárás során a bíróság előtt is kijelölhetik az alkalmazandó jogot. Ebben az esetben a bíróság az eljáró bíróság országa szerinti jognak megfelelően jegyzőkönyvbe veszi a kijelölés tényét.

(4) Ha az eljáró bíróság országa szerinti jog lehetővé teszi, a házastársak/bejegyzett élettársak az eljárás során a bíróság előtt is kijelölhetik az alkalmazandó jogot. Ebben az esetben a bíróság az eljáró bíróság országa szerinti jognak megfelelően jegyzőkönyvbe veszi a kijelölés tényét.

Módosítás  20

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A 3. cikk szerinti jogválasztás hiányában a házasság felbontására és a különválásra azon állam joga alkalmazandó:

A 3. cikk szerinti jogválasztás hiányában a házasság felbontására, a különválásra, a házasság érvénytelenítésére és a bejegyzett élettársi kapcsolatok megszüntetésére csökkenő sorrendben azon állam joga alkalmazandó:

Módosítás  21

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a) amelyben a bíróság megkeresése időpontjában a házastársak közös szokásos tartózkodási helye található; vagy ennek hiányában

a) amelyben a bíróság megkeresése időpontjában a házastársak/bejegyzett élettársak szokásos tartózkodási helye található; vagy ennek hiányában

Módosítás  22

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b) amelyben a házastársak utolsó közös szokásos tartózkodási helye található, amennyiben ez a tartózkodási hely a bíróság megkeresésétől számított egy évnél nem régebbi időpontban szűnt meg, és amennyiben a bíróság megkeresésének időpontjában az egyik házastárs még mindig ebben az államban tartózkodott; vagy ennek hiányában

b) amelyben a házastársak/bejegyzett élettársak utolsó szokásos tartózkodási helye található, amennyiben ez a tartózkodási hely a bíróság megkeresésétől számított egy évnél nem régebbi időpontban szűnt meg, és amennyiben a bíróság megkeresésének időpontjában az egyik házastárs vagy élettárs még mindig ebben az államban tartózkodott; vagy ennek hiányában

Módosítás  23

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c) amelynek a bíróság megkeresése időpontjában a két házastárs állampolgára volt; vagy ennek hiányában

c) amelynek a bíróság megkeresése időpontjában a két házastárs/bejegyzett élettárs állampolgára volt, feltéve, hogy e jog alkalmazása nem érinti hátrányosan a gyengébb helyzetben lévő házastársat vagy élettársat; vagy ennek hiányában

Módosítás  24

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

ca) amelyben a házasságot kötötték, illetve az élettársi kapcsolatot bejegyezték; vagy ennek hiányában

Indokolás

A házasságkötés országának a felek általi megválasztását arra való utalásnak lehet tekinteni, hogy valószínűleg elfogadják az adott ország törvényeit.

Módosítás  25

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

a „szokásos tartózkodási hely” fogalma a kérdéses személy rendes lakóhelyét jelenti.

Módosítás  26

Rendeletre irányuló javaslat

5. cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az eljáró bíróság országa szerinti jog alkalmazása

Az eljáró bíróság országa szerinti jog (lex fori) és a forum necessitatis elveinek alkalmazása

Amennyiben a 3. vagy 4. cikk szerint alkalmazandó jog nem teszi lehetővé a válást, vagy az egyik házastársnak neme miatt nem biztosít azonos jogokat a házasság felbontására vagy különválásra irányuló eljáráshoz, az eljáró bíróság országa szerinti jogot kell alkalmazni.

(1) Amennyiben a 3. vagy 4. cikk szerint alkalmazandó jog nem teszi lehetővé a házasság felbontását vagy a különválást, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetését, vagy az Európai Unió Alapjogi Chartájának 21. cikkében foglalt tilalomba ütköző okokból a házasság felbontására, a különválásra, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetésére irányuló eljáráshoz való hozzáférés tekintetében hátrányosan megkülönbözteti az egyik házastársat vagy élettársat, az eljáró bíróság országa szerinti jogot kell alkalmazni.

 

(2) Amennyiben az illetékes joghatóság bírósága olyan tagállamban található, amelynek joga nem teszi lehetővé a házasság felbontását vagy a különválást, illetve a bejegyzett élettársi kapcsolat megszüntetését, a joghatóságot át kell ruházni:

 

a) az egyik házastárs vagy élettárs állampolgársága szerinti tagállamra; vagy

 

b) arra a tagállamra, amelyben a házasságot kötötték, illetve az élettársi kapcsolatot bejegyezték.

Indokolás

Bizonyos esetekben a válást vagy különélést kérelmező, valamely tagállamban élő személyek számára az adott nemzeti jog alkalmazása inkább akadályt jelent. Ezért a különélési jogot vagy válást mint a személyes függetlenség megvalósulását elérni szándékozó személyek érdekeinek elsőbbséget kell tulajdonítani a nemzeti jog alkalmazásával szemben az eljáró bíróság országa szerinti jog alkalmazásával. Ha az illetékes bíróság által alkalmazott jog nem teszi lehetővé a házasság felbontását vagy a különválást, joghatósággal lehet felruházni egy másik tagállam bíróságát, ha teljesül néhány határon átnyúló esettel kapcsolatos feltétel.

ELJÁRÁS

Cím

A megerősített együttműködés végrehajtása a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén

Hivatkozások

COM(2010)0105 – C7-0315/2010 – 2010/0067(CNS)

Illetékes bizottság

JURI

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

7.10.2010

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Evelyne Gebhardt

10.5.2010

 

 

Vizsgálat a bizottságban

23.6.2010

15.11.2010

25.11.2010

 

Az elfogadás dátuma

25.11.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

28

4

16

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Jan Philipp Albrecht, Sonia Alfano, Roberta Angelilli, Rita Borsellino, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Rosario Crocetta, Cornelis de Jong, Agustín Díaz de Mera García Consuegra, Tanja Fajon, Hélène Flautre, Kinga Göncz, Nathalie Griesbeck, Sylvie Guillaume, Ágnes Hankiss, Anna Hedh, Salvatore Iacolino, Sophia in ‘t Veld, Lívia Járóka, Teresa Jiménez-Becerril Barrio, Juan Fernando López Aguilar, Clemente Mastella, Véronique Mathieu, Louis Michel, Claude Moraes, Jan Mulder, Antigoni Papadopoulou, Georgios Papanikolaou, Carmen Romero López, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Renate Sommer, Wim van de Camp, Axel Voss, Manfred Weber, Renate Weber, Tatjana Ždanoka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Edit Bauer, Anna Maria Corazza Bildt, Anne Delvaux, Ioan Enciu, Evelyne Gebhardt, Ana Gomes, Stanimir Ilchev, Ádám Kósa, Petru Constantin Luhan, Marie-Christine Vergiat, Cecilia Wikström

  • [1]  A Tanács 2201/2003/EK rendelete (2003. november 27.) a házassági ügyekben és a szülői felelősségre vonatkozó eljárásokban a joghatóságról, valamint a határozatok elismeréséről és végrehajtásáról, illetve az 1347/2000/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről, HL L 338., 2003.12.23., 1. o.
  • [2]  Elfogadott szövegek, P6_TA(2008)0502.

VÉLEMÉNY a Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság részéről (30.11.2010)

a Jogi Bizottság részére

a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén létrehozandó megerősített együttműködés végrehajtásáról szóló tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2010)0105 – C7‑0315/2010 – 2010/0067(CNS))

A vélemény előadója: Angelika Niebler

RÖVID INDOKOLÁS

Háttér:

Az EU egyik fő célkitűzése a szabadságon, biztonságon és a jog érvényesülésén alapuló térség létrehozása és továbbfejlesztése, amelyben biztosított a személyek szabad mozgása. Az eltérő nemzetiségű házastársak házasságának felbontására és különválására alkalmazandó joggal kapcsolatos jogszabályi helyzet európai szinten jelenleg rendkívül zavaros. Ez gyakran a „bírósághoz való versenyfutáshoz” vezet, vagyis a házastársak egyike még a másik előtt kéri a házasság felbontását, annak biztosítása érdekében, hogy az általa saját érdekei szempontjából kedvezőbbnek ítélt jog vonatkozzon az eljárásra. A rendeletre irányuló javaslat célja, hogy jogbiztonságot teremtsünk az érintett házastársak számára, és garantáljuk a megbízhatóságot és rugalmasságot.

Mivel a családjog a nemzeti jogalkotás különösen érzékeny területe, a rendeletre irányuló bizottsági javaslat nem a válásjog – és főleg nem a családjog – harmonizációját helyezi előtérbe, hanem közös jogszabályokat javasol annak meghatározására, hogy eltérő nemzetiségű házastársak válása esetén melyik ország jogszabályai irányadók. Jelenleg az EU-ban évente mintegy 300 000 új házasságot kötnek eltérő nemzetiségű partnerek, ezekkel együtt az összes fennálló nemzetközi házasság száma 16 millió. Az egész EU-ban ezek közül a házasságok közül évente 140 000–170 000 végződik válással. Ezek a számadatok – valamint az, hogy az egész EU-ban rendkívül eltérő jogszabályok érvényesek a válásjog területén – egyértelművé teszik, hogy a házasságok felbontása vagy a különválás eseteiben sürgősen nagyobb jogbiztonságot kell teremteni.

A Bizottság ezért a házasság felbontása vagy különválás esetén a felek autonómiájának növelését javasolja, azáltal, hogy egy adott kereten belül kiválaszthatják, hogy esetükben melyik jog legyen irányadó. A házastársaknak lehetőséget kell nyújtani arra, hogy olyan ország jogát válasszák, amelyhez különleges szálak fűzik őket, ugyanakkor a választott jognak összhangban kell lennie az Európai Unió közös értékeivel.

Az előadó álláspontja:

A vélemény előadója tartalmilag alapvetően támogatja a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog meghatározására vonatkozó szabályokat.

Az ebben a véleményben javasolt módosítások a bizottsági javaslatot annyiban kívánják kiigazítani, hogy teljesen kizárható legyen a nemi alapon történő megkülönböztetés, egyenlő lehetőségeket lehessen biztosítani mindkét házastársnak és a középpontban a gyermekek jóléte álljon.

Végül pedig, az előadó mindemellett úgy véli, hogy nem a házasság felbontására vagy a különválásra alkalmazandó jogot meghatározó egységes, páneurópai szabályrendszer a végső cél, hanem egy második szakaszban a házasság felbontásának következményeire (vagyonjog, házasság utáni eltartás, nyugdíjjogosultság felosztása) vonatkozó szabályokat is el kell fogadni. A szóban forgó rendelet nem tér ki a házasság felbontásának következményeire.

MÓDOSÍTÁSOK

A Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság felhívja a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele a következő javaslatokat:

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a) Az EUMSz. 8. cikke értelmében az Unió valamennyi tevékenysége során az egyenlőtlenségek kiküszöbölésére és a nemek közti egyenlőség előmozdítására kell törekednie.

Módosítás  2

Rendeletre irányuló javaslat

15 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(15a) Amennyiben a házastársak nem tudnak az alkalmazandó jogról megállapodni, közvetítői eljárásnak kell alávetniük magukat, amely legalább egy, bejegyzett közvetítővel lefolytatott konzultációból áll.

Módosítás  3

Rendeletre irányuló javaslat

16 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(16) A két házastárs tudatos választása e rendelet lényeges elve. Mindkét házastársnak pontosan tudnia kell, hogy milyen jogi és szociális következményei vannak az alkalmazandó jog megválasztásának. Az a lehetőség, hogy közös megegyezéssel kiválasszák az alkalmazandó jogot, nem sértheti a két házastárs jogait és esélyegyenlőségét. E tekintetben a nemzeti bíráknak tisztában kell lenniük annak fontosságával, hogy a két házastárs az alkalmazandó jog megválasztására vonatkozó megállapodás jogi következményeinek tudatában válasszon.

(16) A két házastárs tudatos választása e rendelet lényeges elve. Mindkét házastársnak pontosan tudnia kell, hogy milyen jogi és szociális következményei vannak az alkalmazandó jog megválasztásának. Az a lehetőség, hogy közös megegyezéssel kiválasszák az alkalmazandó jogot, nem sértheti a két házastárs jogait és esélyegyenlőségét. E tekintetben a nemzeti bíráknak tisztában kell lenniük annak fontosságával, hogy a két házastárs az alkalmazandó jog megválasztására vonatkozó megállapodás jogi következményeinek tudatában válasszon. A jogválasztás hitelesítése során mindkét házastársat egyenként kell tájékoztatni az alkalmazandó jog kiválasztásából eredő jogi következményekről. A házastársak jogsegélyének biztosítására vonatkozó nemzeti előírásokat megfelelően kell alkalmazni.

Módosítás  4

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17) Indokolt bevezetni egyes biztosítékokat annak érdekében, hogy a házastársak tudatában legyenek választásuk következményeinek. Az alkalmazandó jogra vonatkozó megállapodást írásban kell rögzíteni, dátummal ellátni, melyet alá kell írnia a két félnek. Amennyiben annak a részt vevő államnak a joga, amelyben a házastársak szokásos tartózkodási helye található, további alaki szabályokat ír elő, tiszteletben kell tartani ezeket a szabályokat. Ilyen kiegészítő alaki szabályok lehetnek azon részt vevő tagállamokban, ahol a megállapodást házassági szerződésbe kell foglalni.

(17) (A módosítás a magyar nyelvi változatot nem érinti.)

Módosítás  5

Rendeletre irányuló javaslat

20 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(20) Bizonyos esetekben mindig az eljáró bíróság országa szerinti jogot kell alkalmazni, például ha az alkalmazandó jog nem teszi lehetővé a válást, vagy az egyik házastársnak neme miatt nem biztosít azonos jogokat a házasság felbontására vagy különválásra irányuló eljáráshoz.

(20) Mindig az eljáró bíróság országa szerinti jogot kell alkalmazni, például ha az alkalmazandó jog nem rendelkezik a házasság felbontásáról, vagy a különválásról, illetve ha az egyik házastársnak neme miatt nem biztosít azonos jogokat és bánásmódot a házasság felbontásával vagy a különválással kapcsolatban.

Indokolás

Mind a nők, mind a férfiak alapvető jogainak védelme érdekében, házasságfelbontás vagy különválás esetén a feleknek azonos jogokat és bánásmódot kell biztosítani.

Módosítás  6

Rendeletre irányuló javaslat

20 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(20a) A tagállamoknak meg kell fontolniuk azt a lehetőséget, hogy eltérő kollíziós szabályok esetén a tagállamok eltérő jogrendszerének figyelembevétele mellett ennek a rendeletnek a rendelkezéseit alkalmazzák a bejegyzett élettársi kapcsolatok tekintetében, mindaddig, amíg az ezekre az esetekre vonatkozó konkrét szabályok meg nem születnek. Ezáltal nem válik kötelezővé a bejegyzett élettársi kapcsolatok elismerése.

Indokolás

A rendelet a házasságok felbontása és különválás esetében alkalmazandó, nem vonatkozik azonban a bejegyzett élettársi kapcsolatok megszüntetésére. Az egyéb bejegyzett élettársi kapcsolatokkal szembeni megkülönböztetés megakadályozása érdekében a rendelet hatályát ki kell bővíteni.

Módosítás  7

Rendeletre irányuló javaslat

21 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(21) Kivételes körülmények között, a közérdekre vonatkozó megfontolások alapján a részt vevő tagállamok bíróságai számára lehetővé kell tenni a külföldi jog figyelmen kívül hagyását, ha valamely konkrét esetben annak alkalmazása nyilvánvalóan összeegyeztethetetlen lenne az eljáró bíróság országának közrendjével. A bíróságok ugyanakkor nem alkalmazhatják a közrenddel kapcsolatos kivételt egy másik tagállam jogának kizárása céljából, ha ez sértené az Európai Unió Alapjogi Chartáját és különösen annak 21. cikkét, amely a diszkrimináció minden formájának tilalmáról rendelkezik.

(21) Kivételes körülmények között, a közérdekre vonatkozó megfontolások alapján a részt vevő tagállamok bíróságai számára lehetővé kell tenni a külföldi jog figyelmen kívül hagyását, ha valamely konkrét esetben annak alkalmazása nyilvánvalóan összeegyeztethetetlen lenne az eljáró bíróság országának közrendjével. A bíróságok ugyanakkor nem alkalmazhatják a közrenddel kapcsolatos kivételt egy másik tagállam jogának kizárása céljából, ha ez sértené az Európai Unió Alapjogi Chartáját és különösen annak 21. cikkét, amely a diszkrimináció minden formájának tilalmáról rendelkezik, valamint annak 23. cikkét, amely a nemek közötti egyenlőséget biztosítja minden téren.

Indokolás

Az európai polgárok alapvető jogainak tiszteletben tartása érdekében fontos a közrendbe ütközéssel kapcsolatos kivételek korlátozása.

Amendment  8

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1) E rendelet olyan esetekben alkalmazandó, amikor különböző országok joga között kell választani a házasság felbontására vagy a különválásra irányuló eljárások során.

(1) E rendelet olyan esetekben alkalmazandó, amikor különböző országok joga között kell választani a házasság felbontására vagy a különválásra, illetve a házasság érvénytelenítésére irányuló eljárások során..

 

Indokolás

Bizonyos helyzetekben jelentőséggel bír a nő számára, hogy még nem vált el. Ezért üdvözlendő az alkalmazási terület kibővítése. (A harmadik mondat a magyar változatot nem érinti.)

Módosítás  9

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3) A (2) bekezdésben említett megállapodást írásba kell foglalni, dátummal kell ellátni, és azt mindkét házastársnak alá kell írnia. A megállapodás tartós rögzítését biztosító, elektronikus módon történő bármely közlés egyenértékű az írásos formával.

(3) A (2) bekezdésben említett megállapodást írásba kell foglalni, dátummal kell ellátni, és azt mindkét házastársnak alá kell írnia, és közjegyzőnek kell hitelesítenie.

Módosítás  10

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a 3. vagy 4. cikk szerint alkalmazandó jog nem teszi lehetővé a válást, vagy az egyik házastársnak neme miatt nem biztosít azonos jogokat a házasság felbontására vagy különválásra irányuló eljáráshoz, az eljáró bíróság országa szerinti jogot kell alkalmazni.

Amennyiben a 3. vagy 4. cikk szerint alkalmazandó jog nem rendelkezik a házasság felbontásáról vagy különválásról, vagy az egyik házastársnak neme miatt nem biztosít azonos jogokat és azonos bánásmódot a házasság felbontására vagy különválásra irányuló eljáráshoz, az eljáró bíróság országa szerinti jogot kell alkalmazni.

Indokolás

Mind a nők, mind a férfiak alapvető jogainak védelme érdekében, házasságfelbontás vagy különválás esetén a feleknek azonos jogokat és bánásmódot kell biztosítani.

Módosítás  11

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Az e rendelet által meghatározott jog valamely rendelkezésének alkalmazása csak akkor tagadható meg, ha az alkalmazás nyilvánvalóan összeegyeztethetetlen az eljáró bíróság országának közrendjével.

Az e rendelet által meghatározott jog valamely rendelkezésének alkalmazása csak akkor tagadható meg, ha az alkalmazás nyilvánvalóan összeegyeztethetetlen az eljáró bíróság országának közrendjével. A bíróságok ugyanakkor nem alkalmazhatják a közrenddel kapcsolatos kivételt egy másik tagállam jogának kizárása céljából, ha ez sértené az Európai Unió Alapjogi Chartáját és különösen annak 21. cikkét, amely a diszkrimináció minden formájának tilalmáról rendelkezik, valamint annak 23. cikkét, amely a nemek közötti egyenlőséget biztosítja minden téren.

Indokolás

Az európai polgárok alapvető jogainak tiszteletben tartása érdekében fontos a közrendbe ütközéssel kapcsolatos kivételek korlátozása.

ELJÁRÁS

Cím

A megerősített együttműködés végrehajtása a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén

Hivatkozások

COM(2010)0105 – C7-0315/2010 – 2010/0067(CNS)

Illetékes bizottság

JURI

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

FEMM

7.10.2010

 

 

 

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Angelika Niebler

4.5.2010

 

 

Vizsgálat a bizottságban

28.10.2010

30.11.2010

 

 

Az elfogadás dátuma

30.11.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

0

2

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Andrea Češková, Marije Cornelissen, Tadeusz Cymański, Edite Estrela, Ilda Figueiredo, Iratxe García Pérez, Lívia Járóka, Philippe Juvin, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Astrid Lulling, Elisabeth Morin-Chartier, Siiri Oviir, Nicole Sinclaire, Joanna Katarzyna Skrzydlewska, Eva-Britt Svensson, Marc Tarabella, Britta Thomsen, Anna Záborská

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Izaskun Bilbao Barandica, Vilija Blinkevičiūtė, Antigoni Papadopoulou, Sirpa Pietikäinen

AZ ELJÁRÁS

Cím

A házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jog területén megvalósuló megerősített együttműködés végrehajtása

Hivatkozások

COM(2010)0105 – C7-0315/2010 – 2010/0067(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

28.4.2010

Illetékes bizottság

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

7.10.2010

Véleménynyilvánításra felkért bizottság(ok)

A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

7.10.2010

FEMM

7.10.2010

 

 

Előadó(k)

A kijelölés dátuma

Tadeusz Zwiefka

28.4.2010

 

 

Vizsgálat a bizottságban

31.5.2010

23.6.2010

28.10.2010

 

Az elfogadás dátuma

2.12.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

17

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Marielle Gallo, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Klaus-Heiner Lehne, Antonio Masip Hidalgo, Jiří Maštálka, Alajos Mészáros, Evelyn Regner, Dimitar Stoyanov, Alexandra Thein, Tadeusz Zwiefka

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Piotr Borys, Sergio Gaetano Cofferati, Luis de Grandes Pascual, Vytautas Landsbergis, Kurt Lechner, Angelika Niebler

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

Oreste Rossi