DOPORUČENÍ o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Západoafrickou hospodářskou a měnovou unií o některých aspektech leteckých služeb

7. 12. 2010 - (06646/2010 – C7-0103/2010 – 2008/0145(NLE)) - ***

Výbor pro dopravu a cestovní ruch
Zpravodaj: Dieter-Lebrecht Koch

Postup : 2008/0145(NLE)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
A7-0361/2010
Předložené texty :
A7-0361/2010
Rozpravy :
Přijaté texty :

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o návrhu rozhodnutí Rady o uzavření Dohody mezi Evropským společenstvím a Západoafrickou hospodářskou a měnovou unií o některých aspektech leteckých služeb

(06646/2010 – C7-0103/2010 – 2008/0145(NLE))

(Souhlas)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh rozhodnutí Rady (06646/2010),

–   s ohledem na návrh Dohody mezi Evropským společenstvím a Západoafrickou hospodářskou a měnovou unií o některých aspektech leteckých služeb (06190/2009),

–   s ohledem na žádost o souhlas, kterou Rada předložila v souladu s čl. 100 odst. 2, čl. 218 odst. 8 prvním pododstavcem a čl. 218 odst. 6 druhým pododstavcem písm. a) Smlouvy o fungování Evropské unie (C7-0103/2010),

–   s ohledem na článek 81 a čl. 90 odst. 8 jednacího řádu,

–   s ohledem na doporučení Výboru pro dopravu a cestovní ruch (A7-0361/2010),

1.  uděluje svůj souhlas s uzavřením dohody;

2.  pověřuje svého předsedu, aby postoj Parlamentu předal Radě, Komisi a vládám a parlamentům členských států a Západoafrické hospodářské a měnové unie.

VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Podle rozhodnutí Soudního dvora Evropských společenství spadají do výlučné pravomoci Společenství různé aspekty vnější politiky v oblasti letectví, které byly tradičně upravovány dvoustrannými dohodami o leteckých službách mezi členskými státy a třetími zeměmi.

Rada proto v červnu 2003 pověřila Komisi, aby zahájila jednání s třetími zeměmi o nahrazení některých ustanovení stávajících dvoustranných dohod dohodami Společenství.

Komise proto sjednala dohodu se Západoafrickou hospodářskou a měnovou unií, která nahrazuje některá ustanovení stávajících 47 dvoustranných dohod o leteckých službách uzavřených mezi členskými státy EU a členskými státy Západoafrické hospodářské a měnové unie.

Hlavní aspekty dohody:

Článek 2 (doložka o určení): V zájmu odstranění diskriminace mezi leteckými přepravci EU jsou tradiční doložky o určení, které odkazují na letecké přepravce členského státu, jenž je smluvní stranou dvoustranné dohody, nahrazeny doložkou EU o určení, která se vztahuje na všechny přepravce EU.

Článek 5 (zdanění leteckých pohonných hmot): Zatímco tradiční dvoustranné dohody mají obecně tendenci vyjímat letecké pohonné hmoty ze zdanění, směrnice Rady 2003/96/ES, kterou se mění struktura rámcových předpisů Společenství o zdanění energetických produktů a elektrické energie, takové zdanění povoluje pro činnosti na území Evropské unie.

Článek 6 uvádí ustanovení ve dvoustranných dohodách, která jednoznačně porušují právní předpisy v oblasti hospodářské soutěže (závazné obchodní dohody mezi leteckými společnostmi), do souladu s těmito právními předpisy EU.

V příloze 1 a 2 je uveden seznam dvoustranných dohod a jejich článků, na které se odkazuje v článcích 1 až 7 navržené dohody.

Komisí sjednaná dohoda byla podepsána dne 30. listopadu 2009 a byla prozatímně uplatňována.

Parlament je oprávněn vyslovit souhlas s uzavřením této dohody v souladu s článkem 81 jednacího řádu. Parlament přijme rozhodnutí jediným hlasováním a k textu dohody nelze předkládat pozměňovací návrhy.

Na základě výše uvedených skutečností zpravodaj navrhuje, aby výbor TRAN zaujal k uzavření této dohody kladné stanovisko.

VÝSLEDEK ZÁVĚREČNÉHO HLASOVÁNÍ VE VÝBORU

Datum přijetí

1.12.2010

 

 

 

Výsledek konečného hlasování

+:

–:

0:

33

0

0

Členové přítomní při konečném hlasování

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Hella Ranner, Vilja Savisaar-Toomast, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Náhradník(ci) přítomný(í) při konečném hlasování

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke

Náhradník(ci) (čl. 187 odst. 2) přítomný(í) při konečném hlasování

David-Maria Sassoli