AJÁNLÁS az Európai Közösség és a Nyugat-afrikai Gazdasági és Monetáris Unió közötti, a légiközlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

7.12.2010 - (06646/2010 – C7‑0103/2010 – 2008/0145(NLE)) - ***

Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság
Előadó: Dieter-Lebrecht Koch

Eljárás : 2008/0145(NLE)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0361/2010
Előterjesztett szövegek :
A7-0361/2010
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Közösség és a Nyugat-afrikai Gazdasági és Monetáris Unió közötti, a légiközlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás megkötéséről szóló tanácsi határozattervezetről

(06646/2010 – C7‑0103/2010 – 2008/0145(NLE))

(Egyetértés)

Az Európai Parlament,

–   tekintettel a tanácsi határozattervezetre (06646/2010),

–   tekintettel az Európai Közösség és a Nyugat-afrikai Gazdasági és Monetáris Unió közötti, a légiközlekedési szolgáltatások bizonyos kérdéseiről szóló megállapodás tervezetére (06190/2009),

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 100. cikkének (2) bekezdése, 218. cikke (8) bekezdésének első albekezdése és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontja értelmében a Tanács által benyújtott, egyetértésre irányuló kérelemre (C7–0103/2010),

–   tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (8) bekezdésére,

–   tekintettel a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság ajánlására (A7‑0361/2010),

1.  jóváhagyja a megállapodás megkötését;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, valamint a tagállamok kormányainak és parlamentjeinek és a Nyugat-afrikai Gazdasági és Monetáris Uniónak.

INDOKOLÁS

Az Európai Közösségek Bíróságának ítélete szerint a Közösség kizárólagos hatáskörrel rendelkezik a nemzetközi repülés számos olyan kérdésében, amelyet korábban a tagállamok és harmadik országok között létrejött, légiközlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatos kétoldalú megállapodások szabályoztak.

Következésképpen a Tanács 2003 júniusában engedélyezte a Bizottság számára, hogy tárgyalásokat kezdjen harmadik országokkal, hogy a már meglévő kétoldalú megállapodások bizonyos rendelkezései helyébe közösségi megállapodások léphessenek.

Ezért a Bizottság tárgyalásokat folytatott a Nyugat-afrikai Gazdasági és Monetáris Unióval egy olyan megállapodás megkötéséről, amely az uniós tagállamok és a Nyugat-afrikai Gazdasági és Monetáris Unió között meglévő, 47 kétoldalú légiközlekedési megállapodás egyes rendelkezéseinek helyébe lép.

A megállapodás főbb pontjai:

2. cikk (kijelölési záradék): az uniós légi fuvarozók közötti megkülönböztetés elkerülése érdekében a hagyományos kijelölési záradékok helyébe – amelyek a kétoldalú megállapodásban részt vevő tagállam légi fuvarozóira utaltak – egy, az összes uniós légi fuvarozóra vonatkozó uniós kijelölési záradék lép.

5. cikk (a repülőgép-üzemanyag adóztatása): mivel a hagyományos kétoldalú megállapodások hajlanak a repülőgép-üzemanyagok adóztatás alól történő kivonására, az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről szóló 2003/96/EK tanácsi irányelv lehetővé teszi az ilyen adóztatást az Európai Unión belüli tevékenység esetén.

A 6. cikk a kétoldalú megállapodások (a légitársaságok közötti kötelező kereskedelmi megállapodások) egyértelműen versenyellenes rendelkezéseit hozza összhangba az európai uniós versenyjoggal.

Az 1. és 2. melléklet felsorolja azokat a kétoldalú megállapodásokat és cikkeiket, amelyekre a javasolt megállapodás 1–7. cikkei hivatkoznak.

A Bizottság által tárgyalt megállapodást 2009. november 30-án aláírták és ideiglenesen alkalmazzák.

Az eljárási szabályzat 81. cikke értelmében a Parlamentnek jogában áll, hogy egyetértését adja e megállapodás megkötéséhez. „A Parlament egyetlen szavazás keretében határoz [...és] módosítást nem lehet benyújtani.”

A fentiek alapján az előadó azt javasolja, hogy a TRAN bizottság adjon kedvező véleményt a megállapodás megkötéséhez.

A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

Az elfogadás dátuma

1.12.2010

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

33

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Hella Ranner, Vilja Savisaar-Toomast, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke

A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

David-Maria Sassoli