AANBEVELING over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de ondertekening en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de West-Afrikaanse economische en monetaire unie inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

7.12.2010 - (06646/2010 – C7‑0103/2010 – 2008/0145(NLE)) - ***

Commissie vervoer en toerisme
Rapporteur: Dieter-Lebrecht Koch
PR_NLE-AP_art90

Procedure : 2008/0145(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
A7-0361/2010
Ingediende teksten :
A7-0361/2010
Debatten :
Aangenomen teksten :

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een besluit van de Raad inzake de ondertekening en de voorlopige toepassing van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de West-Afrikaanse economische en monetaire unie inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten

(COM06646/2010 – C7‑0103/2010 – 2008/0145(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel voor een besluit van de Raad (06646/2010),

–   gezien de ontwerpovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en de West-Afrikaanse economische en monetaire unie inzake bepaalde aspecten van luchtdiensten (06190/2010),

–   gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 100, lid 2, artikel 218, lid 8, eerste alinea, en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (C7‑0103/2010),

–   gelet op artikel 81 en artikel 90, lid 8, van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling van de Commissie vervoer en toerisme (A7‑0361/2010),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en van de West-Afrikaanse economische en monetaire unie.

TOELICHTING

Volgens een arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen beschikt de Gemeenschap over uitsluitende bevoegdheid met betrekking tot een aantal aspecten van externe luchtdiensten die van oudsher geregeld waren bij bilaterale overeenkomsten inzake luchtdiensten tussen lidstaten en derde landen.

De Raad heeft de Commissie in juni 2003 dan ook gemachtigd onderhandelingen te openen met derde landen om een aantal bepalingen in bestaande bilaterale overeenkomsten te vervangen door overeenkomsten van de Gemeenschap.

De Commissie heeft met de West-Afrikaanse economische en monetaire unie dan ook een overeenkomst uitonderhandeld ter vervanging van bepalingen in de huidige 47 bilaterale overeenkomsten inzake luchtdiensten die zijn gesloten tussen de lidstaten van de EU en de lidstaten van de West-Afrikaanse economische en monetaire unie.

Hoofdaspecten van de overeenkomst:

Artikel 2 (aanwijzingsclausule): Om discriminatie tussen luchtvaartondernemingen uit de EU te voorkomen worden de gebruikelijke aanwijzingsclausules die verwijzen naar luchtvaartondernemingen uit de lidstaten die partij zijn bij de bilaterale overeenkomst, vervangen door een aanwijzingsclausule van de EU die verwijst naar alle luchtvaartondernemingen uit de EU.

Artikel 5 (belasting van vliegtuigbrandstof): Terwijl vliegtuigbrandstof volgens de gebruikelijke bilaterale overeenkomsten vaak wordt vrijgesteld van belasting, is deze belasting overeenkomstig richtlijn 2003/96/EG van de Raad inzake de herstructurering van de communautair kader voor de belasting op energieproducten en elektriciteit toegestaan voor operaties op het grondgebied van de Europese Unie.

Via artikel 6 worden bepalingen in bilaterale overeenkomsten die de mededinging duidelijk belemmeren (verplichte handelsovereenkomsten tussen luchtvaartondernemingen) in overeenstemming gebracht met de mededingingswetgeving van de EU.

In de bijlagen 1 en 2 worden de bilaterale overeenkomsten en hun artikelen opgesomd waarnaar wordt verwezen in de artikelen 1 tot 7 van het voorstel voor een overeenkomst.

De door de Commissie uitonderhandelde overeenkomst is op 30 november 2009 ondertekend en wordt voorlopig toegepast.

Het Parlement heeft het recht in te stemmen met sluiting van deze overeenkomst overeenkomstig artikel 81 van het Reglement. Het Parlement spreekt zich bij een enkele stemming uit en er kunnen geen amendementen op de overeenkomst zelf worden ingediend.

Op basis van het voorafgaande stelt uw rapporteur voor dat de TRAN-commissie positief advies uitbrengt inzake de sluiting van de overeenkomst.

UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

1.12.2010

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

33

0

0

Bij de eindstemming aanwezige leden

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Hella Ranner, Vilja Savisaar-Toomast, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

David-Maria Sassoli