Procedura : 2008/0145(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0361/2010

Teksty złożone :

A7-0361/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/01/2011 - 7.3
CRE 18/01/2011 - 7.3
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0003

ZALECENIE     ***
PDF 159kWORD 66k
7.12.2010
PE 445.935v02-00 A7-0361/2010

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Unią Gospodarczą i Walutową Afryki Zachodniej dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

(06646/2010 – C7‑0103/2010 – 2008/0145(NLE))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawca: Dieter-Lebrecht Koch

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zawarcia umowy między Wspólnotą Europejską a Unią Gospodarczą i Walutową Afryki Zachodniej dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych

(06646/2010 – C7‑0103/2010 – 2008/0145(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt decyzji Rady (06646/2010),

–   uwzględniając projekt umowy między Wspólnotą Europejską a Unią Gospodarczą i Walutową Afryki Zachodniej dotyczącej pewnych aspektów przewozów lotniczych (06190/2009),

–   uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę zgodnie z art. 100 ust. 2, art. 218 ust. 8 akapit pierwszy i art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C7-0103/2010),

–   uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 8 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie Komisji Transportu i Turystyki (A7-0361/2010),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie oraz rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Unii Gospodarczej i Walutowej Afryki Zachodniej.


UZASADNIENIE

Zgodnie z orzecznictwem Trybunału Sprawiedliwości Wspólnot Europejskich Wspólnota posiada wyłączne kompetencje w zakresie wielu aspektów stosunków zewnętrznych w dziedzinie lotnictwa, które tradycyjnie regulowane były dwustronnymi umowami o przewozach lotniczych pomiędzy państwami członkowskimi a krajami trzecimi.

W związku z tym w czerwcu 2003 r. Rada upoważniła Komisję do rozpoczęcia negocjacji z państwami trzecimi w celu zastąpienia niektórych postanowień obecnie obowiązujących umów dwustronnych umowami wspólnotowymi.

Dlatego Komisja wynegocjowała umowę z Unią Gospodarczą i Walutową Afryki Zachodniej, zastępującą niektóre postanowienia istniejących 47 umów dwustronnych o przewozach lotniczych między państwami członkowskimi UE a państwami członkowskimi Unii Gospodarczej i Walutowej Afryki Zachodniej.

Zasadnicze elementy tej umowy:

Artykuł 2 (klauzula wyznaczania) – celem uniknięcia dyskryminacji wśród przewoźników lotniczych UE tradycyjne klauzule wyznaczania, które odnoszą się do przewoźników lotniczych państwa członkowskiego będącego stroną umowy dwustronnej, zastępuje się klauzulą wyznaczania UE dotyczącą wszystkich przewoźników UE.

Artykuł 5 (opodatkowanie paliwa lotniczego) – podczas gdy w tradycyjnych umowach dwustronnych dąży się powszechnie do zwolnienia paliwa lotniczego z opodatkowania, dyrektywa Rady 2003/96/WE w sprawie restrukturyzacji wspólnotowych przepisów ramowych dotyczących opodatkowania produktów energetycznych i energii elektrycznej umożliwia tego rodzaju opodatkowanie w przypadku operacji mających miejsce na terytorium Unii Europejskiej.

Artykuł 6 dostosowuje postanowienia umów dwustronnych, które są wyraźnie antykonkurencyjne (obowiązkowe umowy handlowe pomiędzy liniami lotniczymi), do unijnego prawa ochrony konkurencji.

Załączniki 1 i 2 zawierają wykaz umów dwustronnych oraz ich artykułów, o których mowa w art. 1-7 proponowanej umowy.

Umowa wynegocjowana przez Komisję została podpisana w dniu 30 listopada 2009 r. i jest stosowana tymczasowo.

Parlament jest uprawniony do udzielenia zgody na zawarcie tej umowy, zgodnie z art. 81 Regulaminu. Parlament podejmie decyzję w drodze zwykłego głosowania; nie można składać żadnych poprawek do samej umowy.

W świetle powyższego sprawozdawca proponuje, aby Komisja Transportu i Turystyki wydała pozytywną opinię w sprawie zawarcia przedmiotowej umowy.


WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

1.12.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

33

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Hella Ranner, Vilja Savisaar-Toomast, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

David-Maria Sassoli

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności