RECOMANDARE referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea acordului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Economică și Monetară a Africii de Vest privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

7.12.2010 - (06646/2010 – C7‑0103/2010 – 2008/0145(NLE)) - ***

Comisia pentru transport și turism
Raportor: Dieter-Lebrecht Koch

Procedură : 2008/0145(NLE)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0361/2010
Texte depuse :
A7-0361/2010
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de decizie a Consiliului privind încheierea acordului dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Economică și Monetară a Africii de Vest privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene

(06646/2010 – C7‑0103/2010 – 2008/0145(NLE))

(Procedura de aprobare)

Parlamentul European,

–   având în vedere proiectul de decizie a Consiliului (06646/2010),

–   având în vedere proiectul de acord dintre Comunitatea Europeană și Uniunea Economică și Monetară a Africii de Vest privind anumite aspecte ale serviciilor aeriene (06190/2009),

–   având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în temeiul articolului 100 alineatul (2), al articolului 218 alineatul (8) primul paragraf și al articolului 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (C7-0103/2010),

–   având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (8) din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere recomandarea Comisiei pentru transport și turism (A7-0361/2010),

1.  aprobă încheierea acordului;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite poziția Parlamentului Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și Uniunii Economice și Monetare a Africii de Vest.

EXPUNERE DE MOTIVE

În conformitate cu hotărârea Curții de Justiție a Comunităților Europene, Comunitatea are competență exclusivă în ceea ce privește diferite aspecte ale aviației externe, care erau, prin tradiție, reglementate de acorduri bilaterale din domeniul serviciilor aeriene încheiate între statele membre și țări terțe.

În consecință, Consiliul a autorizat Comisia, în iunie 2003, să demareze negocieri cu țări terțe în scopul înlocuirii anumitor dispoziții din acordurile bilaterale existente cu acorduri comunitare.

Prin urmare, Comisia a negociat un acord cu Uniunea Economică și Monetară a Africii de Vest care înlocuiește anumite dispoziții din cele 47 de acorduri bilaterale din domeniul serviciilor aeriene existente în prezent și care au fost încheiate între statele membre ale UE și statele membre ale Uniunii Economice și Monetare a Africii de Vest.

Principalele aspecte ale acordului

Articolul 2 (clauza de desemnare): Pentru a evita discriminarea între transportatorii aerieni din UE, clauzele de desemnare tradiționale, care se referă la transportatorii aerieni din statul membru care este parte la acordul bilateral, sunt înlocuite de o clauză de desemnare a UE, care se referă la toți transportatorii din UE.

Articolul 5 (impozitarea carburantului pentru aviație): Întrucât acordurile bilaterale tradiționale au în general tendința de a exclude carburantul pentru aviație de la impozitare, Directiva 2003/96/CE a Consiliului privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității permite o astfel de impozitare pentru operațiuni desfășurate pe teritoriul Uniunii Europene.

Articolul 6 armonizează dispozițiile acordurilor bilaterale care sunt în mod evident anticoncurențiale (acorduri comerciale obligatorii între companiile aeriene) cu dreptul concurenței din UE.

Anexele 1 și 2 enumeră acordurile bilaterale și articolele acestora la care se face referire la articolele 1-7 din propunerea de acord.

Acordul negociat de Comisie a fost semnat la 30 noiembrie 2009 și a fost aplicat în mod provizoriu.

Parlamentul are dreptul de a-și da aprobarea cu privire la încheierea acestui acord, în conformitate cu articolul 81 din Regulamentul de procedură. Parlamentul se exprimă prin vot unic, fără posibilitatea depunerii vreunui amendament privind acordul în sine.

Pe baza celor menționate anterior, raportorul sugerează Comisiei TRAN să exprime un aviz favorabil privind încheierea prezentului acord.

REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

Data adoptării

1.12.2010

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Hella Ranner, Vilja Savisaar-Toomast, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Țicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Membri supleanți prezenți la votul final

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Spyros Danellis, Dominique Riquet, Anna Rosbach, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke

Membri supleanți (articolul 187 alineatul (2)) prezenți la votul final

David-Maria Sassoli