PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Ekonomsko in monetarno unijo Zahodne Afrike o nekaterih vidikih zračnega prometa

7.12.2010 - (06646/2010 – C7‑0103/2010 – 2008/0145(NLE)) - ***

Odbor za promet in turizem
Poročevalec: Dieter-Lebrecht Koch

Postopek : 2008/0145(NLE)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
A7-0361/2010
Predložena besedila :
A7-0361/2010
Razprave :
Sprejeta besedila :

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta o sklenitvi Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Ekonomsko in monetarno unijo Zahodne Afrike o nekaterih vidikih zračnega prometa

(06646/2010 – C7‑0103/2010 – 2008/0145(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta (06646/2010),

–   ob upoštevanju osnutka Sporazuma med Evropsko skupnostjo ter Ekonomsko in monetarno unijo Zahodne Afrike o nekaterih vidikih zračnega prometa (06190/2009),

–   ob upoštevanju zahteve Sveta za odobritev v skladu s členom 100(2) in prvim pododstavkom člena 218(8) ter točke (a) drugega pododstavka člena 218(6) Pogodbe o delovanju Evropske unije (C7-0103/2010),

–   ob upoštevanju členov 81 in 90(8) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila Odbora za promet in turizem (A7‑0361/2010),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Ekonomske in monetarne unije Zahodne Afrike.

OBRAZLOŽITEV

Kot je razsodilo Sodišče Evropskih skupnosti, ima Skupnost izključno pristojnost v zvezi z različnimi vidiki zunanje letalske politike, ki so jih običajno urejali dvostranski sporazumi o zračnem prevozu med državami članicami in tretjimi državami.

Zato je Svet junija 2003 Komisijo pooblastil za začetek pogajanj s tretjimi državami, da bi nekatere določbe v sedanjih dvostranskih sporazumih zamenjali s sporazumi Skupnosti.

Tako je Komisija po pogajanjih dosegla sporazum z Ekonomsko in monetarno unijo Zahodne Afrike, ki nadomešča nekatere določbe obstoječih 47 dvostranskih sporazumov, sklenjenih med državami članicami EU in državami članicami Ekonomske in monetarne unije Zahodne Afrike.

Glavni vidiki sporazuma

Člen 2 (klavzula o določitvi): Da se prepreči diskriminacija med letalskimi prevozniki EU, se običajne klavzule o določitvi, ki veljajo za letalske prevoznike države članice, ki je pogodbenica dvostranskega sporazuma, nadomestijo s klavzulo EU, ki velja za vse letalske prevoznike EU.

Člen 5 (obdavčitev letalskega goriva): Običajni dvostranski sporazumi načeloma letalsko gorivo izvzemajo iz obdavčenja, direktiva Sveta 2003/96/ES, ki spreminja okvir Skupnosti na področju obdavčevanja energentov in električne energije, pa takšno obdavčenje na ozemlju Evropske unije dovoljuje.

S členom 6 se določbe iz dvostranski sporazumov, ki so očitno protikonkurenčne (obvezni trgovinski dogovori med letalskimi prevozniki), uskladijo s konkurenčnim pravom EU.

Prilogi 1 in 2 vsebujeta seznam dvostranskih sporazumov in njihovih členov, ki so navedeni v členih 1 do 7 predlaganega sporazuma.

Sporazum, ki ga je v pogajanjih dosegla Komisija, je bil podpisan 30. novembra 2009 in se je odtlej začasno uporabljal.

Parlament ima v skladu s členom 81 poslovnika pravico dati odobritev k sklenitvi tega sporazuma. Parlament sprejme sklep z enim samim glasovanjem, pri čemer ni mogoče vlagati predlogov sprememb sporazuma.

Na podlagi navedenega poročevalec predlaga, da Odbor za promet in turizem poda pozitivno mnenje o sklenitvi tega sporazuma.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

1.12.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

33

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Inés Ayala Sender, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Antonio Cancian, Michael Cramer, Christine De Veyrac, Ismail Ertug, Carlo Fidanza, Knut Fleckenstein, Mathieu Grosch, Dieter-Lebrecht Koch, Werner Kuhn, Jörg Leichtfried, Eva Lichtenberger, Hella Ranner, Vilja Savisaar-Toomast, Debora Serracchiani, Brian Simpson, Keith Taylor, Silvia-Adriana Ţicău, Giommaria Uggias, Thomas Ulmer, Dominique Vlasto, Artur Zasada, Roberts Zīle

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Zigmantas Balčytis, Philip Bradbourn, Spiros Danels (Spyros Danellis), Dominique Riquet, Anna Rosbach, Joachim Zeller, Janusz Władysław Zemke

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

David-Maria Sassoli