ΣΥΣΤΑΣΗ σχετικά με τo σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου

  7.12.2010 - (15619/1/2007 – C7‑0341/2010 – 2007/0255(NLE)) - ***

  Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων
  Εισηγητής: Jelko Kacin

  Διαδικασία : 2007/0255(NLE)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  A7-0362/2010

  ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

  σχετικά με το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής για τη σύναψη της Συμφωνίας Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των κρατών μελών τους, αφενός, και της Δημοκρατίας της Σερβίας, αφετέρου

  (15619/1/2007 – C7‑0341/2010 – 2007/0255(NLE))

  (Έγκριση)

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη το σχέδιο απόφασης του Συμβουλίου και της Επιτροπής (15619/1/2007),

  –   έχοντας υπόψη τη Συμφωνία Σταθεροποίησης και Σύνδεσης μεταξύ των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και της Σερβίας (16005/2007),

  –   έχοντας υπόψη την αίτηση έγκρισης που υπέβαλε το Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 217 και το άρθρο 218 παράγραφος 6 δεύτερο εδάφιο στοιχείο α) και παράγραφος 8 , της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το άρθρο 101, δεύτερη παράγραφος της Συνθήκης για την ίδρυση της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ατομικής Ενέργειας (C7‑0341/2010),

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 81 και το άρθρο 90, παράγραφος 8, του Κανονισμού του,

  –   έχοντας υπόψη τη σύσταση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7‑0362/2010),

  1.  εγκρίνει τη σύναψη της συμφωνίας

  2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, καθώς και στις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των κρατών μελών και της Δημοκρατίας της Σερβίας.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

  Ημερομηνία έγκρισης

  1.12.2010

   

   

   

  Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

  +:

  –:

  0:

  51

  0

  2

  Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Frieda Brepoels, Arnaud Danjean, Ana Gomes, Heidi Hautala, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Inese Vaidere, Graham Watson, Boris Zala, Μαριεττα Γιαννάκου, Ιωάννης Κασουλίδης, Μαρία-Ελένη Κοππά, Андрей Ковачев

  Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Emine Bozkurt, Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, György Schöpflin, Indrek Tarand, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl, Renate Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García, Janusz Władysław Zemke, Γεώργιος Κουμουτσάκος, Евгени Кирилов

  Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

  Marije Cornelissen, Knut Fleckenstein