SUOSITUS ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä

  7.12.2010 - (15619/1/2007 – C7-0341/2010 – 2007/0255(NLE)) - ***

  Ulkoasiainvaliokunta
  Esittelijä: Jelko Kacin

  Menettely : 2007/0255(NLE)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  A7-0362/2010

  LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

  ehdotuksesta neuvoston ja komission päätökseksi Euroopan yhteisöjen ja niiden jäsenvaltioiden sekä Serbian tasavallan välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen tekemisestä

  (15619/1/2007 – C7-0341/2010 – 2007/0255(NLE))

  (Hyväksyntä)

  Euroopan parlamentti, joka

  –   ottaa huomioon ehdotuksen neuvoston ja komission päätökseksi (15619/1/2007),

  –   ottaa huomioon Euroopan yhteisöjen ja Serbian välisen vakautus- ja assosiaatiosopimuksen (16005/2007),

  –   ottaa huomioon neuvoston Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 217 artiklan ja 218 artiklan 6 kohdan toisen alakohdan a alakohdan ja 8 kohdan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 101 artiklan toisen alakohdan mukaisesti esittämän hyväksyntää koskevan pyynnön (C7-0341/2010),

  –   ottaa huomioon työjärjestyksen 81 artiklan ja 90 artiklan 8 kohdan,

  –   ottaa huomioon ulkoasiainvaliokunnan suosituksen (A7‑0362/2010),

  1.  antaa hyväksyntänsä sopimuksen tekemiselle;

  2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä jäsenvaltioiden ja Serbian tasavallan hallituksille ja parlamenteille.

  VALIOKUNNAN LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS

  Hyväksytty (pvä)

  1.12.2010

   

   

   

  Lopullisen äänestyksen tulos

  +:

  –:

  0:

  51

  0

  2

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

  Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Frieda Brepoels, Arnaud Danjean, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Heidi Hautala, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Inese Vaidere, Graham Watson, Boris Zala

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

  Emine Bozkurt, Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Evgeni Kirilov, Georgios Koumoutsakos, György Schöpflin, Indrek Tarand, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl, Renate Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García, Janusz Władysław Zemke

  Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (187 art. 2 kohta)

  Marije Cornelissen, Knut Fleckenstein