AJÁNLÁS az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozatra irányuló tervezetről

  7.12.2010 - (15619/1/2007 – C7‑0341/2010 – 2007/0255(NLE)) - ***

  Külügyi Bizottság
  Előadó: Jelko Kacin

  Eljárás : 2007/0255(NLE)
  A dokumentum állapota a plenáris ülésen
  Válasszon egy dokumentumot :  
  A7-0362/2010

  AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

  az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodás megkötéséről szóló tanácsi és bizottsági határozattervezetről

  (15619/1/2007 – C7‑0341/2010 – 2007/0255(NLE))

  (Egyetértés)

  Az Európai Parlament,

  –   tekintettel a tanácsi és bizottsági határozatra irányuló tervezetre (15619/1/2007),

  –   tekintettel az egyrészről az Európai Közösségek és tagállamaik, másrészről a Szerb Köztársaság közötti stabilizációs és társulási megállapodásra (16005/2007),

  –   tekintettel a Tanács által az Európai Unió működéséről szóló szerződés 217. cikkével és 218. cikke (6) bekezdése második albekezdésének a) pontjával, valamint (8) bekezdésével, továbbá az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 101. cikkének második albekezdésével összhangban előterjesztett, egyetértésre irányuló kérelemre (C7-0341/2010),

  –   tekintettel eljárási szabályzata 81. cikkére és 90. cikkének (8) bekezdésére,

  –   tekintettel a Külügyi Bizottság ajánlására (A7‑0362/2010),

  1.  egyetért a megállapodás megkötésével;

  2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a tagállamok, illetve a Szerb Köztársaság kormányának és parlamentjének.

  A BIZOTTSÁGI ZÁRÓSZAVAZÁS EREDMÉNYE

  Az elfogadás dátuma

  1.12.2010

   

   

   

  A zárószavazás eredménye

  +:

  –:

  0:

  51

  0

  2

  A zárószavazáson jelen lévő tagok

  Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Frieda Brepoels, Arnaud Danjean, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Heidi Hautala, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Inese Vaidere, Graham Watson, Boris Zala

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok)

  Emine Bozkurt, Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Evgeni Kirilov, Georgios Koumoutsakos, György Schöpflin, Indrek Tarand, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl, Renate Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García, Janusz Władysław Zemke

  A zárószavazáson jelen lévő póttag(ok) (187. cikk (2) bekezdés)

  Marije Cornelissen, Knut Fleckenstein