Procedure : 2007/0255(NLE)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0362/2010

Ingediende teksten :

A7-0362/2010

Debatten :

PV 18/01/2011 - 3
PV 18/01/2011 - 5
CRE 18/01/2011 - 3
CRE 18/01/2011 - 5

Stemmingen :

PV 19/01/2011 - 6.8
PV 19/01/2011 - 6.9
CRE 19/01/2011 - 6.8
Stemverklaringen
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0015

AANBEVELING     ***
PDF 144kWORD 58k
7.12.2010
PE 450.753v02-00 A7-0362/2010

over het ontwerp van besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds

(15619/1/2007 – C7‑0341/2010 – 2007/0255(NLE))

Commissie buitenlandse zaken

Rapporteur: Jelko Kacin

PR_NLE-AP_art90

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het ontwerp van besluit van de Raad en de Commissie betreffende de sluiting van de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun lidstaten, enerzijds, en de Republiek Servië, anderzijds

(15619/1/2007 – C7‑0341/2010 – 2007/0255(NLE))

(Goedkeuring)

Het Europees Parlement,

–   gezien het ontwerp van besluit van de Raad en de Commissie (15619/1/2007),

–   gezien de stabilisatie- en associatieovereenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en de Republiek Servië (16005/2007),

–   gezien het verzoek om goedkeuring dat de Raad heeft ingediend krachtens artikel 217 en artikel 218, lid 6, tweede alinea, onder a), en lid 8, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met artikel 101, tweede alinea, van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie (C7‑0341/2010),

–   gelet op artikel 81 en artikel 90, lid 8, van zijn Reglement,

–   gezien de aanbeveling van de Commissie buitenlandse zaken (A7‑0362/2010),

1.  hecht zijn goedkeuring aan de sluiting van de overeenkomst;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie, alsmede aan de regeringen en parlementen van de lidstaten en de Republiek Servië.


UITSLAG VAN DE EINDSTEMMING IN DE COMMISSIE

Datum goedkeuring

1.12.2010

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

51

0

2

Bij de eindstemming aanwezige leden

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Frieda Brepoels, Arnaud Danjean, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Heidi Hautala, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Inese Vaidere, Graham Watson, Boris Zala

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervanger(s)

Emine Bozkurt, Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Evgeni Kirilov, Georgios Koumoutsakos, György Schöpflin, Indrek Tarand, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl, Renate Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García, Janusz Władysław Zemke

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervanger(s) (art. 187, lid 2)

Marije Cornelissen, Knut Fleckenstein

Juridische mededeling - Privacybeleid