ZALECENIE w sprawie projektu decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i jej państwami członkowskimi a Republiką Serbii

7.12.2010 - (15619/1/2007 – C7‑0341/2010 – 2007/0255(NLE)) - ***

Komisja Spraw Zagranicznych
Sprawozdawca: Jelko Kacin

Procedura : 2007/0255(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji

PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady i Komisji w sprawie zawarcia Układu o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi i jej państwami członkowskimi a Republiką Serbii

(15619/1/2007 – C7‑0341/2010 – 2007/0255(NLE))

(Procedura zgody)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając projekt decyzji Rady i Komisji (15619/1/2007),

–   uwzględniając Układ o stabilizacji i stowarzyszeniu między Wspólnotami Europejskimi a Republiką Serbii (16005/2007),

–   uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na podstawie art. 217 oraz art. 218 ust. 6, akapit drugi, lit. a) i art. 218 ust. 8 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej oraz zgodnie z art. 101, akapit drugi Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (C7 0341/2010),

–   uwzględniając art. 81 oraz art. 90 ust. 8 Regulaminu,

–   uwzględniając zalecenie Komisji Spraw Zagranicznych (A7–0362/2010),

1.  wyraża zgodę na przyjęcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji oraz rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Republiki Serbii.

WYNIK GŁOSOWANIA KOŃCOWEGO W KOMISJI

Data przyjęcia

1.12.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

51

0

2

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Frieda Brepoels, Arnaud Danjean, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Heidi Hautala, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Inese Vaidere, Graham Watson, Boris Zala

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Emine Bozkurt, Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Evgeni Kirilov, Georgios Koumoutsakos, György Schöpflin, Indrek Tarand, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl, Renate Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García, Janusz Władysław Zemke

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Marije Cornelissen, Knut Fleckenstein