RECOMANDARE referitoare la proiectul de decizie a Consiliului și a Comisiei privind încheierea Acordului de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Serbia, pe de altă parte

  7.12.2010 - (15619/1/2007 – C7‑0341/2010 – 2007/0255(NLE)) - ***

  Comisia pentru afaceri externe
  Raportor: Jelko Kacin

  Procedură : 2007/0255(NLE)
  Stadiile documentului în şedinţă

  PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

  referitoare la proiectul de decizie a Consiliului și a Comisiei privind încheierea Acordului de stabilizare și de asociere dintre Comunitățile Europene și statele membre ale acestora, pe de o parte, și Republica Serbia, pe de altă parte

  (15619/1/2007 – C7‑0341/2010 – 2007/0255(NLE))

  (Procedura de aprobare)

  Parlamentul European,

  –   având în vedere proiectul de decizie a Consiliului și a Comisiei (15619/1/2007),

  –   având în vedere Acordul de stabilizare și de asociere dintre Uniunea Europeană și Serbia (16005/2007),

  –   având în vedere cererea de aprobare prezentată de Consiliu în conformitate cu articolul 217 și articolul 218 alineatul (6) al doilea paragraf litera (a) și alineatul (8) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și articolul 101 al doilea paragraf din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice (C7-0341/2010),

  –   având în vedere articolul 81 și articolul 90 alineatul (8) din Regulamentul său de procedură,

  –   având în vedere recomandarea Comisiei pentru afaceri externe (A7–0362/2010),

  1.  aprobă încheierea acordului;

  2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, precum și guvernelor și parlamentelor statelor membre și ale Republicii Serbia poziția Parlamentului.

  REZULTATUL VOTULUI FINAL ÎN COMISIE

  Data adoptării

  1.12.2010

   

   

   

  Rezultatul votului final

  +:

  –:

  0:

  51

  0

  2

  Membri titulari prezenți la votul final

  Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Frieda Brepoels, Arnaud Danjean, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Heidi Hautala, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Inese Vaidere, Graham Watson, Boris Zala

  Membri supleanți prezenți la votul final

  Emine Bozkurt, Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Evgeni Kirilov, Georgios Koumoutsakos, György Schöpflin, Indrek Tarand, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl, Renate Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García, Janusz Władysław Zemke

  Membri supleanți (articolul 187 alineatul (2)) prezenți la votul final

  Marije Cornelissen, Knut Fleckenstein