PRIPOROČILO o osnutku sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Srbijo na drugi strani

7.12.2010 - (15619/1/2007 – C7‑0341/2010 – 2007/0255(NLE)) - ***

Odbor za zunanje zadeve
Poročevalec: Jelko Kacin

Postopek : 2007/0255(NLE)
Potek postopka na zasedanju

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku sklepa Sveta in Komisije o sklenitvi Stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Srbijo na drugi strani

(15619/1/2007 – C7‑0341/2010 – 2007/0255(NLE))

(Odobritev)

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju osnutka sklepa Sveta in Komisije (15619/1/2007),

–   ob upoštevanju stabilizacijsko-pridružitvenega sporazuma med Evropskima skupnostma in Srbijo (16005/2007),

–   ob upoštevanju zahteve za odobritev, ki jo je Svet vložil v skladu s členom 217, točko (a) drugega pododstavka člena 218(6) in členom 218(8) Pogodbe o delovanju Evropske unije ter drugim odstavkom člena 101 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo (C7-0341/2010),

–   ob upoštevanju členov 81 in 90(8) svojega poslovnika,

–   ob upoštevanju priporočila Odbora za zunanje zadeve (A7‑0362/2010),

1.  odobri sklenitev sporazuma;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter vladam in parlamentom držav članic in Republike Srbije.

IZID KONČNEGA GLASOVANJA V ODBORU

Datum sprejetja

1.12.2010

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

51

0

2

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Frieda Brepoels, Arnaud Danjean, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Heidi Hautala, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Ioanis Kasulidis (Ioannis Kasoulides), Maria Eleni Koppa, Andrej Kovačev (Andrey Kovatchev), Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Inese Vaidere, Graham Watson, Boris Zala

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Emine Bozkurt, Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Evgeni Kirilov, Georgios Kumucakos (Georgios Koumoutsakos), György Schöpflin, Indrek Tarand, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl, Renate Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García, Janusz Władysław Zemke

Namestniki (člen 187(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Marije Cornelissen, Knut Fleckenstein