Betänkande - A7-0362/2010Betänkande
A7-0362/2010

REKOMMENDATION om förslaget till rådets och kommissionens beslut om ingående av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan

7.12.2010 - (15619/1/2007 – C7‑0341/2010 – 2007/0255(NLE)) - ***

Utskottet för utrikesfrågor
Föredragande: Jelko Kacin

Förfarande : 2007/0255(NLE)
Dokumentgång i plenum

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till rådets beslut om rådets och kommissionens beslut om ingående av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien, å andra sidan

(KOM15619/2007 – C7‑0341/2010 – 2007/0255(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av förslaget till rådets beslut (KOM15619/2007),

–   med beaktande av stabiliserings- och associeringsavtalet mellan Europeiska gemenskaperna och deras medlemsstater, å ena sidan, och Republiken Serbien (16005/2007),

–   med beaktande av rådets begäran om parlamentets godkännande i enlighet med artikel 217, artikel 218.6 andra stycket led a och artikel 218.8 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt samt artikel 101 andra stycket i Fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen (C7‑0341/2010),

–   med beaktande av artiklarna 81 och 90.8 i arbetsordningen,

–   med beaktande av rekommendationen från utskottet för utrikesfrågor (A7‑0362/2010).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Republiken Serbien.

RESULTAT AV SLUTOMRÖSTNINGEN I UTSKOTTET

Antagande

1.12.2010

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

51

0

2

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gabriele Albertini, Pino Arlacchi, Frieda Brepoels, Arnaud Danjean, Marietta Giannakou, Ana Gomes, Heidi Hautala, Richard Howitt, Anna Ibrisagic, Anneli Jäätteenmäki, Jelko Kacin, Ioannis Kasoulides, Maria Eleni Koppa, Andrey Kovatchev, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek, Mario Mauro, Francisco José Millán Mon, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Norica Nicolai, Raimon Obiols, Alojz Peterle, Bernd Posselt, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Fiorello Provera, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Jacek Saryusz-Wolski, Werner Schulz, Marek Siwiec, Ernst Strasser, Hannes Swoboda, Charles Tannock, Inese Vaidere, Graham Watson, Boris Zala

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Emine Bozkurt, Kinga Gál, Elisabeth Jeggle, Evgeni Kirilov, Georgios Koumoutsakos, György Schöpflin, Indrek Tarand, Traian Ungureanu, Ivo Vajgl, Renate Weber, Luis Yáñez-Barnuevo García, Janusz Władysław Zemke

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 187.2)

Marije Cornelissen, Knut Fleckenstein