Процедура : 2008/0009(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A7-0363/2010

Внесени текстове :

A7-0363/2010

Разисквания :

Гласувания :

PV 18/01/2011 - 7.1
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0001

ДОКЛАД     ***I
PDF 623kWORD 76k
8.12.2010
PE 454.480v01-00 A7-0363/2010

относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно сливанията на акционерни дружества (кодифициран текст)

(COM(2010)0391 – C7‑0209/2010 – 2008/0009(COD))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Jiří Maštálka

PR_COD_Codification

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНАТА СЛУЖБА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА
 ПРОЦЕДУРА

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно сливанията на акционерни дружества (кодифициран текст)

(COM(2010)0391 – C7‑0209/2010 – 2008/0009(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията към Европейския парламент и Съвета (COM(2008)0026) и измененото предложение (COM(2010)0391),

–   като взе предвид своята позиция на първо четене от 17 юни 2008 г.(1),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 50, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0209/2010),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателните текстове(2),

–   като взе предвид членове 86 и 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси (A7‑0363/2010),

A. като има предвид, че съгласно становището на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията въпросното предложение се свежда до обикновена кодификация на съществуващи текстове, без промени по същество;

1.  приема своята позиция на първо четене, като одобрява предложението на Комисията, както е адаптирано към препоръките на консултативната работна група на правните служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

(1)

ОВ C 286E, 27.11.2009 г., стр. 60.

(2)

ОВ C 102, 4.4.1996 г., стр. 2


ПРИЛОЖЕНИЕ: СТАНОВИЩЕ НА КОНСУЛТАТИВНАТА РАБОТНА ГРУПА НА ПРАВНАТА СЛУЖБА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ, СЪВЕТА И КОМИСИЯТА

 

 

 

КОНСУЛТАТИВНА РАБОТНА ГРУПА

НА ПРАВНИТЕ СЛУЖБИ

 

                                                                                                                                                                 Брюксел, 12 октомври 2010 г.

СТАНОВИЩЕ

НА ВНИМАНИЕТО НА:   ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

                                               СЪВЕТА,

                                            КОМИСИЯТА

Изменено предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно сливанията на акционерни дружества

COM(2010) 391, окончателен от 30.8.2010 г. - 2008/0009 (COD)

Предвид Междуинституционалното споразумение от 20 декември 1994 г. относно ускорен метод на работа за официална кодификация на законодателни текстове, и по-специално точка 4 от него, консултативната работна група, съставена от съответните правни служби на Европейския парламент, Съвета и Комисията, проведе заседание на 21 септември 2010 г. за разглеждането, наред с другото, на гореспоменатото предложение, внесено от Комисията.

По време на заседанието(1), разглеждането на измененото предложение за директива на Европейския парламент и на Съвета относно кодификацията на Трета директива 78/855/ЕИО на Съвета от 9 октомври 1978 г., приета на основание на член 54, параграф 3, буква ж) от Договора относно сливанията на акционерни дружества, позволи на консултативната работна група да заключи единодушно, че предложението се свежда до обикновена кодификация на съществуващите текстове, без промяна по същество.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                            L. ROMERO REQUENA

Юрисконсулт                                  Юрисконсулт                        Генерален директор

(1)

              Консултативната работна група разполагаше с текста на предложението на 22 езика, като за основа беше ползван текстът на английски, който е език на оригинала на разглеждания текст.


ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Сливания на акционерни дружества (Кодифицирана версия)

Позовавания

COM(2010)0391 – C7-0209/2010 – COM(2008)0026 – C6-0045/2008 – 2008/0009(COD)

Дата на представяне на ЕП

29.1.2008

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

7.9.2010

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Jiří Maštálka

1.6.2010

 

 

Дата на приемане

2.12.2010

 

 

 

Дата на внасяне

8.12.2010

Правна информация - Политика за поверителност