Postup : 2008/0009(COD)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : A7-0363/2010

Předložené texty :

A7-0363/2010

Rozpravy :

Hlasování :

PV 18/01/2011 - 7.1
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0001

ZPRÁVA     ***I
PDF 474kWORD 74k
8. 12. 2010
PE 454.480v01-00 A7-0363/2010

o změně návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o fúzích akciových společností (kodifikované znění)

(KOM(2010)0391 – C7‑0209/2010 – 2008/0009(COD))

Výbor pro právní záležitosti

Zpravodaj: Jiří Maštálka

PR_COD_Codification

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o změně návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o fúzích akciových společností (kodifikované znění)

(KOM(2010)0391 – C7‑0209/2010 – 2008/0009(COD))

(Řádný legislativní postup - kodifikace)

Evropský parlament,

–   s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě (KOM(2008)0026) a pozměněný návrh (KOM(2010)0391),

–   s ohledem na své stanovisko v prvním čtení ze dne 17 června 2008(1),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 2 a čl. 50 odst. 2 Smlouvy o fungování Evropské unie, v souladu s nimiž Komise předložila svůj návrh Parlamentu (C7-0209/2010),

–   s ohledem na čl. 294 odst. 3 Smlouvy o fungování Evropské unie,

–   s ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 – Zrychlená pracovní metoda pro úřední kodifikaci právních předpisů(2),

–   s ohledem na články 86 a 55 jednacího řádu,

–   s ohledem na zprávu Výboru pro právní záležitosti (A7‑0363/2010),

A. vzhledem k tomu, že podle poradní pracovní skupiny právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise dotyčný návrh obsahuje prostou kodifikaci stávajících předpisů bez jejich podstatné změny,

1.  schvaluje svůj postoj v prvním čtení a přijímá návrh Komise ve znění upraveném podle doporučení poradní pracovní skupiny složené ze zástupců právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise;

2.  pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě, Komisi a vnitrostátním parlamentům.PŘÍLOHA : STANOVISKO PORADNÍ SKUPINY SLOŽENÉ Z PRÁVNÍCH SLUŽEB EVROPSKÉHO PARLAMENTU, RADY A KOMISE

 

 

 

PORADNÍ SKUPINA

PRÁVNÍCH SLUŽEB

 

                                                                                                   V Bruselu dne 12. října 2010

STANOVISKO

                                                   PRO   EVROPSKÝ PARLAMENT

                                                       RADU

                                                       KOMISI

Změna návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o fúzích akciových společností

KOM(2010)391 (v konečném znění) ze dne 30. 8. 2010 – 2008/0009(COD)

S ohledem na interinstitucionální dohodu ze dne 20. prosince 1994 o zrychlené pracovní metodě pro úřední kodifikaci právních předpisů, a zejména na bod 4 této dohody, se dne 21. září 2010 sešla poradní skupina složená z právních služeb Evropského parlamentu, Rady a Komise, aby přezkoumala mimo jiné výše uvedený návrh předložený Komisí.

Na této schůzi(3) dospěla poradní skupina na základě posouzení změny návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se kodifikuje třetí směrnice Rady 78/855/EHS ze dne 9. října 1978 založená na čl. 54 odst. 3 písm. g) Smlouvy o fúzích akciových společností jednomyslně k závěru, že tento návrh je prostou kodifikací stávajících znění bez jakékoli změny jejich věcného obsahu.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                            L. ROMERO REQUENA

vedoucí právní služby                         vedoucí právní služby               generální ředitel

(1)

Úř. věst. C 286E, 27.11.2009, s. 60.

(2)

Úř. věst. C 102, 4. 4. 1996, s. 2.

(3)

              Poradní skupina měla k dispozici 22 jazykových verzí návrhu a pracovala na základě anglického znění, které je původním zněním projednávaného textu.


POSTUP

Název

Směrnice o fúzích akciových společností (kodifikované znění)

Referenční údaje

KOM(2010)0391 – C7-0209/2010 – KOM(2008)0026 – C6-0045/2008 – 2008/0009(COD)

Datum předložení EP

29.1.2008

Příslušný výbor

Datum oznámení na zasedání

JURI

7.9.2010

Zpravodaj(ové)

Datum jmenování

Jiří Maštálka

1.6.2010

 

 

Datum předložení

2.12.2010

 

 

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí