Διαδικασία : 2008/0009(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A7-0363/2010

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A7-0363/2010

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 18/01/2011 - 7.1
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0001

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 603kWORD 74k
8.12.2010
PE 454.480v01-00 A7-0363/2010

σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις συγχωνεύσεις των ανωνύμων εταιρειών (κωδικοποιημένο κείμενο)

(COM(2010)0391 – C7‑0209/2010 – 2008/0009(COD))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητής: Jiří Maštálka

(Κωδικοποίηση – άρθρο 86 του Κανονισμού)

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά τις συγχωνεύσεις των ανωνύμων εταιρειών (κωδικοποίηση)

(COM(2010)0391 – C7‑0209/2010 – 2008/0009(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία – κωδικοποίηση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2008)0026), και την τροποποιημένη πρόταση (COM(2010)0391),

–   έχοντας υπόψη τη θέση του κατά την πρώτη ανάγνωση της 17ης Ιουνίου 2008(1),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2 και το άρθρο 50, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7 0209/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3,της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 – Ταχεία μέθοδος εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων(2),

–   έχοντας υπόψη τα άρθρα 86 και 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A7‑0363/2011),

A. εκτιμώντας ότι, σύμφωνα με την συμβουλευτική ομάδα των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, η εν λόγω πρόταση περιορίζεται απλώς και μόνο σε κωδικοποίηση των υπαρχόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους,

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση αποδεχόμενο την πρόταση της Επιτροπής όπως προσαρμόστηκε με βάση τις συστάσεις της συμβουλευτικής ομάδας των νομικών υπηρεσιών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο και στην Επιτροπή, καθώς και στα εθνικά κοινοβούλια.

(1)

      ΕΕ C 286E, 27.11.2009, σελ.60.

(2)

      ΕΕ C 102, 4.4.1996, σ. 2.


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ, ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

 

 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ

ΤΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Βρυξέλλες, 12 Οκτωβρίου 2010

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

                                                  ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

                                                              ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

                                                              ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τις συγχωνεύσεις των ανωνύμων εταιρειών

COM(2010)0391 τελικό, 30.8.2010 – 2008/0009(COD)

Έχοντας υπόψη τη διοργανική συμφωνία της 20ής Δεκεμβρίου 1994 για την ταχεία μέθοδο εργασίας για την επίσημη κωδικοποίηση νομοθετικών κειμένων, και κυρίως το σημείο 4 της εν λόγω συμφωνίας, η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας, η οποία αποτελείται από τις αντίστοιχες νομικές υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής, συνεδρίασε στις 21 Σεπτεμβρίου 2010, με στόχο να εξετάσει, μεταξύ άλλων, την προαναφερθείσα πρόταση που υποβλήθηκε από την Επιτροπή.

Κατά τη συνεδρίαση αυτή(1), η Συμβουλευτική Ομάδα εξέτασε την τροποποιημένη πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την κωδικοποίηση της τρίτης οδηγίας 78/855/EOK του Συμβουλίου της 9ης Οκτωβρίου 1978, η οποία βασίζεται στο άρθρο 54, παράγραφος 3, περίπτωση ζ), της Συνθήκης και αφορά τις συγχωνεύσεις των ανωνύμων εταιρειών και κατέληξε στο ομόφωνο συμπέρασμα ότι η πρόταση αποτελεί απλή και μόνο κωδικοποίηση ισχυόντων κειμένων, χωρίς τροποποίηση της ουσίας τους.

C. PENNERA                                 J.-C. PIRIS                              L. ROMERO REQUENA

Jurisconsultus                                 Jurisconsultus                                   Γενικός Διευθυντής

(1)

       Η Συμβουλευτική Ομάδα Εργασίας είχε στη διάθεσή της την πρόταση σε 22 γλωσσικές αποδόσεις και εργάστηκε με βάση την αγγλική, η οποία αποτελεί εν προκειμένω την κύρια γλώσσα εργασίας του υπό συζήτηση κειμένου.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Συγχωνεύσεις των ανωνύμων εταιριών (Κωδικοποιημένη έκδοση)

Έγγραφα αναφοράς

COM(2010)0391 – C7-0209/2010 – COM(2008)0026 – C6-0045/2008 – 2008/0009(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

29.1.2008

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

7.9.2010

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Jiří Maštálka

1.6.2010

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

2.12.2010

 

 

 

Ημερομηνία κατάθεσης

8.12.2010

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου