Menetlus : 2008/0009(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A7-0363/2010

Esitatud tekstid :

A7-0363/2010

Arutelud :

Hääletused :

PV 18/01/2011 - 7.1
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P7_TA(2011)0001

RAPORT     ***I
PDF 309kWORD 67k
8.12.2010
PE 454.480v01-00 A7-0363/2010

Muudetud ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb aktsiaseltside ühinemist (kodifitseeritud versioon)

(KOM(2010)0391 – C7‑0209/2010 – 2008/0009(COD))

Õiguskomisjon

Raportöör: Jiří Maštálka

PR_COD_Codification

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT
 2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTEST KOOSNEVA KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS
 MENETLUS

EUROOPA PARLAMENDI ÕIGUSLOOMEGA SEOTUD RESOLUTSIOONI PROJEKT

muudetud ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb aktsiaseltside ühinemist (kodifitseeritud tekst)

(KOM(2010)0391 – C7‑0209/2010 – 2008/0009(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus – kodifitseeritud tekst)

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (KOM(2008)0026), ja muudetud ettepanekut (KOM(2010)0391);

–   võttes arvesse oma 17. juuni 2008. aasta esimese lugemise seisukohta(1);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 50 lõiget 2, mille alusel komisjon esitas Euroopa Parlamendile ettepaneku (C7‑0209/2010);

–   võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3;

–   võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta(2);

–   võttes arvesse kodukorra artikleid 86 ja 55;

–   võttes arvesse õiguskomisjoni raportit (A7‑0363/2010),

A. arvestades, et Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistustest koosneva konsultatiivse töörühma arvamuse kohaselt piirdub ettepanek üksnes kehtivate tekstide kodifitseerimisega ega hõlma sisulisi muudatusi,

1.  võtab vastu esimese lugemise seisukoha, võttes üle komisjoni ettepaneku Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistustest koosneva konsultatiivse töörühma soovitustega kohandatud kujul;

(1)

ELT C 286E, 27.11.2009, lk 60.

(2)

EÜT C 102, 4.4.1996, lk 2.


2.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule, komisjonile ja liikmesriikide parlamentidele.LISA: EUROOPA PARLAMENDI, NÕUKOGU JA KOMISJONI ÕIGUSTEENISTUSTEST KOOSNEVA KONSULTATIIVSE TÖÖRÜHMA ARVAMUS

 

 

 

 

 

                                                                                                   Brüssel 12.10.10

ARVAMUS

EDASTAMISEKS    EUROOPA PARLAMENDILE

                                                       NÕUKOGULE

                                                       KOMISJONILE

Muudetud ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb aktsiaseltside ühinemist

KOM(2010) 391 lõplik, 30.8.2010 - 2008/0009 (COD)

Võttes arvesse 20. detsembri 1994. aasta institutsioonidevahelist kokkulepet õigusaktide tekstide ametliku kodifitseerimise kiirendatud töömeetodi kohta, eriti selle punkti 4, pidas Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni õigusteenistustest koosnev konsultatiivne töörühm 21. septembril 2010. aastal koosoleku, kus arutati muu hulgas eespool nimetatud ettepanekut, mille esitas komisjon.

Sellel koosolekul(1) vaadati läbi muudetud ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega kodifitseeritakse nõukogu 9. oktoobri 1978. aasta kolmas direktiiv 78/855/EMÜ, mis käsitleb aktsiaseltside ühinemist lähtuvalt asutamislepingu artikli 54 lõike 3 punktist g, ning selle tulemusel jõudis konsultatiivne töörühm ühisele järeldusele, et ettepaneku puhul on tegemist ainult käsitletavate õigusaktide kodifitseerimisega ilma sisuliste muudatusteta.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                            L. ROMERO REQUENA

Õigusnõunik                                     Õigusnõunik                           Peadirektor

(1)

              Konsultatiivse töörühma käsutuses oli ettepaneku 22 keeleversiooni. Töörühm töötas ingliskeelse versiooni põhjal, mis on läbivaadatava teksti originaalkeelne versioon.


MENETLUS

Pealkiri

Aktsiaseltside ühinemine (kodifitseeritud versioon)

Viited

KOM(2010)0391 – C7-0209/2010 – COM(2008)0026 – C6-0045/2008 – 2008/0009(COD)

EP-le esitamise kuupäev

29.1.2008

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

JURI

7.9.2010

Raportöör(id)

       nimetamise kuupäev

Jiří Maštálka

1.6.2010

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

2.12.2010

 

 

 

Esitamise kuupäev

8.12.2010

Õigusteave - Privaatsuspoliitika