MIETINTÖ muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi osakeyhtiöiden sulautumisesta (kodifioitu toisinto)

8.12.2010 - (KOM(2010)0391 – C7‑0209/2010 – 2008/0009(COD)) - ***I

Oikeudellisten asioiden valiokunta
Esittelijä: Jiří Maštálka

Menettely : 2008/0009(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
A7-0363/2010
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
A7-0363/2010
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

muutetusta ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi osakeyhtiöiden sulautumisesta (kodifioitu toisinto)

(KOM(2010)0391 – C7‑0209/2010 – 2008/0009(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys – kodifiointi)

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (KOM(2008)0026) ja muutetun ehdotuksen (KOM(2010)0391),

–   ottaa huomioon ensimmäisessä käsittelyssä 17. kesäkuuta 2008 vahvistamansa kannan[1],

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 50 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C7‑0209/2010),

–   ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–   ottaa huomioon nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20. joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen[2],

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 86 ja 55 artiklan,

–   ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön (A7‑0363/2010),

A. toteaa, että Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän mukaan käsillä olevassa ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta,

1.  vahvistaa ensimmäisen käsittelyn kantanaan komission ehdotuksen sellaisena kuin se on mukautettuna Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisista yksiköistä koostuvan neuvoa-antavan ryhmän suositusten perusteella;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

  • [1]  EUVL C 286E, 27.11.2009, s. 60.
  • [2]  EYVL C 102, 4.4.1996, s. 2.

LIITE: EUROOPAN PARLAMENTIN, NEUVOSTON JA KOMISSION OIKEUDELLISISTA YKSIKÖISTÄ KOOSTUVAN NEUVOA-ANTAVAN RYHMÄN LAUSUNTO

 

 

 

OIKEUDELLISTEN YKSIKÖIDEN

NEUVOA-ANTAVA RYHMÄ

Bryssel, 12. lokakuuta 2010

LAUSUNTO

                                                              EUROOPAN PARLAMENTILLE

                                                              NEUVOSTOLLE

                                                              KOMISSIOLLE

Muutettu ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi osakeyhtiöiden sulautumisesta

KOM(2010)0391 lopullinen, 30.8.2010 – 2008/0009(COD)

Nopeutetusta menetelmästä säädöstekstien viralliseksi kodifioimiseksi 20 päivänä joulukuuta 1994 tehdyn toimielinten välisen sopimuksen ja erityisesti sen 4 kohdan mukaisesti Euroopan parlamentin, neuvoston ja komission oikeudellisten yksiköiden edustajista koostuva neuvoa-antava ryhmä kokoontui 21. syyskuuta 2010 käsittelemään muun muassa edellä mainittua komission tekemää ehdotusta.

Neuvoa-antava ryhmä tarkasteli[1] muutettua ehdotusta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi, jolla kodifioidaan osakeyhtiöiden sulautumisesta 9. lokakuuta 1978 perustamissopimuksen 54 artiklan 3 kohdan g alakohdan perusteella annettu kolmas neuvoston direktiivi 78/855/ETY, ja totesi yksimielisesti, että ehdotuksessa ainoastaan kodifioidaan aikaisemmat säädökset niiden asiasisältöä muuttamatta.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                           L. ROMERO REQUENA

Parlamentin lakimies                           Neuvoston lakimies                 Pääjohtaja

  • [1]  Neuvoa-antavalla ryhmällä oli käytössään ehdotuksen 22 kieliversiota. Ryhmän työ perustui englanninkieliseen versioon, koska se oli käsiteltävänä olevan tekstin alkukieli.

ASIAN KÄSITTELY

Otsikko

Osakeyhtiöiden sulautumiset (kodifioitu toisinto)

Viiteasiakirjat

KOM(2010)0391 – C7-0209/2010 – COM(2008)0026 – C6-0045/2008 – 2008/0009(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

29.1.2008

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

7.9.2010

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Jiří Maštálka

1.6.2010

 

 

Hyväksytty (pvä)

2.12.2010

 

 

 

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

8.12.2010