JELENTÉS a részvénytársaságok egyesüléséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló módosított javaslatról (kodifikált szöveg)

8.12.2010 - (COM(2010)0391 – C7‑0209/2010 – 2008/0009(COD)) - ***I

Jogi Bizottság
Előadó: Jiří Maštálka

Eljárás : 2008/0009(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot :  
A7-0363/2010
Előterjesztett szövegek :
A7-0363/2010
Viták :
Elfogadott szövegek :

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a részvénytársaságok egyesüléséről szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló módosított javaslatról (kodifikáció)

(COM(2010)0391 – C7‑0209/2010 – 2008/0009(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

 tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2010)0391), és a módosított javaslatra (COM(2010)0391),

–   tekintettel a 2008. június 17-i első olvasatban elfogadott álláspontjára[1],

–   tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 50. cikkének (2) bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C7‑0209/2010),

 tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–   tekintettel a jogszabályszövegek egységes szerkezetbe foglalásának (kodifkáció) gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra[2],

–   tekintettel eljárási szabályzata 55. és 86. cikkére,

–   tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére (A7‑0363/2010),

A. mivel az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport véleménye szerint a szóban forgó javaslat a meglévő szövegek érdemi módosítás nélküli egyszerű egységes szerkezetbe foglalását tartalmazza,

1.  elfogadja első olvasatbeli álláspontját, megegyezően a Bizottság javaslatával, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport ajánlásainak megfelelően kiigazított formában;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

MELLÉKLET: AZ EURÓPAI PARLAMENT, A TANÁCS ÉS A BIZOTTSÁG JOGI SZOLGÁLATAIBÓL ÁLLÓ TANÁCSADÓ MUNKACSOPORT VÉLEMÉNYE

 

 

 

GROUPE CONSULTATIF

DES SERVICES JURIDIQUES

 

                                                                                        Brüsszel, 2010. október 12.

VÉLEMÉNY

A KÖVETKEZŐK FIGYELMÉBE: EURÓPAI PARLAMENT

                                                                  TANÁCS

                                                                  BIZOTTSÁG

A nyilvánosan működő részvénytársaságok egyesüléséről szóló, európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló módosított javaslat

COM(2010) 391 végleges, 2010.8.30 – 2008/0009 (COD)

Tekintettel a jogszabályszövegek hivatalos egységes szerkezetbe foglalásának (kodifikáció) gyorsított munkamódszeréről szóló, 1994. december 20-i intézményközi megállapodásra és különösen annak 4. pontjára, az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság jogi szolgálataiból álló tanácsadó munkacsoport 2010. szeptember 21-én azzal a szándékkal ült össze, hogy megvizsgálja – többek között – a Bizottság által benyújtott fenti javaslatot.

Ezen az ülésen[3] a nyilvánosan működő részvénytársaságok egyesüléséről szóló, 1978. október 9-i 78/855/EGK harmadik tanácsi irányelvet egységes szerkezetbe foglaló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló, a Szerződés 54. cikk (3) bekezdésének g) pontja alapján módosított javaslat vizsgálata alapján a tanácsadó munkacsoport egyhangúlag arra a következtetésre jutott, hogy a javaslat a meglévő szövegrészek egyértelmű kodifikációját tartalmazza, azok érdemi változtatása nélkül.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                            L. ROMERO REQUENA

jogtanácsos                                      jogtanácsos                            főigazgató

  • [1]  HL C 286E, 2009.11.27., 60. o.
  • [2]  HL C 102., 1996.4.4., 2. o.
  • [3]               A tanácsadó munkacsoport – amely számára a javaslat 22 nyelvi változatban állt rendelkezésre – a tárgyalt szöveg eredeti, angol nyelvű változata alapján dolgozott.

ELJÁRÁS

Cím

Részvénytársaságok egyesülése (kodifikált változat)

Hivatkozások

COM(2010)0391 – C7-0209/2010 – COM(2008)0026 – C6-0045/2008 – 2008/0009(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

29.1.2008

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

7.9.2010

Előadó(k)

       A kijelölés dátuma

Jiří Maštálka

1.6.2010

 

 

Az elfogadás dátuma

2.12.2010

 

 

 

Benyújtás dátuma

8.12.2010