Procedure : 2008/0009(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A7-0363/2010

Ingediende teksten :

A7-0363/2010

Debatten :

Stemmingen :

PV 18/01/2011 - 7.1
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P7_TA(2011)0001

VERSLAG     ***I
PDF 233kWORD 66k
8.12.2010
PE 851.199v01-00 A7-0363/2010

over het gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende fusies van naamloze vennootschappen (gecodificeerde tekst)

(COM(2010)0391 – C7‑0209/2010 – 2008/0009(COD))

Commissie juridische zaken

Rapporteur: Jiří Maštálka

(Codificatie – artikel 86 van het Reglement)

PR_COD_Codification

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE
 PROCEDURE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende fusies van naamloze vennootschappen (codificatie)

(COM(2010)0391 – C7‑0209/2010 – 2008/0009(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure – codificatie)

Het Europees Parlement,

–   gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2008)0026), en het gewijzigd voorstel (COM(2010)0391),

–   gezien zijn standpunt in eerste lezing van 17 juni 2008(1),

–   gelet op artikel 294, lid 2, en artikel 50, lid 2, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C7‑0209/2010),

–   gelet op artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–   gelet op het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 over een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetteksten(2),

–   gelet op de artikelen 86 en 55 van zijn Reglement,

–   gezien het verslag van de Commissie juridische zaken (A7‑0363/2010),

A. overwegende dat naar de mening van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie het voorstel in kwestie een eenvoudige codificatie van de bestaande teksten behelst, zonder inhoudelijke wijzigingen,

1.  stelt zijn standpunt in eerste lezing vast en neemt het voorstel van de Commissie over zoals dit is aangepast aan de aanbevelingen van de adviesgroep van de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie;

2.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

(1)

PB C 286E van 27.11.2009, blz. 60.

(2)

PB C 102 van 4.4.1996, blz. 2.


BIJLAGE: ADVIES VAN DE ADVIESGROEP VAN DE JURIDISCHE DIENSTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT, DE RAAD EN DE COMMISSIE

 

 

 

ADVIESGROEP VAN DE

JURIDISCHE DIENSTEN

Brussel, 12 oktober 2010

ADVIES

                                                    AAN HET EUROPEES PARLEMENT

                                                              DE RAAD

                                                              DE COMMISSIE

Gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende fusies van naamloze vennootschappen

COM(2010)0391 van 30.8.2010 – 2008/0009(COD)

Overeenkomstig het Interinstitutioneel Akkoord van 20 december 1994 inzake een versnelde werkmethode voor de officiële codificatie van wetgevingsdocumenten, en met name op paragraaf 4 daarvan, is de Raadgevende Werkgroep die samengesteld is uit de juridische diensten van het Europees Parlement, de Raad en de Commissie op 21 september 2010 bijeengekomen om o.a. bovengenoemd voorstel, dat door de Commissie is ingediend, te onderzoeken.

Tijdens deze vergadering(1) werd het gewijzigd voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot codificatie van de derde richtlijn van de Raad, Richtlijn 78/855/EEG, van 9 oktober 1978 gebaseerd op artikel 54, lid 3, onder g, van het Verdrag betreffende fusies van naamloze vennootschappen onderzocht. De Adviesgroep is unaniem tot de conclusie gekomen dat het voorstel een rechtstreekse codificatie van bestaande teksten is, zonder inhoudelijke wijzigingen.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                            L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult                                       Jurisconsult                             Director General

(1)

 De adviesgroep beschikte over 22 taalversies van het voorstel; bij haar onderzoek is zij uitgegaan van de Engelse versie, de originele versie van de te behandelen tekst.


PROCEDURE

Titel

Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende fusies van naamloze vennootschappen (gecodificeerde tekst)

Document- en procedurenummers

COM(2010)0391 – C7-0209/2010 – COM(2008)0026 – C6-0045/2008 - 2008/0009(COD)

Datum indiening bij EP

29.1.2008

Commissie ten principale

  Datum bekendmaking

JURI7.9.2010

 

Rapporteur(s)

  Datum benoeming

Jiří Maštálka1.6.2010

 

 

Datum goedkeuring

2.12.2010

Juridische mededeling - Privacybeleid