Procedura : 2008/0009(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A7-0363/2010

Teksty złożone :

A7-0363/2010

Debaty :

Głosowanie :

PV 18/01/2011 - 7.1
Wyjaśnienia do głosowania

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0001

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 615kWORD 75k
8.12.2010
PE 454.480v01-00 A7-0363/2010

w sprawie zmienionego wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej łączenia się spółek akcyjnych (tekst jednolity)

(COM(2010) 391 – C7‑0209/2010 – 2008/0009(COD))

Komisja Prawna

Sprawozdawca: Jiří Maštálka

PR_COD_Codification

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich.ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI
 PROCEDURA

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie zmienionego wniosku w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej łączenia się spółek akcyjnych (tekst jednolity)

(COM(2010) 391 – C7‑0209/2010 – 2008/0009(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza – ujednolicenie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji skierowany do Parlamentu Europejskiego i Rady (COM(2008) 26) oraz zmieniony wniosek (COM(2010) 391),

–   uwzględniając swoje stanowisko zajęte w pierwszym czytaniu w dniu 17 czerwca 2008 r.(1),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 50 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi Komisja przedstawiła wniosek Parlamentowi (C7-0209/2010),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. – szybsza metoda pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych(2),

–   uwzględniając art. 86 i art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej (A7-0363/2010),

A. mając na uwadze, że zdaniem konsultacyjnej grupy roboczej złożonej z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji, wniosek ogranicza się do prostego ujednolicenia istniejących przepisów bez zmian co do istoty;

1.  przyjmuje w pierwszym czytaniu stanowisko zatwierdzające wniosek Komisji w wersji uwzględniającej zalecenia konsultacyjnej grupy roboczej służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji;

(1)

Dz.U. C 286E z 27.11.2009, s. 60.

(2)

Dz.U. C 102 z 4.4.1996, s. 2


2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji i parlamentom państw członkowskich.ZAŁĄCZNIK: OPINIA KONSULTACYJNEJ GRUPY ROBOCZEJ SŁUŻB PRAWNYCH PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY I KOMISJI

 

 

 

GRUPA KONSULTACYJNA

SŁUŻB PRAWNYCH

 

                                                                             Bruksela, dnia 12 października 2010 r.

OPINIA

PRZEZNACZONA DLA                 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

                                                       RADY

                                                       KOMISJI

Zmieniony wniosek w sprawie dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej łączenia się spółek akcyjnych

COM(2010) 391 wersja ostateczna z dnia 30.8.2010 r. - 2008/0009 (COD)

Uwzględniając porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie szybszej metody pracy nad urzędową kodyfikacją tekstów prawnych, a zwłaszcza pkt 4 tego porozumienia, konsultacyjna grupa robocza złożona z odpowiednich służb prawnych Parlamentu Europejskiego, Rady i Komisji spotkała się w dniu 21 września 2010 r. między innymi w celu przeprowadzenia analizy wniosku przedłożonego przez Komisję.

Podczas tego posiedzenia(1) po przeanalizowaniu zmienionego wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ujednolicenia trzeciej dyrektywy Rady 78/855/EWG z dnia 9 października 1978 r. wydanej na podstawie art. 54 ust. 3 lit. g) Traktatu, dotyczącej łączenia się spółek akcyjnych, konsultacyjna grupa robocza uznała jednogłośnie, że złożony wniosek dotyczy zwykłego ujednolicenia istniejących tekstów, bez zmiany ich treści.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                            L. ROMERO REQUENA

Dyr. Wydziału Prawnego                    Dyr. Wydziału Prawnego          Dyr. Generalny

(1)

              Konsultacyjna grupa robocza dysponowała 22 wersjami językowymi wniosku i pracowała w oparciu o wersję angielską, która jest oryginalną wersją omawianego tekstu.


PROCEDURA

Tytuł

Łączenie się spółek akcyjnych (tekst jednolity)

Odsyłacze

COM(2010) 391 – C7-0209/2010 – COM(2008) 26 – C6-0045/2008 – 2008/0009(COD)

Data przedstawienia w PE

29.1.2008

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

7.9.2010

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Jiří Maštálka

1.6.2010

 

 

Data przyjęcia

2.12.2010

 

 

 

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności