RAPORT referitor la propunerea modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind fuziunile societăților comerciale pe acțiuni (versiune codificată)

8.12.2010 - (COM(2010)0391 – C7‑0209/2010 – 2008/0009(COD)) - ***I

Comisia pentru afaceri juridice
Raportor: Jiří Maštálka
PR_COD_Codification

Procedură : 2008/0009(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
A7-0363/2010
Texte depuse :
A7-0363/2010
Dezbateri :
Texte adoptate :

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind fuziunile societăților comerciale pe acțiuni (versiune codificată)

(COM(2010)0391 – C7‑0209/2010 – 2008/0009(COD))

(Procedura legislativă ordinară - codificare)

Parlamentul European,

–   având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2008)0026) și propunerea modificată (COM(2010)0391),

–   având în vedere poziția sa în primă lectură din 17 iunie 2008[1],

–   având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 50 alineatul (2) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C7–0209/2010),

–   având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–   având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative[2],

–   având în vedere articolele 86 și 55 din Regulamentul său de procedură,

–   având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice (A7–0363/2010),

A. întrucât Grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea în cauză se limitează la o simplă codificare a textelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția sa în primă lectură, preluând propunerea Comisiei astfel cum a fost adaptată pentru a ține seama de recomandările Grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale, poziția Parlamentului.ANEXĂ: AVIZ SUB FORMĂ DE SCRISOARE AL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, ALE CONSILIULUI ȘI ALE COMISIEI

 

 

 

GRUPUL CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

 

                                                                                        Bruxelles, 12 octombrie 2010

AVIZ

ÎN ATENȚIA PARLAMENTULUI EUROPEAN

                                                       CONSILIULUI

                                                       COMISIEI

Propunerea modificată de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind fuziunile societăților comerciale pe acțiuni

COM(2010) 391 final din 30.8.2010 – 2008/0009 (COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 20 decembrie 1994 privind metoda de lucru accelerată pentru codificarea oficială a textelor legislative, în special punctul 4, Grupul consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, Consiliului și Comisiei, s-a întrunit la 21 septembrie 2010 în vederea examinării, printre altele, a propunerii susmenționate prezentate de Comisie.

La respectiva reuniune[3], în urma examinării propunerii de directivă modificate a Parlamentului European și a Consiliului de codificare a celei de-a treia Directive 78/855/CEE din 9 octombrie 1978 a Consiliului, în temeiul articolului 54 alineatul (3) litera (g) din tratat, privind fuziunile societăților comerciale pe acțiuni, Grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea reprezintă o codificare directă a textelor existente, fără nicio modificare de fond.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                            L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult                                       Jurisconsult                             Director General

  • [1]  JO C 286 E, 27.11.2009, p.60.
  • [2]  JO L 102, 4.4.1996, p. 2.
  • [3]               Grupul consultativ a avut la dispoziție 22 de versiuni lingvistice ale propunerii și a lucrat pe baza versiunii în limba engleză, versiunea lingvistică originală a textului examinat.

PROCEDURĂ

Titlu

Fuziunile societăților comerciale pe acțiuni (versiune codificată)

Referințe

COM(2010)0391 – C7-0209/2010 – COM(2008)0026 – C6-0045/2008 – 2008/0009(COD)

Data prezentării la PE

29.1.2008

Comisie competentă în fond

Data anunțului în plen

JURI

7.9.2010

Raportor(i)

Data numirii

Jiří Maštálka

1.6.2010

 

 

Data adoptării

2.12.2010