Postup : 2008/0009(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A7-0363/2010

Predkladané texty :

A7-0363/2010

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 18/01/2011 - 7.1
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0001

SPRÁVA     ***I
PDF 390kWORD 69k
8.12.2010
PE 454.480v01-00 A7-0363/2010

o zmenenom a doplnenom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlúčení a splynutí akciových spoločností (kodifikované znenie)

(KOM(2010)0391 – C7‑0209/2010 – 2008/0009(COD))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Jiří Maštálka

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE
 POSTUP

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o zmenenom a doplnenom návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlúčení a splynutí akciových spoločností (kodifikácia)

(KOM(2010)0391 – C7‑0209/2010 – 2008/0009(COD))

(Riadny legislatívny postup – kodifikácia)

Európsky parlament,

–   so zreteľom na návrh Komisie Európskemu parlamentu a Rade (KOM(2008)0026) a na zmenený a doplnený návrh (KOM(2010)0391),

–   so zreteľom na svoju pozíciu v prvom čítaní zo 17. júna 2008(1),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 50 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C7‑0209/2010),

–   so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–   so zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov(2),

–   so zreteľom na články 86 a 55 rokovacieho poriadku,

–   so zreteľom na správu Výboru pre právne veci (A7‑0363/2010),

A. keďže podľa stanoviska konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie je predmetom uvedeného návrhu iba jasná a jednoduchá kodifikácia platných textov bez ich podstatnej zmeny,

1.  prijíma návrh Komisie upravený v súlade s odporúčaniami konzultačnej pracovnej skupiny právnych služieb Európskeho parlamentu, Rady a Komisie ako svoju pozíciu v prvom čítaní;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade a Komisii.

(1)

Ú. v. EÚ C 286E, 27.11.2009, s. 60.

(2)

Ú. v. ES C 102, 4.4.1996, s. 2.


PRÍLOHA: STANOVISKO KONZULTAČNEJ PRACOVNEJ SKUPINY PRÁVNYCH SLUŽIEB EURÓPSKEHO PARLAMENTU, RADY A KOMISIE

 

 

 

KONZULTAČNÁ PRACOVNÁ SKUPINA

PRÁVNYCH SLUŽIEB

V Bruseli 12. októbra 2010

STANOVISKO

                                                     PRE EURÓPSKY PARLAMENT

                                                              RADU

                                                              KOMISIU

Zmenený a doplnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zlúčení a splynutí akciových spoločností

KOM(2010)0391 v konečnom znení z 30. 8. 2010 – 2008/0009(COD)

So zreteľom na Medziinštitucionálnu dohodu z 20. decembra 1994 o zrýchlenej pracovnej metóde pre úradnú kodifikáciu právnych textov, a najmä na jej bod 4, sa dňa 21. septembra 2010 uskutočnila schôdza konzultačnej pracovnej skupiny právnej služby Európskeho parlamentu a právnych servisov Rady a Komisie, ktorá sa okrem iného venovala preskúmaniu uvedeného návrhu Komisie.

Počas tejto schôdze(1) konzultačná pracovná skupina preskúmala zmenený a doplnený návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa kodifikuje tretia smernica Rady 78/855/EHS z 9. októbra 1978 o zlúčení a splynutí akciových spoločností, vychádzajúca z článku 54 ods. 3 písm. g) zmluvy o zlúčení a splynutí akciových spoločností, a jednomyseľne konštatovala, že predmetom návrhu je iba jednoduchá kodifikácia platných textov bez ich podstatnej zmeny.

C. PENNERA                                  J.-C. PIRIS                            L. ROMERO REQUENA

právny poradca                                            právny poradca                                  generálny riaditeľ

(1)

Konzultačná pracovná skupina mala k dispozícii všetkých 22 jazykových verzií návrhu a vychádzala z anglického textu, ktorý bol originálnou jazykovou verziou dokumentu, o ktorom sa diskutovalo.


POSTUP

Názov

Zlúčenie a splynutie akciových spoločností (kodifikované znenie)

Referenčné čísla

KOM(2010)0391 – C7-0209/2010 – KOM(2008)0026 – C6-0045/2008 – 2008/0009(COD)

Dátum predloženia v EP

29.1.2008

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

7.9.2010

Spravodajca

       dátum menovania

Jiří Maštálka

1.6.2010

 

 

Dátum prijatia

2.12.2010

 

 

 

Dátum predloženia

8.12.2010

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia