Förfarande : 2008/0009(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A7-0363/2010

Ingivna texter :

A7-0363/2010

Debatter :

Omröstningar :

PV 18/01/2011 - 7.1
Röstförklaringar

Antagna texter :

P7_TA(2011)0001

BETÄNKANDE     ***I
PDF 249kWORD 64k
8.12.2010
PE 454.480v01-00 A7-0363/2010

om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fusioner av aktiebolag (kodifierad version)

(KOM(2010)0391 – C7‑0209/2010 – 2008/0009(COD))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Jiří Maštálka

(Kodifiering – artikel 86 i arbetsordningen)

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN
 ÄRENDETS GÅNG

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fusioner av aktiebolag (kodifierad version)

(KOM(2010)0391 – C7‑0209/2010 – 2008/0009(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – kodifiering)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (KOM(2008)0026) och det ändrade förslaget (KOM(2010)0391),

–   med beaktande av sin ståndpunkt vid första behandlingen den 17 juni 2008(1),

–   med beaktande av artiklarna 294.2 och 50.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C7‑0209/2010),

-   med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter(2),

–   med beaktande av artiklarna 86 och 55 i arbetsordningen,

–   med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor (A7‑0363/2010), och av följande skäl:

A. Enligt den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar sin ståndpunkt vid första behandlingen genom att godta kommissionens förslag såsom det anpassats till rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

(1)

EUT C 286 E, 27.11.2009, s. 60.

(2)

EGT C 102, 4.4.1996, s. 2.


BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

 

 

 

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS

RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 12 oktober 2010

YTTRANDE

                                                    TILL EUROPAPARLAMENTET

                                                              RÅDET

                                                              KOMMISSIONEN

Det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om fusioner av aktiebolag (kodifierad version)

KOM(2010)0391 av den 30 augusti 2010 – 2008/0009(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 20 december 1994 om en påskyndad arbetsmetod för officiell kodifiering av texter till rättsakter, särskilt punkt 4, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 21 september 2010 för att granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid sammanträdet(1) behandlade gruppen det ändrade förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv, som syftar till att kodifiera rådets tredje direktiv 78/855/EEG av den 9 oktober 1978 grundat på artikel 54.3 g i fördraget om fusioner av aktiebolag, och konstaterade enhälligt att förslaget endast gäller en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

C. Pennera                                       J.-C. Piris                              L. Romero Requena

Juridisk rådgivare                               Juridisk rådgivare                    Generaldirektör

(1)

Gruppen förfogade över 22 språkversioner av förslaget och arbetade utifrån den engelska, som var textens originalversion.


ÄRENDETS GÅNG

Titel

Fusioner av aktiebolag (kodifierad version)

Referensnummer

KOM(2010)0391 – C7-0209/2010 – KOM(2008)0026 – C6-0045/2008 – 2008/0009(COD)

Framläggande för parlamentet

29.1.2008

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

7.9.2010

Föredragande

       Utnämning

Jiří Maštálka

1.6.2010

 

 

Antagande

2.12.2010

 

 

 

Ingivande

8.12.2010

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy