ДОКЛАД относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на определени насоки относно официално подкрепяните експортни кредити

9.12.2010 - (COM(2006)0456 – C7‑0050/2010 – 2006/0167(COD)) - ***I

Комисия по международна търговия
Докладчик: Yannick Jadot


Процедура : 2006/0167(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
A7-0364/2010

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на определени насоки относно официално подкрепяните експортни кредити

(COM(2006)0456 – C7‑0050/2010 – 2006/0167(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–   като взе предвид предложението на Комисията до Европейския парламент и Съвета ((COM(2006)0456),

–   като взе предвид член 133 от Договора за ЕО,

–   като взе предвид съобщението на Комисията до Европейския парламент и до Съвета, озаглавено „Последствия от влизането в сила на Договора от Лисабон за междуинституционалните механизми за вземане на решения, които са в ход“ (COM(2009)0665),

–   като взе предвид член 294, параграф 2 и член 207, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, съгласно които Комисията е внесла предложението (C7‑0050/2010),

–   като взе предвид член 294, параграф 3 от Договора за функционирането на ЕС,

–   като взе предвид член 55 от своя правилник,

–   като взе предвид доклада на комисията по международна търговия и становищата на комисията по развитие и на комисията по икономически и парични въпроси (A7‑0000/2010),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  изисква от Комисията да се отнесе до него отново, в случай че възнамерява да внесе съществени промени в своето предложение или да го замени с друг текст;

3.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение  1

Предложение за решение

Съображение 2 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2a) Споразумението допринесе за намаляване на въздействието от настоящата икономическа и финансова криза, като се създадоха работни места посредством подпомагане на търговията и инвестициите на дружества, които в противен случай не биха получили кредити в частния сектор.

Изменение  2

Предложение за решение

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б) Агенциите за експортно кредитиране следва да отчитат целите и политиките на Съюза и да се съобразяват с тях. Когато подпомагат дружества от Съюза, тези агенции следва да спазват и насърчават принципите и стандартите на Съюза в области като укрепване на демокрацията, спазване на правата на човека и съгласуваност на политиките за развитие.

Изменение  3

Предложение за решение

Съображение 2 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2в) Въпреки това агенциите на държавите-членки за експортно кредитиране следва внимателно да проверяват получените заявления, като вземат предвид това, че официалната подкрепа, предоставяна като експортен кредит, потенциално би могла да допринесе в средносрочен и дългосрочен план за публичния дефицит на съответната държава-членка, по-специално с оглед на завишения риск от неизпълнение, дължащ се на последиците от финансовата криза.

Изменение  4

Предложение за решение

Съображение 2 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2г) Агенциите за експортно кредитиране следва внимателно да проверяват получените заявления, така че да се извлекат максимални ползи от предоставената официална подкрепа, като вземат предвид факта, че целесъобразно насочените експортни кредити ще допринесат за нови възможности за достъп до пазари за дружествата от Съюза, по-специално за малките и средните предприятия (МСП), като същевременно насърчават откритата и лоялна търговия и взаимноизгодния растеж в периода след кризата.

Изменение  5

Предложение за решение

Съображение 2 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2д) ОИСР поставя изискване за оповестяване на информацията относно експортни кредити от членове на ОИСР с цел да ги предпази от поведение, което е протекционистично или води до нарушаване на пазара. В рамките на Съюза прозрачността следва да бъде гарантирана, така че да се осигури равнопоставеност на държавите-членки.

Изменение  6

Предложение за решение

Съображение 2 е (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2е) Агенциите за експортно кредитиране (АЕК) са се превърнали в най-големия източник на официално финансиране за развиващите се страни. Съответно дългът, свързан с АЕК, представлява най-големият дял от официалния дълг на развиващите се страни. Значителна част от финансирането на проекти чрез експортно кредитиране в развиващите се страни е съсредоточена в сектори като транспорта, нефтената промишленост, природния газ и минното дело, както и в мащабни инфраструктурни проекти като например големи язовирни съоръжения.

Обосновка

АЕК станаха най-големият източник на официално финансиране за развитие, но техните кредити продължават да се отпускат при по-високи лихвени проценти от тези на Световната банка или МВФ. По този начин АЕК се превърнаха в най-големите официални кредитори на тези държави, като дългът, свързан с АЕК, представлява най-голямата част от официалния дълг на една развиваща се страна: според някои проучвания между 30% и 40% от общия официален дълг на публичния сектор.

Изменение  7

Предложение за решение

Съображение 2 g (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2ж) Участниците в споразумението са част от непрекъснат процес, чиято цел е да сведе до минимум нарушаването на пазара и да създаде равни условия, при които включените от официално подкрепяните агенции за експортно кредитиране на ОИСР премии се основават на риска и покриват дългосрочните разходи по обслужването и загубите. За да се насърчи тази цел, са необходими прозрачност и отчетност от страна на официално подкрепяните агенции за експортно кредитиране.

Изменение  8

Предложение за решение

Съображение 2 з (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2з) В подкрепа на продължаващия в ОИСР процес за по-високи стандарти за прозрачност и отчетност за официално подкрепяните агенции за експортно кредитиране на членовете на ОИСР и други страни, Съюзът следва да прилага допълнителни мерки за прозрачност и отчетност за официално подкрепяните агенции за експортно кредитиране със седалище в Съюза, както е посочено приложение 1а от настоящото решение.

Изменение  9

Предложение за решение

Съображение 2 и (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2и) Развитието и консолидирането на демокрацията и зачитането на правата на човека и основните свободи, както е посочено в член 21 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и в Хартата на основните права на Европейския съюз, както и принципите за опазване на околната среда и общите принципи за корпоративната социална отговорност (КСО), допълвани от други примери на международни добри практики, следва да бъдат ползвани за насока за всички проекти, финансирани от официално подкрепяните агенции за експортно кредитиране със седалище в Съюза, и да съдържат оценка на социалното въздействие и въздействието върху околната среда, което включва правата на човека и стандартите, заложени в законодателството на Съюза в областта на околната среда и в социалната сфера, относимо към секторите и проектите, финансирани от агенциите за експортно кредитиране. „Общите подходи“на ОИСР в настоящата им формулировка вече съдържат изрична възможност да се използват стандарти на Европейската общност за корупция, устойчиво кредитиране и в областта на околната среда като показатели при извършване на прегледи на проекти. Възползването от тази разпоредба следва да продължава да се насърчава, като се отчита, че организатори на проекти, износители, финансови институции и агенции за експортно кредитиране имат различни роли, отговорности и ливъридж по отношение на проекти, получаващи финансова подкрепа.

Изменение  10

Предложение за решение

Съображение 2 й (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2й) Целите на Европейския съюз и неговите държави-членки във връзка с климата по отношение на ангажиментите на Съюза и международните ангажименти следва да дават насоки за всички проекти, финансирани от официално подкрепяните агенции за експортно кредитиране със седалище в Съюза. Те включват: окончателната декларация на държавните и правителствени ръководители от срещата на върха в Питсбърг на 24 - 25 септември 2009 г. за поетапното спиране на субсидиите за изкопаеми горива; целите на Съюза до 2020 г. да се намалят емисиите на парникови газове с 30 % в сравнение с равнищата от 1990 г., да се увеличи енергийната ефективност с 20 % и 20 % от потреблението на електроенергия да се задоволява от възобновяеми източници; както и целта на Съюза да се намалят емисиите на парникови газове с 80-95 % до 2050 г. Премахването на субсидиите за изкопаеми горива следва да бъде придружено от мерки, гарантиращи, че стандартът на живот на работниците и на бедните няма да бъде неблагоприятно повлиян.

Изменение  11

Предложение за решение

Съображение 2 к (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2к) Принципите, които определят КСО, които са напълно признати в международен план както в рамките на ОИСР, Международната организация на труда (МОТ), така и на ООН, се отнасят до отговорното поведение, което се очаква от предприятията, и предполага на първо място спазването на действащото законодателство, особено в областта на заетостта, трудовите правоотношения, правата на човека, околната среда, интересите на потребителите и прозрачността по отношение на тях, борбата срещу корупцията и данъчната политика. Освен това трябва да се отчитат конкретното положение и възможности на МСП.

Изменение  12

Предложение за решение

Съображение 2 l (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2л) Предвид засилената конкуренция на световните пазари и за да се избегне поставянето на дружества от Съюза в неблагоприятно положение по отношение на конкуренцията, Комисията и държавите-членки следва да увеличават усилията на ОИСР да се обръща към страни, които не участват в споразумението, и следва да използват двустранни и многостранни преговори, за да установят световни стандарти за официално подкрепяните експортни кредити. Световните стандарти в тази област са предпоставка за равнопоставеност в световната търговия.

Изменение  13

Предложение за решение

Съображение 2 m (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2м) Въпреки че страните от ОИСР се ръководят от споразумението, страните извън ОИСР, и по-специално нововъзникващите икономики, не участват в споразумението и впоследствие това би могло да доведе до неправомерно облагодетелстване на износителите от тези държави. Затова тези държави следва да се насърчават да станат членове на ОИСР и да участват в споразумението.

Изменение  14

Предложение за решение

Съображение 2 н (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2н) С оглед на политиката за по-добро регулиране, насочена към опростяване и подобряване на съществуващото законодателство, в бъдещи прегледи на споразумението Комисията и държавите-членки следва да насочат вниманието си към намаляване на административната тежест за стопанските субекти и националните администрации, включително агенциите за експортно кредитиране.

Изменение  15

Предложение за решение

Съображение 2 о (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2о) Подобренията в споразумението следва да гарантират пълно съответствие с член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), за да допринесат за осъществяването на общата цел за развитие и консолидиране на демокрацията и правовата държава и за зачитане на правата на човека и основните свободи. Съответно в Съюза следва да се приложат допълнителни мерки, когато споразумението, договорено в рамките на ОИСР, се транспонира в право на Съюза, за да се гарантира съвместимост между него и правото на Съюза.

Обосновка

Този преглед дава възможност да се приложи член 208 от ДФЕС, който постановява, че основната задача на политиката на Съюза в областта на сътрудничеството за развитие е намаляването и изкореняването на бедността. Когато Съюзът прилага политики, които могат да засегнат развиващи се страни, трябва да се взема под внимание постигането на тази цел.

Изменение  16

Предложение за решение

Съображение 2 п (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2п) Методологията за извършване на оценките за въздействието върху околната и социалната среда, която осигурява съответствие с изискванията за експортни кредити, следва да бъде в пълно съгласие с принципите на стратегията на ЕС за устойчиво развитие, Споразумението от Котону и Европейския консенсус за развитие и следва да отразява ангажиментите и задълженията на ЕС съгласно Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата, Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, както и с постигането на Целите на хилядолетието за развитие, определени от ООН, както и със социалните, трудовите и екологичните стандарти, така както са залегнали в международните споразумения.

Изменение  17

Предложение за решение

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4) Поради това Решение 2001/76/ЕО следва да бъде отменено и заменено с настоящото решение, съдържащо консолидирания и преработен текст на споразумението, приложен към него, а Решение 2001/77/ЕО следва да бъде отменено..

(4) Поради това Решение 2001/76/ЕО следва да бъде отменено и заменено с настоящото решение, съдържащо консолидирания и преработен текст на споразумението, приложен към него като приложение 1, а Решение 2001/77/ЕО следва да бъде отменено.

Изменение  18

Предложение за решение

Член 1 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Насоките, които се съдържат в споразумението относно насоките за официално подкрепяните експортни кредити, се прилагат в Общността.

Насоките, които се съдържат в споразумението относно насоките за официално подкрепяните експортни кредити, се прилагат в Съюза.

Изменение  19

Предложение за решение

Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1 а

Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за ново решение за отмяна и замяна на настоящото решение при първа възможност след договарянето на нова версия на споразумението между участниците от ОИСР, като това става в срок от два месеца след влизането му в сила.

Изменение  20

Предложение за решение

Член 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1б

 

Допълнителните мерки за прозрачност и отчетност, които следва да се прилагат в Съюза, са посочени в приложение 1а към настоящото решение.

Изменение  21

Предложение за решение

Член 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1в

Съветът представя ежегодно на Европейския парламент и на Комисията доклад относно прилагането на споразумението относно насоките за официално подкрепяните експортни кредити във всяка държава-членка.

Изменение  22

Предложение за решение

Член 1 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1г

В счетоводния отчет на агенцията за експортно кредитиране на всяка от държавите-членки следва да бъде представен пълен преглед на активите и пасивите на агенцията. Използването на задбалансови инструменти от страна на агенциите за експортно кредитиране следва да стане напълно прозрачно.

 

Дружества, различни от малки и средни предприятия (МСП), които ползват експортни кредити, публикуват ежегодно финансови отчети за всяка отделна страна.

Изменение   23

Предложение за решение

Приложение 1а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Приложение 1а

 

1) Без да се засягат прерогативите на институциите на държавите-членки за упражняване на надзор над националните програми за експортни кредити, всяка държава-членка представя на Европейския парламент и на Комисията годишен доклад за дейността.

Годишният доклад за дейността съдържа следната информация:

      Одит на всички национални инструменти и програми, за които е приложимо споразумението, и на тяхното съответствие със споразумението и в частност с изискването, че премиите се основават на риска и покриват дългосрочните разходи по обслужването;

      Преглед на важните оперативни събития през отчитания период и тяхното съответствие със споразумението (изброяване на нови задължения, експозиция, премии, изплатени обезщетения и възстановявания и механизми за остойностяване на екологическия риск);

      Представяне на политиките на държавите-членки за гарантиране действията за постигане на целите за развитие на Съюза и на политическите насоки в областта на експортните кредити и екологическите и социалните въпроси, правата на човека, устойчивото кредитиране и мерките против даването на подкупи.

2) Комисията представя пред Европейския парламент своя анализ на годишния доклад за дейността, като оценява съгласуваността на държавите-членки с политиките за развитие на Съюза и отправя забележки по общото развитие в тази област на политиката.

3) Комисията представя пред Европейския парламент годишен доклад за усилията, положени в различните форуми за международно сътрудничество, включително ОИСР и Г-20, и в двустранни срещи с трети държави, включително срещи на най-високо равнище и преговори по споразумения за партньорство и сътрудничество и споразумения за свободна търговия, да се накарат третите държави, особено нововъзникващите икономики, да въведат насоки за прозрачност на техните агенции за експортно кредитиране, на равнище, което най-малкото съответства на общите подходи на ОИСР.

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Повечето индустриализирани държави, включително всички държави-членки на ЕС и повечето страни с бързо развиващи се икономики, разполагат с поне една агенция за експортно кредитиране (ECA), която обикновено е официален или полуофициален клон на правителството. В своята съвкупност агенциите за експортно кредитиране (ECA) представляват най-големият източник в световен мащаб за официално финансиране на проекти от частния сектор. Гарантирането от страна на агенциите за експортно кредитиране (ECA) на едромащабни промишлени и инфраструктурни проекти в развиващите се страни надвишава няколко пъти съвкупното годишно финансиране на всички многостранни банки за развитие. Съвкупният обем на гаранциите за експортни кредити, предоставени между 2004 г. и 2009 г. от агенциите за експортно кредитиране на държавите-членки на ЕС, възлиза на приблизително 468 милиарда евро.

Агенциите за експортно кредитиране подпомагат законната търговия там, където частният капиталов пазар не може. Те имат много по-висок капацитет за поемане на риск от частния сектор, защото не трябва да плащат данъци и да реализират печалба и следователно разполагат с повече място за маневриране за покриване на разходи по отпуснати кредити в сравнение с частните банки. Поради същата причина обаче агенциите за експортно кредитиране могат да доведат до съществено нарушаване на търговията, ако кредитните им операции не се подчиняват на общи правила.

„Споразумението относно официално подкрепяните експортни кредити“, договорено в работната група за експортни кредити към ОИСР („Споразумението“), съдържа най-важните общи правила. Съгласно Споразумението на СТО относно субсидиите и изравнителните мерки (Споразумение СИМ), което предоставя правно задължителната международна рамка за регулиране на държавните субсидии, предоставената на частни дружества подкрепа за експортен кредит не се счита субсидия, ако подкрепата се извършва при спазване на споразумението на ОИСР. Спазването означава, че експортните кредити подлежат на изплащане в рамките на определен срок от време и че се таксува минимален процент на премия за покриване на риска от неизплащане на експортния кредит (кредитния риск), която се основава на риска и е достатъчна да покрие дългосрочни разходи по обслужване и загуби.

Агенциите за експортно кредитиране и недостатъците по отношение на прозрачността

Докладчикът напълно осъзнава, че агенциите за експортни кредити са важен инструмент за подкрепа на търговията и инвестициите на европейските дружества. В контекста на ситуацията с публичния дефицит в повечето държави-членки на ЕС обаче е изключително важно дейността им да бъде стабилна от финансова гледна точка. Използването на парите на данъкоплатците за рефинансиране на дейности би подкопало обществената подкрепа за агенциите за експортно кредитиране.

Изглежда невъзможно да се установи обаче какво финансират агенциите за експортно кредитиране сега и какво са финансирали в миналото. Данните за това са съвсем оскъдни. Някои национални агенции за експортно кредитиране дори не отчитат редовно общия баланс на годишната си дейност. Много други не отчитат данни за кредитирането, разбити по сектори или географски области. Това става въпреки изискванията за прозрачност в споразумението на ОИСР от 2005 г., към които всички държави-членки на ЕС се придържат и които сега ще станат част от правото на ЕС.

Липсата на прозрачност улеснява значителни превишения на предвидените разходи и срокове в нарушение на разпоредбите за покриване на разходите от споразумението на ОИСР. Тя също така улеснява даването на подкупи и корупцията.

Докладчикът смята изискванията за отчетност в споразумението на ОИСР за недостатъчни за наблюдение на надеждността на финансовите операции на европейските агенции за експортно кредитиране. Освен това той е обезпокоен от много реалната перспектива за нарастване на броя на неустойките в бъдеще, особено непосредствено след финансовата и икономическа криза. Що се отнася до финансовия сектор като цяло, настоящата финансова криза би следвало да накара законодателите да осъзнаят, че са необходими разпоредби за по-подробна отчетност от понастоящем съдържащите се в споразумението на ОИСР.

Споразумението на ОИСР не съдържа изискванията, необходими за гарантиране на справедливо определяне на размера на премиите, тъй като не предвижда разпоредби по отношение на прозрачността и минималните стандарти при прилагане на изчисления на социалния и екологичния риск. Споразумението на ОИСР предвижда единствено уведомяване на доброволна основа за такива изчисления. Това трябва да се разглежда в контекста на обстоятелството, че повечето проекти, подкрепяни от агенциите за експортно кредитиране, са с такъв висок риск, че частният капиталов пазар ги отказва. Непоставянето на минимални стандарти при изчислението на факторите на социалния или екологичния риск или цената на гаранцията предизвиква надпревара, дори сред агенциите за експортно кредитиране на държавите-членки на ЕС, за най-евтини кредитни разходи, което води до скрит протекционизъм.

Докладчикът предлага „подреждане” на изискванията за прозрачност при изчисление на риска и за разкриване на задбалансовите инструменти и въвеждане на задължително уведомяване относно изчисленията на социалния и екологичен риск. Конкретно докладчикът предлага въвеждането на изискване държавите-членки на ЕС за докладват всяка година на Комисията относно дейността в тази насока на своите агенции за експортно кредитиране.

Агенциите за експортно кредитиране и последователността на политиките на ЕС

Агенциите за експортно кредитиране са в потенциално благоприятна позиция да служат като инструменти на публичната политика, които допринасят за финансирането на международни цели на ЕС, особено в областта на изменението на климата и намаляването на бедността. Договорът от Лисабон засилва изискванията за последователност в цялата област на външна дейност на ЕС. Агенциите за експортно кредитиране следва да бъдат оценявани в контекста на тези цели.

Счита се обаче, че агенциите за експортно кредитиране подкрепят два пъти повече проекти за нефт, газ и минно дело, отколкото всички многостранни банки за развитие, взети заедно. Половината от всички промишлени проекти с интензивни емисии на CО2 в развиващите се страни имат някаква подкрепа от страна на агенции за експортно кредитиране. Това се дължи отчасти на факта, че повечето от тези проекти са високорискови поради въздействието им върху околната среда, политиката, социалната сфера и културата и следователно тяхното съществуване би било невъзможно без подкрепата и финансовата помощ от страна на агенциите за експортно кредитиране.

Следователно агенциите за експортно кредитиране са стратегически ключови елементи за развитието, които допринасят значително за вредното въздействие върху околната среда, причинено от дейността на корпоративните дружества. В качеството си на институции, подкрепяни от правителствата, агенциите за експортно кредитиране следва и биха могли вместо това да играят значителна роля за насърчаване на прехода към нисковъглеродна икономика в съответствие с ангажиментите, поети от техните национални правителства в областта на климата.

Независимо от новата ситуация след влизането в сила на ДФЕС и данните, че по-голямата част от кредитите и гаранциите, предоставяни от агенциите за експортно кредитиране, са в областта на нефтената, минната и добивната промишленост, които според Световната банка най-малко допринасят за намаляване на бедността, в предложението си за законодателна шапка на досието Комисията не намира за необходимо да направи проверка за съответствие между споразумението на ОИСР и политиките и целите на ЕС (Съображение 1) или да предвиди оценка на въздействието (Съображение 2).

Докладчикът предлага включването на хоризонтални изисквания, които да насочват агенциите за експортно кредитиране на държавите-членки на ЕС да допринасят за политиките и целите на ЕС.

СТАНОВИЩЕ на комисията по развитие (27.10.2010)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно предложението за решение на Европейския парламент и на Съвета за прилагане на определени насоки относно официално подкрепяните експортни кредити
(COM(2006)0456 – C7‑0050/2010 – 2006/0167(COD))

Докладчик по становище: Bart Staes

КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията и Съветът понастоящем преразглеждат законодателната рамка (наречена „Споразумението относно официално подкрепяните експортни кредити“ и договорена в работната група за експортни кредити към ОИСР) с цел нейното превръщане в право на ЕС. Целта е да се даде допълнителна правна сигурност на Агенциите за експортни кредити (АЕК) на държавите-членки, че техните операции няма да бъдат отнесени до Механизма за уреждане на спорове на СТО. Този преглед дава възможност да се приложи член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), който постановява, че основната задача на политиката на Съюза в областта на сътрудничеството за развитие е намаляването и изкореняването на бедността. Когато Съюзът прилага политики, които могат да засегнат развиващи се страни, трябва да се взема под внимание постигането на тази цел. В този контекст Агенциите за експортни кредити представляват потенциално добре позиционирани инструменти на публичните политики, които да допринасят за постигането на външните цели на Съюза (а именно намаляване на бедността и борба с изменението на климата), като се придържат към изискването за съгласуваност на цялата сфера на външна дейност на ЕС. Поради тази причина, е необходимо АЕК да се разглеждат на фона на тези цели.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по развитие приканва водещата комисия по международна търговия да включи в доклада си следните изменения:

Изменение  1

Предложение за решение

Съображение 3 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3а) Набор от социални и екологични показатели бяха разработени поетапно от многостранни финансови институции и Европейската инвестиционна банка, като те обхванаха широк спектър от области – от Принципите на екватора (2006), водещият доброволен стандарт за управление на социални и екологични рискове в проекти, до предпазните политики на Световната банка, включително секторни дейности като препоръките от прегледа на Световната банка за добивната промишленост и препоръките на Световната комисия по язовирите. Тези социални и екологични стандарти, които са отразени в „Общите подходи” на Споразумението, са част от процес на постоянен преглед и осъвременяване.

Обосновка

Включването на социални и екологични показатели помага за насърчаването на съгласуваност между политиките по отношение на официално подкрепяните експортни кредити и политиките за защита на околната среда, включително относимите международни споразумения и конвенции, като по този начин допринася за устойчивото развитие.

Изменение  2

Предложение за решение

Съображение 3 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3б) Агенциите за експортни кредити (АЕК) са се превърнали в най-големия източник на официално финансиране за развиващите се страни. Съответно, дългът, свързан с АЕК, представлява най-голям дял от официалния дълг на развиващите се страни. Значителна част от финансирането на проекти от страна на АЕК в развиващите се страни е съсредоточено в сектори като транспорта, нефтената промишленост, природния газ и минното дело, както и мащабни инфраструктурни проекти, като например големи язовирни съоръжения.

Обосновка

АЕК станаха най-големият източник на официално финансиране за развитие, но техните кредити продължават да се отпускат при по-високи лихвени проценти, спрямо тези от Световната банка или МВФ. По този начин АЕК се превърнаха в най-големите официални кредитори на тези страни, като дългът, свързан с АЕК представлява най-голяма част от официалния дълг на развиваща се страна: според някои проучвания, между 30% и 40% от общия официален дълг на публичния сектор.

Изменение  3

Предложение за решение

Съображение 3 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3в) На срещата на върха в Питсбърг на 24 - 25 септември 2009 г., лидерите на Г-20 се ангажираха в средносрочен план да рационализират и поетапно да прекратят използването на неефективните субсидии за изкопаеми горива. Този ангажимент беше потвърден отново от лидерите на Г-20 на срещата на върха в Торонто на 26 - 27 юни 2010 г.

Обосновка

Предложението трябва да гарантира, че насоките на ОИСР отразяват политиките на ЕС по отношение на световно изменение на климата, приети в контекста на Г-20 и други срещи на върха.

Изменение  4

Предложение за решение

Съображение 3 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3г) Подобренията в Споразумението следва да гарантират пълно съответствие с член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), за да допринесат за осъществяването на общата цел за развитие и консолидиране на демокрацията и правовата държава и за зачитане на правата на човека и основните свободи. Съответно в Съюза следва да се прилагат допълнителни мерки, когато Споразумението, договорено в рамките на ОИСР, се транспонира в право на Съюза, за да се гарантира съвместимост между него и правото на Съюза.

Обосновка

Този преглед дава възможност да се приложи член 208 от ДФЕС, който постановява, че основната задача на политиката на Съюза в областта на сътрудничеството за развитие е намаляването и изкореняването на бедността. Когато Съюзът прилага политики, които могат да засегнат развиващи се страни, трябва да се взема под внимание постигането на тази цел.

Изменение  5

Предложение за решение

Съображение 3 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3д) принципите и стандартите на ЕС, произтичащи от политиката и правото на ЕС, и допълвани с други примери за добри международни практики, следва да задават насоките за всички проекти, финансирани от агенции за експортно кредитиране, и да включват оценки за въздействието върху околната и социалната среда, което включва правата на човека и стандартите, заложени в законодателството на Съюза в областта на околната среда и в социалната сфера, относимо към секторите и проектите, финансирани от АЕК.

Обосновка

Тези принципи отразяват общите цели на Европейския съюз, както са заложени в ДФЕС. Следователно те създават основата за кредитната практика на Европейската инвестиционна банка, така както е определена в Декларацията на ЕИБ относно екологичните и социалните принципи и норми (2009 г.) и Наръчника за екологични и социални практики (2010 г.). В този контекст е необходимо тези първостепенни принципи да продължат да бъдат отстоявани, за да се осигури равнопоставеност между европейските финансови институции.

Изменение  6

Предложение за решение

Съображение 3 e (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3е) АЕК следва да прилагат методология за оценки на въздействието върху околната и социалната среда в хода на цялото развитие на проекта, за да гарантират устойчивостта на всички проекти, които финансират. Изчисляването на социалните и екологичните рискове следва да бъде включено в оценките.

Обосновка

Общите подходи следва да препоръчват проектите, подкрепяни от АЕК, да бъдат преценявани от гледна точка на международните стандарти за права на човека, с ясното съображение да се предотвратяват случаи, когато проекти причиняват или допринасят за злоупотреби с правата на човека. Всяка АЕК следва да има ясна политика за предотвратяване на причиняването на вреди на околната среда и на вреди, свързани с правата на човека, и за извършването на комплексна проверка за тази цел.

Изменение  7

Предложение за решение

Съображение 3 ж (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3ж) Методологията за извършване на оценките за въздействието върху околната и социалната среда, която осигурява съответствие с изискванията на АЕК, следва да бъде в пълно съгласие с принципите на стратегията на ЕС за устойчиво развитие, Споразумението от Котону и Европейския консенсус за развитие и следва да отразява ангажиментите и задълженията на ЕС съгласно Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата, Конвенцията на ООН за биологичното разнообразие, както и с постигането на Целите на хилядолетието за развитие, определени от ООН, както и със социалните, трудовите и екологичните стандарти, така както са залегнали в международните споразумения.

Обосновка

In full consistency and coherence with the provisions of Article 208 TFEU, Official support shall only be provided:

· when ECAs comply with human and social rights, based on international treaties and conventions, including the European Convention on Human Rights and the ILO Conventions;

· when the officially supported export credits contribute to the financing of international objectives to which the EU is committed to, especially regarding climate change and poverty alleviation;

· when Environmental and Social Impact Assessments are implemented, prior to the project approval, taking dully into account the interests of affected or interested communities;

· the officially supported export credits are consistent with and do not undermine development objectives, as identified through project appraisal;

when ECAs do not contravene obligations under international treaties and agreements related to environmental protection, human rights and sustainable development.

Изменение  8

Предложение за решение

Член 2 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 2 а

 

Допълнителните мерки, които предстои да бъдат приложени в Съюза, за да допринесат за пълното осъществяване на член 208 от ДФЕС, са приложени като Приложение Ia към настоящето Решение.

Обосновка

Приложението се опитва да реши проблема с неяснотата по отношение на ангажиментите на АЕК що се отнася до социалните и екологични стандарти като дава ясна рамка какво се очаква от АЕК, за да допринесат за прилагането на член 208 от ДФЕС.

Изменение  9

Предложение за решение

Приложение Ia (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Приложение Іа

 

СЪГЛАСУВАНОСТ И ПРОЗРАЧНОСТ

 

ЧАСТ А) Консултации, прозрачност и публичен достъп до информация

 

Комисията се ангажира да споделя информация с Европейския парламент относно прилагането на Споразумението, договорено в рамките на ОИСР, относно официално подкрепяните експортни кредити. Следователно всяка година тя предоставя „доклад за прозрачността” във връзка с изпълнението на Споразумението. Този доклад за прозрачността включва списък на всяка отделна одобрена сделка по страната, предоставяща подкрепата, и включва следната информация:

 

• име на страната, предоставяща официалната помощ;

• име на АЕК;

• дестинация на стоките; място на извършване на услугите;

• дата на сделката, одобрена от АЕК;

• име на износителя или доставчика на услуги;

• вида на сделката: доставка на стоки или оборудване; провеждане на проучване или разработване на проект; извършване на работи; извършване на услуги;

• наименование на използваната банка;

• име на длъжника;

• име на гаранта;

• Вид на официалната помощ (според класификацията на Споразумението в рамките на ОИСР): 1) Гаранция или застраховка на експортен кредит (обикновена гаранция); 2) Официална финансова подкрепа: а) пряко кредитиране/финансиране и рефинансиране, или б) подпомагане за лихва.

 

Предоставя се допълнителна информация относно съгласуваността с политиките на Съюза в областта на сътрудничеството за развитите. Съюзът осигурява неоспоримо правно основание за сътрудничеството за развитие в Договора за функционирането на Европейския съюз. В съответствие с Член 208, параграф 1 от ДФЕС Съюзът „взема предвид целите на сътрудничеството за развитие при изпълнението на политиките, които биха могли да засегнат развиващите се страни.” Съюзът и държавите-членки както е посочено в член 208, параграф 2 от ДФЕС „са длъжни да се съобразяват с поетите ангажименти и да вземат предвид целите, които са одобрили в рамките на Обединените нации и другите компетентни международни организации.” Допълнителната информация за всяка отделна сделка включва:

 

• при сделки в бедни страни с висока задлъжнялост: АЕК докладват броя и стойността на проектите за държави от Международната асоциация за развитие (МАР) и предоставят методология за прилагане на специфична за страната рамка за устойчивост на дълга и за гарантиране, че разходите са единствено за производствени цели. Това включва заявление от страна на клиента, че не са направени никакви незаконни плащания, свързани с договор. Всяко нарушение на забраната за незаконни плащания следва да води до отмяна на задължението на държавата да плаща.

 

• при кредити за обвързана помощ: АЕК докладват броя и стойността на проектите за обвързана помощ, като използват класификацията в Споразумението в рамките на ОИСР и методологията, използвана за гарантиране на спазването на договореностите;

 

• при изпълнението на проекти: АЕК предоставят информация относно мерките, предприети от кандидата за спазване на действащото социално законодателство и законодателство в областта на правата на човека и на околната среда в приемащата държава и на най-добрите международни практики, включително принципите и стандартите на ЕС, произтичащи от политиката и правото на ЕС. Това включва заявление от страна на клиента за спазване на действащото законодателство в приемащата държава и най-добрите международни практики;

 

• АЕК също така предоставят информация относно спазването от страна на клиентите на международното и националното наказателно право. Това включва заявление от страна на клиента за спазване на международното и националното наказателно право;

 

• при проекти за язовири: АЕК предоставят информация относно спазването от страна на клиентите на Насоките на Световната комисия по язовирите;

 

• при проекти в областта на добивната промишленост: АЕК предоставят информация относно спазването от страна на клиентите на препоръките от прегледа на Световната банка за добивната промишленост;

 

АЕК с готовност предоставят информацията за оценка на проектите на засегнатите общности, НПО и други заинтересовани страни преди да се даде одобрение за заявлението. Тази информация включва оценката на социалното въздействие и въздействието върху околната среда за всички проекти и имената на участващите дружества.

 

Освен това публичното оповестяване на оценката на въздействието върху устойчивото развитие се извършва преди АЕК да предостави подкрепа.

 

ЧАСТ Б) Изменение на климата

 

АЕК ще допринесат за изпълнението на ангажиментите и задълженията на Съюза съгласно Рамковата конвенция на ООН за изменението на климата, в съответствие с член 208 от ДФЕС.

 

Интегрирането на европейските политики в областта на климата в дейностите на АЕК, когато е приложимо, може да включва:

 

• годишен подробен доклад относно пълния въглероден отпечатък на проектите, подкрепени от АЕК, или местното и регионално въздействие на отделните проекти;

 

• анализ на въглеродния отпечатък следва да бъде включен в процедурата за оценка на въздействието върху околната среда, за да се определи дали предложенията на проекта максимализират подобренията на енергийната ефективност;

 

• въвеждането на списък с изключения за видове проекти/технологии, които АЕК няма да подкрепят, включително поетапното спиране на финансови транзакции за проекти за изкопаеми горива;

 

• определяне на ясни цели за намаляване на емисиите на СО2 както в дългосрочен, така и в краткосрочен план и на годишни пределни стойности на емисии;

 

• определяне на процедурите за оценка, за да се вземат предвид нуждите на развиващите се страни във връзка с изменението на климата и развитието, както са установени в националните програми за действие за адаптиране към РКОНИК, и стратегическите документи на ЕС по региони и страни.

 

• определяне на цели по отношение на енергията от възобновяеми енергийни източници, в съответствие със стратегическите планове по региони/страни.

Обосновка

Приложението включва широк кръг от въпроси, насочени към спазването на член 208 от ДФЕС и цели запълването на празнини, като липсата на всякакво позоваване на стандартите в областта на правата на човека в Общите подходи. С приложението се урежда предоставянето от страна на ЕС на годишен доклад относно сделки от или от името на правителство за износ на стоки и/или услуги, попадащи в обхвата на Споразумението. Също така трябва да бъде разширен обсегът на Общите подходи, за да се гарантира включване на всички официални помощи, предоставяне от АЕК, а не само сделки със срок за изплащане от две или повече години. И накрая частта, посветена на изменението на климата подчертава международния ангажимент на ЕС, свързан с изменението на климата за постепенно спиране на субсидиите за изкопаеми горива в средносрочен план и предоставяне на целева подкрепа, която да даде възможност на най-бедните държави да се приспособят към изменението на климата.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Прилагане на някои насоки за официално подкрепяните експортни кредити

Позовавания

COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD)

Водеща комисия

INTA

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

9.9.2010

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Bart Staes

3.6.2010

 

 

Разглеждане в комисия

30.8.2010

 

 

 

Дата на приемане

26.10.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Thijs Berman, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Horst Schnellhardt, Bart Staes

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Eider Gardiazábal Rubial, Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik

СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (24.11.2010)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно предложението за решение на Съвета относно прилагането на определени насоки в областта на официално подкрепяните експортни кредити
(COM(2006)0456 – C7‑0050/2010 – 2006/0167(COD))

Докладчик по становище: Arturs Krišjānis Kariņš

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът счита, че експортните кредити представляват важен инструмент за подпомагане на предприятията в ЕС. В контекста на увеличеното търсене на официално подкрепяни експортни кредити е изключително важно в държавите-членки да се въведе възможно най-скоро най-новата нормативна уредба на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), свързана с този инструмент.

Подпомагането на средносрочни и дългосрочни експортни кредити е мощен инструмент, който все още не се използва пълноценно във всички държави-членки, и трябва да се поощрява. Експортните кредити могат да помогнат за създаването на работни места, като обезпечат финансиране за проекти, които в противен случай биха имали много по-ограничен достъп до капитал поради непазарния си характер.

Докладчикът отбелязва, че новото законодателство в тази област трябва да избегне създаването на нови формалности или бюрократични спънки, което би повишило допълнително вече съществуващите разходи. Надзор на европейско равнище над експортните кредити следва да се въвежда по изключение, когато се наблюдава нарушаване на конкуренцията в рамките на вътрешния пазар. Трябва да се защитава принципът на субсидиарност.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по международна търговия да включи в доклада си следните изменения:

Изменение   1

Предложение за решение

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2a) Споразумението допринесе за намаляване на въздействието на настоящата икономическа и финансова криза, като се създадоха работни места посредством подпомагане на търговията и инвестициите на дружества, които в противен случай не биха получили кредити в частния сектор.

Изменение  2

Предложение за решение

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б) Агенциите за експортно кредитиране следва да отчитат целите и политиките на Съюза и да се съобразяват с тях. Когато подпомагат дружества от Съюза, тези агенции следва да спазват и насърчават принципите и стандартите на Съюза в области като укрепването на демокрацията, спазването на правата на човека и съгласуваност на политиките за развитие.

Изменение  3

Предложение за решение

Съображение 2 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2в) Въпреки това агенциите на държавите-членки за експортно кредитиране следва внимателно да проверяват получените заявления, като вземат предвид това, че официалната подкрепа, предоставяна като експортен кредит, потенциално би могла да допринесе в средносрочен и дългосрочен план за публичния дефицит на съответната държава-членка, по-специално с оглед на завишения риск от неизпълнение, дължащ се на последиците от финансовата криза.

Изменение  4

Предложение за решение

Съображение 2 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2г) Агенциите за експортно кредитиране следва внимателно да проверяват получените заявления, така че да се извлекат максимални ползи от предоставената официална подкрепа, като вземат предвид факта, че целесъобразно насочени експортни кредити ще допринесат за нови възможности за достъп до пазари за дружествата от Съюза, по-специално за малките и средните предприятия, като същевременно насърчават откритата и лоялна търговия, както и взаимноизгодния растеж в периода след кризата.

Изменение  5

Предложение за решение

Съображение 2 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2д) ОИСР поставя изискване за оповестяване на информацията относно експортни кредити от държавите-членки на ОИСР с цел да ги предпази от поведение, което е протекционистично по своя характер или води до изкривяване на пазара. В рамките на Съюза прозрачността следва да бъде гарантирана, така че да се осигури равнопоставеност на държавите-членки.

Изменение  6

Предложение за решение

Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1 а

Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за ново решение за отмяна и замяна на настоящото решение при първа възможност след договарянето на нова версия на споразумението между участниците от ОИСР, като това става в срок от два месеца след влизането му в сила.

Изменение  7

Предложение за решение

Член 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1б

Съветът представя ежегодно на Европейския парламент и на Комисията доклад относно прилагането на споразумението относно насоките за официално подкрепяните експортни кредити във всяка държава-членка.

Изменение  8

Предложение за решение

Член 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1в

В счетоводния отчет на агенцията за експортно кредитиране на всяка от държавите-членки следва да бъде представен пълен преглед на активите и пасивите на агенцията. Използването на задбалансови инструменти от страна на агенциите за експортно кредитиране следва да стане напълно прозрачно.

 

Дружества, различни от малки и средни предприятия (МСП), които ползват експортни кредити, публикуват ежегодно финансови отчети за всяка отделна страна.

СТАНОВИЩЕ на комисията по икономически и парични въпроси (24.11.2010)

на вниманието на комисията по международна търговия

относно предложението за решение на Съвета относно прилагането на определени насоки в областта на официално подкрепяните експортни кредити
(COM(2006)0456 – C7‑0050/2010 – 2006/0167(COD))

Докладчик по становище: Arturs Krišjānis Kariņš

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът счита, че експортните кредити представляват важен инструмент за подпомагане на предприятията в ЕС. В контекста на увеличеното търсене на официално подкрепяни експортни кредити е изключително важно в държавите-членки да се въведе възможно най-скоро най-новата нормативна уредба на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), свързана с този инструмент.

Подпомагането на средносрочни и дългосрочни експортни кредити е мощен инструмент, който все още не се използва пълноценно във всички държави-членки, и трябва да се поощрява. Експортните кредити могат да помогнат за създаването на работни места, като обезпечат финансиране за проекти, които в противен случай биха имали много по-ограничен достъп до капитал поради непазарния си характер.

Докладчикът отбелязва, че новото законодателство в тази област трябва да избегне създаването на нови формалности или бюрократични спънки, което би повишило допълнително вече съществуващите разходи. Надзор на европейско равнище над експортните кредити следва да се въвежда по изключение, когато се наблюдава нарушаване на конкуренцията в рамките на вътрешния пазар. Трябва да се защитава принципът на субсидиарност.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по международна търговия да включи в доклада си следните изменения:

Изменение   1

Предложение за решение

Съображение 2 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2a) Споразумението допринесе за намаляване на въздействието на настоящата икономическа и финансова криза, като се създадоха работни места посредством подпомагане на търговията и инвестициите на дружества, които в противен случай не биха получили кредити в частния сектор.

Изменение  2

Предложение за решение

Съображение 2 б (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2б) Агенциите за експортно кредитиране следва да отчитат целите и политиките на Съюза и да се съобразяват с тях. Когато подпомагат дружества от Съюза, тези агенции следва да спазват и насърчават принципите и стандартите на Съюза в области като укрепването на демокрацията, спазването на правата на човека и съгласуваност на политиките за развитие.

Изменение  3

Предложение за решение

Съображение 2 в (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2в) Въпреки това агенциите на държавите-членки за експортно кредитиране следва внимателно да проверяват получените заявления, като вземат предвид това, че официалната подкрепа, предоставяна като експортен кредит, потенциално би могла да допринесе в средносрочен и дългосрочен план за публичния дефицит на съответната държава-членка, по-специално с оглед на завишения риск от неизпълнение, дължащ се на последиците от финансовата криза.

Изменение  4

Предложение за решение

Съображение 2 г (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(2г) Агенциите за експортно кредитиране следва внимателно да проверяват получените заявления, така че да се извлекат максимални ползи от предоставената официална подкрепа, като вземат предвид факта, че целесъобразно насочени експортни кредити ще допринесат за нови възможности за достъп до пазари за дружествата от Съюза, по-специално за малките и средните предприятия, като същевременно насърчават откритата и лоялна търговия, както и взаимноизгодния растеж в периода след кризата.

Изменение  5

Предложение за решение

Съображение 2 д (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2д) ОИСР поставя изискване за оповестяване на информацията относно експортни кредити от държавите-членки на ОИСР с цел да ги предпази от поведение, което е протекционистично по своя характер или води до изкривяване на пазара. В рамките на Съюза прозрачността следва да бъде гарантирана, така че да се осигури равнопоставеност на държавите-членки.

Изменение  6

Предложение за решение

Член 1 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1 а

Комисията представя на Европейския парламент и на Съвета предложение за ново решение за отмяна и замяна на настоящото решение при първа възможност след договарянето на нова версия на споразумението между участниците от ОИСР, като това става в срок от два месеца след влизането му в сила.

Изменение  7

Предложение за решение

Член 1 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1б

Съветът представя ежегодно на Европейския парламент и на Комисията доклад относно прилагането на споразумението относно насоките за официално подкрепяните експортни кредити във всяка държава-членка.

Изменение  8

Предложение за решение

Член 1 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 1в

В счетоводния отчет на агенцията за експортно кредитиране на всяка от държавите-членки следва да бъде представен пълен преглед на активите и пасивите на агенцията. Използването на задбалансови инструменти от страна на агенциите за експортно кредитиране следва да стане напълно прозрачно.

 

Дружества, различни от малки и средни предприятия (МСП), които ползват експортни кредити, публикуват ежегодно финансови отчети за всяка отделна страна.

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Прилагане на някои насоки за официално подкрепяните експортни кредити

Позовавания

COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD)

Водеща комисия

INTA

Становище, изказано от

       Дата на обявяване в заседание

ECON

6.7.2010

 

 

 

Докладчик по становище

       Дата на назначаване

Arturs Krišjānis Kariņš

6.7.2010

 

 

Разглеждане в комисия

18.10.2010

9.11.2010

 

 

Дата на приемане

22.11.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

39

0

3

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Robert Goebbels, Enrique Guerrero Salom, Sophia in ‘t Veld, Gay Mitchell, Gianni Pittella

ПРОЦЕДУРА

Заглавие

Прилагане на някои насоки за официално подкрепяните експортни кредити

Позовавания

COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD)

Дата на представяне на ЕП

1.3.2010

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

INTA

6.7.2010

Подпомагаща(и) комисия(и)

       Дата на обявяване в заседание

DEVE

9.9.2010

ECON

6.7.2010

 

 

Докладчик(ци)

       Дата на назначаване

Yannick Jadot

19.4.2010

 

 

Разглеждане в комисия

1.6.2010

13.7.2010

9.11.2010

 

Дата на приемане

1.12.2010

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

24

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Заместник(ци), присъствал(и) на окончателното гласуване

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Jörg Leichtfried, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

Заместник(ци) (чл. 187, пар. 2), присъствал(и) на окончателното гласуване

Markus Pieper, Giommaria Uggias

Дата на внасяне

9.12.2010