BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om anvendelse af visse retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditter

9.12.2010 - (KOM(2006)0456 – C7–0050/2010 – 2006/0167(COD)) - ***I

Udvalget om International Handel
Ordfører: Yannick Jadot


Procedure : 2006/0167(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
A7-0364/2010

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om anvendelse af visse retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditter

(KOM(2006)0456 – C7–0050/2010 – 2006/0167(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2006)0456),

–   der henviser til EF-traktatens artikel 133,

–   der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet om følgerne af Lissabontraktatens ikrafttræden for de igangværende interinstitutionelle beslutningsprocedurer (KOM(2009)0665),

–   der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 207, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C7‑0050/2010),

–   der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 55,

–   der henviser til betænkning fra Udvalget om International Handel og udtalelser fra Udviklingsudvalget og Økonomi- og Valutaudvalget (A7–0364/2010),

1.  fastlægger nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre sit forslag i væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

 

Ændringsforslag 1

Forslag til beslutning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2a) Arrangementet har bidraget til at mindske virkningerne af den nuværende økonomiske og finansielle krise ved at skabe arbejdspladser gennem støtte til handel og investeringer i virksomheder, som ellers ikke ville få bevilget kreditter i den private sektor.

Ændringsforslag  2

Forslag til beslutning

Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2b) Eksportkreditagenturerne bør tage hensyn til og respektere Unionens målsætninger og politikker. Disse agenturer bør, når de støtter virksomheder i Unionen, overholde og fremme Unionens principper og standarder på områder såsom konsolidering af demokrati, respekt for menneskerettigheder og udviklingsvenlig politikkohærens.

Ændringsforslag  3

Forslag til beslutning

Betragtning 2 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2c) Medlemsstaternes eksportkreditagenturer bør imidlertid behandle de indgåede ansøgninger omhyggeligt og tage hensyn til, at den officielle støtte, der ydes som eksportkredit, på mellemlang og lang sigt muligvis vil kunne bidrage til de respektive medlemsstaters budgetunderskud, navnlig i lyset af den øgede risiko for misligholdelse i kølvandet på den finansielle krise.

Ændringsforslag  4

Forslag til beslutning

Betragtning 2 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2d) Eksportkreditagenturerne bør nøje gennemgå de ansøgninger, der modtages, for at maksimere udbyttet af den offentlige støtte, under hensyntagen til den kendsgerning, at målrettede eksportkreditter bidrager til nye muligheder for markedsadgang for virksomheder i Unionen, navnlig små og mellemstore virksomheder (SMV'er), samtidig med at de fremmer åben og fair handel og vækst til gensidig gavn i eftervirkningerne af krisen.

Ændringsforslag  5

Forslag til beslutning

Betragtning 2 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2e) OECD kræver offentliggørelse af oplysninger om eksportkreditter fra sine medlemmer for at beskytte dem mod adfærd, som er protektionistisk eller markedsforvridende. Inden for Unionen bør der sikres gennemsigtighed for at garantere lige vilkår for medlemsstaterne.

Ændringsforslag  6

Forslag til beslutning

Betragtning 2 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2f) Eksportkreditagenturer er blevet den største kilde til offentlig finansiering for udviklingslandene. Eksportkreditrelateret gæld udgør derfor størsteparten af udviklingslandenes offentlige gæld. En betragtelig del af projektfinansieringen via eksportkredit i udviklingslandene er koncentreret inden for sektorer såsom transport, olie, gas og minedrift samt infrastruktur i stor målestok, såsom store dæmninger.

Begrundelse

Eksportkreditagenturer er blevet den største kilde til offentlig udviklingsfinansiering, men renterne på deres lån er stadig højere end renterne på lån fra Verdensbanken eller IMF. Eksportkreditagenturer er dermed blevet disse landes største officielle kreditorer, hvor eksportkreditrelateret gæld udgør den største del af udviklingslandenes statsgæld: Ifølge nogle undersøgelser udgør den 30-40 % af den offentlige sektors samlede gæld.

Ændringsforslag  7

Forslag til beslutning

Betragtning 2 g (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2g) Deltagerne i arrangementet medvirker i en kontinuerlig proces med henblik på at minimere markedsforvridninger og skabe ensartede konkurrencevilkår, hvor de præmier, der opkræves af officielt støttede eksportkreditagenturer i OECD's medlemslande, baseres på risikoen og dækker deres driftsudgifter og tab på lang sigt. For at fremme dette mål kræves gennemskuelighed og rapportering fra officielt støttede eksportkreditagenturers side.

Ændringsforslag  8

Forslag til beslutning

Betragtning 2 h (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2h) For at støtte det igangværende arbejde i OECD hen imod højere standarder for gennemskuelighed og rapportering for officielt støttede eksportkreditagenturer i OECD's medlemslande og andetsteds bør Unionen anvende yderligere foranstaltninger for gennemskuelighed og rapportering for officielt støttede eksportkreditagenturer, der er hjemmehørende i Unionen, som fastsat i bilag 1a til denne beslutning.

Ændringsforslag  9

Forslag til beslutning

Betragtning 2 i (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2i) Udvikling og konsolidering af demokratiet og sikring af respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder som fastsat i artikel 21 i traktaten om Den Europæiske Union (TEU) og omhandlet i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder samt overholdelse af miljøprincipper og de almindelige principper for virksomhedernes sociale ansvar (VSA), suppleret med andre eksempler på international god praksis, bør anvendes som en rettesnor for alle projekter finansieret af officielt støttede eksportkreditagenturer hjemmehørende i Unionen og omfatte en social og miljømæssig konsekvensanalyse, der inkluderer menneskerettighederne og de normer, der er indeholdt i EU's samlede miljø- og sociallovgivning, og som er relevante for de sektorer og projekter, der finansieres af eksportkreditagenturer. OECD's fælles strategier indeholder i deres nuværende form allerede en udtrykkelig mulighed for at anvende fællesskabsstandarder om bestikkelse, bæredygtig långivningspraksis og miljøet som benchmarks ved projektevalueringer. Anvendelse af denne bestemmelse bør fremmes yderligere under hensyntagen til, at projektsponsorer, eksportører, finansielle institutioner og eksportkreditagenturer har forskellige roller og ansvarsområder og forskellig indflydelse med hensyn til projekter, hvortil der ydes offentlig støtte.

Ændringsforslag  10

Forslag til beslutning

Betragtning 2 j (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2j) Den Europæiske Unions og medlemsstaternes klimamål i form af deres forpligtelser på EU-plan og internationalt bør tjene som en rettesnor for alle projekter finansieret af officielt støttede eksportkreditagenturer hjemmehørende i Unionen. Disse mål omfatter følgende: Stats- og regeringschefernes sluterklæring på G20-topmødet i Pittsburgh den 24. og 25. september 2009 om at udfase subsidierne til fossile brændsler, Unionens mål om senest i 2020 at begrænse emissionerne af drivhusgasser med 30 % i forhold til niveauet i 1990, øge energieffektiviteten med 20 % og sikre, at 20 % af EU's energiforbrug dækkes af vedvarende kilder, samt Unionens mål om at begrænse emissionerne af drivhusgasser med 80-95 % i 2050. Ophævelsen af subsidierne til fossile brændsler bør ledsages af foranstaltninger, der kan sikre, at dette ikke forringer levevilkårene for arbejdstagerne og de fattige.

Ændringsforslag  11

Forslag til beslutning

Betragtning 2 k (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2k) Principperne for VSA, som fuldt ud anerkendes på internationalt plan, såvel i OECD og Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) som FN, drejer sig om den ansvarlige adfærd, der forventes af virksomhederne, og først og fremmest forudsætter, at gældende lovgivning overholdes, navnlig vedrørende beskæftigelse, arbejdsmarkedsforhold, menneskerettigheder, miljø, forbrugernes interesser og gennemsigtighed i forhold til dem, bekæmpelse af korruption og skatte- og afgiftsspørgsmål. Endvidere bør SMV'ernes særlige situation og muligheder tages i betragtning.

Ændringsforslag  12

Forslag til beslutning

Betragtning 2 l (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2l) Kommissionen og medlemsstaterne bør i betragtning af den intensiverede konkurrence på verdensmarkedet og behovet for at undgå konkurrencemæssige ulemper for EU-virksomheder understøtte OECD's bestræbelser på at nå de lande, der ikke deltager i arrangementet, og gennem bilaterale og multilaterale forhandlinger søge at etablere globale standarder for offentligt støttede eksportkreditter. Globale standarder på dette område er en forudsætning for lige betingelser inden for verdenshandlen.

Ændringsforslag  13

Forslag til beslutning

Betragtning 2 m (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2m) Selv om OECD-landene er underlagt arrangementet, deltager ikke-OECD-lande og i særdeleshed de nye vækstlande ikke i arrangementet, hvilket kan indebære urimelige fordele for eksportører fra disse lande. Disse lande bør derfor tilskyndes til at blive medlemmer af OECD og deltage i arrangementet.

Ændringsforslag  14

Forslag til beslutning

Betragtning 2 n (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2n) Eftersom EU's politik for bedre regulering tager sigte på at forenkle og forbedre den eksisterende lovgivning, bør Kommissionen og medlemsstaterne i forbindelse med fremtidige revisioner af arrangementet fokusere på at reducere de administrative byrder for virksomhederne og de nationale myndigheder, herunder eksportkreditagenturerne.

Ændringsforslag  15

Forslag til beslutning

Betragtning 2 o (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2o) Forbedringerne i arrangementet bør sikre fuld overensstemmelse med artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) for at bidrage til at nå det generelle mål med udvikling og konsolidering af demokratiet og retsstatsprincipperne samt respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder. Der bør derfor anvendes yderligere foranstaltninger i Unionen, når OECD-arrangementet skal omsættes i EU-lovgivning, for at sikre overensstemmelse mellem OECD-arrangementet og EU's lovgivning.

Begrundelse

Revisionen giver mulighed for at anvende artikel 208 i TEUF, hvoraf det fremgår, at hovedformålet for Unionens politik med hensyn til udviklingssamarbejde er at nedbringe og udrydde fattigdommen. Denne målsætning skal respekteres, når Unionen gennemfører politikker, der kan påvirke udviklingslandene.

Ændringsforslag  16

Forslag til beslutning

Betragtning 2 p (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2p) Sociale og miljømæssige konsekvensanalysemetoder, der sikrer overholdelse af kravene på eksportkreditområdet, bør fuldt ud være i overensstemmelse med principperne for EU-strategien for bæredygtig udvikling, Cotonou-aftalen og den europæiske konsensus om udvikling og bør afspejle Unionens tilsagn og forpligtelser i henhold til FN's rammekonvention om klimaændringer (UNFCC), FN’s konvention om den biologiske mangfoldighed (UNCBD) samt opfyldelsen af FN’s årtusindudviklingsmål (MDG) og de sociale, arbejdsmæssige og miljømæssige normer, der er forankret i internationale konventioner.

Ændringsforslag  17

Forslag til beslutning

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4) Beslutning 2001/76/EF bør derfor ophæves og erstattes med nærværende beslutning med den konsoliderede og reviderede tekst til arrangementet, der er indeholdt i bilaget dertil, og beslutning 2001/77/EF bør ophæves -

(4) Beslutning 2001/76/EF bør derfor ophæves og erstattes med nærværende beslutning med den konsoliderede og reviderede tekst til arrangementet, der er indeholdt i bilag 1dertil, og beslutning 2001/77/EF bør ophæves -

Ændringsforslag  18

Forslag til beslutning

Artikel 1 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De retningslinjer, som er indeholdt i arrangementet vedrørende retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditter finder anvendelse i Fællesskabet.

De retningslinjer, som er indeholdt i arrangementet vedrørende retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditter finder anvendelse i Unionen.

Ændringsforslag  19

Forslag til beslutning

Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1a

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet et forslag til ny beslutning om at ophæve og erstatte denne beslutning snarest muligt, efter at medlemmerne i OECD er enedes om en ny version af arrangementet, og senest to måneder efter det er trådt i kraft.

Ændringsforslag  20

Forslag til beslutning

Artikel 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1b

 

De yderligere foranstaltninger for gennemskuelighed og rapportering, der skal finde anvendelse i Unionen, er fastsat i bilag 1a til denne beslutning.

Ændringsforslag  21

Forslag til beslutning

Artikel 1 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1c

Rådet aflægger årligt rapport til Europa-Parlamentet og Kommissionen om de enkelte medlemsstaters gennemførelse af arrangementet vedrørende retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditter.

Ændringsforslag  22

Forslag til beslutning

Artikel 1 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1d

Enhver medlemsstats eksportkreditagenturs balance skal give et fuldstændigt overblik over agenturets aktiver og passiver. Kreditagenturers anvendelse af ikke-bogførte poster gøres fuldstændig gennemsigtig.

 

Bortset fra SMV’er offentliggør virksomheder, der nyder godt af eksportkreditter, landespecifikke årsregnskaber.

Ændringsforslag 23

Forslag til beslutning

Bilag I a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Bilag 1a

 

1) Uden at det berører de beføjelser, der er tildelt de institutioner i medlemsstaterne, der fører tilsyn med de nationale eksportkreditprogrammer, forelægger hver medlemsstat en årlig aktivitetsrapport for Europa-Parlamentet og Kommissionen.

Denne årlige aktivitetsrapport indeholder følgende oplysninger:

      En revision af alle de nationale instrumenter og programmer, som arrangementet finder anvendelse på, og deres overholdelse af arrangementets bestemmelser, navnlig kravet om, at præmierne baseres på risikoen og dækker driftsudgifterne på lang sigt.

      En oversigt over de væsentligste operationelle udviklinger i løbet af rapporteringsperioden og deres overholdelse af arrangementets bestemmelser (angivelse af nye forpligtelser, eksponering, præmiesatser, indløste fordringer og inddrivelser samt ordninger for omkostningsberegning af miljørisiko).

      En præsentation af medlemsstatens politik til sikring af, at Unionens udviklingsmål og -politikker danner grundlag for virksomheden på områderne eksportkreditter vedrørende miljømæssige og sociale spørgsmål, menneskerettigheder, bæredygtig långivning og bekæmpelse af bestikkelse.

2) Kommissionen forelægger en analyse af den årlige aktivitetsrapport for Europa-Parlamentet. Heri vurderer Kommissionen sammenhængen mellem medlemsstaternes indsats og Unionens udviklingspolitikker og fremsætter bemærkninger om den almindelige udvikling på politikområdet.

3) Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet en årlig rapport om de bestræbelser, der udfoldes i de forskellige internationale samarbejdsfora, bl.a. OECD og G-20, og på bilaterale møder med tredjelande, bl.a. topmøder og forhandlinger om partnerskabs- og samarbejdsaftaler og frihandelsaftaler, for at overtale tredjelande og navnlig de nye vækstøkonomier til at indføre retningslinjer vedrørende gennemskuelighed i forhold til deres eksportkreditagenturer på et niveau, der mindst svarer til OECD's fælles strategier.

BEGRUNDELSE

De fleste industrialiserede lande, herunder alle EU-medlemsstater og de fleste vækstlande, har mindst et officielt støttet eksportkreditagentur (ECA), der som regel er en offentlig eller næsten en offentlig filial af deres statsadministration. Eksportkreditagenturer udgør under ét verdens største statslige finansieringskilde for projekter i den private sektor. Eksportkreditagenturernes garantistillelse i forbindelse med store industri- og infrastrukturprojekter i udviklingslande overgår flere gange den kombinerede årlige finansiering fra alle multilaterale udviklingsbanker. Det samlede omfang af eksportkreditgarantier i perioden 2004-2009 fra EU-medlemsstaternes eksportkreditagenturer udgjorde omkring 468 mia. EUR.

Eksportkreditagenturer fremmer legitim handel i de tilfælde, hvor det private kapitalmarked ikke er i stand til det. De har en meget større evne til at absorbere risiko end private aktører, idet de ikke skal betale skatter eller have overskud, og de er dermed meget mere frit stillet til at nå break-even i forbindelse med en ydet kredit end private banker. Eksportkreditagenturer er imidlertid også af samme grund en mulig kilde til en betydelig forvridning af handel, hvis deres finansielle operationer ikke er underlagt fælles regler.

Det såkaldte arrangement vedrørende offentligt støttede eksportkreditter, som blev forhandlet i OECD's eksportkreditgruppe, fastlægger det vigtigste sæt af fælles regler. I henhold til WTO's aftale om subsidier og udligningsforanstaltninger – den retligt bindende internationale ramme for regulering af statsstøtte – anses støtte til private selskaber med eksportkreditter ikke som subsidier, hvis støtten ydes i overensstemmelse med OECD's ovennævnte arrangement. Forudsætninger for, at eksportkreditter er i overensstemmelse med reglerne, er, at de er underlagt krav om tilbagebetaling inden for en vis tidsfrist, og at der opkræves en minimumspræmiesats for at dække risikoen for manglende betaling af eksportkreditter (kreditrisiko), som skal være risikobaseret og passende til at dække de langsigtede driftsudgifter og tab.

Eksportkreditagenturer og mangler med hensyn til gennemskuelighed

Ordføreren erkender fuldt ud, at eksportkreditagenturer er et vigtigt instrument for at støtte europæiske virksomheders handel og investeringer. På baggrund af situationen med offentlige underskud i de fleste EU-medlemsstater synes det at være af afgørende betydning, at deres finansielle operationer er økonomisk forsvarlige. Det vil undergrave offentlighedens støtte til eksportkreditagenturer, hvis det viser sig, at de bliver nødt til at henvende sig til skatteyderne for at refinansiere deres aktiviteter.

Det synes imidlertid umuligt at finde ud af, hvad eksportkreditagenturer finansierer eller tidligere har finansieret. Der findes kun begrænsede oplysninger til rådighed. Nogle nationale eksportkreditagenturer oplyser ikke en gang regelmæssigt om den samlede balance for deres årlige operationer. Mange andre forelægger ikke opdelte data om deres sektormæssige udlån eller om den geografiske fordeling. Dette er tilfældet til trods for gennemsigtighedskravene i OECD-arrangementet fra 2005, som alle EU-medlemsstaterne holder fast ved, og som nu skal gennemføres i EU-retten.

Den manglende gennemsigtighed medfører enorme udgifter og tidsmæssige overskridelser i modstrid med OECD-arrangementets break-even-discipliner. Den fremmer også bestikkelse og korruption.

Ordføreren mener, at rapporteringskravene i OECD-arrangementet er utilstrækkelige til at kontrollere forsvarligheden af europæiske eksportkreditagenturers finansielle operationer. Han er desuden bekymret over den meget reelle udsigt til et stigende antal misligholdelser i fremtiden, navnlig i kølvandet på den finansielle og økonomiske krise. Hvad angår den finansielle sektor generelt bør den nuværende finansielle krise gøre lovgiverne opmærksomme på, at der er behov for en mere detaljeret rapporteringsdisciplin i forhold til den, der for øjeblikket findes i OECD-arrangementet.

OECD-arrangementet indeholder ikke de nødvendige krav for at sikre en rimelig prisfastsættelse af præmier, idet det ikke indeholder nogen discipliner om gennemsigtighed og minimumsnormer ved beregning af sociale og miljømæssige risici. OECD-arrangementet foreskriver kun frivillig underretning af disse beregninger. Dette skal ses på den baggrund, at de fleste projekter, som støttes af eksportkreditagenturer, er så risikofyldte, at det private kapitalmarked vælger ikke at støtte dem. Hvis der ikke fastsættes minimumsnormer for beregning af sociale og miljømæssige risikofaktorer i forbindelse med kreditter eller garantiudgifter, vil det fremme et kapløb også blandt EU-medlemsstaternes eksportkreditagenturer om de laveste kreditomkostninger og dermed fremme skjult protektionisme.

Ordføreren foreslår at rydde op i gennemsigtighedskravene om risikoberegninger og rapportering af instrumenter uden for balancen og gøre det obligatorisk at underrette om sociale og miljømæssige risikoberegninger. Konkret foreslår ordføreren, at der indføres krav om, at EU's medlemsstater årligt underretter Kommissionen om deres eksportkreditagenturers virksomhed i disse henseender.

Eksportkreditagenturer og sammenhængen mellem EU's politik på forskellige områder

Eksportkreditagenturerne er potentielt velplacerede offentlige politiske instrumenter, som kan bidrage til at finansiere internationale forpligtelser, som EU har indgået, navnlig med hensyn til klimaændringer og fattigdomsbekæmpelse. Lissabontraktaten medfører, at der indføres et strengere krav om konsekvens inden for EU's samlede optræden udadtil. Eksportkreditagenturer bør bestemt vurderes ud fra disse målsætninger.

Det anslås imidlertid, at eksportkreditagenturer støtter dobbelt så mange olie-, gas- og mineprojekter som alle de multilaterale udviklingsbanker tilsammen. Halvdelen af alle emissionsintensive industriprojekter i udviklingslandene modtager en form for støtte fra eksportkreditagenturer. Dette skyldes delvist, at de fleste af disse projekter har en høj risiko som følge af deres miljømæssige, sociale og kulturelle følger, og de ville ikke blive gennemført uden støtte og økonomisk bistand fra eksportkreditagenturer.

Eksportkreditagenturer er dermed strategiske grundpiller, som spiller en væsentlig rolle i forbindelse med de miljømæssigt skadelige følger, som skyldes virksomhedernes aktiviteter. Som statsstøttede institutioner bør og kunne eksportkreditagenturer i stedet spille en vigtig rolle for at fremme overgangen til en lav-CO2-økonomi i overensstemmelse med deres nationale regeringers klimaforpligtelser.

Til trods for den nye situation under Lissabontraktaten, dvs. EUF-traktaten, og det forhold, at en stor del af eksportkreditagenturernes kreditter og garantier fremmer olie-, mine- og udvindingsaktiviteter, der ifølge Verdensbanken bidrager mindst til fattigdomsbekæmpelse, mener Kommissionen i begrundelsen til lovgivningsforslaget ikke, at der er behov for at revidere OECD-arrangementet, så det er i overensstemmelse med EU's politikker og målsætninger (punkt 1) eller at foretage en konsekvensanalyse (punkt 2).

Ordføreren foreslår at indføre horisontale krav, som på effektiv vis kunne hjælpe EU-medlemsstaternes eksportkreditagenturer til at bidrage til EU's politikker og målsætninger.

UDTALELSE fra Udviklingsudvalget (27.10.2010)

til Udvalget om International Handel

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets beslutning om anvendelse af visse retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditter
(KOM(2006)0456 – C7‑0050/2010 – 2006/0167(COD))

Rådgivende ordfører: Bart Staes

KORT BEGRUNDELSE

Kommissionen og Rådet er for øjeblikket ved at revidere den lovgivningsmæssige ramme (det såkaldte arrangement vedrørende offentligt støttede eksportkreditter), som blev forhandlet i OECD's eksportkreditgruppe, for at gennemføre den i EU-retten. Formålet er at give mere retssikkerhed til medlemsstaternes eksportkreditagenturer, for at deres aktiviteter ikke vil blive anfægtet ved WTO's tvistbilæggelsesmekanisme. Revisionen giver mulighed for at anvende artikel 208 i Traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde (TEUF), hvoraf det fremgår, at hovedformålet for Unionens politik med hensyn til udviklingssamarbejde er at nedbringe og udrydde fattigdommen. Denne målsætning skal respekteres, når Unionen gennemfører politikker, der kan påvirke udviklingslandene. Eksportkreditagenturer er i denne forbindelse potentielt velplacerede offentlige politiske instrumenter, som kan bidrage til Unionens eksterne mål (navnlig fattigdomsbekæmpelse og klimaændringer), samtidig med at kravet om konsekvens inden for EU's samlede optræden udadtil opfyldes. Disse aktører bør derfor vurderes ud fra disse målsætninger.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udviklingsudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag  1

Forslag til afgørelse

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a) Der er af multilaterale finansielle virksomheder og Den Europæiske Investeringsbank gradvist blevet udviklet en række sociale og miljømæssige benchmarks, som omfatter en bred vifte af områder, lige fra Ækvatorprincipperne (2006), den førende standard for forvaltning af sociale og miljømæssige projektrisici, til Verdensbankens beskyttelsesforanstaltninger, herunder sektorrelaterede aktiviteter såsom Verdensbankens anbefalinger i dennes undersøgelse af udvindingsindustrien og anbefalingerne fra Verdenskommissionen for dæmninger. Disse sociale og miljømæssige standarder, som afspejles i ordningens ”fælles strategier”, er en del af en kontinuerlig revisions- og ajourføringsproces.

Begrundelse

Inddragelsen af sociale og miljømæssige benchmarks hjælper med til at fremme sammenhængen mellem politikker vedrørende offentligt understøttede eksportkreditter og politikker for miljøbeskyttelse, herunder relevante internationale aftaler overenskomster og konventioner og bidrager derved til en bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag  2

Forslag til afgørelse

Betragtning 3 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3b) Eksportkreditagenturer er blevet den største kilde til offentlig finansiering for udviklingslandene. Gæld hos eksportkreditagenturer udgør derfor størsteparten af udviklingslandenes offentlige gæld. En betragtelig del af eksportkreditagenturernes projektfinansiering i udviklingslandene er koncentreret inden for sektorer såsom transport, olie, gas og minedrift samt infrastruktur i stor målestok, såsom store dæmninger.

Begrundelse

Eksportkreditagenturer er blevet den største kilde til offentlig udviklingsfinansiering, men renterne på deres lån er stadig højere end renterne på lån fra Verdensbanken eller IMF. Eksportkreditagenturer er dermed blevet disse landes største officielle kreditorer, hvor gælden fra eksportkreditagenturer udgør den største del af udviklingslandenes statsgæld: Ifølge nogle undersøgelser udgør den 30-40 % af den offentlige sektors samlede gæld.

Ændringsforslag  3

Forslag til afgørelse

Betragtning 3 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3c) På topmødet i Pittsburgh den 24.-25. september 2009 forpligtede G20 -landene sig til at rationalisere og udfase den ineffektive subventionering af fossile brændstoffer på mellemlang sigt. Disse forpligtelser blev bekræftet af G20-landene på topmødet i Toronto den 26.-27. juni 2010.

Begrundelse

Forslaget skal sikre, at OECD’s retningslinjer afspejler EU’s politikker til imødegåelse af global klimaændring vedtaget på G 20-topmøderne.

Ændringsforslag  4

Forslag til afgørelse

Betragtning 3 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3d) Forbedringerne i aftalen bør sikre fuld overensstemmelse med artikel 208 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF) for at bidrage til at nå det generelle mål med udvikling og konsolidering af demokratiet og retsstatsprincipperne samt respekten for menneskerettighederne og de grundlæggende frihedsrettigheder. Der bør derfor anvendes yderligere foranstaltninger i Unionen, når OECD-aftalen skal omsættes i EU-lovgivningen, for at sikre overensstemmelse mellem OECD-aftalen og EU's lovgivning.

Begrundelse

Revisionen giver mulighed for at anvende artikel 208 i TEUF, hvoraf det fremgår, at hovedformålet for Unionens politik med hensyn til udviklingssamarbejde er at nedbringe og udrydde fattigdommen. Denne målsætning skal respekteres, når Unionen gennemfører politikker, der kan påvirke udviklingslandene.

Ændringsforslag  5

Forslag til beslutning

Betragtning 3 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3e) De principper og normer, der er afledt af EU's politik og EU-retten, bør, suppleret af andre eksempler på international god praksis, være retningsgivende for alle projekter finansieret af eksportkreditagenturer og bør omfatte en social og miljømæssig konsekvensanalyse, der inkluderer menneskerettighederne og de normer, der er indeholdt i Unionens samlede miljø- og sociallovgivning, og som er relevante for de sektorer og projekter, der finansieres af eksportkreditagenturer,

Begrundelse

Disse principper afspejler Den Europæiske Unions generelle målsætninger, som er forankret i TEUF. De bør derfor udgøre grundlaget for Den Europæiske Investeringsbanks udlånspraksis, som den er formuleret i EIB's erklæring om miljømæssige og sociale principper og standarder (2009) og håndbogen om miljømæssig og social praksis (2010). I forbindelse hermed bør disse grundlæggende principper endnu en gang understreges med henblik på at sikre lige vilkår for europæiske finansielle virksomheder.

Ændringsforslag  6

Forslag til beslutning

Betragtning 3 f (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3f) Eksportkreditagenturerne bør anvende sociale og miljømæssige konsekvensanalysemetoder under hele projektet for at sikre, at alle de finansierede projekter er bæredygtige. Social og miljømæssig risikoberegning bør indgå i disse analyser.

Begrundelse

De fælles strategier bør anbefale, at projekter, der finansieres af eksportkreditagenturer, vurderes i forhold til internationale menneskerettighedsnormer med henblik på at forhindre, at projekter forårsager eller bidrager til krænkelser af menneskerettighederne. Alle eksportkreditagenturer skal følge en klar politik med forebyggelse af skader på miljøet og menneskerettighederne og her udvise behørig grundighed.

Ændringsforslag  7

Forslag til beslutning

Betragtning 3 g (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3g) Sociale og miljømæssige konsekvensanalysemetoder, der sikrer overholdelse af eksportkreditagenturernes krav, bør fuldt ud være i overensstemmelse med principperne for EU-strategien for bæredygtig udvikling, Cotonou-aftalen og den europæiske konsensus om udvikling og bør afspejle EU’s tilsagn og forpligtelser i henhold til FN's rammekonvention om klimaændringer (UNFCC), FN’s konvention om den biologiske mangfoldighed (CBD) samt opfyldelsen af FN’s årtusindudviklingsmål (MDG) og de sociale, arbejdsmæssige og miljømæssige normer, der er forankret i internationale konventioner.

Begrundelse

I fuld overensstemmelse med bestemmelserne i artikel 208 i TEUF skal der kun ydes official bistand, når:

· eksportkreditagenturerne er i overensstemmelse med menneskerettighederne og de sociale rettigheder og baseret på de internationale traktater og konventioner, herunder den europæiske menneskerettighedskonvention og ILO-konventionerne;

· de offentligt støttede eksportkreditter bidrager til finansiering af internationale mål, som EU har forpligtet sig til, især hvad angår klimaændringer og udryddelse af fattigdom;

· miljømæssige og sociale konsekvensanalyser anvendes, inden projekter godkendes, idet der fuldt ud tages hensyn til de berørte samfunds interesser;

· de offentligt støttede eksportkreditter er i overensstemmelse med udviklingsmålene og ikke undergraver dem, hvilket fastslås i projektbedømmelserne;

· eksportkreditagenturerne ikke modarbejder forpligtelser i henhold til de internationale traktater og aftaler i forbindelse med miljøbeskyttelse, menneskerettigheder og bæredygtig udvikling.

Ændringsforslag  8

Forslag til afgørelse

Artikel 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 2a

 

De yderligere foranstaltninger, der skal anvendes i Unionen for at bidrage til, at artikel 208 i TEUF gennemføres fuldt ud, er vedføjet som Bilag Ia til denne afgørelse.

Begrundelse

Bilaget forsøger at råde bod på det problem, at der er tvivl om, hvorvidt eksportkreditagenturerne er bundet af de sociale og miljømæssige normer ved at give en klar ramme for, hvordan eksportkreditagenturerne forventes at bidrage til gennemførelsen af TEUF’s artikel 208.

Ændringsforslag  9

Forslag til afgørelse

Bilag Ia (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Bilag I a

 

SAMHØRIGHED OG GENNEMSIGTIGHED

 

DEL A) Høring, gennemsigtighed og offentlighedens adgang til information

 

Kommissionen forpligter sig til at underrette Europa-Parlamentet om gennemførelsen af OECD-overenskomsten og de offentligt støttede eksportkreditter. Den forelægger derfor en årlig ”gennemsigtighedsberetning” om gennemførelse af overenskomsten. Denne gennemsigtighedsberetning indeholder en liste over de enkelte godkendte transaktioner for hvert enkelt støtteydende land, hvad angår følgende:

 

- Navnet på det land, der yder den offentlige støtte

- eksportkreditagenturets navn

- varernes bestemmelsessted; stedet for tjenesteydelserne

- dato for transaktionen godkendt af agenturet

- eksportørens eller tjenesteyderens navn

- transaktionens art: levering af varer eller udstyr; udførelse af forskning eller design; udførelse af arbejde; ydelse af tjenester

- den intervenerende bank

- debitor

- garant

- typen af offentlig støtte (klassifikation som i OECD-overenskomsten): 1/Eksportkreditgaranti eller forsikring (ren dækning); 2/Offentlig finansieringsstøtte: a. direkte kredit/finansiering og refinansiering eller b. rentestøtte.

 

Yderligere oplysninger forelægges I overensstemmelse med EU’s politik for udviklingssamarbejde. Den Europæiske Union leverer et solidt retsgrundlag for udviklingssamarbejde i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde. I artikel 208, stk. 1, I TEUF fastsættes, at ”Unionen tager hensyn til målene for udviklingssamarbejdet i forbindelse med iværksættelse af politikker, der kan påvirke udviklingslandene". I artikel 208, stk. 2, i TEUF fastsættes, at “Unionen og medlemsstaterne respekterer de forpligtelser og tager hensyn til de målsætninger, som de har godkendt inden for rammerne af De Forenede Nationer og andre kompetente internationale organisationer.” Yderligere oplysninger om hver enkelt transaktion indeholder:

 

• Når der er tale om transaktioner i dybt forgældede fattige lande: Eksportkreditagenturerne indberetter antallet og værdien af projekterne til IDA-landene og leverer metoderne for gennemførelsen af den landespecifikke ramme for holdbarhed af gæld og til at sikre, at betalingerne udelukkende går til produktive formål. Dette vil omfatte en erklæring fra kunden om, at der ikke er foretaget illegale betalinger i forbindelse med en kontrakt. En hvilken som helst overtrædelse af forbuddet mod illegale betalinger bør medføre en ophævelse af statens forpligtelse til at betale.

 

• I forbindelse med bundne bistandslån: Eksportkreditagenturer aflægger beretning om antallet og værdien af bundne bistandsprojekter ved brug af klassifikationen i OECD-overenskomsten og om de metoder, der er brugt til at sikre overholdelse af aftalerne.

 

• I forbindelse med gennemførelse af projekter: Eksportkreditagenturer forelægger oplysninger om de foranstaltninger, som ansøgeren har truffet for at overholde den gældende miljø-, social- og menneskerettighedslovgivning i værtslandet samt international bedste praksis, herunder EU-principper og -standarder baseret på EU's politik og lovgivning. Dette vil omfatte en erklæring fra kunden om, at denne vil overholde værtslandets nationale menneskerettigheds- og miljølovgivning samt international bedste praksis.

 

• Eksportkreditagenturer forelægger oplysninger om, hvorvidt kunden overholder den internationale og den nationale straffelov. Dette vil omfatte en erklæring fra kunden om, at denne vil overholde den internationale og den nationale straffelov.

 

• I forbindelse med dæmningsprojekter: Eksportkreditagenturerne forelægger oplysninger om, hvorvidt kunden overholder retningslinjerne fra Verdenskommissionen for Dæmninger.

 

• I forbindelse med udvindingsindustriprojekter: Eksportkreditagenturerne forelægger oplysninger om, hvorvidt kunden overholder Verdensbankens anbefalinger i dennes undersøgelse af udvindingsindustrien.

 

• det skal fastslås, at kundens aftale/kontrakt ikke indeholder nogen klausul, der giver retlig immunitet i forbindelse med overtrædelse af den i værtslandet eller hjemlandet gældende lovgivning

 

Eksportkreditagenturer skal stille information om evaluering af projekter til rådighed for de berørte samfund, ngo'er og andre interesserede parter inden godkendelse af en foreliggende ansøgning. Denne information omfatter for alle projekter en vurdering af de miljømæssige og sociale virkninger for en bæredygtig udvikling samt navnene på de involverede virksomheder.

 

Desuden skal vurderingen af virkningerne for en bæredygtig udvikling gores tilgængelige for offentligheden, inden der ydes støtte fra eksportkreditagenturer.

 

 

 

DEL B) Klimaændring

 

Eksportkreditagenturer skal i overensstemmelse med artikel 208 i TEUF yde sit bidrag til EU's forpligtelser i henhold til FN's rammekonvention om klimaændringer (UNFCCC).

 

Integration af europæiske klimapolitiske foranstaltninger i eksportkreditagenturernes operationer, hvor dette finder anvendelse, omfatter:

 

• Detaljerede årlige beretninger om den fuldstændige balance i de af eksportkreditagenturerne støttede projekters kulstofregnskaber eller de lokalt eller regionalt afgrænsede virkninger af enkelte projekter;

 

• En analyse af kulstofemissionsregnskaberne, der indføjes i miljørisikovurderingsproceduren for at fastslå, hvorvidt projektforslag maksimerer forbedringer af energieffektiviteten;

 

• Opstilling af en liste over projekter/teknologier, der under ingen omstændigheder vil modtage støtte, herunder udfasning af finansielle transaktioner til projekter, der forbruger fossile brændstoffer;

 

• Opstilling af klare langsigtede og kortsigtede mål for reduktion af CO2 -emissioner samt fastlæggelse af årlige maksimumsgrænser for emission;

 

• Fastlæggelse af vurderingsprocedurer, idet der tages hensyn til udviklingslandenes behov i forbindelse med klimaændringer som fastlagt i de af UNFCCC udarbejdede de nationale handlingsplaner for tilpasning (NAPA) og EU’s regions- og landestrategidokumenter (RSP/CSP).

 

• Fastlæggelse af målsætninger på området for vedvarende energi i overensstemmelse med regions-/landestrategidokumenterne.

Begrundelse

Bilaget omfatter en lang række punkter, der har til formål at sikre overensstemmelse med TEUF's artikel 208 og udbedre betydelige mangler såsom det faktum, at der ikke henvises til menneskerettighedsstandarder i forbindelse med de fælles strategier. Bilaget søger også at fastlægge en ordning, under hvilken EU bør forelægge en årlig beretning om transaktioner udført af eller på vegne af en regering i forbindelse med eksport af varer og/eller tjenesteydelser under denne ordning. Anvendelsesområdet for de fælles strategier skal udvides til at sikre, at al offentlig støtte, der ydes af eksportkreditagenturer, er omfattet, ikke alene transaktioner, hvortil der er knyttet en betingelse om tilbagebetaling i løbet af to år eller mere. Den del, der omhandler klimaændring, understreger EU's internationale forpligtelser med hensyn til klimaændring med henblik på udfasning af støtte til fossilt brændstof på mellemlang sigt og ydelse af målrettet støtte for at gøre de fattigste lande i stand til at tilpasse sig klimaændringer.

PROCEDURE

Titel

Anvendelse af visse retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditter

Referencer

KOM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD)

Korresponderende udvalg

INTA

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

9.9.2010

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Bart Staes

3.6.2010

 

 

Behandling i udvalg

30.8.2010

 

 

 

Dato for vedtagelse

26.10.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

0

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Thijs Berman, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Horst Schnellhardt, Bart Staes

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Eider Gardiazábal Rubial, Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik

UDTALELSE fra Økonomi- og Valutaudvalget (24.11.2010)

til Udvalget om International Handel

om forslag til Rådets beslutning om anvendelse af visse retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditter
(KOM(2006)0456 – C7‑0050/2010 – 2006/0167(COD))

Rådgivende ordfører: Arturs Krišjānis Kariņš

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren mener, at eksportkreditter er et vigtigt instrument til at støtte EU's virksomheder. På baggrund af den øgede efterspørgsel efter offentligt støttede eksportkreditter er det yderst vigtigt, at den nyeste OECD-bestemmelse om dette instrument hurtigst muligt indføres i medlemsstaterne.

Støtte til eksportkreditter på mellemlang og lang sigt er et kraftfuldt instrument, som endnu ikke udnyttes fuldt ud af medlemsstaterne og derfor bør fremmes. Eksportkreditter kan bidrage til at skabe arbejdspladser ved at sikre finansieringen af projekter, der ellers kun ville have begrænset adgang til finansiering, da de ikke er markedsbaserede.

Ordføreren konstaterer, at man i forbindelse med al ny lovgivning på dette område må undgå at skabe yderligere bureaukrati, som vil øge omkostningerne yderligere. Der bør undtagelsesvis indføres kontrol af eksportkreditterne på europæisk plan, når der sker forvridning af konkurrencen på det indre marked. Nærhedsprincippet må fastholdes.

ÆNDRINGSFORSLAG

Økonomi- og Valutaudvalget opfordrer Udvalget om International Handel, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i sin betænkning:

Ændringsforslag       1

Forslag til beslutning

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2a) Arrangementet har bidraget til at mindske virkningerne af den nuværende økonomiske og finansielle krise ved at skabe arbejdspladser gennem støtte til handel og investeringer i virksomheder, som ellers ikke ville få bevilget kreditter i den private sektor.

Ændringsforslag  2

Forslag til beslutning

Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2b) Eksportkreditagenturerne bør tage hensyn til og respektere Unionens målsætninger og politikker. Disse agenturer bør, når de støtter virksomheder i Unionen, overholde og fremme Unionens principper og standarder på områder såsom konsolidering af demokrati, respekt for menneskerettigheder og udviklingsvenlig politikkohærens.

Ændringsforslag  3

Forslag til beslutning

Betragtning 2 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2c) Medlemsstaternes eksportkreditagenturer bør imidlertid behandle de indgåede ansøgninger omhyggeligt og tage hensyn til, at den officielle støtte, der ydes som eksportkredit, på mellemlang og lang sigt muligvis vil kunne bidrage til de respektive medlemsstaters budgetunderskud, navnlig i lyset af den øgede risiko for misligholdelse i kølvandet på den finansielle krise.

Ændringsforslag  4

Forslag til beslutning

Betragtning 2 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2d) Eksportkreditagenturerne bør nøje gennemgå de ansøgninger, der modtages, for at maksimere udbyttet af den offentlige støtte, under hensyntagen til den kendsgerning, at målrettet eksportkredit bidrager til nye muligheder for markedsadgang for virksomheder i Unionen, navnlig SMV'er, samtidig med at de fremmer åben og rimelig handel og vækst til gensidig gavn i eftervirkningerne af krisen.

Ændringsforslag  5

Forslag til beslutning

Betragtning 2 e (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2e) OECD kræver offentliggørelse af oplysninger om eksportkreditter fra sine medlemslande for at beskytte dem mod adfærd, som er protektionistisk eller markedsforvridende. Inden for Unionen bør der sikres gennemsigtighed for at garantere lige vilkår for medlemsstaterne.

Ændringsforslag  6

Forslag til beslutning

Artikel 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1a

Kommissionen forelægger Europa-Parlamentet og Rådet et forslag til ny beslutning om at ophæve og erstatte denne beslutning snarest muligt efter at medlemmerne i OECD er enedes om en ny version af arrangementet og senest to måneder efter, den er trådt i kraft.

Ændringsforslag  7

Forslag til beslutning

Artikel 1 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1b

Rådet aflægger årligt rapport til Europa-Parlamentet og Kommissionen om de enkelte medlemsstaters gennemførelse af arrangementet vedrørende retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditter.

Ændringsforslag  8

Forslag til beslutning

Artikel 1 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 1c

Ethvert medlemslands eksportkreditagenturs balance skal give et fuldstændigt overblik over agenturets aktiver og passiver. Kreditagenturers anvendelse af ikke-bogførte poster gøres fuldstændig gennemsigtig.

 

Virksomheder, undtaget SMV’er, der nyder godt af eksportkreditter, offentliggør landespecifikke regnskaber.

PROCEDURE

Titel

Anvendelse af visse retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditter

Referencer

KOM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD)

Korresponderende udvalg

INTA

Udtalelse fra

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

6.7.2010

 

 

 

Rådgivende ordfører

       Dato for valg

Arturs Krišjānis Kariņš

6.7.2010

 

 

Behandling i udvalg

18.10.2010

9.11.2010

 

 

Dato for vedtagelse

22.11.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

39

0

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Robert Goebbels, Enrique Guerrero Salom, Sophia in ‘t Veld, Gay Mitchell, Gianni Pittella

PROCEDURE

Titel

Anvendelse af visse retningslinjer for offentligt støttede eksportkreditter

Referencer

KOM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD)

Dato for høring af EP

1.3.2010

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

INTA

6.7.2010

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

DEVE

9.9.2010

ECON

6.7.2010

 

 

Ordfører

       Dato for valg

Yannick Jadot

19.4.2010

 

 

Behandling i udvalg

1.6.2010

13.7.2010

9.11.2010

 

Dato for vedtagelse

1.12.2010

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

24

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Jörg Leichtfried, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

Til stede ved den endelige afstemning - stedfortrædere, jf. art. 187, stk. 2

Markus Pieper, Giommaria Uggias

Dato for indgivelse

9.12.2010