ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή ορισμένων κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης

9.12.2010 - (COM(2006)0456 – C7‑0050/2010 – 2006/0167(COD)) - ***I

Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου
Εισηγητής: Yannick Jadot


Διαδικασία : 2006/0167(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
A7-0364/2010

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου που αφορά την εφαρμογή ορισμένων κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης

(COM(2006)0456 – C7‑0050/2010 – 2006/0167(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2006)0456),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 133 της Συνθήκης ΕΚ,

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο «Συνέπειες της έναρξης ισχύος της Συνθήκης της Λισαβόνας στις τρέχουσες διοργανικές διαδικασίες λήψης αποφάσεων» (COM(2009)0665),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 2, και το άρθρο 207, παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C7‑0050/2010),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 294, παράγραφος 3, της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 55 του Κανονισμού του,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Διεθνούς Εμπορίου και τις γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής Ανάπτυξης και της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (A7‑0364/2010),

1.  εγκρίνει τη θέση σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να του υποβάλει εκ νέου την πρόταση, αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή να την αντικαταστήσει με νέο κείμενο·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία  1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2α) Ο Διακανονισμός έχει συμβάλει στο μετριασμό του αντικτύπου της τρέχουσας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης χάρη στη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω της στήριξης της εμπορικής και επενδυτικής δραστηριότητας επιχειρήσεων στις οποίες άλλως δεν θα χορηγείτο πίστη στο πλαίσιο του ιδιωτικού τομέα.

Τροπολογία  2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β) Οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και να τηρούν τους στόχους και τις πολιτικές της Ένωσης. Κατά τη στήριξη των επιχειρήσεων της Ένωσης, οι εν λόγω οργανισμοί πρέπει να τηρούν και να προωθούν τις αρχές και τα πρότυπα της Ένωσης σε τομείς όπως η εδραίωση της δημοκρατίας , ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η εσωτερική συνέπεια της πολιτικής για την ανάπτυξη.

Τροπολογία  3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2γ) Οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων των κρατών μελών όμως πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τις αιτήσεις που λαμβάνουν έχοντας κατά νου ότι η δημόσια στήριξη που παρέχεται με τη μορφή εξαγωγικών πιστώσεων θα μπορούσε δυνάμει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να συνεισφέρει στο δημόσιο έλλειμμα του κράτους μέλους, ιδίως εάν ληφθεί υπόψη ο αυξημένος κίνδυνος αθέτησης των ανειλημμένων υποχρεώσεων λόγω των επακόλουθων της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Τροπολογία  4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2δ) Οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τις αιτήσεις που λαμβάνουν για να μεγιστοποιούν τα οφέλη από τη δημόσια στήριξη που παρέχεται έχοντας κατά νου ότι καλά στοχοθετημένες εξαγωγικές πιστώσεις θα συμβάλουν σε ευκαιρίες πρόσβασης σε νέες αγορές για τις επιχειρήσεις της Ένωσης, ιδίως τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, ευνοώντας ταυτόχρονα το ανοικτό και δίκαιο εμπόριο και την αμοιβαία επωφελή μεγέθυνση μετά την κρίση.

Τροπολογία  5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2ε) Ο ΟΟΣΑ επιβάλλει τη γνωστοποίηση πληροφοριών περί εξαγωγικών πιστώσεων από τα μέλη του για να εμποδίζει την ανάπτυξη συμπεριφοράς προστατευτισμού ή στρέβλωσης της αγοράς από αυτά. Εντός της Ένωσης πρέπει να εξασφαλίζεται διαφάνεια για να υπάρχουν εχέγγυα ανταγωνισμού επί ίσοις όροις για τα κράτη μέλη.

Τροπολογία  6

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2στ) Οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων έχουν καταστεί η μεγαλύτερη πηγή δημόσιας χρηματοδότησης για αναπτυσσόμενες χώρες. Ως εκ τούτου, το συνδεόμενο με τις εξαγωγικές πιστώσεις χρέος αποτελεί τη μεγαλύτερη συνιστώσα του δημόσιου χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών. Σημαντικό μερίδιο της χρηματοδότησης σχεδίων εξαγωγικών πιστώσεων στις αναπτυσσόμενες χώρες επικεντρώνεται σε τομείς όπως μεταφορές, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυχεία και ευρείας κλίμακας υποδομές, όπως μεγάλα φράγματα.

Αιτιολόγηση

Οι ΟΕΠ έχουν εξελιχθεί στη μεγαλύτερη πηγή δημόσιας χρηματοδότησης για τις αναπτυσσόμενες χώρες, τα δάνειά τους όμως συνεχίζουν να έχουν υψηλότερα επιτόκια από εκείνα της Παγκόσμιας Τράπεζας ή του ΔΝΤ. Οι ΟΕΠ είναι, λοιπόν, οι μεγαλύτεροι δημόσιοι πιστωτές των χωρών αυτών, και το σχετικό με τους ΟΕΠ χρέος αποτελεί το πιο μεγάλο κομμάτι του δημόσιου χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών: σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, μεταξύ 30-40% του συνολικού χρέους του δημόσιου τομέα.

Τροπολογία  7

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

() Οι συμμετέχοντες στο Διακανονισμό συμμετέχουν σε μια συνεχή διαδικασία που αποσκοπεί στην ελαχιστοποίηση της στρέβλωσης της αγοράς και στην καθιέρωση ισότιμων όρων ανταγωνισμού, όπου τα ασφάλιστρα που χρεώνουν οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων των μελών του ΟΟΣΑ που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης θα βασίζονται στον κίνδυνο και θα καλύπτουν το λειτουργικό κόστος και τις ζημίες σε μακροπρόθεσμη βάση. Προκειμένου να προωθηθεί αυτός ο στόχος, απαιτείται διαφάνεια και υποβολή εκθέσεων από τους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης.

Τροπολογία  8

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2 η (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2η) Προς υποστήριξη της εν εξελίξει διαδικασίας που λαμβάνει χώρα στον ΟΟΣΑ με στόχο την επίτευξη υψηλότερων προτύπων διαφάνειας και υποβολής εκθέσεων για τους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων σε μέλη του ΟΟΣΑ και αλλού, η Ένωση θα πρέπει να εφαρμόσει πρόσθετα μέτρα διαφάνειας και υποβολής εκθέσεων για τους εγκατεστημένους στην Ένωση οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης, όπως ορίζεται στο παράρτημα 1α της παρούσας απόφασης.

Τροπολογία  9

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2 θ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2 θ) Η ανάπτυξη και η εδραίωση της δημοκρατίας καθώς και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, όπως ορίζονται στο άρθρο 21 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ) και αναφέρονται στο Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και οι περιβαλλοντικές αρχές και οι γενικές αρχές της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης (ΕΚΕ), συμπληρωνόμενες από άλλα παραδείγματα ορθής πρακτικής θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως κατευθυντήριες αρχές για όλα τα σχέδια που χρηματοδοτούνται από εγκατεστημένους στην Ένωση οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης, και περιλαμβάνουν αξιολόγηση κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου, ο οποίος περιλαμβάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα πρότυπα που ενσωματώνονται στον κορμό της περιβαλλοντικής και κοινωνικής νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τους τομείς και τα έργα που χρηματοδοτούνται από οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων. Οι "Κοινές Προσεγγίσεις" στη σημερινή τους διατύπωση, περιλαμβάνουν ήδη ρητή δυνατότητα χρησιμοποίησης προτύπων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας για τη δωροδοκία, τη βιώσιμη δανειοδότηση και το περιβάλλον ως σημείων αναφοράς κατά την ανασκόπηση σχεδίων. Η χρήση της δυνατότητας αυτής πρέπει να ενθαρρυνθεί περαιτέρω λαμβανομένου υπόψη ότι οι χρηματοδότες έργων, οι εξαγωγείς, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων έχουν διαφορετικούς ρόλους, ευθύνες και επιρροή όσον αφορά τα σχέδια που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης.

Τροπολογία  10

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2 ι (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

() Οι στόχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της όσον αφορά το κλίμα από την άποψη των ενωσιακών και διεθνών δεσμεύσεών τους θα πρέπει να αποτελούν καθοδηγητικό παράγοντα για όλα τα σχέδια που χρηματοδοτούνται από εγκατεστημένους στην Ένωση οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης. Στις δεσμεύσεις αυτές συγκαταλέγονται: η τελική δήλωση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων στη διάσκεψη κορυφής της ομάδας G20 στο Πίτσμπουργκ που πραγματοποιήθηκε στις 24 και 25 Σεπτεμβρίου 2009 για σταδιακή κατάργηση των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων· οι στόχοι της Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 30% σε σχέση με τα επίπεδα του 1990, για αύξηση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% και για επίτευξη ποσοστού ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές επί της ενεργειακής κατανάλωσης της τάξης του 20% έως το 2020· τέλος, ο στόχος της Ένωσης για μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου κατά 80 έως 90% έως το 2050. Η κατάργηση των επιδοτήσεων ορυκτών καυσίμων θα πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα που θα διασφαλίζουν ότι δεν θα θιγεί το βιοτικό επίπεδο των εργατών και των φτωχών.

Τροπολογία  11

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2 ια (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2 ια) Οι αρχές που διέπουν την ΕΚΕ, οι οποίες τυγχάνουν πλήρους αναγνώρισης σε διεθνές επίπεδο, τόσο από τον ΟΟΣΑ και τη Διεθνή Oργάνωση Eργασίας (ΔΟΕ), όσο και από τα Ηνωμένα Έθνη, αφορούν την υπεύθυνη συμπεριφορά που αναμένεται να επιδεικνύουν οι επιχειρήσεις και προϋποθέτουν κατά πρώτον το σεβασμό της ισχύουσας νομοθεσίας, ιδίως στους τομείς της απασχόλησης, των εργασιακών σχέσεων, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του περιβάλλοντος, του συμφέροντος των καταναλωτών και της διαφάνειας απέναντί τους, της καταπολέμησης της διαφθοράς, καθώς και της φορολογίας. Επίσης, η ιδιαίτερη κατάσταση και οι δυνατότητες των ΜΜΕ θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη.

Τροπολογία  12

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2 ιβ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2 ιβ) Δεδομένων των εντεινόμενων ανταγωνιστικών συνθηκών στις παγκόσμιες αγορές και προκειμένου να αποτραπούν τυχόν ανταγωνιστικά μειονεκτήματα για τις εταιρίες της Ένωσης, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη θα πρέπει να εντείνουν τις προσπάθειες του ΟΟΣΑ να προσελκύσει τη συνεργασία των μη συμμετεχόντων στο Διακανονισμό και θα πρέπει να χρησιμοποιούν διμερείς και πολυμερείς διαπραγματεύσεις με σκοπό τη θέσπιση παγκόσμιων προτύπων όσον αφορά τις εξαγωγικές πιστώσεις που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης. Τα παγκόσμια πρότυπα στον τομέα αυτό αποτελούν απαραίτητη προϋπόθεση για να ισχύουν ισότιμοι όροι ανταγωνισμού στο διεθνές εμπόριο.

Τροπολογία  13

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2 ιγ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2 ιγ) Μολονότι οι χώρες του ΟΟΣΑ καθοδηγούνται από το Διακανονισμό, οι εκτός ΟΟΣΑ χώρες, και ιδίως οι αναδυόμενες, δεν συμμετέχουν στο Διακανονισμό, με αποτέλεσμα να υπάρχει κίνδυνος δημιουργίας αθέμιτου πλεονεκτήματος για τους εξαγωγείς των χωρών αυτών. Θα πρέπει επομένως να παρακινηθούν οι χώρες αυτές να ενταχθούν στον ΟΟΣΑ και να συμμετάσχουν στο Διακανονισμό.

Τροπολογία  14

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2 ιδ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2 ιδ) Λαμβανομένης υπόψη της πολιτικής της ΕΕ για τη βελτίωση των κανονισμών, με στόχο την απλοποίηση και τη βελτίωση της υπάρχουσας κανονιστικής νομοθεσίας, η Επιτροπή και τα κράτη μέλη, κατά τις μελλοντικές ανασκοπήσεις του Διακανονισμού, θα πρέπει να εστιάσουν την προσοχή τους στη μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων για τις επιχειρήσεις και τις εθνικές διοικήσεις, συμπεριλαμβανομένων των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων.

Τροπολογία  15

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2 ιε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2 ιε) Οι βελτιώσεις του Διακανονισμού πρέπει να εξασφαλίζουν πλήρη συνοχή με το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη του γενικού στόχου της ανάπτυξης και εδραίωσης της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Συμπληρωματικά μέτρα πρέπει ωστόσο να εφαρμοσθούν στην Ένωση κατά τη μεταφορά του Διακανονισμού του ΟΟΣΑ στο ενωσιακό δίκαιο, προκειμένου να εξασφαλισθεί η συμβατότητα μεταξύ του Διακανονισμού του ΟΟΣΑ και του δικαίου της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η ανασκόπηση αυτή του νομοθετικού πλαισίου δίνει την ευκαιρία να εφαρμοσθεί το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι ο περιορισμός και η εξάλειψη της φτώχειας αποτελεί τον κύριο στόχο της πολιτικής της Ένωσης στο πεδίο της συνεργασίας για την ανάπτυξη. Ο σκοπός αυτός πρέπει να γίνεται σεβαστός όταν η Ένωση εφαρμόζει πολιτικές που ενδέχεται να επηρεάσουν αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία  16

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2 ιστ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2 ιστ) Η μεθοδολογία για την αξιολόγηση του κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου που εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων θα πρέπει να συνάδει πλήρως με τις αρχές της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη Συμφωνία του Κοτονού και την Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη και θα πρέπει να αντανακλά τη δέσμευση και τις υποχρεώσεις της Ένωσης σύμφωνα με τη Σύμβαση Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Αλλαγή του Κλίματος (UNFCCC), τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Βιολογική Ποικιλότητα (CBD), καθώς και την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ) και τα κοινωνικά, εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα, όπως ενσωματώνονται στις διεθνείς συμφωνίες.

Τροπολογία  17

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4) Συνεπώς, η απόφαση 2001/76/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από την παρούσα απόφαση με το συνημμένο σε αυτή ενοποιημένο και αναθεωρημένο κείμενο του Διακανονισμού και η απόφαση 2001/77/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί.

(4) Συνεπώς, η απόφαση 2001/76/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί και να αντικατασταθεί από την παρούσα απόφαση με το συνημμένο σε αυτή, ως παράρτημα 1, ενοποιημένο και αναθεωρημένο κείμενο του Διακανονισμού και η απόφαση 2001/77/ΕΚ πρέπει να καταργηθεί.

Τροπολογία  18

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 – εδάφιο 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Οι κατευθυντήριες γραμμές που περιέχονται στο Διακανονισμό για τις κατευθυντήριες γραμμές στον τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης εφαρμόζονται στην Κοινότητα.

Οι κατευθυντήριες γραμμές που περιέχονται στο Διακανονισμό για τις κατευθυντήριες γραμμές στον τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης εφαρμόζονται στην Ένωση.

Τροπολογία  19

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 1α

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση νέας απόφασης η οποία καταργεί και αντικαθιστά την παρούσα απόφαση το ταχύτερο δυνατό μετά τη συμφωνία νέας εκδοχής του Διακανονισμού μεταξύ των συμμετεχόντων στον ΟΟΣΑ και πάντως πριν από την παρέλευση διμήνου από τη θέση του σε ισχύ.

Τροπολογία  20

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο

 

Τα πρόσθετα μέτρα σχετικά με τη διαφάνεια και την υποβολή εκθέσεων που προβλέπεται να εφαρμοστούν στην Ένωση παρατίθενται στο παράρτημα 1α της παρούσας απόφασης.

Τροπολογία  21

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 1γ

Το Συμβούλιο υποβάλλει κατ' έτος έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την από κάθε κράτος μέλος υλοποίηση του Διακανονισμού περί κατευθυντηρίων γραμμών για τις εξαγωγικές πιστώσεις που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης.

Τροπολογία  22

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 δ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 1δ

Ο ισολογισμός του οργανισμού εξαγωγικών πιστώσεων οιουδήποτε κράτους μέλους παρέχει πλήρη επισκόπηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του οργανισμού. Η χρήση μηχανισμών εκτός ισολογισμών από τους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων διενεργείται με πλήρη διαφάνεια.

 

Επιχειρήσεις, πλην των μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, οι οποίες λαμβάνουν εξαγωγικές πιστώσεις δημοσιεύουν χρηματοπιστωτικούς λογαριασμούς ανά χώρα.

Τροπολογία  23

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα 1 α (νέo)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Παράρτημα 1α

 

1) Με την επιφύλαξη των προνομίων των οργάνων των κρατών μελών που ασκούν την εποπτεία των εθνικών προγραμμάτων εξαγωγικών πιστώσεων, κάθε κράτος μέλος συντάσσει ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή.

 

Αυτή η ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

 

    Παρουσίαση όλων των εθνικών μηχανισμών και προγραμμάτων για τα οποία ισχύει ο Διακανονισμός και της συμμόρφωσής τους προς το Διακανονισμό, ιδίως την απαίτησή του τα ασφάλιστρα να είναι ανάλογα με τον κίνδυνο και να καλύπτουν τα μακροπρόθεσμα έξοδα λειτουργίας·

 

    Γενική παρουσίαση των σημαντικών επιχειρησιακών εξελίξεων κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς και συμμόρφωσή τους με το Διακανονισμό (νέες δεσμεύσεις, χρηματοδοτικά ανοίγματα, ασφάλιστρα, καταβληθείσες απαιτήσεις και εξοφλητικές εισπράξεις, καθώς και μηχανισμοί αξιολόγησης του περιβαλλοντικού κινδύνου

 

      Παρουσίαση των πολιτικών του κράτους μέλους προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι οι αναπτυξιακοί στόχοι και πολιτικές της Ένωσης καθοδηγούν τις δραστηριότητες στους τομείς των εξαγωγικών πιστώσεων όσον αφορά τα περιβαλλοντικά και κοινωνικά θέματα, τα ανθρώπινα δικαιώματα, τη βιώσιμη δανειοδότηση και την καταπολέμηση της δωροδοκίας.

 

2) Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την ανάλυσή της για την ετήσια έκθεση δραστηριότητας στην οποία αξιολογεί τη συνέπεια των κρατών μελών προς τις αναπτυξιακές πολιτικές της Ένωσης και σχολιάζει τις γενικές εξελίξεις στον τομέα πολιτικής.

 

3) Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ετήσια έκθεση σχετικά με τις προσπάθειες που καταβάλλονται στα διάφορα φόρα διεθνούς συνεργασίας, ιδίως στον ΟΟΣΑ και το G-20, και στις διμερείς συνεδριάσεις με τρίτες χώρες, περιλαμβανομένων των συνόδων κορυφής και των διαπραγματεύσεων για τις συμφωνίες εταιρικής σχέσης και συνεργασίας και τις συμφωνίες ελεύθερων συναλλαγών, προκειμένου οι τρίτες χώρες, ιδιαίτερα οι αναδυόμενες οικονομίες, να θεσπίσουν κατευθυντήριες γραμμές για τη διαφάνεια των οργανισμών τους εξαγωγικών πιστώσεων σε επίπεδο το οποίο να συνάδει τουλάχιστον με τις κοινές προσεγγίσεις του ΟΟΣΑ.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Οι περισσότερες από τις βιομηχανοποιημένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και η πλειοψηφία των αναδυόμενων χωρών, έχουν το λιγότερο έναν οργανισμό εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνει δημόσιας στήριξης, ο οποίος συνήθως αποτελεί ένα επίσημο ή σχεδόν επίσημο τμήμα των κυβερνήσεών τους. Οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων είναι στο σύνολό τους η πιο σημαντική πηγή δημόσιας οικονομικής στήριξης στα σχέδια του ιδιωτικού τομέα. Η στήριξη των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων προς τα βιομηχανικά σχέδια και τα σχέδια υποδομών στις αναπτυσσόμενες χώρες είναι πολύ πιο σημαντική απ' ό,τι η ετήσια συνδυασμένη χρηματοδότηση όλων των πολυμερών τραπεζών που υποστηρίζουν την ανάπτυξη. Το ποσό του συνόλου των εγγυήσεων εξαγωγικών πιστώσεων που είχαν παρασχεθεί κατά την περίοδο 2004-2009 από τους ΟΕΠ των κρατών μελών της Ένωσης αντιστοιχεί σε περίπου 468 δισεκατομμύρια ευρώ.

Οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων διευκολύνουν το νόμιμο εμπόριο εκεί όπου οι ιδιωτικές αγορές κεφαλαίων αποτυγχάνουν να το πράξουν. Οι οργανισμοί αυτοί έχουν πολύ μεγαλύτερη δυνατότητα απορροφήσεως του υψηλού κινδύνου από ό,τι οι ιδιωτικοί φορείς, διότι δεν έχουν να πληρώσουν φόρους ούτε να παρουσιάσουν κέρδη, με αποτέλεσμα να διαθέτουν μεγαλύτερο περιθώριο ελιγμών από ό,τι οι ιδιωτικές τράπεζες για να μη καταγράψουν ζημίες σε μία παρεχόμενη πίστωση. Όμως, για τον ίδιο λόγο, οι ΟΕΠ μπορούν να δημιουργήσουν μια μαζική στρέβλωση του εμπορίου, εάν οι χρηματοδοτικές τους δραστηριότητες δεν ρυθμίζονται από κοινούς κανόνες.

Ο "διακανονισμός για εξαγωγικές πιστώσεις που τέθηκε σε διαπραγμάτευση στο πλαίσιο της Ομάδας Εξαγωγικών Πιστώσεων του ΟΟΣΑ (ο "Διακανονισμός") περιέχει την πιο σημαντική δέσμη κοινών κανόνων. Βάσει των όρων της συμφωνίας του ΠΟΕ για τις επιδοτήσεις και τα αντισταθμιστικά μέτρα (ASCM) - το νομικά δεσμευτικό διεθνές πλαίσιο το οποίο επιτρέπει να ρυθμίζονται οι κυβερνητικές επιδοτήσεις - η στήριξη σε εξαγωγικές πιστώσεις προς ιδιωτικές επιχειρήσεις δεν θεωρείται ως επιδότηση, εάν η εν λόγω βοήθεια χορηγείται σύμφωνα με τον διακανονισμό του ΟΟΣΑ. Η βάση για συμμόρφωση είναι ότι οι εξαγωγικές πιστώσεις υπόκεινται σε απαιτήσεις αποπληρωμής εντός συγκεκριμένης χρονικής προθεσμίας και ότι χρεώνεται ένα ελάχιστο ασφάλιστρο (MPR) για να καλύπτεται ο κίνδυνος μη αποπληρωμής των πιστώσεων εξαγωγής (πιστωτικός κίνδυνος) που θα βασίζεται στον εν λόγω κίνδυνο και θα είναι επαρκές για να καλύπτει μακροπρόθεσμα λειτουργικές δαπάνες και ζημίες.

Οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων και ελλείψεις διαφάνειας

Ο εισηγητής σας αναγνωρίζει πλήρως ότι οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων αποτελούν σημαντικό εργαλείο για να διατηρηθεί το επίπεδο του εμπορίου και των επενδύσεων των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων. Όμως, δεδομένων των δημόσιων ελλειμμάτων που εμφανίζονται στην πλειοψηφία των κρατών μελών της Ένωσης, είναι σημαντικό οι δραστηριότητές τους να είναι βιώσιμες από χρηματοπιστωτικής απόψεως. Αυτή η εξέλιξη θα έθετε σε κίνδυνο την δημόσια στήριξη στους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων εάν εμφανιζόταν ότι υπήρχε ανάγκη να στραφούν προς τον φορολογούμενο για την αναχρηματοδότηση των δραστηριοτήτων τους.

Όμως, εμφανίζεται ως αδύνατο να γνωρίζουμε τι χρηματοδοτούν ή έχουν χρηματοδοτήσει κατά το παρελθόν οι εν λόγω ΟΕΠ. Δεν υπάρχουν παρά ελάχιστα διαθέσιμα δεδομένα για το εν λόγω θέμα. Ορισμένοι εθνικοί οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων δεν προβαίνουν καν σε τακτική αναφορά του γενικού ισοζυγίου των ετήσιων δραστηριοτήτων τους. Πολλοί άλλοι δεν αναφέρουν ξεχωριστά δεδομένα των δανείων που χορηγούν ανά τομέα ή με βάση την γεωγραφική κατανομή. Αυτό παρά τις απαιτήσεις για διαφάνεια σύμφωνα με τον διακανονισμό του ΟΟΣΑ του 2005 τον οποίο έχουν προσυπογράψει όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ και που θα μεταφερθεί τώρα στο δίκαιο της ΕΕ.

Η έλλειψη διαφάνειας διευκολύνει τεράστιες υπερβάσεις κόστους και χρόνου κατά παράβαση των διατάξεων που αφορούν τα σημεία ισορροπίας και που περιέχονται στον διακανονισμό του ΟΟΣΑ. Διευκολύνει επίσης τις δωροδοκίες και τη διαφθορά.

Ο εισηγητής σας κρίνει ότι οι υποχρεώσεις ενημέρωσης που περιέχονται στον διακανονισμό του ΟΟΣΑ είναι ανεπαρκείς για να επιτρέψουν τον έλεγχο όσον αφορά τη στερεά βάση των οικονομικών δραστηριοτήτων των ευρωπαϊκών ΟΕΠ. Εκφράζει επιπλέον την ανησυχία του για την σχεδόν βεβαιότητα ενός αυξημένου αριθμού αθετήσεων υποχρεώσεων στο μέλλον, ιδιαίτερα ως συνέπεια της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Όσον αφορά τον χρηματοπιστωτικό τομέα γενικότερα, η σημερινή κρίση θα πρέπει να καταστήσει σαφές στους νομοθέτες ότι απαιτούνται λεπτομερέστερες διατάξεις γνωστοποίησης πληροφοριών από ό,τι προβλέπεται σήμερα στον διακανονισμό του ΟΟΣΑ.

Ο διακανονισμός του ΟΟΣΑ δεν περιέχει τις απαιτήσεις που χρειάζονται για να υπάρξει εγγύηση για την σωστή τιμολόγηση των ασφαλίστρων εφόσον δεν περιέχει καμία διάταξη σχετικά με τη διαφάνεια και τα κατώτατα επίπεδα που ισχύουν κατά την εφαρμογή των υπολογισμών σχετικά με τους κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους. Ο διακανονισμός του ΟΟΣΑ προβλέπει μόνο την σε εθελούσια βάση κοινοποίηση παρόμοιων υπολογισμών. Αυτό πρέπει να εξετασθεί λαμβάνοντας υπόψη ότι τα περισσότερα έργα που υποστηρίζονται από τους ΟΕΠ παρουσιάζουν τόσο μεγάλους κινδύνους που η αγορά ιδιωτικών κεφαλαίων προτιμά να μην τα χρηματοδοτήσει. Η αποτυχία για τον καθορισμό κατώτατων προτύπων στον υπολογισμό των παραγόντων για κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς κινδύνους σχετικά με τις πιστώσεις ή τις δαπάνες εγγυήσεων ωθεί σε έναν αγώνα δρόμου, ακόμη και μεταξύ των ΟΕΠ των κρατών μελών της ΕΕ για τις φθηνότερες πιστωτικές δαπάνες και ως εκ τούτου προωθεί έναν "μεταμφιεσμένο" προστατευτισμό.

Ο εισηγητής σας προτείνει να υπάρξει μια τακτοποίηση των απαιτήσεων διαφάνειας όσον αφορά τον υπολογισμό κινδύνου και γνωστοποίηση "οχημάτων" εκτός ισολογισμών καθώς και να καταστεί η κοινοποίηση των υπολογισμών κινδύνου για κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα υποχρεωτική. Συγκεκριμένα, ο εισηγητής σας προτείνει να θεσπιστούν απαιτήσεις για να υποβάλλουν τα κράτη μέλη της ΕΕ ετήσια έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με τις δραστηριότητες των οργανισμών τους εξαγωγικών πιστώσεων εν προκειμένω.

Οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων και συνοχή της πολιτικής της ΕΕ

Οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων θα μπορούσαν να αποτελέσουν αποτελεσματικά μέσα της δημόσιας πολιτικής συμβάλλοντας στη χρηματοδότηση διεθνών στόχων τους οποίους έχει προσυπογράψει η Ένωση, ειδικότερα σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή και τον αγώνα κατά της ένδειας. Με τη θέση σε ισχύ της συνθήκης της Λισαβόνας τίθενται σε εφαρμογή ενισχυμένες απαιτήσεις συνοχής για το συνολικό πεδίο εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Οι ΟΕΠ σίγουρα απαιτείται να αξιολογηθούν με βάση τους εν λόγω στόχους.

Ωστόσο, οι ΟΕΠ υπολογίζεται ότι υποστηρίζουν δύο φορές περισσότερα σχέδια που αφορούν το πετρέλαιο, το αέριο και τα ορυχεία απ' ό,τι όλες μαζί οι πολυμερείς τράπεζες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ανάπτυξης. Το 50% όλων των βιομηχανικών σχεδίων στις αναπτυσσόμενες χώρες με υψηλό ποσοστό εκπομπών CO2 έχουν τύχει κάποιας μορφής ενίσχυσης από τους ΟΕΠ. Ένας από τους λόγους είναι ότι η πλειοψηφία των εν λόγω σχεδίων είναι σχέδια υψηλού κινδύνου, λόγω των επιπτώσεών τους από απόψεως περιβαλλοντικής, πολιτικής, κοινωνικής και πολιτιστικής, και δεν θα μπορούσαν να υλοποιηθούν χωρίς την ενίσχυση και την υποστήριξη των οργανισμών εξαγωγικών πιστώσεων.

Ως εκ τούτου, οι ΟΕΠ αποτελούν στρατηγικούς πυλώνες για την ανάπτυξη οι οποίοι έχουν τεράστια ευθύνη για τις καταστροφικές επιπτώσεις της οικονομικής δραστηριότητας στο περιβάλλον . Ως θεσμικά όργανα που υποστηρίζονται από το κράτος οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων θα μπορούν και θα έπρεπε μάλλον να διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην προώθηση της μετάβασης προς μια οικονομία με χαμηλή περιεκτικότητα σε άνθρακα σύμφωνα με τις δεσμεύσεις των εθνικών κυβερνήσεών τους σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή.

Παρά το γεγονός της νέας καταστάσεως η οποία προκύπτει σύμφωνα με την Συνθήκη της Λισαβόνας και τις σημαντικές ενδείξεις ότι μια μεγάλη πλειοψηφία των πιστώσεων και των εγγυήσεων των ΟΕΠ ενισχύουν δραστηριότητες που αφορούν το πετρέλαιο, τα ορυχεία και την εξορυκτική βιομηχανία, δραστηριότητες οι οποίες σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα είναι αυτές οι οποίες συμβάλλουν λιγότερο στην αντιμετώπιση της ένδειας, η Επιτροπή στην πρότασή της για το νομοθετικό πλαίσιο αυτού του φακέλου δεν διαβλέπει την ανάγκη αναθεώρησης του διακανονισμού του ΟΟΣΑ όσον αφορά τη συνοχή του με τις πολιτικές και τους στόχους της ΕΕ (αιτιολογική σκέψη 1) ή αξιολόγησης των επιπτώσεων (αιτιολογική σκέψη 2).

Ο εισηγητής σας προτείνει να συμπεριληφθούν οριζόντιες απαιτήσεις οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν με αποτελεσματικό τρόπο τους ΟΕΠ των ευρωπαϊκών κρατών μελών στο να συμβάλουν στις πολιτικές και τους στόχους της ΕΕ.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Ανάπτυξης (27.10.2010)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή ορισμένων κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης
(COM(2006)0456 – C7‑0050/2010 – 2006/0167(COD))

Εισηγητής Bart Staes

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Η Επιτροπή και το Συμβούλιο εξετάζουν αυτή τη στιγμή το νομοθετικό πλαίσιο (που ονομάζεται "διακανονισμός για εξαγωγικές πιστώσεις που δέχονται δημόσια στήριξη" και τέθηκε σε διαπραγμάτευση στο πλαίσιο της Ομάδας Εξαγωγικών Πιστώσεων του ΟΟΣΑ) για την ενσωμάτωσή του στη νομοθεσία της ΕΕ. Ο σκοπός του νομοθετήματος είναι να προσφέρει πρόσθετη ασφάλεια δικαίου στους Οργανισμούς Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΕΠ) των κρατών μελών ώστε οι δραστηριότητές τους να μη γίνουν αντικείμενο προσφυγής ενώπιον του μηχανισμού επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ. Η εξέταση αυτή του νομοθετικού πλαισίου δίνει την ευκαιρία να εφαρμοσθεί το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), το οποίο ορίζει ότι ο περιορισμός και η εξάλειψη της φτώχειας αποτελεί τον κύριο στόχο της πολιτικής της Ένωσης στο πεδίο της συνεργασίας για την ανάπτυξη. Ο σκοπός αυτός πρέπει να γίνεται σεβαστός όταν η Ένωση εφαρμόζει πολιτικές που ενδέχεται να επηρεάσουν αναπτυσσόμενες χώρες. Στο πλαίσιο αυτό, οι ΟΕΠ είναι ίσως τα όργανα της κρατικής πολιτικής που βρίσκονται στην καλύτερη θέση για να συμβάλουν στην επίτευξη των εξωτερικών σκοπών της Ένωσης (ιδίως τον περιορισμό της φτώχειας και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής), με ταυτόχρονο σεβασμό της απαίτησης για συνοχή σε όλο το πεδίο της εξωτερικής δράσης της ΕΕ. Για τον λόγο αυτόν, οι ΟΕΠ πρέπει να κριθούν στη βάση των προαναφερθέντων στόχων.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Ανάπτυξης καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις ακόλουθες τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 3 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3α) Μια σειρά κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεικτών αναφοράς αναπτύχθηκε σταδιακά από πολυμερή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα τομέων, από τις Αρχές του Ισημερινού (2006), τα κύρια εκούσια πρότυπα για τη διαχείριση κοινωνικών και περιβαλλοντικών κινδύνων σε έργα, έως τις πολιτικές διασφάλισης της Παγκόσμιας Τράπεζας, συμπεριλαμβανομένων τομεακών δραστηριοτήτων όπως οι συστάσεις Επιθεώρησης Εξορυκτικών Βιομηχανιών της Παγκόσμιας Τράπεζας και οι συστάσεις της Παγκόσμιας Επιτροπής για τα Φράγματα. Αυτά τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα, τα οποία απεικονίζονται στις «κοινές προσεγγίσεις» του Διακανονισμού, αποτελούν μέρος της συνεχούς διαδικασίας επανεξέτασης και επικαιροποίησης.

Αιτιολόγηση

Η συμπερίληψη κοινωνικών και περιβαλλοντικών δεικτών αναφοράς συμβάλλει στην προώθηση της συνοχής μεταξύ πολιτικών που αφορούν τη δημόσια στήριξη εξαγωγικών πιστώσεων και πολιτικών για την προστασία του περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένων σχετικών διεθνών συμφωνιών και συμβάσεων, συμβάλλοντας κατ' αυτό τον τρόπο στη βιώσιμη ανάπτυξη.

Τροπολογία  2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 3 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3β) Οι Οργανισμοί Εξαγωγικών Πιστώσεων (ΟΕΠ) έχουν καταστεί η μεγαλύτερη πηγή δημόσιας χρηματοδότησης για αναπτυσσόμενες χώρες. Ως εκ τούτου, το συνδεόμενο με τους ΟΕΠ χρέος αποτελεί τη μεγαλύτερη συνιστώσα του δημόσιου χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών. Ένα σημαντικό μερίδιο χρηματοδότησης έργων εκ μέρους των ΟΕΠ στις αναπτυσσόμενες χώρες επικεντρώνεται σε τομείς όπως μεταφορές, πετρέλαιο, φυσικό αέριο και ορυχεία και ευρείας κλίμακας υποδομές, όπως μεγάλα φράγματα.

Αιτιολόγηση

Οι ΟΕΠ έχουν εξελιχθεί στη μεγαλύτερη πηγή δημόσιας χρηματοδότησης για τις αναπτυσσόμενες χώρες, τα δάνειά τους όμως συνεχίζουν να έχουν υψηλότερα επιτόκια από εκείνα της Παγκόσμιας Τράπεζας ή του ΔΝΤ. Οι ΟΕΠ είναι, λοιπόν, οι μεγαλύτεροι δημόσιοι πιστωτές των χωρών αυτών, και το σχετικό με τους ΟΕΠ χρέος αποτελεί το πιο μεγάλο κομμάτι του δημόσιου χρέους των αναπτυσσόμενων χωρών: σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, μεταξύ 30-40% του συνολικού χρέους του δημόσιου τομέα.

Τροπολογία  3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 3 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3γ) Κατά τη Διάσκεψη Κορυφής του Πίτσμπουργκ στις 24-25 Σεπτεμβρίου 2009, οι αρχηγοί της G-20 δεσμεύθηκαν να εξορθολογίσουν και να καταργήσουν σταδιακά τις αναποτελεσματικές επιδοτήσεις των ορυκτών καυσίμων μεσοπρόθεσμα. Τη δέσμευση αυτή επιβεβαίωσαν οι αρχηγοί της G-20 κατά τη Διάσκεψη Κορυφής του Τορόντο στις 26-27 Ιουνίου 2010.

Αιτιολόγηση

Η πρόταση πρέπει να εξασφαλίζει ότι οι κατευθυντήριες γραμμές του ΟΟΣΑ αντικατοπτρίζουν τις πολιτικές της ΕΕ για την αντιμετώπιση της παγκόσμιας κλιματικής αλλαγής που εγκρίθηκαν στο πλαίσιο της G-20 και των διασκέψεων κορυφής.

Τροπολογία  4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 3 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3δ) Οι βελτιώσεις του Διακανονισμού πρέπει να εξασφαλίζουν πλήρη συνοχή με το άρθρο 208 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ), προκειμένου να συμβάλουν στην επίτευξη του γενικού στόχου για την ανάπτυξη και εδραίωση της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου και τον σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών. Συμπληρωματικά μέτρα πρέπει ωστόσο να εφαρμοσθούν στην Ένωση κατά την μεταφορά του Διακανονισμού του ΟΟΣΑ στο ενωσιακό δίκαιο, προκειμένου να εξασφαλίζεται η συμβατότητα μεταξύ του Διακανονισμού του ΟΟΣΑ και του δικαίου της Ένωσης.

Αιτιολόγηση

Η εξέταση αυτή του νομοθετικού πλαισίου δίνει την ευκαιρία να εφαρμοσθεί το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ, το οποίο ορίζει ότι ο περιορισμός και η εξάλειψη της φτώχειας αποτελεί τον κύριο στόχο της πολιτικής της Ένωσης στο πεδίο της συνεργασίας για την ανάπτυξη. Ο σκοπός αυτός πρέπει να γίνεται σεβαστός όταν η Ένωση εφαρμόζει πολιτικές που ενδέχεται να επηρεάσουν αναπτυσσόμενες χώρες.

Τροπολογία  5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 3 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3ε) Οι αρχές και τα πρότυπα της ΕΕ, που απορρέουν από την πολιτική και το δίκαιο της ΕΕ, και συμπληρώνονται από άλλα παραδείγματα διεθνούς ορθής πρακτικής, θα πρέπει να αποτελέσουν τον οδηγό για όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται από τους ΟΕΠ, και περιλαμβάνουν αξιολόγηση κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου, ο οποίος περιλαμβάνει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα πρότυπα που ενσωματώνονται στο σώμα της περιβαλλοντικής και κοινωνικής νομοθεσίας της Ένωσης σχετικά με τους τομείς και τα έργα που χρηματοδοτούνται από ΟΕΠ.

Αιτιολόγηση

Οι εν λόγω αρχές αντικατοπτρίζουν τους γενικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως εμπεριέχονται στην ΣΛΕΕ. Ως εκ τούτου, αποτελούν τη βάση της δανειοδοτικής πρακτικής της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, όπως διατυπώθηκε στη δήλωση της ΕΤΕ για το περιβάλλον και τις κοινωνικές αρχές και τα κοινωνικά πρότυπα (2009) και στο εγχειρίδιο για τις περιβαλλοντικές και κοινωνικές πρακτικές (2010). Σ’ αυτό το πλαίσιο, αυτές οι προέχουσες αρχές πρέπει να επανεπιβεβαιωθούν με στόχο την εξασφάλιση ισότητας μεταξύ των ευρωπαϊκών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων.

Τροπολογία  6

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 3 στ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3στ) Οι ΟΕΠ πρέπει να εφαρμόζουν μια μεθοδολογία αξιολόγησης κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου σε ολόκληρο τον κύκλο του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η βιωσιμότητα όλων των έργων που χρηματοδοτούν. Ο υπολογισμός των κοινωνικών και περιβαλλοντικών κινδύνων θα πρέπει να συμπεριλαμβάνεται στις αξιολογήσεις.

Αιτιολόγηση

Οι κοινές προσεγγίσεις πρέπει να συνιστούν την πραγματοποίηση αξιολόγησης των στηριζόμενων από ΟΕΠ έργων όσον αφορά τα διεθνή πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, με σαφή στόχο τη μη εκτέλεση έργων που προκαλούν ή συμβάλλουν στις παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Κάθε ΟΕΠ πρέπει να εφαρμόζει μια σαφή πολιτική για την πρόληψη ζημιών στο περιβάλλον και στα ανθρώπινα δικαιώματα και να ασκεί τη δέουσα επιμέλεια γι’ αυτό το σκοπό.

Τροπολογία  7

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 3 ζ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(3ζ) Η αξιολόγηση κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου που εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των ΟΕΠ θα πρέπει να συνάδει πλήρως με τις αρχές της στρατηγικής της ΕΕ για τη βιώσιμη ανάπτυξη, τη Συμφωνία του Cotonou και την Ευρωπαϊκή Κοινή Αντίληψη για την Ανάπτυξη και θα πρέπει να αντανακλά τις δεσμεύσεις και τις υποχρεώσεις της Ένωσης σύμφωνα με τη Σύμβαση-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για την Κλιματική Μεταβολή (UNFCCC), τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για την Βιολογική Ποικιλότητα (CBD), καθώς και την επίτευξη των Αναπτυξιακών Στόχων της Χιλιετίας (ΑΣΧ) και τα κοινωνικά, εργασιακά και περιβαλλοντικά πρότυπα, όπως ενσωματώνονται στις διεθνείς συμφωνίες.

Αιτιολόγηση

Σε πλήρη συμμόρφωση και συνέπεια προς τις διατάξεις του άρθρου 208 της ΣΛΕΕ, η δημόσια στήριξη πρέπει να παρέχεται μόνον:

· όταν οι ΟΕΠ συμμορφούνται προς τα ανθρώπινα και κοινωνικά δικαιώματα, με βάση τις διεθνείς συνθήκες και συμβάσεις, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και των Συμβάσεων του ΔΟΕ·

· όταν οι εξαγωγικές πιστώσεις που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης συμβάλλουν στη χρηματοδότηση διεθνών στόχων στους οποίους έχει δεσμευτεί η ΕΕ, ιδίως σε ό,τι αφορά την κλιματική αλλαγή και την ανακούφιση της φτώχειας·

· όταν οι αξιολογήσεις κοινωνικού και περιβαλλοντικού αντικτύπου υλοποιούνται πριν από την έγκριση του έργου, λαμβάνοντας δεόντως υπόψη τα συμφέροντα των επηρεαζόμενων ή ενδιαφερόμενων κοινοτήτων·

· όταν οι εξαγωγικές πιστώσεις που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης είναι συνεπείς με τους αναπτυξιακούς στόχους και δεν τους υπονομεύουν, όπως αυτοί προσδιορίζονται μέσω της αποτίμησης του έργου·

· όταν οι ΟΕΠ δεν παραβαίνουν τις υποχρεώσεις που ισχύουν βάσει των διεθνών συνθηκών και συμφωνιών σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την αειφόρο ανάπτυξη.

Τροπολογία  8

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 2 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 2α

 

Τα συμπληρωματικά μέτρα που πρέπει να εφαρμοσθούν στην Ένωση με στόχο τη συμβολή στην πλήρη εφαρμογή του άρθρου 208 της ΣΛΕΕ επισυνάπτονται στο παράρτημα Ια της παρούσας απόφασης.

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα προσπαθεί να επιλύσει το πρόβλημα αμφισημίας όσον αφορά τις δεσμεύσεις των ΟΕΠ όσον αφορά τα κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα δίδοντας ένα σαφές πλαίσιο του τι αναμένεται από τους ΟΕΠ προκειμένου να συμβάλουν στην εφαρμογή του άρθρου 208 της ΣΛΕΕ.

Τροπολογία  9

Πρόταση απόφασης

Παράρτημα α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Παράρτημα α

 

ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ

 

ΜΕΡΟΣ Α) Διαβούλευση, διαφάνεια και πρόσβαση του κοινού στις πληροφορίες

 

Η Επιτροπή αναλαμβάνει την από κοινού με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο την παροχή πληροφοριών σχετικά με την εφαρμογή του Διακανονισμού του ΟΟΣΑ όσον αφορά τις εξαγωγικές πιστώσεις που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης. Παρέχει συνεπώς ετήσια «έκθεση διαφάνειας» σχετικά με την εφαρμογή του Διακανονισμού. Η εν λόγω έκθεση παρέχει κατάλογο κάθε επιμέρους συναλλαγής που έχει εγκριθεί, ανά χώρα που παρέχει τη στήριξη, στα εξής:

 

• όνομα της χώρας που παρέχει τη δημόσια στήριξη·

 

• όνομα του ΟΕΠ·

 

• προορισμός αγαθών· τοποθεσία υπηρεσιών·

 

• ημερομηνία συναλλαγής που εγκρίθηκε από τον ΟΕΠ·

 

• όνομα του εξαγωγέα ή του παρόχου υπηρεσιών·

 

• τύπος συναλλαγής: προμήθεια αγαθών ή εξοπλισμού· επιτέλεση έρευνας ή σχεδιασμού· επιτέλεση εργασιών· παροχή υπηρεσιών·

 

• όνομα τράπεζας που μεσολαβεί·

 

• όνομα οφειλέτη·

 

• όνομα εγγυητή·

 

• τύπος δημόσιας στήριξης (Κατάταξη όπως χρησιμοποιείται στο διακανονισμό του ΟΟΣΑ): Με εξαγωγική πίστωση εγγύησης ή ασφάλισης (καθαρή κάλυψη) Με δημόσια χρηματοδοτική στήριξη: α) με άμεση πίστωση/χρηματοδότηση και επαναχρηματοδότηση ή β) με στήριξη του επιτοκίου.

 

Παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες σχετικά με τη συνοχή με τις πολιτικές της Ένωσης στην συνεργασία για την ανάπτυξη. Η Ένωση παρέχει ισχυρή νομική βάση για την συνεργασία για την ανάπτυξη στη Συνθήκη για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σύμφωνα με το άρθρο 208 παράγραφος 1 της ΣΛΕΕ, η Ένωση «λαμβάνει υπόψη τους στόχους της συνεργασίας για την ανάπτυξη κατά την εφαρμογή πολιτικών που ενδέχεται να επηρεάσουν τις αναπτυσσόμενες χώρες.» Όπως ορίζεται στο άρθρο 208 παράγραφος 2 της ΣΛΕΕ, η Ένωση και τα κράτη μέλη «σέβονται τις υποχρεώσεις και λαμβάνουν υπόψη τους στόχους που έχουν εγκρίνει στα πλαίσια των Ηνωμένων Εθνών και των άλλων αρμόδιων διεθνών οργανισμών.» Πρόσθετες πληροφορίες για κάθε μεμονωμένη συναλλαγή περιλαμβάνουν:

 

• Στην περίπτωση μη παραγωγικών δαπανών στις υπερχρεωμένες πτωχές χώρες: Οι ΟΕΠ αναφέρουν τον αριθμό και την αξία των έργων για τις εν λόγω χώρες και παρέχουν την μεθοδολογία για εφαρμογή του πλαισίου της βιωσιμότητας του χρέους για τη συγκεκριμένη χώρα και για την εξασφάλιση ότι η δαπάνη προορίζεται μόνο για παραγωγικούς σκοπούς. Αυτό συμπεριλαμβάνει δήλωση του πελάτη ότι δεν έχουν πραγματοποιηθεί παράνομες πληρωμές σε σχέση με τη σύμβαση. Οποιαδήποτε παράβαση της απαγόρευσης για παράνομες πληρωμές συνεπάγεται ακύρωση της υποχρέωσης του κράτους για την παροχή της οικονομικής στήριξης·

 

• Στην περίπτωση πιστώσεων εξαρτημένης βοήθειας: Οι ΟΕΠ αναφέρουν τον αριθμό και την αξία των έργων εξαρτημένης βοήθειας χρησιμοποιώντας την κατάταξη του διακανονισμού του ΟΟΣΑ και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για την διασφάλιση συμμόρφωσης με τον διακανονισμό.

 

• Στην περίπτωση επιτέλεσης των έργων: Οι ΟΕΠ παρέχουν πληροφορίες για τα μέτρα που έχουν ληφθεί από τον αιτούντα για την τήρηση της εφαρμόσιμης νομοθεσίας στη χώρα υποδοχής στον τομέα του περιβάλλοντος, στον κοινωνικό τομέα και στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καθώς και για την τήρηση των διεθνών βέλτιστων πρακτικών, συμπεριλαμβανομένων των αρχών και των προτύπων της ΕΕ, όπως απορρέει από την πολιτική και την νομοθεσία της ΕΕ. Η διαδικασία αυτή συμπεριλαμβάνει δήλωση των πελατών ότι θα τηρούν την εφαρμόσιμη νομοθεσία της χώρας υποδοχής και τις διεθνείς βέλτιστες πρακτικές.

 

• Οι ΟΠΕ παρέχουν πληροφορίες για την τήρηση εκ μέρους των πελατών του διεθνούς και εθνικού ποινικού δικαίου. Αυτό συμπεριλαμβάνει δήλωση των πελατών ότι θα τηρούν το διεθνές και το εθνικό ποινικό δίκαιο.

 

• Στην περίπτωση έργων φραγμάτων: Οι ΟΕΠ παρέχουν πληροφορίες για τη συμμόρφωση των πελατών με τις κατευθυντήριες γραμμές της Παγκόσμιας Επιτροπής για τα Φράγματα.

 

• Στην περίπτωση έργων εξορυκτικών βιομηχανιών: Οι ΟΕΠ παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τη συμμόρφωση των πελατών προς τις συστάσεις της επιθεώρησης εξορυκτικών βιομηχανιών της Παγκόσμιας Τράπεζας.

 

• Οι ΟΕΠ θέτουν πάραυτα στη διάθεση θιγόμενων κοινοτήτων, ΜΚΟ και λοιπών ενδιαφερόμενων μερών πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση του έργου τουλάχιστον 120 ημέρες πριν την έγκριση σχετικής αίτησης. Οι πληροφορίες αυτές περιέχουν την αξιολόγηση των επιπτώσεων στη βιώσιμη ανάπτυξη όλων των έργων και τα ονόματα των εταιριών που εμπλέκονται σε αυτά.

 

Επιπλέον, η κοινοποίηση των αξιολογήσεων των συνεπειών στη βιώσιμη ανάπτυξη γίνεται προτού να χορηγηθεί η στήριξη των ΟΕΠ.

 

ΜΕΡΟΣ Β) Κλιματική αλλαγή

 

Οι ΟΕΠ συμβάλλουν στις δεσμεύσεις και υποχρεώσεις της Ένωσης βάσει της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC), σύμφωνα με το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ.

 

Η ένταξη των ευρωπαϊκών πολιτικών για το κλίμα στις διαδικασίες των ΟΕΠ περιλαμβάνει:

 

• ετήσια λεπτομερή έκθεση σχετικά με το πλήρες αποτύπωμα άνθρακα των έργων που στηρίζονται από ΟΕΠ, ή τις επιπτώσεις επιμέρους έργων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο·

 

• πρέπει να περιλαμβάνεται επίσης ανάλυση του αποτυπώματος άνθρακα στη διαδικασία περιβαλλοντικής αξιολόγησης για να προσδιοριστεί κατά πόσον οι προτάσεις του έργου βελτιώνουν κατά πολύ τη σχέση ενέργειας-απόδοσης·

 

• τη θέσπιση ενός καταλόγου αποκλεισμού ειδών έργων/τεχνολογιών που δεν θα στηρίξουν, περιλαμβανομένης της σταδιακής κατάργησης των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών για έργα ορυκτών καυσίμων·

 

• τον καθορισμό σαφών στόχων μείωσης εκπομπών CO2 αφενός μακροπρόθεσμα και αφετέρου βραχυπρόθεσμα και υπέρβαση ετήσιων εκπομπών·

 

• τον ορισμό των διαδικασιών αξιολόγησης που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τις ανάγκες των αναπτυσσόμενων χωρών σε σχέση με την κλιματική αλλαγή και την ανάπτυξη, όπως καθορίζονται στα εθνικά προγράμματα δράσης για την προσαρμογή (NAPA) της σύμβασης-πλαισίου των Ηνωμένων Εθνών για τις κλιματικές μεταβολές (UNFCCC) και στα έγγραφα της ΕΕ για την περιφερειακή στρατηγική και τη στρατηγική ανά χώρα (RSP/CSP)·

 

• τον καθορισμό στόχων για την ανανεώσιμη ενέργεια, σύμφωνα με τα σχέδια περιφερειακής στρατηγικής και στρατηγικής ανά χώρα.

Αιτιολόγηση

Το παράρτημα περιλαμβάνει ευρύ φάσμα θεμάτων που αποβλέπουν στη συμμόρφωση με το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ και καλύπτει σημαντικά κενά, όπως η έλλειψη κάθε αναφοράς στα πρότυπα ανθρωπίνων δικαιωμάτων εντός των Κοινών Προσεγγίσεων. Το παράρτημα επιδιώκει επίσης να καθιερώσει έναν συμβιβασμό βάσει του οποίου η ΕΕ θα υποβάλλει μια ετήσια έκθεση για τις πράξεις που γίνονται από και εξ ονόματος μιας κυβέρνησης σε ό,τι αφορά εξαγωγές αγαθών και/ή υπηρεσιών εντός του πεδίου εφαρμογής του Συμβιβασμού. Επίσης, το πεδίο εφαρμογής των Κοινών Προσεγγίσεων πρέπει να επεκταθεί προκειμένου να διασφαλισθεί ότι περιλαμβάνεται σε αυτό κάθε δημόσια στήριξη που παρέχεται από τους ΟΕΠ, και όχι μόνο οι πράξεις με προθεσμία αποπληρωμής δύο ή περισσοτέρων ετών. Τέλος, το μέρος που αφορά την κλιματική αλλαγή αναδεικνύει τις διεθνείς δεσμεύσεις της ΕΕ ως προς την κλιματική αλλαγή, προκειμένου να καταργηθούν σταδιακά οι επιδοτήσεις στα ορυκτά καύσιμα μεσοπρόθεσμα και να παρέχεται στοχευμένη στήριξη ώστε οι φτωχότερες χώρες να μπορέσουν να προσαρμοσθούν στην αλλαγή του κλίματος.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Εφαρμογή ορισμένων κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

INTA

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

9.9.2010

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Bart Staes

3.6.2010

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

30.8.2010

 

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

26.10.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

0

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Thijs Berman, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Horst Schnellhardt, Bart Staes

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Eider Gardiazábal Rubial, Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής (24.11.2010)

προς την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου

σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την εφαρμογή ορισμένων κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης
(COM(2006)0456 – C7‑0050/2010 – 2006/0167(COD))

Εισηγητής: Arturs Krišjānis Kariņš

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο εισηγητής θεωρεί ότι οι εξαγωγικές πιστώσεις συνιστούν σημαντικό μηχανισμό για τη στήριξη των επιχειρήσεων της ΕΕ. Δεδομένης της αυξημένης ζήτησης για εξαγωγικές πιστώσεις που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης, έχει πρώτιστη σημασία να θεσπισθεί η πλέον πρόσφατη κανονιστική διάταξη του ΟΟΣΑ για τον εν λόγω μηχανισμό στα κράτη μέλη το ταχύτερο δυνατόν.

Η στήριξη των μεσοπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων εξαγωγικών πιστώσεων είναι ισχυρό εργαλείο το οποίο δεν εκμεταλλεύονται πλήρως όλα τα κράτη μέλη και το οποίο χρειάζεται να ενθαρρυνθεί. Οι εξαγωγικές πιστώσεις μπορούν να συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας διασφαλίζοντας χρηματοδότηση για έργα που άλλως θα είχαν περισσότερο περιορισμένη πρόσβαση σε κεφάλαια καθόσον από τη φύση τους δεν απευθύνονται κατά τρόπο άμεσο στην αγορά.

Ο εισηγητής σημειώνει ότι οιαδήποτε νέα νομοθεσία στο συγκεκριμένο πεδίο πρέπει να αποφεύγει την επιβολή νέων διοικητικών επιβαρύνσεων ή γραφειοκρατίας που θα σήμαινε αύξηση του ήδη υφισταμένου κόστους. Η σε ευρωπαϊκό επίπεδο εποπτεία των εξαγωγικών πιστώσεων πρέπει να θεσπίζεται κατ' εξαίρεση οσάκις παρατηρείται στρέβλωση του ανταγωνισμού εντός της εσωτερικής αγοράς. Πρέπει να εφαρμόζεται η αρχή της επικουρικότητας.

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ

Η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής καλεί την Επιτροπή Διεθνούς Εμπορίου, που είναι αρμόδια επί της ουσίας, να ενσωματώσει στην έκθεσή της τις εξής τροπολογίες:

Τροπολογία  1

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2α) Ο Διακανονισμός έχει συμβάλει στον μετριασμό του αντικτύπου της παρούσας οικονομικής και χρηματοπιστωτικής κρίσης χάρις στη δημιουργία θέσεων εργασίας μέσω της στήριξης της εμπορικής και επενδυτικής δραστηριότητας επιχειρήσεων στις οποίες άλλως δεν θα εχορηγείτο πίστη στο πλαίσιο του ιδιωτικού τομέα.

Τροπολογία  2

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β) Οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων πρέπει να λαμβάνουν υπόψη και να τηρούν τους στόχους και τις πολιτικές της Ένωσης. Κατά τη στήριξη των επιχειρήσεων της Ένωσης οι εν λόγω οργανισμοί πρέπει να τηρούν και να προωθούν τις αρχές και τα πρότυπα της Ένωσης σε τομείς όπως η εδραίωση της δημοκρατίας , ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η εσωτερική συνέπεια της πολιτικής για την ανάπτυξη.

Τροπολογία  3

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2γ) Οι Οργανισμοί Εξαγωγικών Πιστώσεων των κρατών μελών όμως πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τις αιτήσεις που λαμβάνουν έχοντας κατά νου ότι η δημόσια στήριξη που παρέχεται με τη μορφή εξαγωγικών πιστώσεων θα μπορούσε δυνάμει μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα να συνεισφέρει στο έλλειμμα του δημοσίου του κράτους μέλους, ιδίως εάν ληφθεί υπόψη ο αυξημένος κίνδυνος για αθέτηση των ανειλημμένων υποχρεώσεών τους συνεπεία των επακολούθων της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Τροπολογία  4

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2 δ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2δ) Οι οργανισμοί εξαγωγικών πιστώσεων πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τις αιτήσεις που λαμβάνουν για να μεγιστοποιούν τα οφέλη από τη δημόσια στήριξη που παρέχεται έχοντας κατά νου ότι καλά στοχοθετημένες εξαγωγικές πιστώσεις θα συμβάλλουν σε δυνατότητες πρόσβασης σε νέες αγορές για τις επιχειρήσεις της Ένωσης, ιδίως τις μικρές και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεις, ευνοώντας ταυτόχρονα το ανοικτό και σε δίκαιη βάση εμπόριο και την για αμφότερα τα μέρη ωφέλιμη αύξηση της οικονομίας μετά την κρίση.

Τροπολογία  5

Πρόταση απόφασης

Αιτιολογική σκέψη 2 ε (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2ε) Ο ΟΟΣΑ επιβάλλει την γνωστοποίηση πληροφοριών περί εξαγωγικών πιστώσεων από τα κράτη μέλη του για να εμποδίζει την ανάπτυξη συμπεριφοράς προστατευτισμού ή στρέβλωσης της αγοράς από αυτά. Εντός της Ένωσης πρέπει να εξασφαλίζεται διαφάνεια για να υπάρχουν εχέγγυα ανταγωνισμού επί ίσοις όροις για τα κράτη μέλη.

Τροπολογία  6

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 α (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 1α

Η Επιτροπή υποβάλλει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πρόταση νέας απόφασης η οποία να καταργεί και αντικαθιστά την παρούσα απόφαση το ταχύτερο δυνατό μετά τη συμφωνία νέας εκδοχής του Διακανονισμού μεταξύ των συμμετεχόντων στον ΟΟΣΑ και πάντως πριν από την παρέλευση διμήνου από τη θέση του εν ισχύι.

Τροπολογία  7

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 β (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 1β

Το Συμβούλιο υποβάλλει κατ' έτος έκθεση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Επιτροπή σχετικά με την από κάθε κράτος μέλος υλοποίηση του Διακανονισμού περί κατευθυντηρίων γραμμών για τις εξαγωγικές πιστώσεις που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης.

Τροπολογία  8

Πρόταση απόφασης

Άρθρο 1 γ (νέο)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 1γ

Ο ισολογισμός του οργανισμού εξαγωγικών πιστώσεων οιουδήποτε κράτους μέλους παρέχει πλήρη επισκόπηση των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού του οργανισμού. Η χρήση μηχανισμών εκτός ισολογισμών από τους οργανισμούς εξαγωγικών πιστώσεων διενεργείται με πλήρη διαφάνεια.

 

Επιχειρήσεις, πλην των μικρών και μεσαίου μεγέθους επιχειρήσεων, οι οποίες λαμβάνουν εξαγωγικές πιστώσεις δημοσιεύουν χρηματοοικονομικούς λογαριασμούς ανά χώρα.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Εφαρμογή ορισμένων κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD)

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

INTA

Γνωμοδοτική επιτροπή

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

ECON

6.7.2010

 

 

 

Συντάκτης γνωμοδότησης

       Ημερομηνία ορισμού

Arturs Krišjānis Kariņš

6.7.2010

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

18.10.2010

9.11.2010

 

 

Ημερομηνία έγκρισης

22.11.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

39

0

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Pascal Canfin, George Sabin Cutaş, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool, Άννυ Ποδηματά, Νικόλαος Χουντής

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Robert Goebbels, Enrique Guerrero Salom, Sophia in ‘t Veld, Gay Mitchell, Gianni Pittella

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

Τίτλος

Εφαρμογή ορισμένων κατευθυντήριων γραμμών στον τομέα των εξαγωγικών πιστώσεων που τυγχάνουν δημόσιας στήριξης

Έγγραφα αναφοράς

COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

1.3.2010

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

INTA

6.7.2010

Γνωμοδοτική(ές) επιτροπή(ες)

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

DEVE

9.9.2010

ECON

6.7.2010

 

 

Εισηγητής(ές)

       Ημερομηνία ορισμού

Yannick Jadot

19.4.2010

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

1.6.2010

13.7.2010

9.11.2010

 

Ημερομηνία έγκρισης

1.12.2010

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

24

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Jörg Leichtfried, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa, Μαρία-Ελένη Κοππά

Αναπληρωτές (άρθρο 187, παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Markus Pieper, Giommaria Uggias

Ημερομηνία κατάθεσης

9.12.2010