SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zastosowania niektórych wytycznych w dziedzinie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych

9.12.2010 - (COM(2006)0456 – C7‑0050/2010 – 2006/0167(COD)) - ***I

Komisja Handlu Międzynarodowego
Sprawozdawca: Yannick Jadot


Procedura : 2006/0167(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zastosowania niektórych wytycznych w dziedzinie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych

(COM(2006)0456 – C7‑0050/2010 – 2006/0167(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając wniosek Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie (COM(2006)0456),

–   uwzględniając art. 133 traktatu WE,

–   uwzględniając komunikat Komisji do Parlamentu i Rady zatytułowany „Konsekwencje wejścia w życie traktatu lizbońskiego dla trwających międzyinstytucjonalnych procedur decyzyjnych” (COM(2009)0665),

–   uwzględniając art. 294 ust. 2 oraz art. 207 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z którymi wniosek został przedstawiony przez Komisję (C7-0050/2010),

–   uwzględniając art. 294 ust. 3 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–   uwzględniając art. 55 Regulaminu,

–   uwzględniając sprawozdanie Komisji Handlu Międzynarodowego oraz opinie Komisji Rozwoju i Komisji Gospodarczej i Monetarnej (A7-0364/2010),

1.  zatwierdza poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zwraca się do Komisji o ponowne przekazanie mu sprawy, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie znaczących zmian do swojego wniosku lub zastąpienie go innym tekstem;

3.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, a także parlamentom państw członkowskich.

Poprawka 1

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2a) Porozumienie przyczyniło się do zmniejszenia skutków obecnego kryzysu gospodarczego i finansowego dzięki tworzeniu nowych miejsc pracy poprzez wspieranie handlu i inwestycji w przypadku przedsiębiorstw, które w innej sytuacji nie otrzymałyby pożyczki w sektorze prywatnym.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 2 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b) Agencje kredytów eksportowych powinny uwzględniać cele i strategie polityczne Unii oraz przestrzegać ich. Wspierając przedsiębiorstwa unijne, agencje te powinny stosować się do zasad i standardów Unii oraz propagować te zasady w dziedzinach takich jak umacnianie demokracji, przestrzeganie praw człowieka i spójność polityki na rzecz rozwoju.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 2 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2c) Jednakże agencje kredytów eksportowych państw członkowskich powinny uważnie przeanalizować otrzymane wnioski, uwzględniając fakt, że oficjalne wsparcie w postaci kredytów eksportowych może potencjalnie w perspektywie średnio- i długoterminowej przyczynić się do deficytu publicznego w odnośnych państwach członkowskich, w szczególności biorąc pod uwagę zwiększone ryzyko niewywiązania się z płatności ze względu na następstwa kryzysu finansowego.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 2 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2d) Agencje kredytów eksportowych powinny uważnie badać otrzymywane wnioski, żeby zmaksymalizować korzyści wynikające z oficjalnego wsparcia, uwzględniając fakt, że dobrze nakierowany kredyt eksportowy przyczyni się do stworzenia nowych możliwości dostępu do rynku dla przedsiębiorstw unijnych, zwłaszcza dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), a jednocześnie umocni otwarty i sprawiedliwy handel i wzajemnie korzystny wzrost po okresie kryzysu.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 2 e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2e) OECD domaga się od swoich członków ujawniania informacji o kredytach eksportowych, żeby zapobiec ich zachowaniu, które ma charakter protekcjonistyczny lub zakłócający rynek. Należy zapewnić przejrzystość w Unii, żeby zagwarantować równe warunki konkurencji dla państw członkowskich.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 2 f preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2f) Agencje kredytów eksportowych stały się dla krajów rozwijających się największym źródłem oficjalnego finansowania. Dlatego też dług związany z kredytami eksportowymi stanowi największy komponent długu publicznego w krajach rozwijających się. Znaczna część projektów finansowanych dzięki kredytom eksportowym w krajach rozwijających się jest skoncentrowana w sektorach transportu, ropy naftowej, gazu i górnictwa oraz infrastruktury na dużą skalę, takiej jak duże zapory wodne.

Uzasadnienie

AKE stały się największym źródłem oficjalnego finansowania dla krajów rozwijających się, ale udzielane przez nie pożyczki są nadal wyżej oprocentowane niż pożyczki z Banku Światowego czy MFW. AKE stały się zatem największymi oficjalnymi wierzycielami tych krajów, przy czym dług wobec AKE stanowi największy komponent długu publicznego w krajach rozwijających się: według niektórych badań jest to 30-40% łącznego oficjalnego długu sektora publicznego.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 2 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2g) Uczestnicy Porozumienia biorą udział w ciągłym procesie mającym na celu zminimalizowanie zakłóceń rynku oraz ustanowienie uczciwych zasad, zgodnie z którymi składki ubezpieczeniowe naliczane przez agencje oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych w państwach członkowskich OECD byłyby uzależnione od ryzyka i zabezpieczałyby ich długoterminowe koszty operacyjne i straty. Aby osiągnąć ten cel, w stosunku do agencji oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych istnieje wymóg przejrzystości i sprawozdawczości.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 2 h preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2h) W ramach wsparcia ciągłego dążenia OECD do większej przejrzystości i wyższych standardów sprawozdawczości w przypadku agencji oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych w państwach członkowskich OECD i w państwach trzecich Unia powinna stosować dodatkowe środki z zakresu przejrzystości i sprawozdawczości w przypadku agencji oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych mających swoją siedzibę w Unii, jak ustalono w załączniku 1a do niniejszej decyzji.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 2 i preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2i) Wszystkim projektom finansowanym przez agencje oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych mające siedzibę w Unii powinno przewodzić rozwijanie i umacnianie demokracji oraz poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności, określonych w art. 21 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i o których mowa w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej, a także zasady ochrony środowiska i ogólne zasady społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw uzupełnione o inne przykłady dobrej praktyki międzynarodowej; powinny im także towarzyszyć oceny oddziaływania na społeczeństwo i środowisko, przy uwzględnieniu praw człowieka oraz norm zawartych w treści aktów prawnych Unii dotyczących ochrony środowiska i kwestii społecznych związanych z sektorami i projektami finansowanymi przez agencje kredytów eksportowych. „Wspólne podejście” OECD w obecnym brzmieniu jednoznacznie wskazuje na możliwość stosowania norm Wspólnoty Europejskiej w zakresie przekupstwa, zrównoważonych pożyczek i ochrony środowiska jako wskaźników przy dokonywaniu przeglądu projektów. Należy zachęcać do wykorzystywania tych postanowień, biorąc pod uwagę, że sponsorzy projektów, eksporterzy, instytucje finansowe i agencje kredytów eksportowych mają różne role, obowiązki i wpływ w odniesieniu do projektów korzystających z oficjalnego wsparcia.

Poprawka  10

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 2 j preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2j) Cele Unii Europejskiej i jej państw członkowskich, które dotyczą klimatu i wynikają z ich zobowiązań unijnych i międzynarodowych, powinny być wytycznymi we wszystkich projektach finansowanych przez agencje oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych mających swoją siedzibę w Unii. Obejmują one: deklarację końcową szefów państw i rządów ze szczytu G20 w Pittsburghu, który odbył się w dniach 24 - 25 września 2009 r., dotyczącą stopniowego wycofywania subsydiów na paliwa kopalne; cele Unii w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 30% w porównaniu z poziomem z 1990 r., zwiększenia efektywności energetycznej o 20% i doprowadzenia do sytuacji, w której do 2020 r. 20% zużywanej energii pochodziłoby ze źródeł odnawialnych, oraz cel Unii w zakresie ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 80 - 95% do 2050 r. Wycofywaniu subsydiów na paliwa kopalne powinny towarzyszyć środki gwarantujące, że nie będzie ono miało negatywnego wpływu na poziom życia pracowników oraz ubogiej ludności.

Poprawka  11

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 2 k preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2k) Zasady będące podstawą odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw (CSR), w pełni uznane na płaszczyźnie międzynarodowej zarówno przez OECD, Międzynarodową Organizację Pracy (MOP), jak i ONZ, dotyczą odpowiedzialnego postępowania, jakiego oczekuje się od przedsiębiorstw, i zakładają przede wszystkim zgodność z obowiązującym ustawodawstwem, w szczególności w obszarze zatrudnienia, stosunków pracy, praw człowieka, środowiska naturalnego, interesów konsumentów i przejrzystości wobec nich, walki z korupcją oraz podatków. Ponadto należy uwzględnić szczególną sytuację i możliwości MŚP.

Poprawka  12

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 2 l preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2l) Ze względu na zwiększenie konkurencyjności na rynkach światowych oraz w celu uniknięcia niekorzystnych warunków konkurencji dla przedsiębiorstw Unii Europejskiej, Komisja i państwa członkowskie powinny zwiększyć wysiłki OECD na rzecz zaangażowania krajów, które nie uczestniczą w Porozumieniu, i podejmować dwustronne i wielostronne negocjacje w celu ustanowienia światowych standardów w zakresie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych. Światowe standardy w tej dziedzinie są niezbędnym warunkiem istnienia równych szans w handlu na szczeblu światowym.

Poprawka  13

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 2 m preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2m) Pomimo że kraje należące do OECD stosują wytyczne zawarte w Porozumieniu, kraje spoza OECD, w szczególności kraje wschodzące, nie biorą udziału w Porozumieniu, czego wynikiem mogą być niesprawiedliwe korzyści odnoszone przez eksporterów pochodzących z tych krajów. Powinno się zatem zachęcać te kraje do uczestnictwa w OECD i udziału w Porozumieniu.

Poprawka  14

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 2 n preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2n) W związku z unijną polityką poprawy otoczenia regulacyjnego, mającą na celu uproszczenie i poprawę istniejących przepisów, Komisja i państwa członkowskie w przyszłych przeglądach Porozumienia powinny skupić się na zmniejszaniu obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw i organów administracji krajowych, w tym dla agencji kredytów eksportowych.

Poprawka  15

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 2 o preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2o) Poprawki do Porozumienia powinny zapewniać pełną spójność z art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), przyczyniając się tym samym do realizowania ogólnego celu, jakim jest rozwój i umacnianie demokracji oraz praworządności, a także przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności. Przy transpozycji Porozumienia OECD do unijnego prawa należy zatem stosować w Unii dodatkowe środki, aby zagwarantować zgodność między Porozumieniem OECD i prawem Unii.

Uzasadnienie

Przegląd stwarza możliwość zastosowania art. 208 TFUE, który stanowi, że głównym celem polityki Unii w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju jest zmniejszenie i likwidacja ubóstwa. Należy przestrzegać tego celu przy wdrażaniu polityki unijnej, która może wywierać wpływ na kraje rozwijające się.

Poprawka  16

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 2 p preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2p) Metodologia w zakresie oceny skutków społecznych oraz oddziaływania na środowisko, zapewniająca przestrzeganie wymogów w zakresie kredytów eksportowych, powinna być w pełni zgodna z zasadami strategii UE na rzecz zrównoważonego rozwoju, z umową z Kotonu oraz z konsensusem europejskim w sprawie rozwoju, a ponadto powinna odzwierciedlać zaangażowanie i zobowiązania Unii wynikające z ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), konwencji ONZ o różnorodności biologicznej (CBD) oraz zobowiązania związane z osiąganiem milenijnych celów rozwoju (MCR), jak również normy społeczne, zawodowe i środowiskowe określone w umowach międzynarodowych.

Poprawka  17

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 4 preambuły

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(4) Niniejsza decyzja ze skonsolidowanym i poprawionym tekstem Porozumienia w załączniku powinna zastąpić i uchylić decyzję 2001/76/WE, a decyzja 2001/77/WE powinna zostać uchylona.

(4) Niniejsza decyzja ze skonsolidowanym i poprawionym tekstem Porozumienia w załączniku 1 powinna zastąpić i uchylić decyzję 2001/76/WE, a decyzja 2001/77/WE powinna zostać uchylona.

Poprawka  18

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 – akapit pierwszy

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

Wytyczne zawarte w załączonym do niniejszej decyzji Porozumieniu obowiązują we Wspólnocie.

Wytyczne zawarte w załączonym do niniejszej decyzji Porozumieniu obowiązują w Unii.

Poprawka  19

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1a

Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek dotyczący nowej decyzji o niezwłocznym uchyleniu i zastąpieniu tej decyzji, jak tylko uczestnicy OECD uzgodnią nową wersję Porozumienia oraz nie później niż dwa miesiące po jej wejściu w życie.

Poprawka  20

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1b

 

Dodatkowe środki dotyczące przejrzystości i sprawozdawczości, które należy stosować w Unii, określono w załączniku 1a do niniejszej decyzji.

Poprawka  21

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1c

Rada składa Parlamentowi Europejskiemu i Komisji coroczne sprawozdanie w sprawie wdrażania przez każde państwo członkowskie Porozumienia w sprawie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych.

Poprawka  22

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 d (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1d

Bilanse agencji kredytów eksportowych każdego państwa członkowskiego zawierają pełen przegląd aktywów i zobowiązań agencji. Zapewnia się pełną przejrzystość korzystania z instrumentów pozabilansowych przez agencje kredytów eksportowych.

 

Przedsiębiorstwa, inne niż MŚP, korzystające z kredytów eksportowych publikują rachunkowość finansową z podziałem na poszczególne państwa.

Poprawka  23

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Załącznik 1a

 

1) Bez uszczerbku dla prerogatyw organów państw członkowskich odpowiedzialnych za kontrolę krajowych programów w zakresie kredytów eksportowych, każde państwo członkowskie przedkłada Parlamentowi Europejskiemu i Komisji roczne sprawozdanie z działalności.

Roczne sprawozdanie z działalności zawiera następujące informacje:

      kontrolę wszystkich instrumentów i programów krajowych, do których Porozumienie ma zastosowanie oraz ich zgodności z Porozumieniem, zwłaszcza zawartym w nim wymogiem, w myśl którego składki ubezpieczeniowe są uzależnione od ryzyka i zabezpieczają długoterminowe koszty operacyjne;

      zarys głównych działań operacyjnych podjętych w okresie sprawozdawczym i ich zgodności z Porozumieniem (wyszczególnienie nowych zobowiązań, ryzyka, obciążeń z tytułu składek, roszczeń opłaconych i zwrotów, a także mechanizmów obliczania ryzyka środowiskowego);

      przedstawienie polityki państwa członkowskiego mającej na celu dopilnowanie, by strategie i cele dotyczące rozwoju nadawały kierunek działaniom w zakresie kredytów eksportowych w odniesieniu do kwestii środowiskowych i społecznych, praw człowieka, zrównoważonych pożyczek i walki z przekupstwem.

2) Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu analizę rocznego sprawozdania z działalności, w której ocenia zachowanie przez państwa członkowskie spójności z unijnymi strategiami politycznymi w zakresie rozwoju oraz przedstawia uwagi na temat ogólnej sytuacji w tych dziedzinach polityki.

3) Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu roczne sprawozdanie w sprawie wysiłków – podejmowanych na różnych forach współpracy międzynarodowej, w tym OECD i G-20, oraz podczas dwustronnych spotkań z krajami trzecimi, w tym na szczytach i podczas negocjacji w sprawie umów o partnerstwie i współpracy oraz umów o wolnym handlu – zmierzających do tego, aby kraje trzecie, zwłaszcza wschodzące gospodarki, wprowadzały wytyczne dotyczące przejrzystości ich agencji kredytów eksportowych na poziomie odpowiadającym co najmniej wspólnemu podejściu OCDE.

UZASADNIENIE

Większość państw uprzemysłowionych, w tym wszystkie państwa członkowskie UE i większość krajów o gospodarkach wschodzących, posiada co najmniej jedną agencję oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych, która zwykle stanowi oficjalny lub quasi-oficjalny podmiot rządowy. Agencje kredytów eksportowych razem stanowią największe źródło oficjalnego finansowania dla projektów sektora prywatnego na świecie. Wsparcie finansowe agencji kredytów eksportowych dla dużych projektów przemysłowych i infrastrukturalnych w krajach rozwijających się przekracza kilkakrotnie całkowitą kwotę rocznego finansowania ze strony wszystkich wielostronnych banków rozwoju. Ogólna wartość gwarancji kredytów eksportowych udzielonych w latach 2004–2009 przez agencje kredytów eksportowych państw członkowskich UE oscylowała w granicach 468 mld EUR.

Agencje kredytów eksportowych wspierają legalny handel tam, gdzie nie robi tego prywatny rynek kapitałowy. Mają o wiele większą tolerancję ryzyka niż podmioty prywatne, ponieważ nie muszą płacić podatków i wypracowywać zysków, w związku z czym mają o wiele większe możliwości osiągnięcia opłacalności w przypadku wysokich kredytów niż banki prywatne. Jednak z tego samego powodu agencje kredytów eksportowych są również potencjalnie czynnikiem ogromnie zakłócającym handel, jeżeli ich operacje finansowe nie są ujęte w ramy wspólnych przepisów.

„Porozumienie w sprawie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych” wynegocjowane w ramach Grupy ds. Kredytów Eksportowych OECD („Porozumienie”) określa najistotniejszy zbiór wspólnych przepisów. Na mocy Porozumienia w sprawie subsydiów i środków wykonawczych WTO – stanowiącego wiążące prawnie ramy międzynarodowe regulujące subsydia rządowe – wsparcie kredytów eksportowych dla prywatnych przedsiębiorstw nie stanowi subsydiów, jeżeli wsparcie to przyznawane jest zgodnie z tym Porozumieniem OECD. Podstawą zgodności jest to, aby kredyty eksportowe podlegały wymogom spłaty w określonym czasie, a minimalne stawki ubezpieczenia były pobierane w celu pokrycia ryzyka braku spłaty kredytów eksportowych (ryzyka kredytowego), przy czym stawki te muszą być uzależnione od ryzyka i wystarczające na pokrycie długoterminowych kosztów operacyjnych i strat operacyjnych.

Agencje kredytów eksportowych a braki w zakresie przejrzystości

Sprawozdawca w pełni zgadza się z poglądem, że agencje kredytów eksportowych są ważnym instrumentem służącym wsparciu handlu i inwestycji przedsiębiorstw europejskich. Jednak w świetle deficytu publicznego w większości państw członkowskich UE niezmiernie ważne jest, aby operacje tych agencji były należyte pod względem finansowym. Poparcie publiczne dla agencji kredytów eksportowych byłoby zagrożone, jeżeli okazałoby się, że potrzebują one zwrócić się do podatników o refinansowanie swoich operacji.

Okazuje się jednak, że niemożliwe jest sprawdzenie, co agencje kredytów eksportowych finansują lub finansowały w przeszłości. Dostępne są jedynie skąpe dane. Niektóre krajowe agencje kredytów eksportowych nie składają nawet regularnych sprawozdań odnośnie do bilansu ogólnego ich rocznych operacji. Wiele innych nie przekazuje danych dotyczących pożyczek w podziale na sektory lub regiony geograficzne. Dzieje się tak pomimo wymogów w zakresie przejrzystości zawartych w Porozumieniu OECD z 2005 r., którego stronami są wszystkie państwa członkowskie UE i które zostanie teraz przeniesione do prawa UE.

Brak przejrzystości ułatwia ogromne przekroczenia kosztów i terminów wbrew przepisom dotyczącym progu opłacalności zawartym w Porozumieniu OECD. Ułatwia to również przekupstwa i korupcję.

Sprawozdawca uważa wymogi w zakresie sprawozdawczości zawarte w Porozumieniu OECD za niewystarczające do monitorowania należytego charakteru operacji finansowych europejskich agencji kredytów eksportowych. Sprawozdawca jest ponadto zaniepokojony bardzo realną perspektywą wzrostu liczby niespłaconych kredytów w przyszłości, szczególnie w następstwie kryzysu finansowego i gospodarczego. Jeżeli chodzi o sektor finansowy w ogóle, obecny kryzys finansowy powinien uświadomić ustawodawcom, że potrzebne są bardziej szczegółowe przepisy dotyczące sprawozdawczości niż te określone w Porozumieniu OECD.

Porozumienie OECD nie zawiera wymogów potrzebnych do zagwarantowania uczciwego wyliczania składek, ponieważ nie zawiera przepisów dotyczących przejrzystości ani minimalnych standardów odnoszących się do obliczania ryzyka społecznego i środowiskowego. Porozumienie OECD przewiduje jedynie dobrowolne przekazywanie informacji o takich obliczeniach. Należy wziąć pod uwagę fakt, że projekty wspierane przez agencje kredytów eksportowych są zazwyczaj tak ryzykowne, że prywatny rynek kapitałowy nie chce ich finansować. Brak minimalnych standardów przy obliczaniu czynników ryzyka społecznego lub środowiskowego w kosztach kredytu lub gwarancji prowadzi do wyścigu, nawet między agencjami kredytów eksportowych państw członkowskich UE, o najniższe koszty kredytu, propagując tym samym ukryty protekcjonizm.

Sprawozdawca proponuje uporządkowanie wymogów w zakresie przejrzystości dotyczących obliczania ryzyka oraz ujawniania instrumentów pozabilansowych, a także wprowadzenie obowiązku informowania o obliczeniach dotyczących ryzyka społecznego i środowiskowego. Konkretnie sprawozdawca proponuje ustanowienie wymogu, aby państwa członkowskie UE przedstawiały Komisji roczne sprawozdanie na temat działalności ich agencji kredytów eksportowych.

Agencje kredytów eksportowych a spójność polityki UE

Agencje kredytów eksportowych są potencjalnie odpowiednimi instrumentami polityki publicznej do finansowania międzynarodowych celów, do których realizacji zobowiązuje się UE, szczególnie w odniesieniu do zmiany klimatu i likwidacji ubóstwa. Wraz z traktatem lizbońskim pojawia się wymóg większej spójności całego obszaru działań zewnętrznych UE. Z pewnością należy oceniać agencje kredytów eksportowych w świetle tych celów.

Szacuje się jednak, że agencje kredytów eksportowych wspierają dwa razy więcej projektów dotyczących ropy, gazu i górnictwa niż wszystkie wielostronne banki rozwoju razem. Połowa wszystkich projektów przemysłowych powodujących wysokie emisje dwutlenku węgla w krajach rozwijających się otrzymała jakąś formę wsparcia od agencji kredytów eksportowych. Częściowo wynika to z faktu, że większość tych projektów wiąże się z dużym ryzykiem związanym z ich skutkami środowiskowymi, politycznymi, społecznymi i kulturowymi i bez wsparcia i pomocy finansowej ze strony agencji kredytów eksportowych nie doszłoby do ich realizacji.

Jak zatem widać, agencje kredytów eksportowych stanowią główne filary rozwoju strategicznego i mają ogromny udział w szkodliwych dla środowiska skutkach działalności przedsiębiorstw. Będąc instytucjami zabezpieczanymi przez skarb państwa, agencje kredytów eksportowych powinny i mogłyby odgrywać zamiast tego ważną rolę we wspieraniu przejścia na gospodarkę niskoemisyjną zgodnie z zobowiązaniami w zakresie klimatu podjętymi przez rządy ich państw.

Niezależnie od nowej sytuacji wynikającej z traktatu lizbońskiego oraz dowodów na to, że ogromna większość kredytów i gwarancji udzielanych przez agencje kredytów eksportowych wspiera działalność górniczą i wydobywczą (ropa), która zdaniem Banku Światowego najmniej przyczynia się do likwidacji ubóstwa, Komisja w swoim wniosku dotyczącym ram legislacyjnych dla tego dossier nie przewiduje konieczności przeglądu Porozumienia OECD pod kątem jego spójności ze strategiami politycznymi i celami UE (punkt 1 preambuły) ani oceny skutków (punkt 2 preambuły).

Sprawozdawca proponuje wprowadzenie wymogów horyzontalnych, które mogłyby skutecznie wskazywać drogę agencjom kredytów eksportowych państw członkowskich UE, aby mogły się one przyczynić do realizacji strategii politycznych i celów UE.

OPINIA Komisji Rozwoju (27.10.2010)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zastosowania niektórych wytycznych w dziedzinie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych
(COM(2006)0456 – C7‑0050/2010 – 2006/0167(COD))

Sprawozdawca: Bart Staes

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Komisja i Rada dokonują obecnie przeglądu ram legislacyjnych (nazwanych „Porozumieniem w sprawie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych” i negocjowanych w ramach Grupy ds. Kredytów Eksportowych OECD), aby przenieść je na grunt prawa UE. Celem jest zapewnienie agencjom kredytów eksportowych (AKE) działającym w państwach członkowskich UE dodatkowej pewności prawnej, że ich operacje nie będą kwestionowane w ramach mechanizmu rozstrzygania sporów WTO. Niniejszy przegląd stwarza możliwość zastosowania art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), który stanowi, że głównym celem polityki Unii w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju jest zmniejszenie i likwidacja ubóstwa. Należy przestrzegać tego celu przy wdrażaniu polityki unijnej, która może wywierać wpływ na kraje rozwijające się. W tym kontekście AKE są potencjalnie odpowiednimi instrumentami polityki publicznej, mogącymi przyczyniać się do osiągania zewnętrznych celów Unii (zwłaszcza dotyczących likwidacji ubóstwa i zmiany klimatu), jednocześnie spełniając wymóg spójności całego obszaru działań zewnętrznych UE. Z tego względu należy oceniać AKE w świetle tych celów.

POPRAWKI

Komisja Rozwoju zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka  1

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 3 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3a) Wielostronne instytucje finansowe i Europejski Bank Inwestycyjny stopniowo opracowały zestaw wskaźników społecznych i środowiskowych obejmujący szeroki wachlarz obszarów, począwszy od tzw. „zasad równikowych” (z 2006 r.), stanowiących wiodącą dobrowolną normę zarządzania społecznym i środowiskowym ryzykiem przy prowadzeniu projektów, a skończywszy na strategii bezpieczeństwa Banku Światowego obejmującej działania sektorowe, takie jak przygotowane przez Bank Światowy zalecenia dotyczące przeglądu przemysłu wydobywczego oraz zalecenia Światowej Komisji ds. Zapór Wodnych. Te normy społeczne i środowiskowe, które znalazły odzwierciedlenie we „wspólnym podejściu” Porozumienia, są częścią ciągłego procesu przeglądu i aktualizacji.

Uzasadnienie

Włączenie wskaźników społecznych i środowiskowych pomaga w promowaniu spójności między strategiami w zakresie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych i polityki na rzecz ochrony środowiska, w tym odpowiednich umów i konwencji międzynarodowych, przyczyniając się do trwałego rozwoju.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 3 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3b) Agencje kredytów eksportowych (AKE) stały się dla krajów rozwijających się największym źródłem oficjalnego finansowania. Dlatego też dług wobec AKE stanowi największy komponent długu publicznego w krajach rozwijających się. Znaczna część finansowania projektów przez AKE w krajach rozwijających się jest skoncentrowana w sektorach transportu, ropy naftowej, gazu i górnictwa oraz infrastruktury na dużą skalę, takiej jak duże zapory wodne.

Uzasadnienie

AKE stały się największym źródłem oficjalnego finansowania dla krajów rozwijających się, ale udzielane przez nie pożyczki są nadal wyżej oprocentowane niż pożyczki z Banku Światowego czy MFW. AKE stały się zatem największymi oficjalnymi wierzycielami tych krajów, przy czym dług wobec AKE stanowi największy komponent długu publicznego w krajach rozwijających się: według niektórych badań jest to 30-40% łącznego oficjalnego długu sektora publicznego.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 3 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3c) Na szczycie w Pittsburghu w dniach 24-25 września 2009 r. przywódcy krajów G20 zobowiązali się do racjonalizacji i wycofywania nieefektywnych dotacji do paliw kopalnych w średnim okresie. Zobowiązanie takie zostało potwierdzone przez przywódców krajów G20 na szczycie w Toronto w dniach 26-27 czerwca 2010 r.

Uzasadnienie

We wniosku należy dopilnować, aby wytyczne OECD odzwierciedlały kierunki polityki UE wobec globalnej zmiany klimatu, przyjęte w kontekście G20 i odnośnych szczytów.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 3 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3d) Poprawki do Porozumienia powinny zapewniać pełną spójność z art. 208 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), przyczyniając się tym samym do realizowania ogólnego celu, jakim jest rozwój i umacnianie demokracji oraz praworządności, a także przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności. Przy transpozycji Porozumienia OECD do unijnego prawa należy zatem stosować w Unii dodatkowe środki, aby zagwarantować zgodność między Porozumieniem OECD i prawem Unii.

Uzasadnienie

Przegląd stwarza możliwość zastosowania art. 208 TFUE, który stanowi, że głównym celem polityki Unii w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju jest zmniejszenie i likwidacja ubóstwa. Należy przestrzegać tego celu przy wdrażaniu polityki unijnej, która może wywierać wpływ na kraje rozwijające się.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 3 e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3e) Wszystkim projektom finansowanym przez agencje kredytów eksportowych powinny przewodzić zasady i normy UE wynikające z polityki i prawa UE, uzupełnione o inne przykłady dobrej praktyki międzynarodowej, i obejmujące ocenę skutków społecznych i ocenę oddziaływania na środowisko, przy uwzględnieniu praw człowieka oraz norm zawartych w treści aktów prawnych Unii dotyczących ochrony środowiska i kwestii społecznych związanych z sektorami i projektami finansowanymi przez agencje kredytów eksportowych.

Uzasadnienie

Zasady te odzwierciedlają ogólne cele Unii Europejskiej zawarte w TFUE. W związku z tym stanowią one podstawy praktyki udzielania kredytów przez Europejski Bank Inwestycyjny, jak określono w wydanym przez EBI oświadczeniu dotyczącym zasad i norm środowiskowych i społecznych (z 2009 r.) oraz w podręczniku praktyk środowiskowych i społecznych (z 2010 r.). W tym kontekście należy przypomnieć te nadrzędne zasady, aby zapewnić europejskim instytucjom finansowym równe warunki konkurencji.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 3 f preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3f) Agencje kredytów eksportowych powinny stosować metodologię w zakresie oceny skutków społecznych oraz oddziaływania na środowisko w całym cyklu projektowym, aby zapewnić trwałość wszystkich finansowanych przez siebie projektów. W ocenach należy uwzględniać kalkulację ryzyka społecznego i środowiskowego.

Uzasadnienie

Wspólne podejście powinno zalecić ocenianie projektów wspieranych przez AKE według międzynarodowych norm praw człowieka, w wyraźnym celu zapobiegania łamaniu przez projekty praw człowieka czy przyczynianiu się do tego. Każda AKE powinna wprowadzić jasną politykę w zakresie ochrony przed zagrożeniami dla środowiska i praw człowieka oraz dopilnowania w tym celu należytej staranności.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 3 g (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(3g) Metodologia w zakresie oceny skutków społecznych oraz oddziaływania na środowisko, zapewniająca przestrzeganie wymogów agencji kredytów eksportowych, powinna być w pełni zgodna z zasadami strategii UE na rzecz zrównoważonego rozwoju, z umową z Kotonu oraz z konsensusem europejskim w sprawie rozwoju, a ponadto powinna odzwierciedlać zaangażowanie i zobowiązania Unii wynikające z ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC), konwencji ONZ o różnorodności biologicznej (CBD) oraz zobowiązania związane z osiąganiem milenijnych celów rozwoju (MCR), jak również normy społeczne, zawodowe i środowiskowe określone w umowach międzynarodowych.

Uzasadnienie

In full consistency and coherence with the provisions of Article 208 TFEU, Official support shall only be provided:

· when ECAs comply with human and social rights, based on international treaties and conventions, including the European Convention on Human Rights and the ILO Conventions;

· when the officially supported export credits contribute to the financing of international objectives to which the EU is committed to, especially regarding climate change and poverty alleviation;

· when Environmental and Social Impact Assessments are implemented, prior to the project approval, taking dully into account the interests of affected or interested communities;

· the officially supported export credits are consistent with and do not undermine development objectives, as identified through project appraisal;

when ECAs do not contravene obligations under international treaties and agreements related to environmental protection, human rights and sustainable development.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 2 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 2a

 

Dodatkowe środki, jakie mają być stosowane w Unii w celu przyczynienia się do pełnej realizacji art. 208 TFUE, zawarte są w załączniku Ia do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

Załącznik stanowi próbę rozwiązania problemu braku jednoznaczności w odniesieniu do zobowiązań AKE w zakresie przestrzegania norm społecznych i środowiskowych, gdyż wytycza jasne ramy oczekiwań wobec AKE gwarantujących przyczynianie się przez nie do postanowień art. 208 TFUE.

Poprawka  9

Wniosek dotyczący decyzji

Załącznik I a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Załącznik Ia

 

SPÓJNOŚĆ I PRZEJRZYSTOŚĆ

 

CZĘŚĆ A) Konsultacje, przejrzystość i publiczny dostęp do informacji

 

Komisja zobowiązuje się do udostępniania Parlamentowi Europejskiemu informacji na temat wprowadzania w życie Porozumienia OECD w sprawie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych. W związku z tym przedkłada ona roczne sprawozdanie w sprawie przejrzystości dotyczące wdrażania Porozumienia. To sprawozdanie w sprawie przejrzystości zawiera wykaz poszczególnych zatwierdzonych transakcji dla każdego kraju udzielającego wsparcia, w odniesieniu do następujących danych:

 

• nazwy kraju udzielającego oficjalnego wsparcia,• nazwy AKE,

• miejsca przeznaczenia towarów,

• lokalizacji usług,

• daty transakcji zatwierdzonej przez AKE,

• nazwy eksportera lub dostawcy usług,

• rodzaju transakcji: dostawa towarów lub wyposażenia, przeprowadzenie badań lub wykonanie projektu, wykonanie robót, wykonanie usług,

• nazwy zaangażowanego banku,

• nazwy dłużnika,

• nazwy gwaranta,

• rodzaju oficjalnego wsparcia (klasyfikacja według Porozumienia OECD): 1) gwarancji kredytu eksportowego lub jego ubezpieczenia (czysta ochrona ubezpieczeniowa), 2) oficjalnego wsparcia finansowego: (a) bezpośredniego kredytu/finansowania oraz refinansowania lub (b) subsydiowania stopy procentowej.

 

 

Dodatkowo udostępniane informacje dotyczą spójności z polityką Unii dotyczącą współpracy na rzecz rozwoju. W Traktacie o funkcjonowaniu Unii Europejskiej Unia zapewnia solidną podstawę prawną dla współpracy na rzecz rozwoju. W myśl art. 208 ust. 1 TFUE „przy realizacji polityk, które mogłyby mieć wpływ na kraje rozwijające się, Unia bierze pod uwagę cele współpracy na rzecz rozwoju.” Na mocy art. 208 ust. 2 TFUE Unia i państwa członkowskie „szanują zobowiązania i uwzględniają cele, na które wyraziły zgodę w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych i innych właściwych organizacji międzynarodowych.” Dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych transakcji:

 

• w przypadku transakcji w poważnie zadłużonych ubogich krajach: agencje kredytów eksportowych składają sprawozdania dotyczące liczby i wartości projektów w krajach należących do Międzynarodowego Stowarzyszenia Rozwoju i zapewniają metodologię umożliwiającą zastosowanie programu redukcji zadłużenia dostosowanego do danego kraju i gwarantującą, że wydatki są ponoszone wyłącznie w produktywnych celach; obejmuje to oświadczenie klienta, że w związku z umową nie dokonano żadnych nielegalnych płatności; jakiekolwiek naruszenie zakazu nielegalnych płatności powinno wiązać się z uchyleniem zobowiązania państwa do zapłaty;

 

• w przypadku kredytów w ramach pomocy wiązanej: agencje kredytów eksportowych składają sprawozdania dotyczące liczby i wartości projektów dotyczących pomocy wiązanej, wykorzystując w tym celu klasyfikację z Porozumienia OECD, oraz sprawozdania dotyczące metodologii stosowanej w celu zagwarantowania zgodności z porozumieniami;

 

• w przypadku realizacji projektów: agencje kredytów eksportowych dostarczają informacji dotyczących środków podjętych przez wnioskodawcę w celu przestrzegania obowiązujących w kraju przyjmującym przepisów dotyczących ochrony środowiska, kwestii społecznych i praw człowieka oraz najlepszych praktyk międzynarodowych, w tym unijnych zasad i norm wynikających z polityki i prawa UE; obejmuje to oświadczenie klienta, że przestrzega obowiązujących przepisów kraju przyjmującego i najlepszych praktyk międzynarodowych;

 

• agencje kredytów eksportowych dostarczają informacji dotyczących przestrzegania przez klientów międzynarodowego i krajowego prawa karnego; obejmuje to oświadczenie klienta o przestrzeganiu międzynarodowego i krajowego prawa karnego;

 

• w przypadku projektów zapór wodnych: agencje kredytów eksportowych dostarczają informacje potwierdzające przestrzeganie przez klienta wytycznych Światowej Komisji ds. Zapór Wodnych;

 

• w przypadku projektów z branży przemysłu wydobywczego: agencje kredytów eksportowych dostarczają informacji potwierdzających przestrzeganie przez klienta przygotowanych przez Bank Światowy zaleceń dotyczących przeglądu przemysłu wydobywczego.

 

Przed zatwierdzeniem wniosku agencje kredytów eksportowych udostępniają informacje na temat oceny projektów zainteresowanym społecznościom, organizacjom pozarządowym i innym zainteresowanym stronom. Informacje te obejmują ocenę oddziaływania na środowisko oraz skutków społecznych dla wszystkich projektów, a także nazwy przedsiębiorstw uczestniczących.

 

Ponadto przed przyznaniem wsparcia przez AKE podaje się do publicznej wiadomości ocenę wpływu pod kątem trwałego rozwoju.

 

CZĘŚĆ B) Zmiana klimatu

 

Zgodnie z art. 208 TFUE agencje kredytów eksportowych będą miały wkład w zaangażowanie i zobowiązania Unii wynikające z Ramowej konwencji ONZ w sprawie zmian klimatu (UNFCCC).

 

W stosownych przypadkach włączenie strategii europejskiej polityki klimatycznej do działań AKE może obejmować:

 

• szczegółowe sprawozdania roczne dotyczące pełnego śladu węglowego projektów wspieranych przez AKE lub też lokalnych i regionalnych skutków poszczególnych projektów;

 

• badanie dotyczące śladu węglowego, które należy ująć w procedurze oceny wpływu na środowisko w celu stwierdzenia, czy wnioski dotyczące danego projektu obejmują jak największą poprawę efektywności energetycznej;

 

• wprowadzenie listy wykluczeń rodzajów projektów/ technologii, których AKE nie będą wspierać, w tym wycofywanie transakcji finansowych dotyczących projektów związanych z paliwami kopalnymi;

 

• precyzyjne określenie celów redukcji emisji CO2 w perspektywie długo- i krótkoterminowej, a także rocznego pułapu emisji;

 

• określenie procedur oceny w celu uwzględnienia potrzeb krajów rozwijających się w odniesieniu do zmiany klimatu i rozwoju, jak określono w krajowych programach działań przystosowawczych (NAPA) UNFCCC oraz w regionalnych i krajowych dokumentach strategicznych UE;

 

• określenie celów w zakresie odnawialnych źródeł energii zgodnie z regionalnymi/ krajowymi planami strategicznymi.

Uzasadnienie

The annex includes a wide range of issues aimed at complying with Article 208 TFEU and plug important gaps such as the absence of any reference to human rights standards within the Common Approaches. The annex also seeks to establish an arrangement by which the EU should provide an annual report on transactions by or on behalf of a government for export of goods and/or services within the scope of the Arrangement. Also, the scope of the Common Approaches must be widened to ensure that all official support provided by ECAs is covered, not only transactions with a repayment term of two years or more. Finally, the part devoted to climate change highlights the EU's international commitments on climate change in order to phase out fossil fuel subsidies over the medium term and provide targeted support to enable the poorest countries adapt to climate change.

PROCEDURA

Tytuł

Zastosowanie niektórych wytycznych w dziedzinie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych

Odsyłacze

COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

INTA

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

9.9.2010

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Bart Staes

3.6.2010

 

 

Rozpatrzenie w komisji

30.8.2010

 

 

 

Data przyjęcia

26.10.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

0

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Thijs Berman, Michael Cashman, Véronique De Keyser, Nirj Deva, Charles Goerens, Catherine Grèze, Enrique Guerrero Salom, András Gyürk, Eva Joly, Filip Kaczmarek, Franziska Keller, Gay Mitchell, Norbert Neuser, Bill Newton Dunn, Birgit Schnieber-Jastram

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Horst Schnellhardt, Bart Staes

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Eider Gardiazábal Rubial, Anna Ibrisagic, Miroslav Mikolášik

OPINIA Komisji Gospodarczej i Monetarnej (24.11.2010)

dla Komisji Handlu Międzynarodowego

w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie zastosowania niektórych wytycznych w dziedzinie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych
(COM(2006)0456 – C7‑0050/2010 – 2006/0167(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Arturs Krišjānis Kariņš

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca uważa, że kredyty eksportowe są istotnym instrumentem wspierania przedsiębiorstw UE. W związku z wyższym popytem na oficjalnie wpierane kredyty eksportowe jest niezwykle ważne, by najnowsze rozporządzenie OECD dotyczące tego instrumentu zostało jak najszybciej wprowadzone w państwach członkowskich.

Wsparcie dla średnio- i długoterminowych kredytów eksportowych jest skutecznym narzędziem, które nie jest jeszcze w pełni wykorzystywane we wszystkich państwach członkowskich, i do stosowania którego powinno się zachęcać. Kredyty eksportowe mogą pomóc w tworzeniu nowych miejsc pracy poprzez zabezpieczanie finansowania projektów, które w innej sytuacji miałyby bardziej ograniczony dostęp do kapitału ze względu na swój nierynkowy charakter.

Sprawozdawca zauważa, że wprowadzając wszelkie nowe przepisy w tej dziedzinie należy unikać wytworzenia jakiegokolwiek nowego obciążenia biurokratycznego, które nałożyłoby się na już istniejące koszty. Nadzór na szczeblu europejskim nad kredytami eksportowymi powinien zostać wprowadzony w drodze wyjątku, w przypadkach zakłóceń konkurencji na rynku wewnętrznym. Należy przestrzegać zasady pomocniczości.

POPRAWKI

Komisja Gospodarcza i Monetarna zwraca się do Komisji Handlu Międzynarodowego, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Poprawka       1

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 2 a preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2a) Porozumienie przyczyniło się do zmniejszenia skutków obecnego kryzysu gospodarczego i finansowego dzięki tworzeniu nowych miejsc pracy poprzez wspieranie handlu i inwestycji w przypadku przedsiębiorstw, które w innej sytuacji nie otrzymałyby pożyczki w sektorze prywatnym.

Poprawka  2

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 2 b preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2b) Agencje kredytów eksportowych powinny uwzględniać cele i polityki Unii oraz przestrzegać ich. Wspierając przedsiębiorstwa unijne agencje te powinny stosować się do zasad i standardów Unii oraz propagować te zasady w dziedzinach takich jak umacnianie demokracji, przestrzeganie praw człowieka i spójności polityki na rzecz rozwoju.

Poprawka  3

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 2 c preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2c) Jednakże agencje kredytów eksportowych państw członkowskich powinny uważnie przeanalizować otrzymane wnioski, uwzględniając fakt, że oficjalne wsparcie w postaci kredytów eksportowych może potencjalnie w perspektywie średnio- i długoterminowej przyczynić się do deficytu publicznego w odnośnych państwach członkowskich, w szczególności biorąc pod uwagę zwiększone ryzyko niewywiązania się z płatności ze względu na następstwa kryzysu finansowego.

Poprawka  4

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 2 d preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

(2d) Agencje kredytów eksportowych powinny uważnie badać otrzymywane wnioski, żeby zmaksymalizować korzyści wynikające z oficjalnego wsparcia, uwzględniając fakt, że dobrze nakierowany kredyt eksportowy przyczyni się do stworzenia nowych możliwości dostępu do rynku dla przedsiębiorstw unijnych, zwłaszcza dla MŚP, a jednocześnie umocni otwarty i sprawiedliwy handel i wzajemnie korzystny wzrost po okresie kryzysu.

Poprawka  5

Wniosek dotyczący decyzji

Punkt 2 e preambuły (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

(2e) OECD domaga się od swoich państw członkowskich ujawniania informacji o kredytach eksportowych, żeby zapobiec ich zachowaniu, które ma charakter protekcjonistyczny lub zakłócający rynek. Należy zapewnić przejrzystość w Unii, żeby zagwarantować równe warunki konkurencji dla państw członkowskich.

Poprawka  6

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 a (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1a

Komisja przedstawia Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wniosek dotyczący nowej decyzji o niezwłocznym uchyleniu i zastąpieniu tej decyzji, jak tylko uczestnicy OECD uzgodnią nową wersję porozumienia oraz nie później niż dwa miesiące po jej wejściu w życie.

Poprawka  7

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 b (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1 b

Rada składa Parlamentowi Europejskiemu i Komisji coroczne sprawozdanie w sprawie wdrażania przez każde państwo członkowskie Porozumienia w sprawie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych.

Poprawka  8

Wniosek dotyczący decyzji

Artykuł 1 c (nowy)

Tekst proponowany przez Komisję

Poprawka

 

Artykuł 1 c

Bilanse agencji kredytów eksportowych każdego państwa członkowskiego zawierają pełen przegląd aktywów i zobowiązań agencji. Zapewnia się pełną przejrzystość korzystania z instrumentów pozabilansowych przez agencje kredytów eksportowych.

 

Przedsiębiorstwa korzystające z kredytów eksportowych publikują w poszczególnych państwach rachunkowość finansową.

PROCEDURA

Tytuł

Zastosowanie niektórych wytycznych w dziedzinie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych

Odsyłacze

COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

INTA

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

ECON

6.7.2010

 

 

 

Sprawozdawca komisji opiniodawczej

       Data powołania

Arturs Krišjānis Kariņš

6.7.2010

 

 

Rozpatrzenie w komisji

18.10.2010

9.11.2010

 

 

Data przyjęcia

22.11.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

39

0

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Burkhard Balz, Udo Bullmann, Pascal Canfin, Nikolaos Chountis, George Sabin Cutaş, Derk Jan Eppink, Diogo Feio, Markus Ferber, Elisa Ferreira, Ildikó Gáll-Pelcz, José Manuel García-Margallo y Marfil, Jean-Paul Gauzès, Sven Giegold, Sylvie Goulard, Liem Hoang Ngoc, Othmar Karas, Wolf Klinz, Jürgen Klute, Philippe Lamberts, Werner Langen, Hans-Peter Martin, Arlene McCarthy, Ivari Padar, Alfredo Pallone, Anni Podimata, Olle Schmidt, Peter Simon, Peter Skinner, Theodor Dumitru Stolojan, Ivo Strejček, Kay Swinburne, Marianne Thyssen, Ramon Tremosa i Balcells, Corien Wortmann-Kool

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Herbert Dorfmann, Sari Essayah, Ashley Fox, Robert Goebbels, Enrique Guerrero Salom, Sophia in ‘t Veld, Gay Mitchell, Gianni Pittella

PROCEDURA

Tytuł

Zastosowanie niektórych wytycznych w dziedzinie oficjalnie wspieranych kredytów eksportowych

Odsyłacze

COM(2006)0456 – C7-0050/2010 – 2006/0167(COD)

Data przedstawienia w PE

1.3.2010

Komisja przedmiotowo właściwa

Data ogłoszenia na posiedzeniu

INTA

6.7.2010

Komisja(e) wyznaczona(e) do wydania opinii

Data ogłoszenia na posiedzeniu

DEVE

9.9.2010

ECON

6.7.2010

 

 

Sprawozdawca(y)

Data powołania

Yannick Jadot

19.4.2010

 

 

Rozpatrzenie w komisji

1.6.2010

13.7.2010

9.11.2010

 

Data przyjęcia

1.12.2010

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

24

4

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

William (The Earl of) Dartmouth, Laima Liucija Andrikienė, David Campbell Bannerman, Harlem Désir, Christofer Fjellner, Joe Higgins, Yannick Jadot, Metin Kazak, Bernd Lange, David Martin, Vital Moreira, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Tokia Saïfi, Helmut Scholz, Peter Šťastný, Robert Sturdy, Keith Taylor, Paweł Zalewski

Zastępca(y) obecny(i) podczas głosowania końcowego

George Sabin Cutaş, Małgorzata Handzlik, Salvatore Iacolino, Syed Kamall, Maria Eleni Koppa, Jörg Leichtfried, Michael Theurer, Jarosław Leszek Wałęsa

Zastępca(y) (art. 187 ust. 2) obecny(i) podczas głosowania końcowego

Markus Pieper, Giommaria Uggias